Páka (Zala megye)

Kossuth u. 41. Öveges József házán, amely a már félig lebontott szülőház mellett áll, 1993. május elsején emléktáblát avattak:

ITT SZÜLETETT ÖVEGES JÓZSEF (1895-1979) KOSSUTH-DÍJAS KÍSÉRLETEZŐ FIZIKAPROFESSZOR, TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KULTÚRÁNK KIVÁLÓ NÉPSZERŰSÍTŐJE. PÁKA ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAKOSSÁGA 1993.

Az emléktáblánál koszorút helyezett el az ország valamennyi, Öveges József nevét viselő iskolája, intézménye.

Ifjúság u. 13. Öveges József Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda. A névadó ünnepségen (2000) az iskola bejáratánál Öveges-portréval díszített márványtáblát avattak (Koplár Katalin). Ekkor nyitották meg az Öveges-emlékszobát.

Paks (Tolna megye)

Paksi Atomerőmű. A PA Rt. igazgatósága nagy gondot fordít arra, hogy képzőművészeti alkotásokkal is körülvegyék az erőművet, emléket állítsanak a-kimagasló egyéniségeknek, és ezzel is maguk mellé állítsák a közvéleményt. A buszállomás és a Tájékoztató és Látogató Központ épület között "Paksi Disputa" néven szoborpark (1995). (Farkas Pál) (FSz 1996/1 címlap). “A szoborcsoport öt mellszobra köralakú medence körül helyezkedik el. A medencében sziklát repeszt szét a belőle kibújó urán atommag, a sziklából több irányba spriccel a víz. A medence káváján rozsdamentes könyvlapokon angolul és magyarul egy-egy mondatban fogalmazódik meg a géniuszok munkássága" (Keviczky László avató beszédéből).

TELLER EDE (1908-) A TERMONUKLEÁRIS REAKCIÓK ELMÉLETÉNEK KIDOLGOZÓJA ÉS ANNAK KÍSÉRLETI MEGVALÓSÍTÓJA. FERMI-DÍJ (USA). AZ MTA TISZTELETI TAGJA.

SZILÁRD LEÓ (1898-1964) A NEUTRON LÁNCREAKCIÓ ELMÉLETÉNEK KIDOLGOZÓJA. FERMIVEL AZ ELSŐ ATOMREAKTOR MEG ALKOTÓJA.

WIGNER JENŐ (1902-1995) A KVANTUMMECHANIKA ALKALMAZÓJA AZ ATOMMAGKUTATÁSBAN. A VÍZHŰTÉSŰ ATOMREAKTOR MEGALKOTÓJA. NOBEL-DÍJ (1963.) “ATOM A BÉKÉÉRT"-DÍJ (USA): AZ MTA TISZTELETI TAGJA.

HEVESY GYÖRGY (1895-1966) A RADIOAKTÍV NYOMJELZÉS FELFEDEZŐJE, AZ IZOTÓPFOGALOM KITELJESÍTŐJE. NOBEL-DÍJ (1944). AZ MTA TAGJA.

NEUMANN JÁNOS (1903-1957) A XX. SZ. LEGNAGYOBB HATÁSÚ
MATEMATIKUSA, AKI FELISMERTE A SZÁMÍTÓGÉPEK SZEREPÉT. SZABADSÁG-ÉREM (USA)

A medence kávájának az erőmű felöli oldalán öntött fém számokkal áll az első szabályozott nukleáris láncreakció indulásának dátuma: 1942. XII. 2.

A Látogató Központba lépve, jobb oldalt hosszan elnyúló, bronzrelief látható Albert Einstein potréjával, talán a Napot, a Földet, és az atommagot együtt jelképező gyűrt felületű gömbbel (R. Kiss Lenke):

“MI, TUDÓSOK SZABADÍTOTTUK FEL EZT A SZÖRNYŰ ERŐT. RAJTUNK ÁLL, PARANCSOLÓAN MINKET TERHEL A FELELŐSSÉG AZ ATOMENERGIA IRÁNYÍTÁSÁÉRT, HOGY NE MEGSEMMISÜLÉST IDÉZZEN ELŐ, HANEM AZ EMBERISÉG JÓLÉTÉT SZOLGÁLJA." (EINSTEIN)

A Látogató Központ kiállítótermei az atomenergiáról és a paksi erőműről gazdag történeti és tárgyi ismeretanyagot nyújtanak.

Dózsa György út 95. Az Energetikai Szakképzési Intézet főiskolai szárnyának előcsarnokában absztrakt műalkotás fejezi ki az atom, az atomenergia eszméjét. Bencsik István alkotása alatt állva, annak vízszintes lapján a természetfilozófia és a magfizika neves külföldi és hazai kutatóinak nevét olvashatjuk. Itt rendezik az Országos Szilárd Leó Nukleáris Tanulmányi Versenyek döntőjét.

Jedlik Ányos utca, Puskás Tivadar utca, Szilárd Leó utca

Pannonhalma (Győr-Moson-Sopron megye)

Pannonhalma

996-ban itt alapították az első magyar iskolát, és itt volt bencés papnövendék Jedlik Ányos István, itt őrzik számos kéziratát, a “Súlyos testek természettana" című tankönyvéért 1858-ban kapott akadémiai nagyjutalommal járó, “Borúra derű" feliratú MTA bronz emlékérmet.

Pápa (Veszprém megye)

A Református Kollégium falán látható az Ó-kollégium híres diákjainak emléktáblája. Külön márványtábla:

EBBEN AZ ÉPÜLBEN TANÍTOTT 1790-1831-IG TUDÓS MÁNDI MÁRTON ISTVÁN A FILOZÓFIA ÉS MATEMATIKA PROFESSZORA. 1760-1831. PÁPA VÁROS TANÁCSA 1972.

Pásztó (Nógrád megye)

Itt született az egri és budai csillagász, Tittel Pál. Szülőházának képe megtalálható: Vargha-Kanyó: ... csillagkoronák éjféli barátja, Akadémiai K., 1988.

Rákóczi út 5.  T i t t e l  P á l  K o l l é g i u m,  T i t t e l  P á l  É s z l e l ő  és  B e m u t a t ó h e l y.

Pécs (Baranya megye)

Székesfehérvár u. 4. A  P o l l a c k  M i h á l y  É p í t ő i p a r i  S z a k k ö z é p i s k o l á b a n Engert Ádám, Somogyi Géza, Széky Pál és Tepes Ferenc tanároknak pirogránit domborműves emléktáblát állítottak. (Palkovics Lajos, 1956) Széky Pál fizikatanár volt.

Vörösmarty u. 4.  H e v e s y  G y ö r g y  M ű s z a k i  S z a k k ö z é p i s k o l a . A Vegyipari Gépészeti Szakközépiskola 1993. március 19-én vette fel Hevesy György nevét, önállóan működött 1999 júniusáig.

48-as tér 2. A Z i p e r n o w s k y  K á r o l y  I p a r i  S z a k k öz é p i s k o l á b a  lépve a főbejárattal szemben találjuk a névadó talapzaton álló mészkőszobrát, rajta a felirat: ZIPERNOWSKY KÁROLY 1853-1942. Az igazgatói irodában díszes keretben látható a névadó családfája.

Széchenyi tér 11. A C i s z t e r c i  R e n d  N a g y  L a j o s  G i m n á z i u m á n a k  főbejárata közelében Jedlik Ányos bronz domborműve (Barakonyi Klára, Török János, 1996) a következő felirattal:

JEDLIK ÁNYOS 1800-1895 BENCÉS SZERZETES AZ ELEKTROTECHNIKA MAGYAR ÚTTÖRŐJE. JELENTŐS ALKOTÁSAI: AZ ELSŐ VILLAMOS MOTOR, A DINAMÓELV, A VILLANYELEMEK, A “CSÖVES VILLÁMSZEDŐ", A FIZIKA OKTATÁS MEGTEREMTŐJE.

Boszorkány u. 2. A  P é c s i  T u d o m á n y e g y e t e m h e z  tartozó  P o l l a c k  M i h á l y  M ű s z a k i  F ő i s k o l a i  Kar A/1 épületének aulájában Déri Miksa bronz domborműve. (Barakonyi Klára, Török János, 1995). A felirat:

DÉRI MIKSA 1854-1938. AZ ELEKTROTECHNIKA MAGYAR ÚTTÖRŐJE. JELENTŐS ALKOTÁSAI: A DINAMÓGÉP, AZ ÖNGERJESZTÉSŰ, VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ GENERÁTOR, A PÓLUSVÁLTÓS FELVONÓMOTOR, A ZÁRT VASMAGOS TRANSZFORMÁTOR, A VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ ELOSZTÓRENDSZER.

Ifjúság u. 6. A  J a n u s  P a n n o n i u s  T u d o m á n y e g y e t e m  F i z i k a i  I n t é z e t é b e n Jeges Károly-terem, fizikusok arcképcsarnoka. Az A épület II. emeletén emléktábla (2000):

JEGES KÁROLY, A KÍSÉRLETEZŐ TUDÓS TANÁR, A PÉCSI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA EGYIK ALAPÍTÓ TAGJA, INTÉZETÜNK JOGELŐDJÉNEK, A PÉCSI PEDAGÓGIAI FŐISKOLA FIZIKA TANSZÉKÉNEK MEGTEREMTŐJE, ÉS NEGYED SZÁZADON ÁT (1948-1973) VEZETŐJE VOLT

Főpályaudvar. Az épület homlokzatán 1900 óta látható Watt és Stephenson pirogránit fej-domborműve (Klein Ármin, Zsolnay Gyár).

Uránváros. Zömmel itt találhatók a tudósokról, műszaki alkotókról és alkotásokról elnevezett, vagy a természettudományból merített utcanevek:

Jedlik Ányos u. 5. emléktáblával:

JEDLIK ÁNYOS 1800-1895 FIZIKUS, FELTALÁLÓ PESTEN EGYETEMI TANÁR. 1827-BEN MÁR ELEKTROMÁGNESES FORGÓSZERKEZETET KÉSZÍTETT. ELSŐKÉNT ALKALMAZTA A DINAMÓ ELVET.

Bánki Donát út emléktáblával jelölve.

Bolyai Farkas utca, Bolygó utca, Dischka Győző utca, Edison utca, Irinyi János utca, Kandó Kálmán utca, Puskás Tivadar utca, Rakéta utca, Űrhajós utca, Zipernowsky Károly utca

Pér (Győr-Moson-Sopron megye)

Szent Imre u. 7.  Ö v e g e s   J ó z s e f  Á l t a l á n o s  I s k o l a. Az iskola aulájában az Öveges-portré alatt márványtábla áll (1997. május 17.):

NÉVADÓNK ÖVEGES JÓZSEF 1895-1979 EMLÉKÉRE

A temetőben van Öveges József nagyszüleinek szépen felújított sírja (Öveges-család).