XIV. kerület

Columbus u. 17-23. M a g y a r Á l l a m i E ö t v ö s L o r á n d G e o f i z i k a i I n t é z e t. A Thököly úti oldalon (113. szám) az előkert ezüstfenyői közt áll 1970 óta a 2,2 m magas, alumíniumból készült stilizált Eötvös-inga. A műalkotás elnevezése Torziós inga díszkút. Az intézetben Eötvös-festmény (Komáromi Katz Ede). Az állandó Eötvös Loránd emlékkiállítást itt nyitották meg születésének 150. évfordulójának évében (1998). Eötvös íróasztala, más relikviák, felújított ingák, Eötvös sztereo fotói, szobrok, festmények és érmek találhatóak itt.

Városliget körút 11. K ö z l e k e d é s i M ú z e u m szoborparkja. Jedlik Ányos (mészkő, Szabó Edit, 1968), Kármán Tódor (bronz, Meszes Tóth Gyula, 1969), Clark Ádám (mészkő, Borics Pál, 1966), Kandó Kálmán (bronz, Sóváry János, 1968), Martin Lajos (mészkő, Záhorzik Nándor, 1968), Schwarz Dávid (mészkő, Nagy István János, 1968), Csonka János (bronz, Vasas Károly, 1965), Zelovich Kornél (mészkő, Horváth János, 1965), Vásárhelyi Pál (bronz, Szobor László, 1968)

Állatkerti út 6-12. Nap- és csillagdomborítású, kútformájú, bronz-mutatós napóra van az Á l l a t k e r t b e n.

Bánki Donát u. 20. Bánki emléktáblája (1959).

Kerepesi u. 124. N e u m a n n J á n o s S z á m í t á s t e c h n i k a i S z a k k ö z é p i s k o l a és G i m n á z i u m. Aulájában domborműves üveg Neumann-emlékfal és márvány Neumann-emléktábla.
Edison utca, Kandó Kálmán köz

XVI. kerület

Csömöri út 20. S z e n t-G y ö r g y i  A l b e r t  Á l t a l á n o s  I s k o l a . Az iskolakertben áll Szent-Györgyi bronz mellszobra (Pató Rózsa, 1993). Az iskola másik épületén, a

Csömöri út 142. számú házon márvány emléktábla:

“AZ EMBERI ÉLET NEM PUSZTÍTÁSSAL, HANEM ALKOTÁSSAL TEHETŐ TARTÓSSÁ, ÉLVEZETESSÉ? AZ EGÉSZSÉG, BOLDOGSÁG, SZÉPSÉG ÉS TUDÁS TEHETI." SZENT-GYÖRGYI ALBERT

Arany János u. 55. C s o n k a J á n o s M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a.

Fizika utca, Irinyi János utca

XVII. kerület

Széchenyi u. 9-11. B é k é s y G y ö r g y P o s t a f o r g a l m i S z a k k ö z é p i s k o l a. Aulájában bronz másolat a Békésy Miklós által alkotott Békésy Gyögy-szoborról (1996). Az iskola előtt: Békésy György tér.

XVIII. kerület

Eötvös Loránd park. Egyedül ez őrzi a legnagyobb magyar fizikus nevét Budapest térképén, Pestlőrincen. Ez is csak a köznyelvben él, ugyanis a házakat a környező utcákról nevezték el. Eötvös Loránd mészkőszobra a bokrokkal körülültetett füves tér végében, a Hársfa és a Vadkert utcák találkozásánál van. Szőke Béla több éves kutatómunkával nyomozta ki, hogy ezen a helyen volt Eötvös telke, háza, annak lejtős udvarán végezte az első szabadtéri méréseket a torziós ingával. A ház maga a hatalmas telken a jelenlegi Gyöngyvirág u. 28. szám alatti gyermekintézmény szomszédságában állt. Borics Pál szobrát 1970. július 27-én avatták (FSz 1971. 63. o.) A posztamens előlapján:

EÖTVÖS LORÁND 1848-1919.
A hátlapon:

A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE TÁMOGATÁSÁVAL EMELTE A XVIII. KER. TANÁCSA ÉS HAZAFIAS NÉPFRONT BIZOTTSÁGA.

Nefelejcs u. 2. 110 cm-es kőtalapzaton 220 cm-es bronz nőalak villámokkal. Ispánszky József szobrát 1960-ban állították fel a K i s p e s t i H ő e r ő m ű udvarán.

Péterhalmi út 1. Borsos Miklós 160 cm-es bronz nőalakos napórája az O r s z á g o s M e t e o r o l ó g i a i S z o l g á l a t K ö z p o n t i L é g k ö r f i z i k a i I n t é z e t kertjében.

Jedlik Ányos utca, Kandó Kálmán tér

XIX.kerület

Árpád u. 14. B o l y a i J á n o s Á l t a l á n o s I s k o l a.

XX. kerület

Török Flóris u. 89. E ö t v ö s L o r á n d G é p i p a r i S z a k k ö z é p i s k o l a . Az Eötvös-napon megkoszorúzzák az aula falán levő Eötvös-domborművet (fehér kőlapon bronz, a hatvanas évekből).

Bolyai János utca

XXI. kerület

Anna u. 5. A J o l i o t - C u r i e O r s z á g o s S u g á r e g é s z s é g ü g y i és S u g á r v é d e l m i K u t a t ó I n t é z e t budafoki épületének jobb oldali bejáratánál a névadó mészkőszobra. (Konorcsik János, 1962)

Táncsics Mihály u. 92. Csepelen van a J e d l i k Á n y o s G i m n á z i u m. Jedlik Ányos Bencés Gimnázium néven 1945-ben alapították. 1951-ben költöztek a Katona József utcából jelenlegi helyükre. 1952 és 1990 között itt tanított Vermes Miklós. Külön teremben iskolatörténeti kiállításon a Jedlik-forgony másolata, patinázott Jedlik gipsz szobor (1980-as évek eleje). Tablók Jedlikről, Vermes Miklósról. Vermes Miklós emlékét a III. emeleti fizikai előadóterem melletti bronz Vermes-relief is őrzi (Pálffy Katalin). Van Jedlik-érmük, a földszinti aulában patinázott gipsz Jedlik-szobruk (Szilágyi Nagy I., 1966). Az 1961-ben készült nagyméretű fehér gipsz Jedlik-szobor sérülten raktárban van (Merky Ödön, 1961). Ez volt az iskola első, Jedlik-szobra.

Csillagtelep, Tejút u. 2. V e r m e s M i k l ó s Á l t a l á no s I s k o l a. 1992 decemberében volt a névadó ünnepség. Az aulában Vermes-emlékfal bronz portréval (Pálffy Katalin).

Kozmosz sétány, Űrhajós utca

XXII. kerület

Közgazdász u. 9-11. K e m p e l e n F a r k a s K í s é r l e t i G i m n á z i u m.

XXIII. kerület

Bolyai János köz

<>

Több budapesti születésű természettudósról nem sikerült emléket találnunk. Tudjuk, hogy a Markó utcában volt a Berzsenyi Gimnázium, ide járt Kemény János, Klein György; az itteni Reálgimnáziumba járt Gábor Dénes, Pólya György, a VI. kerületi Reálba, a Kemény Zsigmond Gimnázium tanulója volt Szilárd Leó, Koestler Arthur, a Piarista Gimnázium büszke lehet Oláh Györgyre, Hevesy Györgyre, de még egyiküknek sincs az iskolában emléktáblájuk. A tiszteletadás a hálás utódokra vár.