Cegléd (Pest megye)

Külső-Törteli út D ó z s a   G y ö r g y   L a k t a n y a  Magyar Honvédség 66. Puskás Tivadar Híradós Zászlóalj. A névadó félalakos bronzszobrát, a budapesti Puskás Technikum ajándékát, Borbás Tibor alkotását 1999. szeptember 14-én avatták fel a zászlóalj parancsnokság épülete előtt.

Celldömölk (Vas megye)

Sághegyi turistaház Eötvös Loránd emlékoszlop. (Antal Károly, 1971, FSz 1972/2) Felső részén stilizált Eötvös-inga és az 1891-es évszám, márványtáblán:

EÖTVÖS LORÁND SÁG HEGYI KUTATÁSAI EMLÉKÉRE. EÖTVÖS LORÁND, TANGL KÁROLY, KÖVESLIGETHY RADÓ, BODOLA LAJOS 1971.

Eötvös Loránd a Sághegyen végezte első vidéki terepméréseit: a csonkakúp alakú Sághegy jól kiszámítható oldalirányú gravitációs vonzását mérte torziós ingájával. Az emlékoszlop közelében levő múzeumban a földtörténeti anyagok mellett a szögletes kivitelű Eötvös-ingák egy korai változatát és az 1971-es avató ünnepség dokumentumait is kiállították. A sághegyi kráter védett és őrzött terület. Csoportos látogatáshoz vezetőt is biztosítanak.

Széchenyi u. 15. E ö t v ö s  L o r á n d  Á l t a l á n o s  I s k o l a.  Az emeleti zsibongóban, az egykori kápolnában Kiss Sándor szobrászművész alkotása a fiatal Eötvösről mintázott, félalakos bronz dombormű (1997). Az iskola főbejárata előtt áll az Eötvös térplasztika (Bányai József, 1985). Rajta Eötvös-inga, Eötvös-fej és a következő szöveg:

MÚLÉKONY ÉLETÜNKBEN ARRA TÖREKSZÜNK, HOGY VALAMI MARADANDÓT ALKOSSUNK - EÖTVÖS

Eötvös Loránd utca

Csorna (Győr-Moson-Sopron megye)

Soproni út 65. A  c s o r n a i  p r é p o s t s á g i  r e n d h á z b a n  van egy Kunc Adolfot ábrázoló olajfestmény. A rendház városi múzeumként működő részében a falon KA jelzésű Kunc-címert láthatunk.

Debrecen (Hajdú-Bihar megye)

Egyetem tér 1.

Egyetem tér 1. A  K o s s u t h  L a j o s  T u d o m á n y e g y e t e m  (a Debreceni Egyetem egysége) főépületében a fedett díszudvar falán sorakoznak a várossal, az egyetemmel kapcsolatba került nevezetes személyiségek festett emléktáblái.

KEREKES FERENC 1784-1850. MARÓTHI GYÖRGY 1715-1744. HATVANI ISTVÁN 1717-1786.

A kémiai épületben lévő TTK-kari tanácsteremben van Hatvani István 37 x 53 cm-es bronz domborműve, amely halálának 200. évfordulójára készült (Tóth Sándor, 1986). A kémiai épület vonalában, a főépület közelében, két út találkozásánál lehajló tölgyágak alatt karosszékben ül bronzba öntve Hatvani István, “A professzor" (Varga Imre, 1972, FSz 1976/8 címlap).

Kossuth u. 35. A  K L T E   G y a k o r l ó   G i m n á z i u m á b a n  van vörösmárvány 90 x 130 cm-es Eötvös Loránd dombormű (Madik Magda, 1980).

Kálvin tér 11.

E HÁZ HELYÉN ÁLLÓ HÁZBAN LAKOTT HATVANI ISTVÁN A REFORMÁTUS KOLLÉGIUM TERMÉSZETTUDÓS PROF'ESSZORA, KÉSŐBB ERDÉLYI JÓZSEF THEOLÓGIAI TANÁR, ARANY JÁNOS EGYIK PÁRTFOGÓJA. ARANY JÁNOS ÉS PETŐFI SÁNDOR TÖBBSZÖR VENDÉGE VOLT E HÁZNAK. MEGJELÖLTE A BÉKE (SZT. ANNA) U. 19. SZ. DOLGOZÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA.

Kálvin tér 15.

Kálvin tér 15. A  R e f o r m á t u s  K o l l é g i u m  régi épületében a második emeleten, az Oratórium előtti falon levő freskó, Gáborjáni Szabó Kálmán műve 1939-ből, amelyen Maróthi Györgyöt, a kollégium fiatalon elhunyt matematika-fizika professzorát, a Kántus (többszólamú kórus) megalapítóját a Kántus dirigenseként láthatjuk. Emléktáblájával találkozunk a kollégium udvari árkádsorán. Ezeken kívül nevét Debrecenben utca, diákotthon és az országosan ismert kórus örökíti meg. A kollégium régi épületében a II. emeleten üvegmozaikot láthatunk, Toroczkai Oszvald alkotását (1936). Hatvani kísérletet mutat be diákjainak. Az üvegmozaik alatt helyezték el Hatvani kalandos sorsú, latin feliratos sírkövét. (Az kettétörve egy debreceni ház kerékvetőjéül szolgált). Az első emeleti könyvtárban találhatjuk Sárvári Pál (1765-1846) matematika-fizika professzor gipsz mellszobrát. A Sárvárit ábrázoló olajfestmény (ismeretlen művész alkotása a 19. századból) a D é r i M ú z e u m ban van. A kollégium panteonjában huszonkét, 1938-ból származó bronzreliefet találhatunk. Az alapba erősen mélyített profilábrázolású, egyszerű Hatvani portré Medgyessy Ferenc alkotása:

HATVANI ISTVÁN 1713-1786. DEÁKUNK, TANÁRUNK, TERMÉSZETTUDÓS, ORVOS-DOCTOR, VALLÁSPEDAGÓGUS.

Debreczeny Tivadar Kerekes Ferenc-portréjának szövege:

KEREKES FERENC 1784-1850. DEÁKUNK, TANÁRUNK, KIVÁLÓ PEDAGÓGUS, MATHEMATIKUS.

A Maróthi-relief Nagy Sándor János műve:

MARÓTHI GYÖRGY 1715-1744 DEÁKUNK. TANÁRUNK. TANTERV ÚJÍTÓ CANTUS-ALAPÍTÓ. MENNYISÉGTAN-ÍRÓ.

A Kollégium Iskolatörténeti múzeumában, valamint a Református Gimnáziumban sok (köztük jó néhány. védetté nyilvánított) régi fizikai eszközt láthatunk. A nemzetközi hírnévre is szert tett, pozsonyi születésű Segner János András (1704-1777) csupán rövid ideig volt a Kollégium diákja, életnagyságnál nagyobb bronzszobor patinázott gipsz eredetijét, az alkotó Mikus Sándor szobrászművész ajándékát a gimnáziumi igazgatói iroda mellett állították ki. Az 1974-ben felavatott szobor maga a Debreceni Orvostudományi Egyetem elméleti tömbje előtt van.

A Református Kollégium diákja volt Bay Zoltán 1910 és 1918 között. A teológia épület első emeletén - az iskolatárs Szabó Lőrinc emléktáblája mellett - stilizált méterrudat és Bay-domborművet helyeztek el (Győrffy Lajos, 1998).

Déri tér 1. A múzeumalapító debreceni Déri Frigyes a transzformátor-feltaláló Déri Miksa testvére volt. A  D e b r e c e n i  D é r i   M ú z e u m b a n  fizikusokat ábrázoló képzőművészeti alkotások is vannak.

Bem József tér 18/C és Poroszlai út. Az  A T O M K I  Bem téri külső falán márványtábla:

EBBEN AZ ÉPÜLETBEN ALKOTOTT 1954-TŐL SZALAY SÁNDOR AKADÉMIKUS 1909-1987 AZ ATOMMAGKUTATÓ INTÉZET ALAPÍTÓ IGAZGATÓJA. HALÁLÁNAK 10 ÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÁLLÍTOTTÁK EMLÉKÉRE TANÍTVÁNYAI.

A földszinti folyosó falán Szalay-domborművet találhatunk és külön álló réz betűkkel kirakva:

SZALAY SÁNDOR 1909-1987 INTÉZETÜNK ALAPÍTÓJA.

Az emlékfaltól jobbra üveges tárlókban az általa használt mérőműszereket állították ki.

Bem József tér 18/A A K L T E   K í s é r l e t i  F i z i k a   T a n s z é k é n e k  eladóterme 1999-től Szalay Sándor terem. Az udvaron Fréderic Joliot-Curie (1900-1958) bronzszobra.

Segner tér 7. Márványtábla szövege:

DR. SEGNER JÁNOS ANDRÁS 1704-1777 A POZSONYI SZÜLETÉSŰ TUDÓS 1731-BEN DEBRECEN VÁROS ORVOSA VOLT A SEGNER-KERÉK FELTALÁLÓJA, A “TURBINA ATYJA" DEBRECEN UTÁN JENA, GÖTTINGA, HALLE EGYETEMEIN A MATEMATIKA ÉS A FIZIKA PROFESSZORA. A VILÁGHÍRŰ ORVOS ÉS FIZIKUS EMLÉKÉRE 1972. DEBRECEN MEGYEI VÁROS TANÁCSA, ENERGIAGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET.

Debreceni Köztemető. Szalay Sándor síremléke, egy szép, hosszúkás, balra hajló levélre emlékeztető bazaltoszlop a debreceni köztemetőben a főbejárattól jobbra, a díszsírhelyek közt van a második sor vége felé. A rávésett szöveg: SZALAY SÁNDOR AKADÉMIKUS 1909-1987

Füredi út 69.  G á b o r  D é n e s E l e k t r o n i k a i M ű s z a k i K ö z é p i s k o l a és K o l l é g i u m. 1995-ben rendezték be a Gábor Dénes Emlékszobát.

Kardos Albert u. 24. H a t v a n i   I s t v á n   Á l t a l á n o s I s k o l a.

Bolyai u. 29. B o l y a i  J á n o s  Á l t a l á n o s  I s k o l a.

Irinyi u. 1I r i n y i  J á n o s   É l e l m i s z e r i p a r i  K ö z é p i s k o l a   és   G i m n á z i u m.

Hatvani István utca, Kandó Kálmán utca, Kerekes Ferenc utca, Maróthi György utca, Sárvári Pál utca, Szalay Sándor utca, Űrhajósok tere