Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1990/1. 5.o.

A PROTON TRANSZLOKÁCIÓ MECHANIZMUSA BAKTERIORODOPSZINBAN

Keszthelyi Lajos
MTA Szegedi Biológiai Központja

1. Bevezetés

A Halobaktérium halobium sejtmembránjában található bakteriorodopszin (bR) molekulák fény hatására protont juttatnak ki a sejt belsejéből a külső térbe [1]. A folyamat fényenergia átalakítása elektrokémiai energiává, minthogy a proton transzlokáció membránpotenciált () és pH különbséget () hoz létre. A sejtek az elektrokémiai energiát ATP szintézisre használják fel.

Minthogy a proton transzlokáció jelensége mai ismereteink szerint teljesen általános a membránhoz kötött energiatermelő folyamatokban [2], a mechanizmus megismerése lényeges feladat. A mitokondriális és a fotoszintézishez kapcsolt folyamatok nagyon bonyolultak a bR-hez képest, ezért a lényeges ismeretek megszerzése az egyszerűbb esetben több sikerrel várható.

Csoportunk mintegy 10 éve foglalkozik a bR működésével. Az eredmények közül itt azokat emeljük ki, amelyek kisérleti adatokat szolgáltatnak a proton transzlokáció mechanizmusára vonatkozóan ([3-6] összefoglaló dolgozatok).

2. Előzmények

A bR molekulában a fehérje részhez egy retinál molekula kapcsolódik protonált Schiff- bázis révén. Foton gerjesztés hatására abszorpció változásokkal kisért ciklus indul el, amelyben legalább öt közbülső állapotot lehet megkülönböztetni az abszorpciós maximumok és időállandók alapján [1].

A csoportunkban kidolgozott módszerekkel sikerült kimutatnunk, hogy a közbülső állapotokhoz vezető változások időállandóit elektromos jelek időállandóiban is megtaláljuk [3-6]. Az elektromos jeleket orientált bR-mintákban a töltések mozgása révén keltett eltolási áramok hozzák létre. Feltesszük, hogy a bR-ben a mozgó töltés proton és a bR homogén dielektriknm. Ily módon az egyes lépésekhez tartozó töltéselmozdnlás nagyságát (di) a mért elektromos jelek területe ( a jel maximális amplitudója, : a jel időállandója) alapján meg lehet határozni. Az egyes átmenetekhez tartozó di értékeket az 1. ábrán grafikusan mutatjuk be. Látható, hogy a protonok mozgásában két "hosszú" komponens van: d4 = 3,1 nm az M-O átmenethez, d5 = 1, 5 nm az O-bR átmenethez tartozik.

Lényeges megérteni azt, hogy milyen mechanizmussal teszik meg a protonok ezt a nagy távolságot a fehérjében. A legismertebb hipotézis Nagle és társaitól származik [7]: a bR-ben lévő egyes aminosavak oldalláncaiból ún. hidrogén kötés lánc építhető fel, amely a jéghez hasonlít. A proton vezetés a láncon - amelyet proton vezető drótnak is neveznek - úgy folyik le, mint a jégben. Először a proton mozog, aztán a hibahely. Az utóbbihoz bizonyos flexibilitás szükséges, mert a H-O-H csoportnak egy tengely körül el kell fordulnia. A hipotézis részletes kifejtése a [8] dolgozatban található.

1. ábra
1. ábra A protonok elmozdulása a bR fotociklusa során. A nyilak arányosak a mérésektől számított elmozdulásokkal. A teljes úthossz 5 nm.

Célul tűztük ki, hogy kisérleti adatokat nyerjünk a hipotézissel kapcsolatban. Elektromos jeleket vizsgáltunk olyan esetekben, amikor


a) környezeti változások (pH, nedvesség, kémiai anyagok)
b) kémiai módosítások (a feltételezett proton vezető "drót", proton donor és akceptor tagjainak módosítása) történtek.

A mérési adatok alapján - bár a proton vezető drót hipotézist nem sikerült teljes mértékben kizárni - egy új hipotézist dolgoztunk ki, amely a proton transzlokációt lényegesen egyszerűbben értelmezi.

 

3. Mérési eredmények

A bR molekulákat a baktériumokból az ún. bíbor membránban (purple membrane, pm) koncentrálva állítjuk elő. A pm csak bR-t és lipidet tartalmaz, átmérője ~ 500 nm, vastagsága 5 nm. Elektromos térben (kb. 10-15 V/cm) szuszpenzióban orientálható, mert viszonylag nagy permanens elektromos dipólmomentuma van. Az orientált pm-ek gélben [9], vagy egy felületre lecsapatva rögzíthetők [10]. Ilyen módon három különböző tipusú orientált mintát készíthetünk, amelyek különböző jellegű mérésekre alkalmasak.

3.1. Környezeti tényezők

3.1.1. pH-függés

A proton vezető drót tulajdonságai - tekintve, hogy proton donor és akceptor tulajdonságokkal rendelkező oldalláncok az összetevői - nyilvánvalóan függenek az oldat pH-jától. Proton donorként COOH, akceptorként NH2 csoportokkal rendelkező aminosavak (aszparaginsav, glutaminsav, illetve lizin, arginin, tirozin) szolgálhatnak. Érdemesnek látszott tehát az elektromos jelek pH-függését tanulmányozni. A vizsgálatokra a szuszpenzióban elektromos térrel orientált minta látszott célszerűnek, mert ebben a pH gyorsan és egyenletesen változtatható.

2. ábra
2. ábra A fotoelektromos és fényabszorpciós jelek élettartamának pH függése. Az időállandók jelölése a következő: teli jelek, római számok: fényabszorpció jelek; üres jelek, arab számok: elektromos jelek; 1,I: L-M átmenet, 2,II: M-O átmenet; 3,III: O-bR átmenet; 4,IV és 6,VI: L-M átmenet, valamint 5,V és VII: M-bR átmenet nagy pH-n.

A mérések egy részében összehasonlítottuk az elektromos és fényabszorpciós jelek élettartamát (2. ábra). Megállapítható, hogy az 5-8 pH tartományban a koincidencia kielégítő, pH=8 felett az elektromos jelek gyorsabbá válnak az optikaiaknál [11]. Úgy tűnt, hogy nagy pH-n az optikai és az elektromos jelek szétkapcsolódnak. Fontos volt megfigyelni, hogy ezeknek a változásoknak ellenére PA-banl pH=10,5-ig nem következett be változás (3. ábra), jóllehet a tirozin, lizin és arginin oldalláncok protonáltsága e tartományban változik [12].

3. ábra
3. ábra A pumpa aktivitás PA = - pH függése.

4. ábra
4. ábra A pumpa aktivitás nedvesség függése relatív egységekben.

3.1.2. A nedvesség hatása

Átlátszó elektródon felületre orientálva lecsapatott pm-ek esetében a minta nedvességtartama egyszerűen változtatható [10]. Kimutattuk, hogy PA=0, ha a nedvesség kisebb, mint 0,06 g H2O/g bR. Proton transzlokáció tehát nem következik be, az elektromos jelek a fehérjén belül odavissza mozgást jeleznek. A 4. ábra adatai mutatják, hogy a PA növekszik a fenti értéknél nagyobb nedvességeken, mutatva, hogy a proton pumpa működéséhez adott mennyiségű H2O molekula elengedhetetlenül szükséges. A jelenséget részletesen is vizsgáltuk. Különböző nedvességeken a hőmérséklet változtatásával meghatároztuk az időállandót leíró Arrhenius függvény

két paraméterének ( f = a frequencia faktor és az aktivációs entalpia) nedvesség függését. Az 5. ábra tartalmazza az adatokat a bR fotociklusának különböző átmenetei esetén. A közös jellemző az, hogy mind 1/f, mind ugrásszerűen változik a 0,06 g H2O/g bR nedvesség értéknél [13].

5. ábra
5. ábra Arrhenius paraméterek nedvesség függése. a, b L-M átmenet; c, d M-bR átmenet.

6. ábra
6. ábra Az időállandó hőmérséklet függése M-bR átmenetnél 0,1 g H2O/g bR nedvességnél.

Fontos megjegyezni, hogy a küszöbértéknél nagyobb nedvességnél (pl. 0,1 g H2O/g bR értéknél) az Arrhenius paraméterek értéke különbözik 0 C° alatt és felett (6. ábra), PA értéke 0 C° alatt zéro és csak 0 C° felett [13] mutat proton transzlokációra valló pozitív értéket (7. ábra.)

Ezek a kisérletek azt mutatják, hogy proton transzlokáció csak a küszöbértéknél nagyobb mennyiségű, folyékony állapotban levő H2O jelenlétében lehetséges. A küszöbérték átlépésénél lényeges konformáció változások következnek be, amelyeket az Arrhenius paraméterek ugrásszerű változása jelez. Megemlítjük, hogy a konformáció változást a fehérje amid sávjain jellemző infravörös rezgések intenzitásának élénk változása is kiséri [14].

3.1.3. Diaminok hatása

A pm-eket tartalmazó szuszpenzióhoz diaminokat adva meglepő jelenséget észleltünk [15]. A 8. ábrán az N,N,N`,N`- tetraetilmetiléndiamine (TEMED) jelenlétében végzett mérések eredménye látható összehasonlítva a natív mintán kapott görbékkel. Világosan látható, hogy a PA jelentős részét kitevő, nagy élettartamú elektromos jelek pozitív helyett negatív amplitudóval jelentkeznek. A fényabszorpciós jelekben változás nem tapasztalható (9. ábra.) Amint a 10. ábrán a PA TEMED koncentráció függése mutatja, lényegében kvantitatíve azonos nagyságú, de negatív PA-t mérünk kb. 1 TEMED/1 bR molekula esetén, mint anélkül. A jelenség még határozottabban látszik a 11. ábrán, ahol folyamatos áram folyik egyik és másik irányban, azonos nagyságban kb. 30 másodpercig tartó folyamatos megvilágítás során

7. ábra
7. ábra A pumpa aktivitás (önkényes egységekben) függése a hőmérséklettől 0,1 g H2O/g bR esetén.

8. ábra
8. ábra Elektromos jelek orientált és gélben immobilizált pm-ok esetén. bR koncentrációi 90 M. a) natí pm, b) pm+44 M TEMED.

A TEMED hatására kialakuló negatív elektromos jelek konzekvens értelmezése az, hogy a proton transzlokáció iránya megváltozik, a proton pumpa fordított irányban működik. Valószínű, hogy a hatást a TEMED pozitív töltése idézi elő, amikor a membrán vagy a fehérje alkalmas részeihez hozzátapad. Két kötőhely van a membrán két oldalán különböző affinitással. Az első, a nagyobb affinitású megbontja az eredeti töltéseloszlást és megfordítja a pumpát, a másik hely, a másik oldalon visszaállítja azt, és akkor visszaáll az eredeti pumpa irány is. A TEMED tapadását meg lehet szüntetni ismételt mosással, vagy, ha különböző sókat adunk az oldathoz (12 a, b. ábra)

Értelmezésünk szerint a kisérleti eredmények azt mutatják, hogy a membrán felületén lévő, vagy a bR felszínén található töltéseknek lényeges szerepük van a transzlokáció irányának a meghatározásában.

9. ábra
9. ábra Fényabszorpció változások a bR fotociklusa alatt. a, b, d, e: = 400 nm; c, f: = 650 nm. a-c: natív pm, d-f: natív pm + TEMED.

10. ábra
10. ábra Az elektromos jel területének függése a TEMED koncentrációtól. Az adatokat zero TEMED koncentrációra normáltuk.

3.2 Kémiai módosítások

Az aminosavak oldalláncait különböző kémiai eljárásokkal módosítani lehet; pl. a tirozinokat jódozni, a COOH-csoportokat, a lizin csoportokat keresztkötésekkel módosítani. Lehetőség van továbbá arra is; hogy különböző enzimekkel a bR membránból kilógó részeit leemésszük, vagy a hélixek közötti folyamatos kötést szétvágjuk. Az így előállított mintákon végzett mérések is értékes tapasztalatokat nyújtanak a proton transzlokáció mechanizmusára vonatkozóan.

3.2.1. Tirozinok jódozása

A tirozin oldalláncoknál a H-atomot viszonylag könnyű I atomra kicserélni kémiai módszerekkel [17]. Az eljárás során nem határozható meg, hogy a fehérjén belül melyik tirozin változik. A jódozott mintán vizsgálva az elektromos jelet, azt kapjuk, hogy a PA erősen lecsökken, a pH függvényében, mintegy 20 %-a lesz a natív bR esetében mért értéknek (13. ábra, [18]). A tirozin jódozása tehát befolyásolja a proton transzlokációt. A kérdés csak az, hogy vajon az ok a proton vezető megszakadása, vagy az, hogy egy tirozin protonálódásán bekövetkező változás eleve szükséges ahhoz, hogy a proton bejuthasson a vezetőbe. Az utóbbi válasz a valószínű, mert kinetikai mérések jelzik, hogy a proton az M állapotig eljutva onnan visszakerül a kiindulási állapotba [17]. Semmi jel sem mutat arra, hogy egy távolabbi helyen levő szakadásig előrejutna és onnan kerülne vissza.

11. ábra
11. ábra A gélben rögzített orientált pm-eket hosszabb ideig megvilágítva áram mérhető. TEMED (0,75 TEMED/bR molekula) hatására az áram irány megváltozik. A lézer impulzus hatására keletkezett jelek az orientálás irányát mutatják.

12. ábra
12. ábra CaCl2 (a) és NaCl (b) a TEMED hatást megszüntetik.

3.2.2. Karboxil csoportok keresztkötése

Két kémiai reagenst használtunk arra, hogy a karboxil csoportok a szén atomját és lizinek -amino csoportját összekösse. 1-etil-3 (3-dimetilaminopropil) carbodiimide (EDC) vízben oldódó és N-etoxikarbonil-2-etoxi-l,2-dihidrokvinolin (EEDQ) lipidben oldódó keresztkötő ágens. EDC tehát a pm-ből kilógó, EEDQ a pm-ben, a fehérje belsejében levő csoportokat kapcsolja össze.

Az elektromos és optikai mérések azt mutatták, hogy a fotociklus időállandói lényegesen megnőttek, az M forma alakulásában kettő és bomlásában három komponens jelentkezett mindkét ágens esetében [18]. A változások nem mutatkoznak azonban meg a PA értékekben: PA (EDC) = 39 4, PA (EEDQ) = 44 4.

3.2.3. Lizinek kereszkötése

A bR-ben 7 lizin molekula található. Ezek közül egyhez kovalens kötéssel kapcsolódik a retinál, a fennmaradó hat lizin -aminocsoportját dimetil-3,3'-dithiobispropionimidat dihidrokloriddal lehetett keresztkötésekbe vinni [19]. Az így módosított mintákon elvégzett mérések a 3.2.2. részhez hasonló eredményeket adtak; időállandó növekedés, több komponens, de PA értéke ~40 volt pH 5-10 között [19].

13. ábra
13. ábra A pumpa aktivitás pH függése jódozott tirozinok esetében.

Minthogy PA nem változik a protondonorként szükséges COOH csoportok és akceptorként szolgálható lizin csoportok kényszerű összekapcsolása esetén, a proton vezető abszolút szerepe a transzlokációban kérdésessé válik. A keresztkötések bizonyosan megváltoztatják a fehérjék konformációját, ezek következménye az időállandók megváltozása. Mondhatjuk, hogy a keresztkötés lelassítja a proton transzlokáció folyamatát, de azt nem gátolja.

3.2.4. Protein emésztés

A bR molekulák karboxil végét (17 aminosavmolekula) emészthetjük el, vághatjuk le tripszin enzimmel és kis koncentrációjú (1:200 (W/W) papain/bR) papainnal. 1:20 és 1:2 papain koncentráció esetén a láncot vágjuk el a 3. és 4. hélix között, ilyenkor a fehérje a membránban két különálló peptidet tartalmaz [20].

14. ábra
14. ábra A pumpa aktivitás pH függése a) natív pm, b) tripszinnel és c) papainnel emésztett bR esetében. A c) ábrán a papain/bR koncentráció 1:200; 1:20; 1:2.

A különböző emésztések hatására az időállandók némileg változtak, de a pumpa aktivitása nem változott [21]. A 14. ábrán mutatjuk be az eredményeket, nyílvánvaló, hogy az emésztés nem változtatja meg a PA értékét nagyon széles pH tartományban.

Ez a vizsgálatsorozat arra mutat rá, hogy a bR molekula a proton pumpálás szempontjából többé-kevésbé redundáns, mert elvehetünk 17 aminosavat a molekulából és utána még ketté is vághatjuk, a protonpumpa aktivitása nem változik meg lényegesen. Úgy tűnik, hogy a fehérje bizonyos általános tulajdonságai szükségesek a proton transzlokációhoz, amelyeket nem zavarnak meg a fehérjében bekövetkező fenti változások.

4. A proton transzlokáció mechanizmusa

A kísérleti adatok nem kedveznek a proton vezető drót hipotézisnek. A pH-függés, a nedvesség függés, a donor-akceptor szerepre jelölt oldalláncok kémiai befolyásolása arra mutat, hogy a hipotézis csak nehézségek árán tartható. A szükséges további feltevések:

a) a jelölt oldalláncok protonálódásának pH függése a fehérjén belül egészen más, mint oldatban; b) a proton vezető drót esetleg .hiányhelyeket tartalmaz, amelyeket vízmolekulákkal kell betölteni; c) kellő mennyiségű folyékony víz hiányában a fehérje nem elég flexibilis ahhoz, hogy a szükséges rotációs mozgások létrejöhessenek. A feltevéseket nem zárhatjuk ki, és mindaddig nem vethetjük el véglegesen a hipotézist, amíg a fenti kísérleteken túlmutató adatok nem állnak rendelkezésre. A legfontosabb legbiztosabb érv a bR háromdimenziós 1-2 Ĺ felbontású szerkezete lenne, amely pontosan megadhatná a szükséges oldalláncok geometriai helyzetét. Sajnos, ilyen adatok egyenlőre nincsenek. Ma csak azt mondhatjuk, hogy nagyon kicsi a valószínűsége a proton vezető drót mechanizmusnak.

A kísérleti adatok alapján alternatív modellt javasoltunk [4, 5, 6], amely különleges feltevések nélkül magyarázza meg a proton transzlokációt és értelmezni tudja a proton pumpa irányának a megfordulását is.

A fehérjék általános tulajdonságaiból indulunk ki. Ismeretes, hogy a fehérjékben az atomok egyensúlyi helyzetük körül állandó mozgást végeznek. Az amplitudó atomról-atomra változhat [22]. A véletlen fluktuációk során a fehérjében időről-időre csatornák nyílhatnak meg, amelyeken a környezetből vízmolekulák jutnak be különböző helyekre. Így magyarázzák a H-O kicserélődés jelenségét [23]. Minthogy a fluktuáció, a csatornanyílás teljesen általános jelenség, nyílvánvalóan bekövetkezik a bR-ben is.

A proton az M állapotban kb. 0,5 nm-re előre jutva egy COO- csoporthoz kötve van, ebből nem tud előre menni, csak nagyon hosszú időállandóval visszafelé, ha nincs elég H2O jelen. Ez magyarázza PA zéro értékét kis víz koncentrációnál. Elegendő folyékony H2O jelenlétében a fluktuációk során nyíló csatornákon H2O molekulák jutnak a kötött proton közelébe, a barriert lecsökkentik, a proton a vizes csatornába jut, O ion keletkezik, amelyet a fehérjében ható elektromos tér a felszínre továbbít. Az elektromos tér két forrásból származik: a fény hatására töltésszétválás lép fel a fehérjén belül (fényindukált komponens), és a fehérjében és a felületen levő töltések tere (meglévő komponens). Az utóbbit befolyásolja a TEMED, ezzel megváltoztatja a két tér eredőjének az irányát.

Modellünk, amelyet nevezhetünk folyékony víz vezető modellnek (FVV), értelmezni tudja a legkritikusabb kísérleti adatokat: nedvesség függés, TEMED hatás. A modell általános, nincs szüksége olyan szerkezeti elemekre, mint a proton vezető drót. Nem specifikus protonra, mert a vizes csatornába más ion is mozoghat, pl. Cl-, amelyet a halorodopszin pumpál. Az FVV modellt támogatja Plotkin és Sherman eredménye, akik triptofán fluoreszcencia kioltást vizsgálva vizes régiókat valószínűsítenek a fehérjén belül [24].

Igazán döntő érvet a proton drót modell elvetésére és az FVV modell további igazolására még nem sikerült találni. További kísérleteket tervezünk.

A munkák különböző fázisaiban a következő munkatársaim vettek részt: Barabás Klára, Groma Géza, Ormos Pál, Száraz Sándor, Hristova Taneva Stefka, Tóth-Boconádi Rudolf, Dér András, Dancsházy Zsolt, Váró György, Zimányi László.

A munka egyes részei nemzetközi kooperációban folytak. A résztvevők: L. Packer, P. Scherrer, K.T. Yue, E. Hrabeta-Robinson, A.V. Kiselev, N.G. Abdulaev.

Minden közremüködőnek hálás köszönetemet fejezem ki.

IRODALOM

 • [1] Stoeckenius, W., Lozier, R.H. és Bogomolni, R.A., Biochim. Biophys. Acta, 505 (1979) 215
 • [2] Bayer, P.O., Chance, B., Ernster, L., Mitchell, P., Racker, E. és Slater, E.C., Ann. Rev. Biochem. 46 (1977) 955
 • [3] Keszthelyi, L. és Ormos, P., Biophys. Chem. 18 (1983) 397
 • [4] Keszthelyi, L. in Information és Energy Transduction in Biological Membranes, szerk. by Bolis, L.C., Helmreich, E.J.M. és Passow, H. Alan R. Liss, Inc. New York, 1984, pp. 51-71
 • [5] Keszthelyi, L. Bioelectrochem. Bioenergetics, 15 (1986) 437
 • [6] Keszthelyi, L. Biophys. Chem. 29 (1988) 127
 • [7] Nagle, J.F., Mille, M. és Morowitz, H.J., J. Chem. Phys. 72 (1979) 3959
 • [8] Nagle, J.F. és Tristram-Nagle, S.J., J. Membrane Biol. 74 (1983) 1
 • [9] Dér, A., Hargittai, P. és Simon, J., Biochem. Biophys. Methods, 10 (1984) 245
 • [10] Váró, G., Acta Biol. Acad. Sci. Hung. 32 (1982) 301
 • [11] Ormos, P., Hristova, S.G. és Keszthelyi, L., Biochim. Biophys. Acta, 809 (1985) 181
 • [12] Fukumoto, J.M., Hanamoto, J.H. és El-Sayed, M.A., Photochem. Photobiol. 39 (1984) 75
 • [13] Váró, G. és Keszthelyi, L., Biophys. J. 47 (1985) 243
 • [14] Váró, G. és Eisenstein, L., Eur. J. Biophys. 14(1987)163
 • [15] Tóth-Boconádi, R., Hristova, S.G. és Keszthelyi, L., FEBS Letters, 195 (1986) 164
 • [16] Dér, A., Tóth-Boconádi, R. és Keszthelyi, L., FEBS Letters, 229 (1988) 313
 • [17] Packer, L., Scherrer, P., Yue, K.T., Váró, G., Ormos, P., Barabás, K., Dér, A. és Keszthelyi, L., Biochem. Int. 5 (1982) 437
 • [18] Packer, L., Hrabata-Robinson, E., Taneva, S.G., Tóth-Boconádi, R. és Keszthelyi, L., Biochem. Int. (1987)
 • [19] Tóth-Boconádi, R., Taneva, S.G., Kiselev, A.V., Abdulaev, N.G. és Keszthelyi, L., Arch. Biochem. Biophys. 260 (1988) 725
 • [20] Abdulaev, N.G., Feigina, M.Yu., Kiselev, A.V., Ovchinnikov, Yu. A., Drachev, L.A., Kaulen, A.O:, Khitrina, L.V. és Skulachev, V.P., FEBS Letters, 90 (1978) 190.
 • [21] Hristova, S.G., Dér, A., Váró, G. és Keszthelyi, L., Photobiochem. és Photobiophys. 12 (1986) 231
 • [22] Frauenfelder, H., Petsko, G.A. és Tsernoglou, D., Nature, 280 (1979) 558
 • [23] Woodward, C., Simon, J. és Tüchsen, E., Mol. Cell. Biochem. 48 (1982) 135
 • [24] Plotkin, B.J. és Sherman, W.V., Biochem. 23 (1984) 5353
 • _________________________

  1 Célszerű bevezetni a pumpa aktivitás (PA) fogalmát: PA = -, tehát a teljes területet osztjuk az első negatív jel területével, amely arányos a proton transzlokációban résztvevő bR molekulák számával. Natív orientált pm-ek esetében a numerikus érték PA = 40 ± 2.

  _________________________

  Akadémiai székfoglaló, 1988. október 10.