FIZIKUS ÚTIKÖNYV 2000

BUDAPEST

I. kerület

Budavári Palota E épület. A B u d a p e s t i T ö r t é n e t i M ú z e u m kertjében van a német csillagász, Regiomontanus (Johannes Müller) [1436-76] domborműves emléktáblája (Rátonyi József, 1978), akit Mátyás király hívott Magyarországra. A bronz reliefet kőállvány tartja. Rajta a szöveg:

REGIOMONTANUS A RENESZÁNSZ KIEMELKEDŐ TERMÉSZETTUDÓSA EMLÉKÉRE.*

(Fizikai Szemle [a továbbiakban FSz] 1992/12 címlap)

Budavári Palota. A déli szárny falán faragott mészkő napóra (Morvai Endre, 1966).

A M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a szoborosztálya egy 48 cm magas gipsz Eötvös Loránd szobrot őriz (Stróbl Alajos, 1890). A grafikai osztály az alábbi fizikusokat, természettudósokat ábrázoló, az 1960-as években készült rézkarcokat őrzi; ezeket kiállításra szívesen kölcsönzi: Novák Lajos: Irinyi János Ltsz.: G.92.1.; Rozanits Tibor: Than Károly Ltsz.: G.92.2.; Nagy Zoltán: Déri Miksa Ltsz.: G.92.3.; Nagy Zoltán: Riesz Frigyes Ltsz.: G.92.4.; Bóka Dezső: Bánki Donát Ltsz.: G.92.5.; Varga Nándor Lajos: Puskás Tivadar Ltsz.: G.92.6.; Varga Nándor Lajos: Kandó Kálmán Ltsz.: G.92.7.; Bóka Dezső: Bláthy Ottó Titusz Ltsz.: G.92.8.; Varga Nándor Lajos: Jedlik Ányos István Ltsz.: G.92.9.; Novák Lajos: Eötvös Loránd Ltsz.: G.92.10.; Koffán Károly: Zipernowsky Károly Ltsz.: G.92.11.; Pásztor Gábor: Wartha Vince Ltsz.: G.92.12. Található kép a kohómérnök Pattantyús-Ábrahám Imréről és a gépész professzor Pattantyús-Ábrahám Gézáról. Ez utóbbi rézkarc másolata minden, Pattantyúsról elnevezett iskola igazgatói irodájában látható.

Batthyány tér 7. A S z e n t A n n a t e m p l o m kriptájában nyugszik Sajnovics János.

Színház u. 1-3. A V á r s z í n h á z előcsarnokában áll Kempelen Farkas fehér márvány szobra (Marton László, 1979). - Itt van a N e u m a n n K ö n y v t á r.

Fő u. 19.

Születésének 150. évfordulóján emléktáblával jelölték meg Békésy György egykori lakóházát:

E HÁZBAN ÉLT ÉS ALKOTOTT 1946-IG A KERÜLET SZÜLÖTTE BÉKÉSY GYÖRGY (1899-1972) NOBEL-DÍJAS TUDÓS, A KÍSÉRLETI FIZIKA PROFESSZORA. TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGA EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTA A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT 1999.

Pauler u. 1.

A jelenlegi OTP-toronyház helyén állt az az épület, a Philadelphia Kávéház egykori épülete, amelyben Békésy György született.

Piroska u. 7. Pattantyús-Ábrahám Géza egykori lakóházán születésének centenáriumán, 1985-ben emléktáblát avattak:

EBBEN A HÁZBAN ÉLT ÉS DOLGOZOTT 1923-1951-IG PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA 1885-1956 PROFESSZOR, KOSSUTH-DÍJAS AKADÉMIKUS MÉRNÖK GENERÁCIÓK NEVELŐJE. SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVFORDULÓJÁRA ÁLLÍTTATTA A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM

II. kerület

Fő u. 68. A M ű s z a k i és T e r m é s z e t t u d o m á n y i E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g e budai székháza bejáratának bal oldalán fehér márványtáblán magyar származású Nobel-díjasok nevei sorakoznak:

NOBEL-DÍJASOK: LÉNÁRD FÜLÖP 1905, BÁRÁNY RÓBERT 1914, ZSIGMONDY RICHÁRD 1925, SZENT-GYÖRGYI ALBERT 1937, HEVESY GYÖRGY 1943, BÉKÉSY GYÖRGY 1961, WIGNER JENŐ 1963, GÁBOR DÉNES 1971, POLÁNYI JÁNOS 1986, WIESEL ELIE 1986, OLÁH GYÖRGY 1994, HARSÁNYI JÁNOS 1994

A bejárat jobb oldalán:

NAGYJAINK: BOLYAI JÁNOS, BAY ZOLTÁN, EÖTVÖS LORÁND, JEDLIK ÁNYOS, KÁRMÁN TÓDOR, KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR, NEUMANN JÁNOS, SEMMELWEIS IGNÁC, SZÉCHENYI ISTVÁN, SZILÁRD LEÓ ÉS TÖBBI NAGY TÁRSUK EMLÉKÉNEK 1996

Az E ö t v ö s L o r á n d F i z i k a i T á r s u l a t helyiségei az MTESZ-székház II. emeletén vannak. Itt őrzik a társulatot alapító Eötvös Loránd gipsz szobrát (Stróbl Alajos alkotásának másolatát). A Bolyai János Matematikai Társulat tárgyalójában Bolyai Jánosról Bolyai Farkasról festmények.

Frankel Leó u. 17-19. I r g a l m a s r e n d i K ó r h á z (az egykori Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet) épületében bronz Jedlik Ányos mellszobor.

Varsányi udvar 2. A Varsányi Irén utca 33. számú háznál nyíló udvar végében levő épületen tábla:

E HÁZBAN ÉLT ÉS ALKOTOTT ÖVEGES JÓZSEF, A JELES KÍSÉRLETEZŐ FIZIKATANÁR, TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KULTÚRÁNK IGAZ ÁPOLÓJA. SZÜLETÉSÉNEK 90. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL ÁLLÍTOTTA: BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSA A TIT, A HNF, AZ MTESZ ÉS A MAGYAR TELEVÍZIÓ TÁMOGATÁSÁVAL. 1985.

Kitaibel Pál u. 1. A M e t e o r o l ó g i a i I n t é z e t b e n Konkoly-Thege Miklós gipsz mellszobra és róla készült festmény.

Kandó Kálmán u. 6. A házon emléktábla:

KANDÓ KÁLMÁN 1869-1931 GÉPÉSZMÉRNÖK, AKADÉMIKUS, AZ INDUKCIÓS MOTOROK GYÁRTÁSÁNAK BEVEZETÉSÉVEL A GANZ VILLAMOSSÁGI GYÁR VILÁGHÍRÉNEK MEGALAPOZÓJA, A VASUTAK VILLAMOSÍTÁSÁNAK ÚTTÖRŐJE, A RÓLA ELNEVEZETT VILLAMOS MOZDONY TERVEZŐJE, BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSA 1971.

Lövőház u. 39. A G a n z - A n s a l d o gyár bejáratánál emléktábla:

ANNAK EMLÉKÉRE, HOGY ZIPERNOWSKY KÁROLY, DÉRI MIKSA ÉS BLÁTHY OTTO TITUSZ A GANZ ÉS TÁRSA R.T. ELEKTROTECHNIKAI OSZTÁLYÁNAK MÉRNÖKEI 150 ÉVVEL EZELŐTT FELTALÁLTÁK A VILLAMOS ERŐÁTVITELI TRANSZFORMÁTORT. ÁLLÍTOTTA A GANZ VILLAMOSSÁGI MŰVEK ÉS A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1885-1985.

Cimbalom u. 12. A golyóstoll magyar-argentin feltalálójának, Bíró László Józsefnek az utolsó budapesti lakhelyét 1999. november 25. óta márványtábla jelöli.

Hűvösvölgyi u. 21-23. Az egykori Bolyai János Honvéd Műszaki Akadémia aulájában Bolyai-reliefes fafaragású emléktábla (Salló István, 1995):

A MŰSZAKI TISZTKÉPZÉS SZOLGÁLATÁBAN EBBEN A LAKTANYÁBAN MŰKÖDÖTT 1939-45 KÖZÖTT A M. KIR. BOLYAI JÁNOS HONVÉD MŰSZAKI AKADÉMIA, A MAI BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA JOGELŐD INTÉZMÉNYE. ÁLLÍTOTTA: BOLYAI HONVÉD ALAPÍTVÁNY. 1995.

Bolyai utca, Üstökös utca

III. kerület

Kiskorona u. 10. Jurcsik Károly napóráját 1983-ban állították fel az általános iskola udvarán.

Zipernowsky u. 1-3. Az általános iskola épületén:

ZIPERNOWSKY KÁROLY 1853-1942 A MAGYAR ELEKTROTECHNIKA NESZTORA A TRANSZFORMÁTOR EGYIK FELTALÁLÓJA. MAGYAR ELEKTROTECHNIKA EGYESÜLET 1983

Szépvölgyi u. 69-73. B l á t h y O t t ó T i t u s z M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a  és G i m n á z i u m. 1993-ban vették fel Bláthy nevét. Bronz mellszobra az aulában (Pátzay), festmény Bláthyról (Földváry, 1957).

Szérüskert u. 40. D r. S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t Á l t a l á n o s I s k o l a és  S z a k i s k o l a névadó ünnepsége 1995. február 10-én volt. Felavatták Szent-Györgyi bronz mellszobrát (Kampfl József). A Szent-Györgyi hagyatékból állandó kiállítást rendeztek be. Van festményük Szent-Györgyiről (Vitkovszky Erika).

Bécsi út 324. A G á b o r D é n e s F ő i s k o l a őrzi Gábor Dénes hagyatékát: több száz könyvet, fotót, érmet. Egy részük kiállításon megtekinthető.

Zemplén Győző u. 3. A házon márványtábla:

ZEMPLÉN GYŐZŐ 1879-1916. A MODERN FIZIKA NAGY MAGYAR ÚTTÖRŐJE. A FIZIKA OKTATÁSÁNAK ÉS NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK KIMAGASLÓ ALAKJA

IV. kerület

Fóti út 56. A M ű s z a k i F i z i k a i K u t a t ó I n t é z e t (MÜFI) egykori többemeletes épületébe bal oldalon egy kis földszintes előtéren keresztül lehet bejutni. A szemközti és a bal oldali falakon a magyar műszaki fizikai kutatás panteonja: azonos anyagú és méretű domborműves vörösmárvány-táblák állnak:

HELFGOTT ÁRMIN VEGYÉSZ 1878-1942.
BRÓDY IMRE FIZIKUS 1891-1944.
HEVESI GYULA 1890-1970
PFEIFER IGNÁC VEGYÉSZ 1869-1941.
WINTER ERNŐ 1897-1971.
SELÉNYI PÁL FIZIKUS 1884-1954.

Váci út 77. G E L i g h t i n g T u n g s r a m R t. A gyár fennállásának 150. évében (1996) gránit emléktáblákat avattak a központi irodaépület halljában.

ASCHNER LIPÓT 1872-1952 AZ ALAPÍTÁSTÓL, 1896-TÓL HALÁLÁIG, 1952-IG ÁLLT A VÁLLALAT ALKALMAZÁSÁBAN. TÖBB ÉVTIZEDEN ÁT VEZÉRIGAZGATÓKÉNT SEGÍTETTE VILÁGHÍRNÉVRE A TUNGSRAM MÁRKÁT. A VÁLLALAT ALAPÍTÁSÁNAK 150. ÉVFORDULÓJÁN EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATTA A GE LIGHTING TUNGSRAM RT. 1996.

BRÓDY IMRE 1891-1944 FIZIKUS. 1924-TŐL A HOLOCAUST SORÁN BEKÖVETKEZETT HALÁLÁIG DOLGOZOTT A TUNGSRAM KUTATÓLABORATÓRIUMÁBAN. A KRIPTONTÖLTÉSŰ IZZÓLÁMPÁT 1930-BAN SZABADALMAZTATTA. A VÁLLALAT ALAPÍTÁSÁNAK 150. ÉVFORDULÓJÁN EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATTA A GE LIGHTING TUNGSRAM RT. 1996.

BAY ZOLTÁN 1900-1992 FIZIKUS, AKADÉMIKUS. 1936-44 KÖZÖTT A TUNGSRAM KUTATÓINTÉZETÉNEK VEZETŐJE. 1946. FEBRUÁR 6-ÁN SIKERREL VETTE A HOLDRÓL VISSZAVERT MIKROHULLÁMÚ JELEKET. MEGALKOTTA AZ EGYESÍTETT TÉR-IDŐ MÉRTÉKRENDSZERT. A VÁLLALAT ALAPÍTÁSÁNAK 150. ÉVFORDULÓJÁN EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATTA A GE LIGHTING TUNGSRAM RT. 1996.

Az irodaépületben levő múzeum bemutatja a gyár történetét, jeles személyiségeit. Belépési engedéllyel felkereshetjük a Bródy Imre egykori szobáját is magába foglaló, híres laborépületet, a Bródy Imre Kutatóintézetet, amely ma a General Electric világítási üzletágának kutatási központja. Ebben az épületben dolgozott Bay Zoltán is, ennek az épületnek a tetején volt a Hold-radar antennája 1946-ban. A 13-es épület I. emeletén eredeti tábla: BRÓDY I. jelzi, hogy itt volt a szobája. Az épület bejáratánál az Eötvös Társulat centenáriumán (1991) állított keskeny fehér márványtáblán ez áll:

BRÓDY IMRE LABORATORIUM. ITT DOLGOZOTT 1924-TŐL 1944-IG BRÓDY IMRE KIVÁLÓ MAGYAR FIZIKUS, AKI EBBEN A LABORATORIUMBAN TALÁLTA FEL ÉS VALÓSÍTOTTA MEG A KRIPTON-LÁMPÁT. INNEN HURCOLTÁK EL 1944. JÚLIUS 3-ÁN GYILKOS FASISZTA BANDITÁK.

Attila u. 8-10. B r ó d y I m r e G i m n á z i u m és Á l t a l á n o s I s k o l a.

Megyeri u. 45. D é r i M i k s a S z a k k ö z é p i s k o l a, S z a k m u n k á s k é p z ő és D i á k o t t h o n.

Lőrinc u. 40. B a y Z o l t á n E l e k t r o n i k a i, G é p é s z e t i S z a k k ö z é p i s k o l a és S z a k m u n k á s k é p z ő. Az iskola 1995. január 1-jén vette fel Bay Zoltán nevét; korábban Puskás Tivadar Szakközépiskola volt. A nagyméretű lépcsőházban Bay-emlékfal, emlékpult és bronz relief (Horváth Sándor, 1996).

Görgey és Kiss Ernő u. kereszteződés Bay Zoltán születése 150. évfordulója tiszteletére 2000. július 23-án bronz mellszobrot állítottak (Gömbös László).

Anód utca, Bolyai Farkas utca, Bródy Imre utca, Kripton utca

V. kerület

Egyetem tér 1. Az E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m központi épülete. A Jogtudományi Kar épületének jobb oldalán a jelenlegi Papnövelde utca 1953-tól 1991-ig Eötvös Loránd utca volt. - A Kar földszinti előterének magasított bal oldali részén nagyméretű Eötvös Loránd márványszobor:

EÖTVÖS LORÁND 1848-1919 A TERMÉSZET TÖRVÉNYEINEK BÚVÁRA ÉS VILÁGHÍRŰ TUDÓSA, A NAGY NEVELŐ, EGYETEMÜNK NÉVADÓJA.

Az I. emeleti aula bal oldali végében az ajtó feletti jobboldali falmélyedésben Eötvös Loránd mellszobra. Mellette a falon Eötvös Lorándot ábrázoló festmény.

Reáltanoda u. 13-15. R é n y i A l f r é d M a t e m a t i k a i K u t a t ó I n t é z e t, szürke márványtáblával.

Pesti Barnabás u. 1.

Pesti Barnabás u. Az E L T E B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i Kara a piaristák egykori Duna-parti gimnáziumi épületében működik. Itt tanult Eötvös Loránd, Hevesy György és Oláh György. Eötvös Loránd márványlapból kiugró mellszobra alatt felirat:

BÁRÓ EÖTVÖS LORÁND INTÉZETÜNK TANULÓJA VOLT 1857-65. EZT AZ EMLÉKMŰVET ÁLLÍTTATTA DR. ELEK ISTVÁN.

Akadémia u. 3.

Akadémia u.3. Hevesy György szülőháza műemlék.

EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT 1885 AUGUSZTUS 1-ÉN HEVESY GYÖRGY, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TISZTELETBELI TAGJA, AKI 1943-BAN A RADIOAKTÍV INDIKÁCIÓ MÓDSZERÉNEK KIDOLGOZÁSÁÉRT NOBEL-DÍJAT
KAPOTT. Ő FEDEZTE FEL A HAFNIUM NEVŰ ELEMET, KIMUNKÁLTA AZ IZOTÓPDÚSÍTÁSOS, A RÖNTGEN-FLUORESZCENCIÁS, VALAMINT A NEUTRONAKTIVIZÁCIÓS ANALITIKAI ELJÁRÁSOK ALAPJAIT. 1966-BAN HALT MEG. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓ INTÉZETE, BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSA.

Roosevelt tér 9. A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a székházának keleti faláról Leibnitz és Descartes egész alakos mészkő szobra és Holló Barnabás “Magyar Tudományos Akadémia alapítása" című, 1893-ban készült (bronz, 440 x 170 cm) domborműve néz szembe a Hevesy-emléktáblával. A székház bejárati homlokzatán Galilei, a Dunára néző falon pedig Lomonoszov és Newton egész alakos mészkő szobrai láthatók. A harmadik emeleti képzőművészeti kiállításon tekinthető meg Stróbl Alajos Eötvös Loránd mellszobra. Bolyai-terem található az I. emeleti Tudósklubnál.

Nádor u. 16. Itt lakott Hevesy György.

Roosevelt tér 2. Á t r i u m H y a t t szálló. Konferenciatermei közt van Kármán-terem.

Kozma Ferenc u. 3.
(régebben Gorove István)

Kozma Ferenc u. 3. Saját közlése szerint itt született Teller Ede. A Kálmán Imre utcával alkotott sarkon jelenleg modern irodaház áll.

Szalay u. 3. Itt töltötte gyermekkorát Teller Ede.

Markó u. 18-20. B o l y a i J á n os  T e x t i l i p a r i S z a k k ö z é p i s k o l a és S z a k m u n k á s k é p z ő.

Bajcsy-Zsilinszky út 36.

Bajcsy-Zs. út 36. Az 1998. február 11-én felavatott márványtábla:

EBBEN A HÁZBAN ÉLTE DIÁKÉVEIT KEMÉNY JÁNOS 1926 BUDAPEST - 1992 NEW HAMSHIRE. AZ IDŐOSZTÁSOS SZÁMÍTÓGÉPRENDSZER MEGVALÓSÍTÓJA. A BASIC PROGRAMOZÁSI NYELV MEGALKOTÓJA. AZ IBM ROBINSON-DÍJÁNAK ELSŐ KITÜNTETETTJE. AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT TISZTELETBELI TAGJA. AZ EMLÉKTÁBLÁT HALÁLÁNAK 5. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL ÁLLÍTOTTÁK: MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA. MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE. EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT. NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉPTUDOMÁNYI TÁRSASÁG. 1997

Bajcsy-Zsilinszky út 62.

Bajcsy
Zs. u. 62. Neumann János szülőháza emléktáblával:

EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT NEUMANN JÁNOS 1903-1957 VILÁGHÍRŰ TUDÓS, A SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÚTTÖRŐJE

Báthori u. 16. N e u m a n n  J á n o s S z á m í t ó g é p t u d o m á n y i T á r s a s á g, az MTESZ tagja.

Falk Miksa u. 30. Gábor Dénes születésének 150. évfordulóján napfény-hologramot utánzó képzőművészeti alkotással díszített márvány emléktáblát avattak (FSz 2000. 215. o.):

E HÁZBAN TÖLTÖTTE IFJÚSÁGÁT GÁBOR DÉNES (1900-1979) NOBEL-DÍJAS TUDÓS, MÉRNÖK-FELTALÁLÓ, A HOLOGRÁFIA MEGALKOTÓJA, HUMANISTA GONDOLKODÓ. EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTA A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ÉS A NOVOFER ALAPÍTVÁNY 2000-BEN.