MAGYAR EMLÉKEK VILÁGSZERTE

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
Washington D.C.

725 21st N. W.,  T h e  G e o r g e  W a s h i n g t o n  U n i v e r s i t y, itt tanított Bay Zoltán, itt volt Gamov asszisztense Teller Ede.*

19thStreet and G Street kereszteződésénél lévő egyetemi épület. Itt őrzi márványtábla annak emlékét, hogy Niels Bohr Amerikának bejelentette: Hahn és Strassmann létrehozták az urán maghasadását. Ezen jelen volt Teller Ede.

14th Street and Constitution Avenue, N. W.,  N a t i o n a l   M u s e u m  o f  A m e r i c a n  H i s t o r y  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n, a Smithsonian Intézet Amerikatörténeti Nemzeti Múzeuma. A földszinti “Anyagi világ" bemutatón Rubik-kocka. Az “Információ kora" kiállításon a Neumann eredeti ENIAC és IAS számítógépei, valamint Kemény János alkotásainak: a Basic programozási nyelv és az időosztásos számítógéprendszer Dartmouth College-beli használatának képi bemutatása. Itt volt kiállítva a Ganz-gyár alapításának 100. évfordulóján, 1964-ben egy eredeti Déri-Bláthy-Zipernowsky-transzformátor, az “Atomrombolók" tárlaton 1977 és 1988 között Bay Zoltán koincidenciába kapcsolt kettős elektronsokszorozója és az Einstein-centenáriumi kiállításon 1979-80-ban Eötvös Loránd kettős torziós ingája.

Dupont Circle  D u p o n t  P l a z a  H o t e l a New Hampshire Avenue és a 19. utca szegletében. A földszinti előcsarnokban, amerikai elnevezéssel lobby-ban a térre néző ablakok közt ezüstkeretes üveglap alatt Szilárd Leó fényképe látható, amint éppen ebben az előtérben ül. Alatta réztáblába vésve, angolul:

LOBBIZÁS A LOBBYBÓL DR. SZILÁRD LEÓ (1898-1964) FIZIKUS, BIOLÓGUS, BÉKECSINÁLÓ EMLÉKÉRE, AKI A KONGRESSZUSNÁL ÉS A KORMÁNYNÁL E LOBBYBAN LEVŐ “IRODÁJÁBÓL" LOBBIZOTT A TUDOMÁNY ÉS A LESZERELÉS ÉRDEKÉBEN, MÍG 1961 ÉS 1963 KÖZÖTT A DUPONT PLAZÁBAN ÉLT; ITT ALAPÍTOTTA MEG 1961-BEN AZ ÉLHETŐ VILÁGÉRT TANÁCSOT, AZ ELSŐ, FEGYVERKORLÁTOZÁSÉRT KIÁLLÓ POLITIKAI AKCIÓBIZOTTSÁGOT. “NAGYON BOLDOGAN TUDOK DOLGOZNI EBBEN A LOBBYBAN, SOHA NEM VOLT SAJÁT HÁZAM, NEM IS ÉRZEM, HOGY SZÜKSÉGEM LENNE SAJÁT HÁZRA."

Kongresszusi Könyvtár/Library of Congress, a Capitolium mögötti parkban három különböző korú épületben sok Neumann-, Szilárd-, Teller-, Wigner-kéziratot őriznek.

Colorado állam

Peterson Légibázis,  A v i a t i o n  a n d  R o c k e t r y  H a l l  o f  F a m e: itt Neumann János is szerepel.

Hawaii állam
A Hawaii Egyetem Békésy Laboratóriuma

HONOLULU 1993 East-West Road A H a w a i i  E g y e t e m  B é k é s y  L a b o r a t ó r i u m a  -  B é k é s y  L a b o ra t o r y  o f  N e u r o b i o l o g y,  U n i v e r s i t y  o f  H a w a i i. A laboratórium az Oahu szigeten, a főváros északi részén 1978 óta viseli alapítójának, Békésy Györgynek nevét. Festmény és fotók Békésyről az aulában.

Illinois állam

CHICAGO A C h i c a g ó i  E g y e t e m  S t a g g  F i e l d  S t a d i o n j á n a k falán emléktábla hirdeti, hogy jelentős magyar közreműködéssel (Szilárd Leó, Wigner Jenő) itt valósult meg először szabályozott magfizikai láncreakció 1942. december 2-án. A közelben levő szép, elvont Henry Moore-szobor jelképezi az atomenergia békés és háborús felhasználását.

Kalifornia állam

HOLLYWOOD, LOS ANGELES Santa Monica Boulevard. M e m o r i a l  C e m e t e r y, Kármán Tódor és családjának kriptája.

X X t h  C e n t u r y  F o x  F i l m s t ú d i ó nagyvetítőjében herendi porcelántábla őrzi az alapító emlékét:

WILLIAM FOX, A 20TH CENTURY FOX “SZÜLŐATYJA", AKI FRIED MIKLÓSKÉNT (1879-1952) A HEGYALJAI TOLCSVÁN LÁTTA MEG A NAPVILÁGOT ÉS MÉG GYERMEKKÉNT KERÜLT KI AMERIKÁBA... 1927-BEN A FOX STÚDIÓBAN KÉSZÜLT A HETEDIK MENNYORSZÁG CÍMŰ ALKOTÁSNAK EZ VOLT A NYITÓMONDATA: “AZOKNAK, AKIK ELINDULTAK A MÉLYSÉGBŐL A MAGASBA, A CSATORNÁBÓL A CSILLAGOK FELÉ, A BÁTORSÁG LÉTRÁJÁT KELL MEGMÁSZNIUK".

IRVINE von Kármán Avenue

PASADENA 1501 South Marengo Avenue, itt lakott Kármán Tódor 4 évtizeden át.

J e t  P r o p u l s i o n  L ab o r a t o r y. A Kármán Tódor által alapított laboratóriumban megtalálhatjuk az alapító szobrát és a róla elnevezett auditóriumot.

U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a, Kármán-auditorium.

Maryland állam

BALTIMORE St. Martin Drive, Home Wood Campus, J o h n  H o p k i n s  E g y e t e m,  Ű r t e l e s z k ó p  I n t é z e t,  E.  B l o o m b e r g  K ö z p o n t / S p a c e  T e l e s c o p e  I n s t i t u t e,  E.  B l o o m b e r g  C e n t e r  f o r  P h y s i c s  a n d  A s t r o n o m y. A Fizikai és Csillagászati Intézet csillagvizsgáló kupolát utánzó tetővel lefedett lépcsőházában áll Henry Moore Chicagóban, az egyetemen felállított szobrának márvány munkapéldánya. Az atomenergia emlékműve/Monument of the Nuclear Power (1964-65).

CHEVY CHASE 151. Quincy Street Ebben a házban élt és itt halt meg Bay Zoltán. Házában van róla egy festmény (Koszorús Gabriella, 1975) és egy patinázott gipszszobor (Dienes Attila, 1991).

COLLEGE PARK One Physics Ellipse, B o h r  K ö n y v t á r / N i e l s  B o h r  L i b r a r y,  C e n t e r  f o r  H i s t or y  o f  P h y s i c s. A főváros közelében lévő intézetben a magyar-amerikai fizikusokra vonatkozó gazdag anyagot, Szilárd-, Teller-, Wigner-kéziratokat találhatunk.

GAITHERSBURG 100 Bureau Rd Szabványügyi Hivatal/Bureau of Standards, mai nevén: N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  S t a n d a r d s  a n d  T e c h n o l o g y, Bay Zoltán egykori munkahelye.

Massachusetts állam

CAMBRIDGE S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i on  C s i l la g v i z s g á l ó  I n t é z e t e. Itt dolgozott Izsák Imre Gyula.

M o u n t  A u b u r n  t e m e t ő, Orowán Egon (1902-1989) szilárdtest-fizikus és Izsák Imre Gyula (1929-1965) űrkutató sírja.

New Hampshire állam

ETNA Woods End Road 293. Itt lakott Kemény János.

HANOVER  D a r t m o u t h  C o l l e g e,  Rektori rezidencia, P I-II-es épület. Rektorként itt lakott Kemény János (1970-81).

D a r t m o u t h  T o w n  C e m e t e r y  on the Campus of Dartmouth College Lot 269, Grave #D, itt van Kemény Jánosnak, a Dartmouth College 13. elnökének (rektorának) sírköve. A körülbelül 3/4 m hosszú, világosszürke, fekvő gránit kövön ez áll:

JOHN GEORGE KEMENY THIRTEENTH PRESIDENT OF DARTMOUTH COLLEGE 1926-1992 AND HIS WIFE JEAN ALEXANDER KEMENY 1930

New Jersey állam

PRINCETON  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  Main Campus

Washington Road,  P a l m e r  P h y s i c a l  L a b o r a t o r y  Wigner Jenő munkahelye.

Ober Rd,  I n s t i t u t e  o f  A d v a n c e  S t u d i e s,  itt dolgozott Neumann János és Einstein.

Ober Road 8 Wigner Jenő lakóháza.

Nassau Street Washington Rd Fine Hall A  M a t e m a t i k a i  é s  F i z i k a i  I n t é z e t  é p ü l e t e,  F i r e s t o ne  L i b r a r y.  A földszinten, a könyvtárhoz vezető folyosón megtaláljuk az összes fizikus Nobel-díjas fényképét. Közvetlenül a könyvtár falán külön tizennégy nagy fotón láthatók azok a Nobel-díjasok, akik princetoni diákok vagy kutatók voltak, köztük Wigner Jenő. A legutolsó fotó mellett mindig van a falba beverve egy képszög a következő princetoni Nobel-díjas számára. A szemközti falon még Nobel-díjasaik közül is kiemeltek kettőt, róluk festményt is készítettek: bal oldalon Wigner Jenő (Irene Hecht, 1991), jobb oldalon John Archibald Wheeler (Raymond Everett Kinstler). A festmények közötti vitrinekben a fizikusok házi múzeuma: a világra szóló eredményeket adó, az új felfedezéseket szolgáló princetoni eszközök. A működésben látható, kozmikus sugárzást észlelő szikrakamra melletti vitrinben van az ötödik erő után kutató, az Eötvös-kísérletet pontosító Fischbach torziós ingája. Felette az Eötvös-inga rajza és Eötvös egyik cikkének kópiája. A könyvtárban a recepciós pulttal szemközti üvegvitrinben Wígner eredeti Nobel-oklevele.

162 Library Place, itt lakott Neumann János 1934-ben.

26 Westcott Rd itt lakott Neumann János 1939-től.

29 Greenview Avenue,  T h e  P r i n c e t o n  C e m e t e r y / P r i n c e t o n i  T e m e t ő. A Nassau Presbyterian Church (Egyház) 1757-ben alapított temetőjében egymáshoz közel áll Neumann János szürke márvány és Wigner Jenő sírköve, rendre a Weeping English Beech és a Children's Plot közelében. A temető főbejáratánál levő irodában (office) kapható térképen az 50. és 55. sorszám jelzi a sírokat.

New Mexico állam

ALAMAGORDO  S p a c e  H a l l  of  F a m e / V i l á g ű r  D i c s ő s é g c s a r n o k a  bejáratánál Kármán Tódor képe.

Ohio állam

ACRON  I n v e n t o r s'  H a l l  of  F a m e,  többek közt Szilárd Leónak, mint az atomreaktor feltalálójának táblája, képe. Tihanyi Kálmánnak, az elektronikus televízió feltalálójának táblája, képe.