NÉMETORSZÁG

Berlin

Strasse des 17. Juni 135. M ű e g y e t e m / T e c h n i s c h e  H o c h s c h u l e,  T U  B e r l i n. Ide járt Wigner Jenő.

Unter den Linden 6. B e r l i n i  T u d o m á n y e g y e t e m. (1945 után Kelet-Berlinben Humboldt Egyetem, Nyugat-Berlinben Freie Universität.) Itt hallgatták a híres Laue- és Einstein-szemináriumokat Gábor Dénes, Hevesy György, Wigner Jenő, Szilárd Leó, Teller Ede, Kürti Miklós.

Postdamer Strasse 33. Á l l a m i  K ö n y v t á r / S t a a t s b i b l i o t e k. Kézirattárában gazdag magyar anyag (Hevesy, Kármán, Szilárd, Gábor, Réthy Mór stb.).

Boltzmannstr. 14. Otto-Warburg-Haus, M a x  P l a n c k  T á r s a s á g  A r c h í v u m a / A r c h i v  zur  G e s c h i c h t e  der M P G. Gazdag a magyar anyag: Gábor, Hevesy, Bródy, Selényi, Szigeti, Szilárd, Teller, Wigner, Lánczos, Neumann, Kármán levelek.

Flughafen Tegel/Tegeli repülőtér, Hermann Oberth emléktábla.

Feucht

1972-ben ebben a városban nyitották meg a Hermann Oberth Múzeumot.

Freiburg

Littenweilerstrasse és a Kunsenweg által határolt terület, F r i e d h o f  B e r g ä c k e r, Feld 2. A temetőgondnokság melletti, a Kunsenwegről nyíló második kapun belépve a bal oldali első parcella a kettes. Ennek jobb felső végében van (2001-ig) Hevesy György sírja. Nyers bazaltlapon:

GEORG VON HEVESY 1885-1966, PIA VON HEVESY 1902-1979, PAUL VON HEVESY 1883-1988

Göttingen

Kurze Strasse 2. 1993. június 11-én emléktáblát lepleztek le ezen a házon, mert a helyén lévő épületben - csaknem szemben Gauss egykori házával - lakott 1796 és 1799 között a diák Bolyai Farkas.

F r i e d h of. Itt van Zsigmondy Richárd (Bécs, 1865. április 1. - Göttingen, 1929. szeptember 23.) sírja.

Halle

V á r o s i  te m e t ő 83. kripta, bal oldal: Segner János András Halléban megtalált sírjáról tudósított a FSz (1971. 384. o.).

Galgstrasse 321. Segner egykori háza.

Segner strasse

Hamburg

Lohmühlenstr.5. St. G e o r g  k ó r h á z / A l l g e m e i n e s  K r a n k e n h a u s. A régi Röntgen-épület mellett, a parkban a Német Röntgen Társulat egy központi álló és négy fekvő kőtömbből komponált emlékművet állított “MINDEN NEMZET AZON RADIOLÓGUSAI, FIZIKUSAI, KÉMIKUSAI, ORVOSAI, NŐVÉREI, TECHNIKUSAI, LABORÁNSAI TISZTELETÉRE, AKIK A RÖNTGENSUGARAKKAL VÉGZETT MUNKA SORÁN A KUTATÁS ÉS A KÖTELESSÉGTELJESÍTÉS ÁLDOZATAI LETTEK". A névsorban 11 magyar áldozat nevét olvashatjuk itt: Elischer Gyula, Kisfaludy Pál, Schiffer Ernő, Faragó István, Mandula István, Schrőder Gyula, Holzwarth Jenő, Nádainé Huszágh Ilona, Simonyi Béla, Karácsony Mihály, Nyitrai Béla.

Heidelberg
A Heidelbergi Egyetem

Hauptstrasse 47-51. A heidelbergi egyetem egykori természettudományi karának a Bunsen-szobor mögötti kapualjában a bal oldalon a hirdetőtáblák fölött helyezték el az Eötvös Loránd Tudományegyetem által adományozott bronz emléktáblát. középen Kiss Sándor Eötvös-reliefje van, kétoldalt pedig az alábbi szöveg olvasható:
BEGRÜNDER DER MODERNEN GRAVITATIONSFORSCHUNG. STUDIERTE SEIT 1867 IN DIESEM HAUS PHYSIK UND WURDE HIER 1870 PROMOVIERT. GESTIFTET VON DER LORAND-EÖTVÖS UNIVERSITÄT 1992 BUDAPEST-UNGARN
A jobb oldalon:
A MODERN GRAVITÁCIÓKUTATÁS MEGALAPÍTÓJA 1867-TŐL. E HÁZBAN TANULT ÉS ITT DOKTORÁLT 1870-BEN. ÁLLÍTOTTA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 1992-BEN
OPUS A. KISS
A portré alatt: LORÁND EÖTVÖS 1848-1919

Messelhausen

Itt található Lenard Fülöp sírja.

München

Museuminsel 1. D e u t s c h e s  M u s e u m. A Föld egyik leggazdagabb tudomány- és technikatörténeti múzeuma. Kézirattára, kiállítása magyar anyagot is tartalmaz: a Süss cég által gyártott Eötvös-ingát, Déri-Bláthy-Zipernowsky-transzformátort, Ganz-villanymotort, működő Bánki-vízturbina modellt, Schwarz Dávid merev vázú, kormányozható léghajójának modelljét, Lenard Fülöp gázkisülési csövei mellett tanárának, Klatt Virgilnek a szikrainduktorát, Okolicsányi televíziójának tükörcsavarját. Láthatjuk Neumann János, Oberth Hermann, Konkoly Thege Miklós portréit, Gothard Jenő fotométerének fényképét. Raktárban van a Jedlik-dinamó hű mása, a Bánki-Csonka-porlasztó, a Petzval Józsefről készült olajfestmény.

Türkenstr. 68. Á l t a l á n o s  I s k o l a  és  Ó v o d a / S t ä d t i s c h e  K i n d e r t a g e - s t ä t t e, az egykori Simultanschule, ide is járt iskolába Békésy György.

Nürnberg

Itt van eltemetve Oberth Hermann, a híres erdélyi szász rakétatervező.

Paderborn

Fürstenallee 7. N i x d o r f  K o m p u t e r  M ú z e u m / H e i n z  N i x d o r f  M u s e u m s Forum Hall of Fame, Neumann János kiállítás.

Rossendorf

A t o m k r a f t w e r k. Az atomerőmű egyik laboratóriuma: Hevesy Labor.