Szarvas (Békés megye)

Erzsébet park Jedlik Ányos-mészkőszobor (Zsákodi Csiszér János, 1952).

Ruzicskay-ház Az udvaron Eötvös Loránd-mészkőszobor (Ősz Nemes György, 1952), amely visszakerül majd a parkba Jedlik mellé.

Vajda Péter u. 1. A T e s s e d i k S á m u e l M ú z e u m, egykori református gimnázium falán márványtáblák.

AZ ŰRREPÜLÉS ÉVSZÁZADÁNAK ELEJÉN ITT TANULT SZÉKELY MIHÁLY, AZ AVIATIKA MAGYAR ÚTTÖRŐJE. A SZARVASI ÖREGDIÁKOK KÖRE ÉS A VAJDA PÉTER GIMNÁZIUM 1965. SZÉKELY MIHÁLY SZÜLETÉSÉNEK 110. ÉVFORDULÓJA EMLÉKÉRE. SZARVAS VÁROS BARÁTI KÖRE

Kossuth Lajos u. 9. S z é k e l y M i h á l y S z a k m u n k á s k é p z ő, S z a k k ö z é p i s k o l a és D i á k o t t h o n falán bronzreliefes
emléktábla:

SZÉKELY MIHÁLY (SZARVAS, 1885 - BUDAPEST, 1959) A HAZAI AVIATIKA JELES KÉPVISELŐJE EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTÁK ISKOLÁNK TANULÓI

Százhalombatta (Pest megye)

Liszt F. sétány 2. E ö t v ö s L o r á n d Á l t a l á n o s I s k o l a.

Bláthy Ottó út, Bolyai János út, Eötvös Loránd út, Irinyi János út, Jedlik Ányos út

Szeged (Csongrád megye)
A Szegedi Egyetem kerengője

Dóm tér. A József Attila Tudományegyetem és a S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m (a Szegedi Tudományegyetem egysége), U-alakú épületének árkádsorában a Nemzeti Emlékcsarnokban a költők, írók, művészek, politikusok, tudósok képmásai. Ha hátunk mögött van a Dóm, akkor a jobb oldali, nyugati oldalon kettős dombormű, felül: BÁRÓ EÖTVÖS LORÁND FIZIKUS 1848-1819. Alul: JEDLIK ÁNYOS FIZIKUS 1800-1895. (Körmendi Frim Jenő) Továbbhaladva BOLYAI BOLYAI FARKAS 1775-1856 felírás és egy portré. Alul: SEMMIBŐL EGY ÚJ MÁS VILÁGOT TEREMTETTEM BOLYAI BOLYAI JÁNOS 1802-1860 és egy kőcímer van.
A 8-as számú, orvosegyetemi kapubejárat bal oldalán: SZENT-GYÖRGYI ALBERT SZEGED NOBEL-DÍJAS TUDÓSA felirattal a névadó vörös márvány mellszobra (Kalmár Márton, 1987). A másik oldalon Segner tábláján a hosszúparókás fej, alatta SEGNER JÁNOS ANDRÁS 1704-1777 ORVOS-FIZIKUS. (Mikes Sándor, 1978). Kissé távolabb sötét bronzszobor áll: APÁTHY ISTVÁN TERMÉSZETTUDÓS 1863-1922. A keleti oldal vége felé matematikus emlékeket találunk: RIESZ FRIGYES 1880-1956. HAAR ALFRÉD 1885-1933 A SZEGEDI MATEMATIKAI ISKOLA VILÁGHÍRŰ MEGALAPÍTÓI - hirdeti a közös bronz reliefes tábla. Közvetlenül mellette: BAY ZOLTÁN FIZIKUS A Bay-szoborportrét méterrúd és a holdradarkísérletre utaló kisplasztikák egészítik ki (Tóth Sándor, 1996).

Dóm tér 9. A JATE fizikai előadóterme: Budó Ágoston tanterem.

Rerrich Béla tér. A JATE fizikai épületének falán emléktábla (1999):

FRÖHLICH PÁL (1889-1949) EGYETEMI TANÁR, AKADÉMIKUS, TANSZÉKVEZETŐ (1924-1949) A SZEGEDI EGYETEMEN A KÍSÉRLETI FIZIKAI OKTATÁS ÉS KUTATÁS MEGALAPOZÓJA

Aradi vértanúk tere 1. A JATE B o l y a i I n t é z e t é n e k földszinti előterében két egész alakos bronzszobor. Balra: Bolyai Farkas, jobbra: Bolyai János (Kiss István, 1964). Bolyai-terem a második emeleten.

Tisza Lajos körút 84-86. A JATE T T K é p ü l e t é n e k II. emeletén van a Fröhlich Pál terem.

Tisza Lajos körút 103. J A T E E ö t v ö s L o r á n d K o l l é g i u m.

Apáthy u. 4. S Z O T E A p á t h y I s t v á n K o l l é g i u m a,  Szent-Györgyi-dombormű (Varga Mátyás; 1989).

Derkovits fasor 2. B a y Z o l t á n B i o t e c h n o l ó g i a i I n t é z e t.

Klauzál tér 5. Ortvay egykori lakóházán tábla:

DR. ORTVAY RUDOLF 1885-1945 ELMÉLETI FIZIKUS VOLT SZEGEDI EGYETEMI TANÁR EMLÉKÉRE. VÁROSI TANÁCS 1985 MTESZ

Dózsa György u. 6. tábla:

ITT LAKOTT POGÁNY BÉLA 1887-1943 FIZIKUS, EGYETEMI TANÁR, AKADÉMIKUS, MTESZ 1987 VÁROSI TANÁCS.

Tisza Lajos körút 6. A Dózsa György út és a Tisza Lajos körút sarkán levő házban ma a R a d n ó t i M i k l ó s G i m n á z i u m működik. Ez volt Gyulai Zoltán egykori lakóháza. Emléktáblát a Dózsa György úti falon helyeztek el születésének centenáriumán (1987):

ITT LAKOTT GYULAI ZOLTÁN 1887-1968 FIZIKUS, EGYETEMI TANÁR, AKADÉMIKUS, MTESZ 1987 VÁROSI TANÁCS.

Berzsenyi u. 1. emléktábla:

EBBEN A HÁZBAN LAKOTT ÉS ALKOTOTT DR. BUDÓ ÁGOSTON 1914-1969 KOSSUTH-DÍJAS AKADÉMIKUS A FIZIKA KIVÁLÓ MŰVELŐJE, VÁROSI TANÁCS 1979 MTESZ.

Temesvári körút 38. A C s o n k a J á n o s G i m n á z i u m és M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a bejáratának jobb oldalán Csonka János bronz mellszobra:

CSONKA JÁNOS 1852-1939 A MAGYAR AUTÓ- ÉS MOTORGYÁRTÁS MEGALAPÍTÓJA

Földmíves u. 8. márványtábla:

E HÁZBAN SZÜLETETT TSONKA VINCE KOVÁCSMESTER FIAKÉNT CSONKA FERENC (1848-1940) SZEGED VÁROS VEGYÉSZE ÉS CSONKA JÁNOS (1852-1939) A MOTORGYÁRTÁS MAGYAR ÚTTÖRŐJE MTESZ 1965. III. KER. TANÁCS

Kálvária tér 7. D é r i M i k s a I p a r i S z a k k ö z é p i s k o l a. Névadójuk szobra az iskola földszintjén áll (Stanzel Antal, 1988). Az intézet elődjének, a fémipariskolának akkori új épületében (Kálvária tér 5/b) volt Szent-Györgyi Albert laboratóriuma és lakása.

Mars tér 14. G á b o r D é n e s G i m n á z i u m és S z a k k ö z é p i s k o l a.

Kertész u. 11. (Újszeged) S z e g e d i C s i l l a g v i z s g á l ó. 

Belvárosi temető. Móra Ferenc, Juhász Gyula sírja közelében van Budó Ágoston fekete márvány síremléke:

BUDÓ ÁGOSTON AKADÉMIKUS, EGYETEMI TANÁR 1914-1969. Sorban megtaláljuk az egyetemi oktatók sírjait: Vize Lászlóné, Gombay Lajos, Horvai Rezső, Sárkány Béla, Salkovics Endre. A gyevi temetőben Horváth János.

Bolyai János utca, Csonka utca, Irinyi János utca, Kandó Kálmán utca, Puskás Tivadar utca, Szent-Györgyi Albert utca, Űrhajós utca

Székesfehérvár (Fejér megye)

Oskola u. 11. a múlt századi számozás szerint 2. Ezen a helyen állt az a ház, amelyben Lánczos Kornél született (1893). 100 évvel később ünnepélyesen emlékezett meg nagy fiáról Székesfehérvár az Eötvös Társulat szervezésében, az Akadémiával közösen.

Szent István tér 4. Az Eötvös Társulat centenáriumi évében, 1991. május 17-én emléktáblát helyeztek el itt:

EBBEN A HÁZBAN TÖLTÖTTE IFJÚSÁGÁNAK ÉVEIT 1893-TÓL 1911-IG LÁNCZOS KORNÉL A MATEMATIKA ÉS A FIZIKA KIVÁLÓ MŰVELŐJE, A KVANTUMMECHANIKA ÉS A RELATIVITÁSELMÉLET VILÁGSZERTE ISMERT TUDÓSA.

Gyümölcs út 36. 1996 szeptemberétől működik itt az alapítványi L á n c z o s K o r n é l R e á l g i m n á z i u m. 

Budai út 45.  K a n d ó K á l m á n M ű s z a k i F ő i s k o l a (a Budapesti Műszaki Főiskola egysége) S z á m í t ó g é p t e c h n i k a i I n t é z e t e . A Budai úti bejárattól balra Kandó Kálmán bronz mellszobra (Meszlényi János, 1983).

Fürdő sor 3. S z a b a d m ű v e l ő d é s H á z a, T e r k á n L a j o s (Székesfehérvár, 1877. április 26. - Budapest, 1940. március 26.) B e m u t a t ó C s i l l a g v i z s g á l ó.

A város keleti részében találjuk a “tudós negyedet": Neumann János utca és rá merőlegesen, rendre: Lánczos Kornél utca, Puskás Tivadar utca, Jedlik Ányos utca, Kandó Kálmán utca.

Szekszárd (Tolna megye)

Kecskés F. u. 8-10. S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t S z a k k ö z é p i s k o l a és K o l l é g i u m.

Mártírok tere 7-9. G a r a y J á n o s G i m n á z i u m és E g é s z s é g ü g y i S z a k k ö z é p i s k o l a fizikai előadóterme az iskola egykori legendás hírű tanárára emlékezve Létay-terem. (Létay Menyhért Tiszafüred 1909 - Szekszárd 1975)

Fő tér. Az Eötvös Társulat Prometheusz-érmét készítő művész, Varga Imre a Prometheusz-témát Szekszárdon szobor formában is feldolgozta. 1978 óta áll a város központjában a szobor-főalak íves kialakítású dombvonulattal, a dombon sziklákkal, előtte kis tóval.

Kandó Kálmán utca

Szentes (Csongrád megye)

Apponyi tér 6-8. P o l l á k A n t a l M ű s z a k i S z a k k ö z é p i s k o l a.

Szerencs (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Rákóczi Ferenc u. 100. B o l y a i J á n o s Á l t a l á n o s I s k o l a.

Szigetszentmiklós (Pest megye)

Szigethalom, Gyártelep. 2 0 8. sz. C s o n k a  J á n o s  M ű s z a k i  S z a k k ö z é p i s k o l a és S z a k m u n k á s k é p z ő  I n t é z e t.

Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Kandó Kálmán tér

Szombathely (Vas megye)

Széchenyi út 2.  P r e m o n t r e i  R e n d i  S z e n t  N o r b e r t  G i m n á z i u m.   A kapualjban a bal oldali falon márványtábla látható az 1771-ben alapított gimnázium híres tanárairól, köztük két fizikus: Kunc Adolf és Edelmann Sebő. Az 1894-ben Eötvös Loránd jelenlétében felavatott iskolában 11 helyiség jutott a természettudományok számára. Az első emeletre vezető lépcsőfordulóban vörös márványtábla:

ÉPÍTETTE 1894-IK ÉVBEN DR. KUNC ADOLF PRAELATUS ÉS PRÉPOST KORMÁNYZÁSA ALATT CSORNA-PREMONTREI KANONOK RENDJE VASVÁRMEGYE KÖZÖNSÉGÉNEK ÉS SZOMBATHELY REND. TAN. VÁROSNAK HOZZÁJÁRULÁSÁVAL.

A fizikaszertár sok szép régi eszközt őriz: 1906 és 1908 között itt tanított Novobátzky Károly is.

Károlyi Gáspár tér 4.   B e r z s e n y i  D á n i e l  F ő i s k o l a.   Az 1983-ban elkészült új szárnyban, a Fizika Tanszék bejáratánál Zemplén Győző mellszobra (Szabolcs Péter, 1974). A tanszéken Öveges-kiállítás, fizikatörténeti poszterek, fizikus arcképcsarnok. A tanszéken található Kiss Sándor Eötvös-reliefjének patinázott gipsz eredetije és Gömbös László Bay Zoltán-szobrának gipszje.

Szent Imre herceg út 112.   E L T E  G o t h a r d  A s z t r o f i z i k a i  O b s z e r v a t ó r i u m a (GAO): Az épületet Gothard Jenő polihisztor testvére, Sándor vette meg 1918-ban. A GAO a hatvanas évek óta működik itt. Az épület előkertjében az 1999. évi teljes napfogyatkozáskor rendezett nemzetközi csillagászkonferencia keretében avatták fel a névadó mészkő posztamensen álló bronz mellszobrát (Tóth István). Az obszervatórium udvarról nyíló bejáratának jobb oldalán márványtábla:

GOTHARD ASZTROFIZIKAI OBSZERVATÓRIUM CENTENÁRIUMÁRA 1881-1981 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, SZOMBATHELY VÁROS TANÁCSA.

Az állandó Gothard Tudománytörténeti Kiállításon láthatók a Gothard-testvérek műszerei, kísérleti eszközök, távcsövek, Gothard Jenőről készült festmény (Rajzó Miklós, 1899) és az udvari szobor gipsz eredetije (Tóth István, 1918). Az 1999. évi teljes napfogyatkozás előtt leplezték le Elizabeth Ledersberger-Lehoczky “Artrelios" című művét is, amely a teljes napfogyatkozást jelképezi. A Gothard-féle épület mögött 1967-68-ban épült a Kelet-Európában első korszerű műholdmegfigyelő állomás, amely építőművészeti szempontból is figyelemre méltó, 1972-ben készült el a 6 m belső átmérőjű kupolás épület, amelyben 1980 óta működik egy 60 cm-es Zeiss gyártmányú Cassegrain teleszkóp. Ebből az épületből nyílik a Gothard Jenő Amatőrcsillagászati Egyesület bemutató csillagvizsgálója.

Béke tér 1/A. A Gothard Jenő által épített csillagvizsgáló a Szombathely-Herény Béke téren lévő Gothard kastély jobb szárnyánál állt. Azt 1889-90-ben építették egybe a kastéllyal. Az utcai kapu bejáratánál tábla:

ITT HÍVTA LÉTRE 1881-BEN GOTHÁRD JENŐ CSILLAGVIZSGÁLÓ OBSZERVATÓRIUMÁT.

A kastélyépület bejáratánál márványtábla:

MŰEMLÉK JELLEGŰ ÉPÜLET (VOLT GOTHÁRD-KASTÉLY) ÉPÜLT 1696-1699 KÖZÖTT BAROKK STÍLUSBAN. EKLEKTIKUSAN ÁTÉPÍTETTE HAUSZMANN ALAJOS 1881-BEN.

Benczúr Gyula u. 10. G o t h a r d  J e n ő  Á l t a l á n o s  I s k o l a. Az előcsarnokban Gothard-emlékfalat találunk.

Petőfi u. 1. P u s k á s  T i v a d a r  F é m-  és  V i l l a m o s i p a r i   S z a k k é p z ő   I s k o l a. A lépcsőházban bronz Puskás-dombormű márványtáblán (Tornay Endre András, 1998).

Losonc u. 1.  N e u m a n n  J á n o s  Á l t a l á n o s  I s k o l a. A lépcsőfeljáró falán Neumann-emlékkiállítás.

Bolyai János u. 11. A  B e r z s e n y i  D á n i e l  F ő i s k o l a  B o l y a i  J á n o s  G y a k o r l ó  Á l t a l á n o s  I s k o l á j a  és  G i m n á z i u m a.   Bolyai János-szobor (Kiss Sándor, 1989).

Pázmány Péter krt. 28/a. S z e n t - G y ö r g y i  A l b e r t  K ö z é p i s k o l a,   névadójuk szobra az aulában (A. Robinson).

Eötvös Loránd utca, Kandó Kálmán utca, Kunc Adolf utca, Puskás Tivadar utca, Üstökös utca