Fizikai Szemle
1952. 2. évf. 4., 5., 6. sz.
1952. december

II. Magyar Fizikus Vándorgyűlés 85
Bozóky László: Újabb gamma-sugárvédelmi berendezésekről 86
Tari László: Hordozható radioaktív sugárzásmérő készülék 88
Orbán György: Logaritmikus intenzitás-skála előállítása röntgensugarakra és ennek felhasználása 90
Keszthelyi Lajos: Szcintillációs számláló antracénnel 93
Kertész László-Szalay Sándor-Simonyi Ágnes: Radioaktív izotóppal nyomjelzett intravénásan beadott kolloid sorsának vizsgálata állati szervezetben 96
Szalay Sándor-Fényes Tibor: Egy elektromágneses rendszerű alfa-sugár spektrométer 98
Cornides István: Energia-homogén ionforrás tömegspektroszkópiai célra 99
Jánossy Lajos: Egy nemlineáris egyenlet tulajdonságairól 102
Neugebauer Tibor: Az atommagok energianívóinak helyzetéből az erőtörvényre vonható következtetések 106
Szamosi Géza: Az atommag elméletéről 108
Marx György: Az atommagok dilatációs rezgései 111
Nagy Károly: Neutron befogásakor felszabaduló energia kiszámítása 113
Nagy János: Al(alfa,n)P atommagátalakulás gerjesztési függvénye 115
Medveczky László: Al(alfa,n)P atommagfolyamat neutronjainak energiaeloszlása 117
Fenyves Ervin-Haiman Ottó: Kozmikus sugárzás mérése bányában 119
SZILÁRD TESTEK SZERKEZETE
Gyulai Zoltán-Morlin Zoltán: Rekrisztallizációs vizsgálatok NaCl pasztillákon
121
Tarján Imre: Vizsgálatok mesterséges kvarckristályok előállításával kapcsolatban 124
Cornides István: Kristálymag-képződés elektromos térben 127
Hoffmann Tibor: Adszorpció, felületi állapotok, kontaktusok, szennyeződések 130
Gyulai Zoltán-Szilvási Árpád-Gaál József: Thermoelektromos erő nehezen olvadó fémoxidok között 133
Gombay Lajos-Láng János: Ferrosziliciumból készített kristálydióda és trióda elektromos tulajdonságai 135
Bodó Zalán: Lumineszkáló porok kvantumhatásfokának kalorimetrikus mérése 138
Neugebauer Tibor: Megjegyzések a ferroelektromos jelenségek elméletéhez 142
Lengyel Béla: Térfogati magnetostrikción alapuló ultrahangkutatások 147
Gáspár Rezső: Röntgen és nagysebességű elektronsugarak koherens szóródása atomokon. Az atomalakfaktor 151
Nagy Elemér: Fluoreszcens jelenségek 153
MOLEKULAFIZIKA
Kovács István: Újabb eljárás a perturbáló molekulatermek állandóinak meghatározására
155
Deézsi Irén-Koczkás Edit-Mátrai Tibor: Újabb vizsgálatok a stronciumoxid kék sávjain 156
Pauncz Rezső: Lineárisan kondenzált arómás vegyületek színképe az elliptikus rotátor modell alapján 160
Pauncz Rezső-Berencz Ferenc: Négygyűrűs arómás vegyületek diamágneses anizotrópiája 163
Láng László: A kémiai mechanika néhány állandójának spektroszkópiai meghatározása spektroszkópiai úton 166
Vizesy Mária-Láng László: Diasztereomer párok színképeinek vizsgálata 169 ifj. Greguss Pál: Akusztikus dehidrociklizáció 172
Evva Ferenc: Polidiszperzitás és szolvatáció befolyása zselatinos ezüstklorid szuszpenziós zavarosságára 177
Szimán Oszkár: Makromolekulák jód komplexeinek optikai tulajdonságai 180
Szigeti György: Záróbeszéd 184