SZLOVÁKIA
Pozsony/Bratislava

ÓVÁROS/STARÉ MESTO Ludvik Svoboda rakpart/Nábreie Ludvika Svobodu. Az Új hídtól/Novỳ most nyugat felé haladva a Dunaparton, a Vár/Hrad alatt SegnerJános András Duna felé néző bronz fejszobra magas, fehér kőoszlop oldalán. Ha autóval megyünk, nagyon kell figyelnünk, mert az autóból jószerivel csak a kőoszlopot látjuk.

Mihály (Mihály-kapu) utca/Michalská ulica 7., az 1648-ban épült reneszánsz Segner-kúria. Itt született 1704-ben Johann Andreas Segner, e tényt a kapubejárat jobb oldalán elhelyezett, kidomborodó betűs, fém emléktábla jelzi. Egységesen ilyen szépmívű emléktáblákat helyeztek el valamennyi pozsonyi kulturális emlékhelyen/Národná Kultúrna Pamjatka.

Mihály utca 1. - Ventur utca/Ventúrska ulica 13., a mai Egyetemi Könyvtár, az egykori Magyar Királyi Kamara, majd az országgyűlés “alsó táblájának" székhelye. Ebben az épületben hívta fel Széchenyi István kortársait a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására 1825. november 3-án. (1997 óta november 3. a Magyar Tudomány Napja.) Az épületen Ludovit Štur, Zólyom város szlovák követének (1848) emléktáblája. Az első világháború végéig magyar nyelvű, vörös márványtábla hirdette:

“MAGYARORSZÁG FŐ- ÉS NEMESI RENDJEI A NÉPSZABADSÁG ESZMÉJÉTŐL FÖLLELKESÜLVE, E TÖRTÉNELMI NEVEZETESSÉGŰ PALOTA TANÁCSKOZÁSI TERMEIBEN ALKOTTÁK MEG HALHATATLAN EMLÉKŰ NAGY MŰVÖKET, AZ 1848-IKI TÖRVÉNYEKET ÉS AZOKKAL A MODERN MAGYAR ÁLLAMOT. ÖRÖK DICSŐSÉG ÉS A FÖLSZABADÍTOTT NÉPMILLIÓK HÁLÁJA EMLÉKÜKRE. A NAGY ESEMÉNY SZÍNHELYÉT AZ UTÓKOR SZÁMÁRA EZ EMLÉKTÁBLÁVAL MEGJELÖLNI HAZAFIAS LELKESEDÉSSEL ELRENDELTE POZSONY SZAB. KIR. VÁROS TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGÁNAK 1898. ÉVI MÁRCIUS HÓ 7-ÉN TARTOTT KÖZGYÜLÉSE"

Mátyás király egyeteme

Ventur utca/Venturska ulica 3. Színházművészeti Főiskola. Ebben a házban alapította meg 1467-ben Mátyás király Közép-Európa egyik legrégebbi egyetemét, az Academia Istropolitanát. Az egyetem kancellárja Vitéz János volt. Tanított itt Regiomontanus, az egyetem utódaként működő Királyi Akadémián Jedlik Ányos. A kapubejárat jobb oldalán emléktábla áll:
NÁRODNÁ KULTÚRNA PORNIATKA * ACADEMIA ISTROPOLITANA PRVÁ VYSOKÁ ŠKOLA NA SLOVENSKU ZALOZENÁ V R. 1465 MATEJOM KORVÍNOM GOTICKÁ STAVBA Z I. POLOVICE 15. STOROCIA

Templom/Kostolná utca 1 N a g y s zo m b a t i  E g y et e m  T e o l óg i a i  I n t é ze t e,  az úgynevezett Aloisianum. A Prímás tér/Primaciálne námestie sarkában, az Újvárosháza mellett, a Prímási Palotával szemben lévő épületben működött a jezsuita gimnázium (nem "jezsuita kolostor", amint azt a szlovák feliratú műemléki tábla hirdeti). Az épület II. emeletén volt a Physikum, itt tanult Klatt Virgil tanár úr irányításával Lenard Fülöp. A Prímás téren gyulladtak ki 1760-ban azok az utcai faggyúlámpák, amelyeket Kempelen Farkas készített.

Kecske/Kozia utca 7. (a régi Lenard utca) Lenard Fülöp szülőháza helyén ma emeletes ház áll, kilógó sárga táblával.

Klarissza/Klariská utca 3. A klarisszák kolostora és temploma, a  S z l o v á k  P e d a g ó g i a i  K ö n y v t á r.  Az épületben a kolostor bezárása után jogi akadémia, majd katolikus gimnázium működött: itt tanult Jedlik Ányos, Klatt Virgil és Bartók Béla (ez utóbbira kidomborodó kőbetűkkel írt emléktábla hívja fel figyelmünket a főbejárat melletti falon, a kolostort jelző fémtábla felett).

Káptalan u./Kapitulská ulica 26. Az egykori jezsuita kollégiumot Pázmány Péter építtette. Feltételezések szerint ebben az épületben működött a Királyi Akadémia, amelynek 1831-1840-ig Jedlik Ányos volt a természettan tanára. Az épület udvari részén stukkódíszítés alatt márványtábla:

KIRÁLYI AKADÉMIA POZSONY BÖLCSELETTANÁROK ... JEDLIK ÁNYOS 1831-1839 ...

Duna/Dunajska u. 30-32., a Klemens/Klemensova (korábban Kempelen Farkas) utca sarkán felújított épület a Kempelen-ház, melyet Kempelen Farkas saját tervei szerint épített. Itt készült 1769-ben a sakkozógép.

Ulica Straré grunty. A Csalogányvölgy városrészben elterülő temetőben találjuk a kiemelkedő szlovák államférfiak és művészek sírjait. Itt van a XVI. parcella 325. helyén Klatt Virgil és fia, Kornél sírja.

Tetmajer/Tetmajerova ulica III. (Újváros/Nové Mesto)

Lenard/Lenardova ulica (Ligetfalva/Petro alka; a Röntgen, Bohr és Einstein utcák közelében, tízemeletes házak utcái)

Segner/Segnerova ulica IV. (Pozsonyhidegkút/Dúbravka)

Kempelen/Kempelenova ulica IV. (Pozsonyhidegkút/ Dúbravka)

Nagyszombat/Trnava

A Pázmány Péter által alapított egyetem épületében működött később a gimnázium. Itt tanult Jedlik Ányos. Itt alapította 1753-ban a csillagvizsgálót Hell Miksa.

Nyitra/Nitra

A n y o s a  J e d l i k a  S k o l a

Selmecbánya/Banská Štiavnica

Itt működött a Soproni Egyetem elődje rövid ideig. Itt tanított Ch. Doppler és Kármán Tódor.

Szimő/Zemné

Itt született Jedlik Ányos. Szülőházáról csak képzelet utáni rajzunk van. Az  Á l t a l á n o s  I s k o l a  falán kétnyelvű emléktábla (1971):

VEDCOVI A VYNÁLEZCOVIV OBLASTI FYZIKY STEFANOVI A. JEDLIKOVI 1800-1895 VENIJÚ VDACNI RODÚCI,

A HÁLÁS UTÓKOR FALUNK SZÜLÖTTÉNEK JEDLIK A. ISTVÁNNAK 1800-1895 FELTALÁLÓNAK ÉS FIZIKUSNAK

A templom előtti téren, a “templomkertben" márványtalapzatú bronzszobor (Lipcsey György, 1993). A talapzaton:

JEDLIK ÁNYOS ISTVÁN 1800-1895 “AZ IGAZAK ÖRÖKKÉ ÉLNEK. TISZTELETTEL SZÍMŐ KÖZSÉG ELÖLJÁRÓI ÉS LAKOSAI"

Fő utca 262K ö z s é g i  K ö n y v t á r / O b e c n á  K n i z n i c a

Jedlik Ányos Emlékszoba/Památná Izba Ányosa Jedlika. Az egykori iskola épületében a kibővített anyagú emlékszobát a bicentenáriumi ünnepségek alkalmával 2000 májusában avatták fel.

Érsekújvár/Nove Zamky

J e d l i k  Á n y o s  Á l t a lá n o s  I s k o l a

Jedlik Ányos utca

Kassa/Kosice

Hlavná 88.  S z l o v á k  M ű s z a k i  M ú z e u m / S l o v e n k é  T e c h n i c k é  M ú z e u m  fotókon és rajzokon mutatja be Jedlik Ányost, Lenard Fülöpöt, Petzval Józsefet, Konkoly Thege Miklóst, Anatolik Károlyt, Hell Miksát, Kempelen Farkast, Kmeth Dánielt, Mikovini Sámuelt, Tomcsányi Ádámot.

J e d l i k  Á n y o s  K ö z é p i s k o la i  S z a k k o l l ég i u m

Jedlik utca

Komárom/Komarno

Biskopá Királya ul 5.  S e l l y e  J á n o s  M a g y a r t a n n y e l v ű  G i m n á z i u m. A vele szemben levő házon emléktábla hirdeti, hogy ott született Jókai Mór.

Homonna/Humenné

Itt született Klein Oszkár világhírű stockholmi professzornak, a kvantummechanika egyik kiépítőjének édesapja, professzor doktor Gottlieb Klein rabbi.

Szepesbéla/Spišska Belá
Petzval József szülőháza

Petzvalova ulica 30. Az 1260-ban épült Szt. Antal templom tőszomszédságában van az egykori iskolaépület, amelyben Petzval József született. Ma ez  P e t z v a l  M ú z e u m.  Az épület bejáratának jobb oldalán:
TOMTO DOME SA NARODIV 6. JANUÁRA 1807 PROF. DR. JOSEF M. PETZVAL MATEMATIK A. VYNALEZCA MODERNEJ FOTOGRAFICKEL OPTIKY
A földszinti előtér jobb oldalán márvány emléktábla:
EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT 1807. JAN. 6-ÁN DR. PETZVAL JÓZSEF HÍRNEVES TERMÉSZETTUDÓS ÉS A GYAKORLATI FÉNYKÉPÉSZET MEGTEREMTŐJE. MEGHALT BÉCSBEN 1891 SZEPT. 17-ÉN.
A jobb és bal oldali falakon elhelyezett poszterek és az előttük lévő üveges tárlók bemutatják Petzval József életútját és műveit. Az emeleti helyiségekben a Szlovák Műszaki Múzeum kihelyezett egységeként gazdag fotótörténeti kiállítás. Az épület előtt van Petzval mészkő posztamensen álló bronz mellszobra (Löffler).

Korompa/Krompachy (Krompach)

Ebben a Szepes megyei helységben született Tetmajer Lajos, a svájci anyagvizsgálat megteremtője.

Ógyalla/Hurbanovo

Ógyalla, Csillagvizsgáló

Komáromi/Kamarňanska u. 134. 1871-ben saját birtokán hozta létre Konkoly-Thege Miklós csillagászati obszervatóriumát. Az épület előtt modern alkotás: “Az Űr kezdete" (Miklánek, 1982). Az újjáépített csillagvizsgálóban Kopernikusz-szobor (1939, a Pozsonyi Egyetemről került ide). Konkoly-Thege Miklós-festmény (Komáromi-Katz Endre, a bonyicei Pálffy-várból kölcsönözték).
Most gyűjtenek az alapító szobrára. A szemközti épület falán domborműves Konkoly-Thege emléktábla.
Konkoly-Thege
sírja a falun átvezető 64-es számú út mellett, annak keleti oldalán van. Sírfelírat:
KONKOLY-THEGE MIKLÓS 1842-1916 A SZEGÉNY MUNKÁS ITT E FÖLDÖN CSAK AKKOR NYERI EL VALÓDI NYUGALMÁT, HA SZÍVE MEGSZŰNT DOBOGNI.

SZLOVÉNIA

Zágráb/Zagreb

Savska cesta 18.  M ű s z a k i  M ú z e u m / T e c h n i k i  M u z e j.  A múzeumban állandó Nikola Tesla kiállítás, amelynek bal oldalán félalakos patinázott gipsz Tesla-szobor látható (1931).

Gornji Petrovci/Péterhegy, Felső Petróc

Ebben, az egykor Vas megyéhez tartozó faluban született Mikola Sándor (1871). A szülőház helyén 1893-ban épült ház ma már lakatlan, de több emléket őriz Mikoláról.