Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2005/5. 181.o

VERMES TANÁR ÚR - A MI MUKI BÁCSINK

Vermes tanár úr mindenkié, ám Muki bácsi csak azoké, akiket tanított. Így a miénk is, azon osztályé, itt a Jedlikben, amelynek tagjai a múlt évben ünnepelték meg matúrájuk 50. évfordulóját. Ezt az osztályt 1952 szeptemberétől tanította Vermes tanár úr, tehát "csak" két éven át. A "csak" ellenére mély nyomokról, melyeket az osztály tagjaiban hagyott, hadd idézzek - mivel annál jobban most sem tudnám megírni - egy őt köszöntő cikkemből:1

"Egy keveset még várunk, egyre többen leszünk, majd lassan megindulunk fölfelé, a volt osztálytermünkbe. A lépcsők egy kisebb szabad teret ölelnek körül, négy szint magasságban. »Nézd csak,« - mondja valaki közülünk - »itt lógott a Foucault-inga.« Ennyi kellett csak, hogy meginduljon az emlékek lavinája.

..1952. Új fizikatanárt kaptunk. Szikár, szinte aszkéta alkat, hátrafésült haj, élénken figyelő szemek, és bőrönddel jár, egy közepes méretű, barna, kopott bőrönddel. Ezek voltak első benyomásaink Vermes Miklós tanár úrról.

És aztán jöttek a fizikaórák. Először még arra figyeltünk, hogy haját tenyérébe rejtett kis fésűvel az órán többször is hátrafésüli. Ám egy kis idő múltán ezt már nem vettük észre, sőt sokszor azt sem, hogy kicsengettek. Megszűntek az órai mással foglalkozások, viszont megszaporodtak a fizikát követő órákról való késések, sőt nem csak azokról. Mi történt velünk, mit csinált velünk - harmincnégy égetnivaló fiúval - Vermes tanár úr, illetve: Muki bácsi, mert már mi is így hívtuk egymás között - elszólásként máskor is -, mióta megláttuk szertára egyik szekrényének oldalán azt a - egy volt diákja által készített - karikatúrát e névvel, mely benzolgyűrűket dobálózsonglőrként ábrázolta őt.

Mi történt? »Csak« annyi, hogy vele mindig, mindenhol a fizikát - pontosabban a természet, az ember csodáit - tanultuk, úgy, hogy jóformán észre sem vettük. Tanórák, szakkör, szertárban töltött idő, kirándulások, mind-mind egybefolytak. Nem tudtuk, mikor tanulunk és mikor szórakozunk.

levél

A szertárban, ahol hetekig tartó térsakk-csatákat vívtunk, és míg a partner gondolkodott a következő lépésen, könyveket, folyóiratokat forgattunk, vagy az elmúlt évek képi és tárgyi emlékeivel ismerkedtünk? A Normafa lejtőin, ahol együtt síeltünk és közben a súrlódásról, a halmazállapotokról és a nyomás alatti olvadásról beszélgettünk egy-egy forduló után? Az uszodában, egy erőmérő végén lógva, megtudandó - Archimédesz nagyobb dicsőségére -, hogy mekkora a fejünk, és másnap olvashattuk a rangsort a fizikai előadó ajtaján? ..

Nem tudom, hiszen »csak játszottunk«, és ő remek játszótárs volt, a legidősebb játszótársunk. De azt tudom, hogy életemben nem volt annyi vidám percem, mint ezeken az együttléteken. S ezért szerettük és tiszteltük őt."

Pedig nem követelte meg a tiszteletet: »a tanár ébresszen tiszteletet a természet dolgai, az emberiség nagy teljesítményei iránt, minden egyéb tisztelettel azután lesz, ami lesz.« Mint például 1954 tavaszán, amikor Vermes tanár úr megkapta a Kossuth-díjat, és mi kamaszos esetlenséggel felköszöntöttük. Ránk nézett előre hajtott fejjel a szemüvege fölött és ezt mondta: »Minek ez? Dolgozzunk talán, kérem« - de a szája sarkában mosoly bujkált. (A Szabad Nép 1954. március 18-i száma is »felköszöntötte«.)"

Jómagam az érettségi után még egyszer "dolgoztam" együtt Muki bácsival: a júniusi részleges napfogyatkozáskor itt, a gimnázium utcai lépcsőin követve távcsővel és fényképezőgépekkel a jelenséget.

A következő években én a bukaresti tudományegyetem fizika karán folytattam tanulmányaimat, így nem érhetett az a szerencse, hogy az egyetemen is tanítványa legyek a Tanár úrnak. Csupán a nyári szünetekben, hazatéréseimkor találkoztunk - tehát ritkán. Lelkesedése, alapossága, mozgékonysága még mindig a régi volt, de egy parányi keserűséget már lehetett érezni a hangjában, mely az évek múlásával egyre növekedett.

Azután, hogy itthon megkezdtem tanári pályámat, többször fordultam hozzá szakmai tanácsért személyesen vagy levélben. Egyszer ő is fölkeresett a munkahelyemen, és az ezután írt leveléből megtudhattam - megtudhatjuk -, hogy még a Kossuth-díj sem adhat védelmet a bürokrácia ellen (ld. a mellékelt levél másolatát). Hát nem döbbenetes?!

A múló évek során azonban nagy-nagy örömmel tapasztaltam, hogy a szakmai és a közmédia is tisztelettel és szeretettel vette körül, nem felejtkezve meg róla. 75. születésnapjára a Népszabadságban megjelent méltatásból idézem e néhány mondatot: "Ő csoda. Csodálnivaló. Követni is lehetne persze, de ez szinte lehetetlen. Azért, tanár urak, a gyerekek nevében kérem próbálják meg."2 1983-ban Vermes tanár úr és a bálnahangok címmel jelent meg egy meleg hangú méltatás az Esti Hírlap ban.3 80. születésnapján engem ért az a megtiszteltetés, hogy a Fizikai Szemlében köszönthettem. A legnagyobb lélegzetű írás azonban Staar Gyula4 tollából született Az örökégő címmel, és a Forrásban jelent meg 1989 áprilisában. Egyetlen mondatot emelnék ki a mintegy húsz oldalnyi írásból, egyetlen mondatot, melyben Vermes tanár úr a következőket válaszolta a szerző kérdésére:

"Az okos tanár, remélem, sohasem követ szolgaian egy tankönyvet. Még a sajátjait sem"”

Halála - mint mindenkit - engem is lesújtott, de némi lelki békét adott annak tudata, hogy oly sok nemzedéknek nyújthatta át humánumát, erkölcsi tartását, szakmai igényességét. És nagy megnyugvással láttam, hogy az "utódok" nem felejtették el ezt, és nagyon sokféleképpen igyekeztek megőrizni Vermes tanár úr - Muki bácsi - emlékét. Sopronban a nemzetközi középiskolai fizikaversenyt nevezték el róla, már 1990-ben, alapítványok jöttek létre, egy csepeli általános iskola fölvette a nevét, sírjára művészi sírkövet helyeztettek. A Jedlik Ányos Gimnázium alapításának 50. évfordulóján Vermes-emléktáblát avatott a Tanár úr szertáránál, a folyosón. És most ez a szép centenáriumi ünnepség!

Volt azonban még egy megemlékezés a Tanár úrról, ezt azonban tudatosan hagytam a végére, a személyes kötődés okán, mivel a Vermes tanár úr című, 2000-ben megjelent könyv szerzője, Rőth Ágnes egykor tanítványom volt.

Így lett számomra kerek a Vermes-világ.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Vastagh György, volt jedlikes diák
Lóczy Lajos Gimnázium, Balatonfüred

_______________________________________

Jelen cikk a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium által 2005. április 2-án rendezett Vermes-emlékülésen a szerzőtől elhangzott beszéd alapján íródott.
1 Egyetlen cél lebegett szemem előtt? - Fizikai Szemle 1985/5
2 Pintér István újságíró, volt tanítvány
3 Molnár Gabriella újságíró
4 A Természet Világa főszerkesztője. (Az interjú még 1987-ben készült!)