ROMÁNIA

Gyergyóditró/Ditrau

P u s k á s  T i v a d a r  K ö z é p i s k o l a.  A marosvásárhelyi Teleki Téka munkatársai szerint Puskás Tivadar nem Pesten, hanem itt, Gyergyóditrón született.

Kolozsvár/Cluj Napoca
Kolozsvár, Babeş-Bolyai Egyetem

Kogalniceanu 1. B a b e ş - B o l y a i  E g y e t e m / U n i v e r s i t a t e a  B a b e ş - B o  l y a i .  Az udvaron áll egymással szemben a két névadó monumentális szobra: Victor Babes (1851-1926), Bolyai János (1802-1860).

Bolyai út 1. Az egykori Deák Ferenc utca, ma Hősök sugárút/Bld. Eroilor sarkán áll Bolyai János szülőháza. A házat két tábla is jelöli. Magasan fent, az első emeleti erkély közepén a sugárúti oldalon ez áll:

AZ 1802 ÉV 12 HAVÁNAK 15 NAPJÁN ITT SZÜLETETT BOLYAI BOLYAI JÁNOS A MAGYAR EUKLIDES, BOLYAI BOLYAI FARKASNAK A TENTAMEN MÉLY GONDOLKODÁSÚ SZERZŐJÉNEK FIA MINEK AZ EMLÉKEZETÉRE SZÁZ ÉV MÚLTÁN A FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM MATHEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARA ÁLLÍTÁ E KÖVET

A sarokház másik oldalán, a Bolyai utcai falon fehér márványlap:

IN ACEASTA CASA SA NASCUT LA 15 DEC: 1802 EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT 1802. DEC. 15-ÉN BOLYAI JÁNOS MARE MATEMATICIAN SI GÁNDITOR PROGRESIST: ACADEMIA R.P.R A NAGY MATEMATIKUS ÉS HALADÓ GONDOLKODÓ A R.N.K. AKADÉMIÁJA 15. DEC. 1952.

Strada Observatorului K o l o z s v á r i  C s i l l a g v i z s g ál ó  I n t é z e t,  elődjét még Hell Miksa alapította.

A régi Petőfi utca. Itt van Európa egyik legszebb fekvésű temetője a  H á z s o n g á r d i  t e m e t ő / C i m i t r u l  H a j o n g a r d.  Itt találjuk többek között Apáczai Csere János (1625-1659), Brassai Sámuel (1800-1897), Tothfalusi Kiss Miklós (1650-1702) és Martin Lajos (1827-1897) sírját. - A temető közelében levő Füvészkertben éltek Békésy György apai rokonai (Békésy édesapja Kolozsváron született). Lakott itt egy ideig Békésy György is.

Lugos/Lugoj

Köztársaság tér/Piata Republici Nr 1. A Deutsch család háza. Itt töltötte vakációit 1919-ig Teller Ede. Édesanyja, Deutsch Ilona 1904. május 29-én Lugoson, ebben a bánsági kisvárosban kötött házasságot Teller Miksa felvidéki ügyvéddel.

Marosvásárhely/Tîrgu Mureş

Rózsák tere (Fő tér)/Piata Trandafirilov. Délnyugati végében az Enescu utcánál romantikus stílusú, színes cserepű épület, a  M ű v e l ő d é s i  H á z / P a l a t u l  C u l t u ri i.  A felirat alatti ablaksort hat jeles marosvásárhelyi személyiség fejszobra díszíti, köztük van Bolyai Farkas és Bolyai János. Közvetlenül a bejárat felett négy domborművet helyeztek el, közülük balról a második “A KÉT BOLYAI" (Körösfői-Kriesch Aladár, 1913)
Bolyai Liceum

Bolyai utca 3. MDCCCCIX  L i c e u l  B o l y a i  F a r k a s  L í c e u m, bejárata feletti táblán:
MINISTERUL EDUCATIEL NATIONALE LICEUL TEORETIC BOLYAI FARKAS ELMÉLETI LICEUM TÎRGU MUREŞ MAROSVÁSÁRHELY.
Az első emeleten, a tanári szoba falán kialakított mélyedésben Bolyai Farkas szobra, bronztábla:
AZ 1557-BEN LÉTESÍTETT ŐSI ISKOLÁNKBAN, MELY 1718. IV. 30-TÓL VÁLT REF. KOLLÉGIUMMÁ, TANÍTOTT 1804-1851 KÖZÖTT BOLYAI FARKAS TUDÓS PROFESSZOR, ÉS TANULT A FIA, BOLYAI JÁNOS, A NEMEUKLIDESZI GEOMETRIA VILÁGHÍRŰ ALKOTÓJA. REF. KOLLÉGIUM ÖREGDIÁKJAINAK BARÁTI KÖRE 1995. IV. 30.

Bolyai tér/Piata Bolyai. A líceum előtti téren áll a jól ismert hatalmas, teljes alakú kettős Bolyai-szobor: az ülő, égbe néző apa, és a rátámaszkodó, elmélyülten gondolkodó fiú. (Csorvássy István, Izsák Márton, 1957)

Bolyai út 17.  T e l e k i - B o l y a i  K ö n y v t á r / B i b l i o t h e c a  T e l e k i a n a / B i b l i o t e c a  T e l e ki  az elmúlt századok európai könyvkultúrájának egyik leggazdagabb erdélyi gyűjteménye. A földszinten jobb oldalt van a “Muzeul Bolyai Múzeum". (Itt is ugyanazt az írásmódot találjuk, mint a líceumnál: a magyar név egyszer szerepel, előtte a román, utána a magyar elnevezés.) A nagy, boltíves teremben Bolyai-relikviák, könyvek, fotók, festmények, kisplasztikák.

Bolyai Farkas egykori lakóháza

Köteles Sámuel utca 5. A Líceumhoz vezető utcában az egykori Bolyai-ház helyén emelt épület boltíves kapubejárata felett márványtábla áll:
E HELYEN ÁLLOTT AZ A HÁZ, MELYBEN BOLYAI BOLYAI FARKAS 1804. ÉVTŐL AZ 1856. ÉVBEN BEKÖVETKEZETT HALÁLÁIG LAKOTT, S AMELYBEN FIA, BOLYAI BOLYAI JÁNOS GYERMEK- ÉS IFJÚKORI ÉVEIT TÖLTÖTTE. AZ ŐSI BOLYAI-HÁZAT AZ UTCA NYITÁSA MIATT LEBONTATTA S HELYÉBE AZ ÚJ HÁZAT AZ EV. REF. KOLLÉGIUM 1901. ÉVBEN ÉPÍTTETTE.

Ravatalozó a két Bolyai sírjával

Krizantém/Crizante melor utca, R e f o r m á t u s  t e m e tő. Bolyai János sírja halála után 33 évig volt jeltelen. A két Bolyait, ugyanis 1911-ben közös sírba helyezték. Erdély legrégebbi temetőszínje, ravatalozó épülete mellett a bokorral kerített sírhely földes részén fémtáblára festve APPENDIX 1823. A bal oldali, alacsonyabb feketemárvány obeliszken a sok koszorútól nehezen olvashatóan ez áll:
BOLYAI BOLYAI FARKAS A MAROSVÁSÁRHELYI EV. REF. KOLLÉGIUMBAN 1804-1856 MENNYISÉG- ÉS TERMÉSZETTAN TANÁRA SZ. 1775. † 1856. KÖZADAKOZÁSBÓL A KOLLÉGIUM ELÖLJÁRÓSÁGA 1884. JABLONSZKY B. PESTEN
A jobb oldali vörösmárvány sírkő felirata:
BOLYAI JÁNOS 1802-1860. A MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI TÁRSULAT KEGYELETE JELÉÜL. 1894.
A talapzatra külön fémtáblát helyeztek:
MINDEN IDŐK EGYIK LEGNAGYOBB MATEMATIKUSA. A NEMEUKLIDESZI GEOMETRIA FELFEDEZŐJE ÉS KIDOLGOZÓJA.

Kőrösi Csoma Sándor u. 1. Bolyai János halálának 140. évfordulóján (2000) az általa épített ház helyén álló épületre emléktáblát tettek.

Medgyes/Mediaş

O b e r t h  H e r m a n n  E m l é k h á z,  előtte rakétába komponált bronz mellszobor és a hozzá csatlakozó építményen réz betűkkel CASA MEMORIALA HERMANN OBERTH GEDENKHAUS annak emlékére, hogy Medgyesen volt gimnáziumi tanár Oberth Hermann.

Nagyszeben/Sibiu/Hermannstadt

Ebben az erdélyi szász városban született 1894-ben és 1930-tól Erdélyben tanított a német és amerikai rakétatechnika atyja: Oberth Hermann.

Nagyvárad/Oradea

A nagyváradi premontrei gimnáziumban emléktábla őrzi a nagyhatású kísérletező fizikatanár, Károly Iréneus József emlékét. A megszüntetett váradolaszi temetőből exhumált hamvait a premontrei templom kriptájába, sírkövét a premontrei templom oldalfalához helyezték át:

DR. KÁROLY IRÉN JÁSZÓVÁRI PREMONTREI KANONOK RENDNAGY, EGYETEMI M. TANÁR A FIZIKAI TUDOMÁNYOK KIVÁLÓ MŰVELŐJE * 1854 MÁRCIUS 6 † 1929. MÁRCIUS 13.

Pipe/Pipea (Szásznádas/Nade mellett)

Ebben a faluban született Gyulai Zoltán. Az emléktáblát nem a szülőházra, hanem az unitárius templom előterében, a jobb oldali falra tették (1998):

PIPÉN SZÜLETETT A NEMZETKÖZI HÍRŰ FIZIKUS PROFESSZOR GYULAI ZOLTÁN 1887-1968 AKI KOLOZSVÁR, SZEGED, GÖTTINGEN, DEBRECEN ÉS BUDAPEST EGYETEMEIN MŰKÖDÖTT. E TÁBLÁT EMLÉKEZÉSÜL HELYEZTE EL 1998-BAN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, AZ UNITÁRIUS EGYHÁZ, A BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM.

Segesvár/Sighioara

Óratorony. A toronynál dombormű őrzi annak emlékét, hogy a világhírű rakéta-szakértő, Oberth Hermann a Küküllő partján sokat kísérletezett.

Torockószentgyörgy/Colţeşti

Ebben a kis faluban született Brassai Sámuel, szülőházát emléktábla jelöli.

Temesvár/Timişoara

T e m e s v á r i  T u d o m á n y eg y e t e m / U n i v e r s i t a t e a  d i n  T i m i ş o a r a:  A második belső udvaron Bolyai János monumentális mészkő szobra (Vetró Artur, 1998). 175 évvel azelőtt, 1823. november 3-án Temesvárról, a Bánság fővárosából írta meg édesapjának Bolyai János az első nem euklideszi geometria felfedezését.

Bolyai utca, korábban: Petrosul utca. A sarokházon 1993-ban ötnyelvű emléktáblát helyeztek el. Felül Bolyai János portréja az 1802-1860-as évszámokkal. Alatta a ctg1/2u = eu/k képlet, egy rajz és a híres levélsor facsimiléje:

“SEMMIBŐL EGY UJJ MÁS VILÁGOT TEREMTETTEM BOLYAI TEMESVÁR 3. NOV. 823 "

“DIN NIMIC AM CREAT O ALT LUME NUO" CU ACESTE CUVINTE A ANUNTAT, DIN TIMIOŞARA, JÁNOS BOLYAI LA 3 NOVEMBRIE 1823, DESCOPERIREA FORMULEI FUNDAMENTALE A PRIMEI GEOMETRII NEEUCLIDIENE

“SEMMIBŐL EGY ÚJ, MÁS VILÁGOT TEREMTETTEM" EZEKKEL A SZAVAKKAL ADTA HÍRÜL BOLYAI JÁNOS TEMESVÁRRÓL 1823 NOVEMBER 3-ÁN, AZ ELSŐ NEMEUKLIDESZI GEOMETRIA ALAPKÉPLETÉNEK FELFEDEZÉSÉT.

“AUS NICHTS SCHUF ICH EINE NEUE, ANDERE WELT" MIT DIESEM WORTEN OFFENBARTE JÁNOS BOLYAI AUS TEMESVAR AM 3. NOVEMBER 1823, DIE ENTDECKUNG DER GRUNDFORMEL DER ERSTEN NICHTEUKLIDISCHEN GEOMETRIE.

“FROM NOTHING I HAVE CREATED A NEW AND ANOTHER WORLD" IT HAS WITH THESE WORDS THAT, ON NOVEMBER 3, 1823 JÁNOS BOLYAI ANNOUNCED FROM TIMISOARA THE DISCOVERY OF THE FUNDAMENTAL FORMULA OF THE FIRST NONEUCLIDEAN GEOMETRY.

Az ötödik táblán ugyanez van oroszul.