SVÉDORSZÁG

Stockholm

I z r a e l i t a  T e m e t ő. Itt találjuk Gottlieb Klein (Homonna, 1852. február 8. - Stockholm, 1914. április 6.) professzor díszes sírkövét, és fia egyszerű, földbe süllyesztett kőlapját: OSCAR KLEIN F. 1894. D. 1977

É s z a k i  K ö z t e m e t ő:  Bárány Róbert síremléke az Északi Kápolna előtt lévő rotundában, 21c Blokk No. 17026.

Lilla Frescativägen 4. A Nobel Alapítványnál őrzik (kiállítva) Békésy György eredeti arany Nobel-érmét, amit ő a Nobel Alapítványra hagyott. (Hamvait Hawaiiban a Csendes Óceánba szórták.)

SVÁJC

Bern

Bundesgasse 28. Itt élt Békésy György berni egyetemi évei alatt.

Hochschulestr. 4.  B e r n i  E g y e t e m.  Ide járt egyetemre Békésy György.

Zürich

Scheuchzerstr. 2.  M i n e r v a  I n s t i t u t . Békésy György egykori középiskolája.

A Zürichi Műegyetem

Rämistr 101. A  Z ü r i c h i  M ű e g y e t e m  az E T H  (E i d g e n ö s s i s c h e  T e c h n i s c h e  H o c h s c h u l e)  központja. Itt dolgozott 1908-tól 1910-ig Richard Lorenz mellett Hevesy György. Itt volt professzor Tetmajer Lajos, Telegdi Bálint. Itt is tanult Riesz Frigyes, itt szerzett vegyészmérnöki diplomát Neumann János. Itt professzor Kunszt Zoltán.

Leonhardstrasse 25. Az  E T H  Tetmajer által alapított  A n y a g v i z s g á l ó  I n t é z e t e.

Dübendorf

Ueberlandstr. 129. A Tetmajer Lajos által Zürichben alapított  A n y a g v i z s g á l ó  I n t é z e t  központja ( E i d g e nö s s i s c h e  M a t e r i a l p r ü f u n g s -  und  V e r s u c hs a n s t a l t  f ü r  I n d u s t r i e,  B a u w e s e n  u n d  G e w e r b e). Konferenciaterme: Tetmajer-terem. Az eladóterem előtt áll Tetmajer bronz fejszobra (Max Soldenhoff, 1925).

Genf

Avenue Giuseppe-Motta, Pl. des Nations; a  N e m z e t k ö z i  T á v k ö z l é s i  U n i ó / U I T / I T U  székháza. A mínusz kettes szintről mozgólépcsőn jutunk fel a hátsó bejárat előterébe. Itt alakították ki a hírközlés panteonját az egyes tagországok ajándék szobraiból. Itt áll Puskás Tivadar félalakos szobra, a budapesti Puskás Tivadar Technikum ajándéka. A fa posztamensen réztábla:

TIVADAR PUSKÁS 1844 1893 CONCEPTEUR DU PREMIER CENTRAL TELEPHONIQUE AUTOMATIQUE EN HONGRIE OFFERT A L'UIT PAR L'INDUSTRIE HONGROISE DES TELECOMMUNICATION