Kalocsa (Bács-Kiskun megye)

Szent István király út. CHRONOS-8 kibernetikai-optikai jellegű szobráról Schöffer Miklós a Televízió egy 1984. évi adásában ezeket mondta: “Ott (Kalocsán) készítették azt a 26 méteres kibernetikus fénytornyot, ami éjjel 2 km-es fénysávokkal megmagasodik. Ott a helyszínen a közönség kibernetikus párbeszédet folytat a toronnyal több mikrofon van a torony körül." (FSz 1985/8 címlap)

Hunyadi János u. 23-25. A S z e n t I s t v á n G i m n á z i u m tetején csillagvizsgáló torony van. Az obszervatóriumot Haynald Lajos bíboros, kalocsai érsek (1816-1891) alapította. A Haynald Obszervatóriumot helyreállíttatták. Fent több korábbi műszer, eszköz és használható távcső van. A kupola nyitható. Az elveszett, elhurcolt műszerek és könyvek vissza, szerzése folyamatban van.

Hunyadi út. Fényi Gyula park. A H a y n a l d O b s z e r v a t ó r i u m leghíresebb kutatójának, a meteorológiai és Nap megfigyeléseiről ismert Fényi Gyulának szobrot állítottak a gimnáziummal szemközti kis parkban (Szabó Gábor, 1970).

Béke út.  B e l v á r o s i  t e m e t ő.  A jezsuita sírkertben van Fényi Gyula sírja (†. 21. XII. 1927.) Ahogy belépünk a temetőbe és balra nézünk, azonnal láthatjuk az út végén a középpontban lévő carrarai márványból készült szép Pietát. Ezt veszik körül a páterek egyszerű öntöttvas keresztjei. Itt nyugszik Tóth Mike Mihály (t 3. X. 1932.) is. A róla elnevezett utca merőleges a Fényi utcára.

Tóth Mike u. 9. A házon márványtábla hirdeti:

TÓTH MIKE 1838-1923. TERMÉSZETTUDÓS ÁSVÁNYGYŰJTŐ KALOCSAI VÁROSI TANÁCS VB 1965.

Fényi Gyula u. Kalocsa kertvárosában.

Kám (Vas megye)

Kisfaludi Sándor u. 3 Holenda Barnabás, neves győri bencés matematika-fizika tanár jelöletlen szülőháza.

Kaposvár (Somogy megye)

Pázmány Péter u. 17.  E ö t v ö s  L o r á n d  M ű s z a k i  K ö z é p i s k o l a  és  G i m n á z i u m.  Az aulában Eötvös Loránd emlékvitrin.

Németh István fasor 2. A ház falán dombormű őrzi Hell Miksa (1720-1792) emlékét.

Bláthy utca, Jedlik Ányos utca, Kandó Kálmán út, köz

Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Eötvös Loránd utca

Kazincbarcika (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Egressy B. u. 1. I r i n y i  J á n o s M ű s z a k i K ö z é p i s k o l a.

Irinyi János út

Kecskemét (Bács-Kiskun megye)

Piaristák tere 5. “S c o l a  P i a e",  a  P i a r i s t a  G i m n á z i u m  és  Á l t a l á n o s  I s k o l a.  A II emeleti fizikum bejáratánál márványtábla:

1915-BEN ITT ÉRETTSÉGIZETT ÖVEGES JÓZSEF (1895-1979) PIARISTA, A FIZIKA NÉPSZERŰSÍTŐJE. SZÜLETÉSE 100. ÉVFORDULÓJÁN A PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG

Bethlen város 15. K a n d ó  K á l m á n  M ű s z a k i  S z a k m u n k á s k é p z ő  és  S z a k k ö z é p i s k o l a.

Irinyi út 49.  B o l y a i  J á n o s  G i m n á z i u m  aulájában a névadó bronzszobra (Eskulics Tamás, 1988). A könyvtárban Bolyai-festmény (Göblyös Tamás, 1988).

Nyíri u. 73. S z e n t - G y ö r g y i  A l b e r t  E g é s z s é g ü g y i  és  S z o c i á l i s  S z a k k ö z é p i s k o l a  és  S z a k k é p z ő.  Szent-Györgyi dombormű (1995).

Izsáki u. 10. G é p i p a r i  és  A u t o m a t i z á l á s i  M ű s z a k i  F ő i s k o l a.  Bronz Pattantyús-Ábrahám Géza-mellszobor (László Péter, 1987).

Keszthely (Zala megye)

Fejér György u. 8. Itt állt Schwarz Dávid szülőháza.

Kossuth u. 28. G o l d m a r k  K á r o l y  M ű v e l ő d é s i  K ö z p o n t.  A földszinti városi panteonban márványtábla:

E HÁZBAN SZÜLETETT SCHWARZ DÁVID 1850-1897 A MEREV RENDSZERŰ KORMÁNYOZHATÓ LÉGHAJÓ FELTALÁLÓJA, AKINEK SZABADALMA ALAPJÁN KÉSZÜLTEK KÉSŐBB A ZEPPELIN-LÉGHAJÓK SZÜLETÉSÉNEK 120. ÉVFORDULÓJÁRA ÁLLÍTTATTA KESZTHELY VÁROS TANÁCSA

Alatta márványba vésett magyarázó szöveg:

A FENTI TÁBLÁT SCHWARZ DÁVID EMLÉKÉRE A LEBONTOTT SZÜLŐHÁZ FALÁRÓL ÁTHELYEZTETTE AZ ÉREMGYŰJTŐK KESZTHELYI CSOPORTJA. 1985.

A két tábla felett a Keszthely Város Nagyjai éremsorozat 1975-ös darabjának felnagyított bronz elő- és hátlapja látható Schwarz Dávid képmásával (Képíró Zoltán, Bogár Lívia, 1984).

Schwarz Dávid utca

Kisbér (Komárom-Esztergom megye)

Wenckheim B. u. 28-30. B á n k i  D o n á t  S z a k m u n k á s k é p z ő  I n t é z e t.

Komárom (Komárom-Esztergom megye)

Frigyes tér 2-3. K e m p e l e n  F a r k a s  Ü g y v i t e l i  A l a p í t v á n y i  K ö z é p i s k o l a.

Eötvös Loránd utca, Jedlik Ányos utca

Komló (Baranya megye)

Eötvös Loránd utca