BUDAPEST
I. kerület

Budavári Palota E épület.

A Budapesti Történeti Múzeum kertjében van a német csillagász, polihisztor Regiomontanus (Johannes Müller [1436-76]) domborműves emléktáblája, (Rátonyi József, 1978). Mátyás király hívta őt Magyarországra. A bronz reliefet kőállvány tartja. Rajta a szöveg:
REGIOMONTANUS A RENESZÁNSZ KIEMELKEDŐ TERMÉSZETTUDÓSA EMLÉKÉRE.*
(Fizikai Szemle [a továbbiakban FSz] 1992/12 címlap)

Budavári Palota.

A Magyar Nemzeti Galéria szoborosztálya egy 48 cm magas gipsz Eötvös Loránd szobrot őriz, Stróbl Alajos művét 1890-ből. A grafikai osztály az alábbi fizikusokat, természettudósokat ábrázoló, az 1960-as években készült rézkarcokat őrzi; ezeket kiállításra bármikor szívesen kölcsönzi is: Novák Lajos: Irinyi János Ltsz.: G.92.1.; Rozanits Tibor: Thán Károly Ltsz.: G.92.2.; Nagy Zoltán: Déri Miksa Ltsz.: G.92.3.; Nagy Zoltán: Riesz Frigyes Ltsz.: G.92.4.; Bóka Dezső: Bánki Donát Ltsz.: G.92.5.; Varga Nándor Lajos: Puskás Tivadar Ltsz.: G.92.6.; Varga Nándor Lajos: Kandó Kálmán Ltsz.: G.92.7.; Bóka Dezső: Bláthy Ottó Titusz Ltsz.: G.92.8.; Varga Nándor Lajos: Jedlik Ányos István Ltsz.: G.92.9.; Novák Lajos: Eötvös Loránd Ltsz.: G.92.10.; Koffán Károly: Zipernowsky Károly Ltsz.: G.92.11.; Pásztor Gábor: Wartha Vince Ltsz.: G.92.12.

Batthyány tér 7.

A Szent Anna templom kriptájában nyugszik Sajnovics János.

Színház u. 1-3.

A Várszínház előcsarnokában áll Kempelen Farkas fehér márvány szobra (Marton László, 1979).

BUDAPEST
II. kerület

Fő utca 68.

Az MTESZ budai székháza bejáratának bal oldalán fehér márványtáblán sorakoznak a magyar származású Nobel-díjasok nevei:

NOBEL-DÍJASOK:

LÉNÁRD FÜLÖP 1905, BÁRÁNY RÓBERT 1914, ZSIGMONDY RICHÁRD 1925, SZENT-GYÖRGYI ALBERT 1937, HEVESY GYÖRGY 1943, BÉKÉSY GYÖRGY 1961,
WIGNER JENŐ 1963, GÁBOR DÉNES 1971, POLÁNYI JÁNOS 1986, WIESEL ELIE 1986, OLÁH GYÖRGY 1994, HARSÁNYI JÁNOS
1994

A bejárat jobb oldalán:

NAGYJAINK:

BOLYAI JÁNOS, BAY ZOLTÁN, EÖTVÖS LORÁND, JEDLIK ÁNYOS, KÁRMÁN TÓDOR,
KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR, NEUMANN JÁNOS, SEMMELWEIS IGNÁC, SZÉCHENYI ISTVÁN, SZILÁRD LEÓ ÉS TÖBBI NAGY TÁRSUK EMLÉKÉNEK
1996

(Sajnálatos, hogy a kőbe vésett nevek nincsenek névsorban [szerk].)

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat irodájában őrzik a társulatot alapító Eötvös Lóránd gipsz szobrát, Stróbl Alajos alkotásának másolatát és a társulat tudományos, oktatási és közéleti érmeit, plakettjeit. A legrangosabb a Társulat Eötvös Érme. Több tudományos egyesület (Energiagazdálkodási Egyesület, Híradástechnikai Tudományos Egyesület, Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Magyar Geofizikusok Egyesülete, Magyar Kémikusok Egyesülete, Magyar Nukleáris Társaság, Magyar Optikai Egyesület) magáénak vall olyan személyeket, akiket mi fizikusként is tisztelünk. Az őket ábrázoló festményeket, a róluk készített érmeket most nem soroljuk fel.

Varsányi udvar 2.

A Varsányi Irén utca 33. számú háznál nyíló udvar végében levő épületen tábla hirdeti:

E HÁZBAN ÉLT ÉS ALKOTOTT ÖVEGES JÓZSEF A JELES KÍSÉRLETEZÖ FIZIKATANÁR, TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KULTÚRÁNK IGAZ ÁPOLÓJA. SZÜLETÉSÉNEK 90. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL ÁLLÍTOTTA: BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSA, A TIT, A HNF, A MTESZ ÉS A MAGYAR TELEVÍZIÓ TÁMOGATÁSÁVAL. 1985.

Kitaibel Pál u. 1.

A Meteorológiai Intézetben őrzik Konkoly-Thege Miklós gipsz mellszobrát és egy róla készült festményt.

Kandó Kálmán u. 6.

A házon látható emléktábla szövege:

KANDÓ KÁLMÁN 1869-1931 GÉPÉSZMÉRNÖK, AKADÉMIKUS, AZ INDUKCIÓS MOTOROK GYÁRTÁSÁNAK BEVEZETÉSÉVEL A GANZ VILLAMOSSÁGI GYÁR VILÁGHÍRÉNEK MEGALAPOZÓJA, A VASUTAK VILLAMOSÍTÁSÁNAK ÚTTÖRŐJE, A RÓLA ELNEVEZETT VILLAMOS MOZDONY TERVEZÖJE, BUDAPEST FÖVÁROS TANÁCSA 1971.

Lövőház u. 39.

A Ganz-Ansaldo gyár bejáratánál emléktábla hirdeti:

ANNAK EMLÉKÉRE, HOGY ZIPERNOWSKY KÁROLY, DÉRI MIKSA ÉS BLÁTHY OTTO TITUSZ A GANZ ÉS TÁRSA R.T. ELEKTROTECHNIKAI OSZTÁLYÁNAK MÉRNÖKEI 100 ÉVVEL EZELŐTT FELTALÁLTÁK A VILLAMOS ERŐÁTVITELI TRANSZFORMÁTORT.
ÁLLÍTOTTA A GANZ VILLAMOSSÁGI MŰVEK ÉS A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1885-1985.

Szilágyi Erzsébet fasor 45/a.

A Kopernikusz Csillagászati Alapítvány az ismeretterjesztést szolgálja.

Bolyai utca, Üstökös utca


BUDAPEST
III. kerület

Kiskorona utca 10.

Jurcsik Károly napóráját 1983- ban állították fel az általános iskola udvarán.

Zipernowsky u. 1-3.

Az általános iskola épületén az alábbi szöveg olvasható:

ZIPERNOWSKY KÁROLY 1853-1942. A MAGYAR ELEKTROTECHNIKA NESZTORA A TRANSZFORMÁTOR EGYIK FELTALÁLÓJA.
MAGYAR ELEKTROTECHNIKA EGYESÜLET 1983

Szépvölgyi u. 69-73.

Bláthy Ottó Titusz Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium. 1993-ban vették fel Bláthy nevét. A névadó bronz mellszobra az aulában áll (Gátzay). Van festményük is Bláthyról (Földváry, 1957).

Szérüskert u. 40.

Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Szakiskola. 1995. február 10-én volt a névadó ünnepség. Felavatták Szent-Györgyi bronz mellszobrát, Kampfl József alkotását. A Szent-Györgyi hagyatékból állandó kiállítást rendeztek be. Van festményük Szent-Györgyiről (Vitkovszky Erika).

Bécsi út 324.

Gábor Dénes Főiskola. A szerte az országban számos kihelyezett tagozattal működő főiskolának itt van a központja. Itt őrzik Gábor Dénes hagya- tékát: több száz könyvet, fotót, érmet. Ezek egy része kiállításon megtekinthető.

Zemplén Győző utca.

A 3. számú házon márvány emléktábla hirdeti:

ZEMPLÉN GYŐZŐ 1879-1916. A MODERN FIZIKA NAGY MAGYAR ÚTTÖRŐJE. A FIZIKA OKTATÁSÁNAK ÉS NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK KIMAGASLÓ ALAKJA


BUDAPEST
IV. kerület

Fóti út 56.

A Műszaki Fizikai Kutató Intézet ( M Ü F I ) többemeletes épületébe bal oldalon egy kis földszintes előtéren keresztül lehet bejutni. Itt található a szemközti és a bal oldali falakon - a magyar műszaki fizikai kutatás panteonja: azonos anyagú és méretű domborműves vörösmárvány-táblák állnak itt. A Helfgott- portré bal oldalán: HELFGOTT ÁRMIN VEGYÉSZ 1878-1942. Az alatta lévő táblán a Bródy-fej mellett jobbra: BRóDY IMRE FIZIKUS 1891-1944.
A szemközti falon a bal sarokban fent Hevesi Gyula akadémikus vegyész reliefje látható a HEVESI GYULA 1890-1970 felirattal.
Alatta: PFEIFER IGNÁC VEGYÉSZ 1869-1941. Itt a dombormű a tábla bal oldalán van. Két ajtó között fizikus-mérnök portré van, alatta a felírás: WINTER ERNő 1897-1971.
És végül e tábla alatt Selényi képmásának bal oldalán ez áll: SELÉNYI PÁL FIZIKUS 1884-1954.
A folyosón jobbra, a lépcsőknél, a fordulóban Szigeti György domborműves nagy, fehér márványtábláját láthatjuk (Csontos László, 1987. január 28-án avatták, FSz 1987. 198. o.). A középen lévő relief alatt ez áll:

SZIGETI GYÖRGY 1905-1978 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ALAPÍTÓ IGAZGATÓJA.

Váci út 77.

GE Lighting Tungsram Rt. A gyár fennállásának 100. évében, 1996-ban három gránit emléktáblát avattak a központi irodaépület halljában.

ASCHNER LIPÓT 1872-1952
AZ ALAPÍTÁSTÓL, 1896-TÓL HALÁLÁIG, 1952-IG ÁLLT A VÁLLALAT ALKALMAZÁSÁBAN. TÖBB ÉVTIZEDEN ÁT VEZÉRIGAZGATÓKÉNT SEGÍTETTE VILÁGHÍRNÉVRE A TUNGSRAM MÁRKÁT.
A VÁLLALAT ALAPÍTÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁN EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATTA A GE LIGHTING TUNGSRAM RT.
1996.

BRÓDY IMRE 1891-1944 FIZIKUS. 1924-TŐL A HOLOCAUST SORÁN BEKÖVETKEZETT HALÁLÁIG DOLGOZOTT A TUNGSRAM KUTATÓLABORATÓRIUMÁBAN. A KRIPTON TÖLTÉSŰ IZZÓLÁMPÁT 1930-BAN SZABADALMAZTATTA.
A VÁLLALAT ALAPÍTÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁN EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATTA A GE LIGHTING TUNGSRAM RT.
1996.

BAY ZOLTÁN 1900-1992 FIZIKUS, AKADÉMIKUS. 1936-44 KÖZÖTT A TUNGSRAM KUTATÓINTÉZETÉNEK VEZETŐJE. 1946. FEBRUÁR 6-ÁN SIKERREL VETTE A HOLDRÓL VISSZAVERT MIKROHULLÁMÚ JELEKET. MEGALKOTTA AZ EGYESÍTETT TÉR-IDŐ MÉRTÉKRENDSZERT.
A VÁLLALAT ALAPÍTÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁN EMLÉKÉRE ALLÍTTATTA A GE LIGHTING TUNGSRAM RT.
1996.

Az irodaépületben levő múzeumban bemutatják a gyár történetét, jeles személyiségeit. Belépési engedély szerzése után felkereshetjük a Bródy Imre egykori szobáját is magába foglaló, híres laborépületet, a Bródy Imre Kutatóintézetet, amely ma a General Electric világítási üzletágának kutatási központja is. Ebben az épületben dolgozott Bay Zoltán is, ennek az épületnek a tetején volt a Hold-radar antennája 1946-ban. A 12-es épület I. emeletén eredeti tábla: BRÓDY I. jelzi, hogy itt volt a szobája. Az épület bejáratánál az Eötvös Társulat centenáriumának tiszteletére (1991) állított keskeny fehér márványtáblán ez áll:

BRÓDY IMRE LABORATORIUM. ITT DOLGOZOTT 1924-TŐL 1944-IG BRÓDY IMRE KIVÁLÓ MAGYAR FIZIKUS, AKI EBBEN A LABORATORIUMBAN TALALTA FEL ÉS VALÓSÍTOTTA MEG A KRIPTON-LÁMPÁT. INNEN HURCOLTÁK EL 1944. JÚLIUS 3-ÁN GYILKOS FASISZTA BANDITÁK.

Attila u. 8-10.

Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola.

Megyeri u. 45.

Déri Miksa Szakközépiskola, Szakmunkásképző és Diákotthon.

Lőrinc u. 40.

Bay Zoltán Elektronikai, Gépészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző. Az iskola 1995. január 1-jétől viseli Bay Zoltán nevét; korábban Puskás Tivadar Szakközépiskola volt. A nagyméretű lépcsőházban Bay-emlékfal, emlékpult és bronz relief található (Horváth Sándor, 1996).
Legjobb diákjaik kerek bronz Bay Zoltán Emlékplakettet kapnak (Horváth S., 1996).


BUDAPEST
V. kerület

Egyetem tér 1.

Az ELTE központi épülete. A Jogi Kar épület jobb oldalán lévő utca 1953-tól 1991-ig Eötvös Loránd utca volt, jelenleg Papnövelde utca. A Jogtudományi Kar földszinti előterének magasított bal oldali részén nagyméretű Eötvös Loránd márványszobor áll:

EÖTVÖS LORÁND 1848-1919 A TERMÉSZET TÖRVÉNYEINEK BÚVÁRA ÉS VILÁGHÍRŰ TUDÓSA, A NAGY NEVELŐ, EGYETEMÜNK NÉVADÓJA.

Az I. emeleti aula bal oldali végében az ajtó feletti falmélyedésekben két mellszobor is van; a jobb oldali Eötvös Loránd. Mellette a falon egy Eötvös Lorándot ábrázoló festményt is láthatunk. Az ELTE 1960-ban az alapítás 325. évfordulójának tiszteletére kiadott egy egyoldalas Eötvös Loránd emlékplakettet; ez vert bronz, 40 x 55 mm. Az arckép körül a felirat: SCIENTIARUM UNIVERSITAS BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATA 1735-1960 (Iván István). Az alapítás 350. évfordulójára bronz emlékérmet verettek. A 43 mm-es érem előlapján guggoló, körzővel rajzoló férfi: Arkhimédész látható. "Noli tangere circulos meos!" Hátlapján az egyetem címere.
Felirat: UNIVERSITAS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATA 1635-1985. (FSz 1987/4 címlap) Mindkét alkotásból őriz példányt raktárában a Pedagógiai Múzeum is a 84.1.148., illetve a 85.18.1. leltári szám alatt.

Akadémia utca 3.

Hevesy György szülőháza műemlék.

EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT 1885 AUGUSZTUS 1-ÉN HEVESY GYÖRGY A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TISZTELETBELI TAGJA, AKI 1943-BAN A RADIOAKTÍV INDIKÁCIÓ MÓDSZERÉNEK KIDOLGOZÁSÁÉRT NOBEL-DÍJAT KAPOTT. Ő FEDEZTE PEL A HAFNIUM NEVŰ ELEMET, KIMUNKÁLTA AZ IZOTÓPDÚSÍTÁSOS, A RÖNTGEN-FLUORESZCENCIÁS, VALAMINT A NEUTRONAKTIVIZÁCIÓS ANALITIKAI ELJÁRÁSOK ALAPJAIT. 1966-BAN HALT MEG.
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓ INTÉZETE,
BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSA.

Roosevelt tér 9.

Az MTA székház keleti faláról Leibnitz és Descartes egész alakos mészkő szobra és Holló Barnabás "Magyar Tudományos Akadémia alapítása" című, 1893-ban készült (bronz, 440 x 170 cm) domborűve néz szembe a Hevesy-emléktáblával. A székház bejárati homlokzatán Galilei, a Dunára néző falon pedig Lomonoszov és Newton egész alakos mészkő szobrai láthatók. A harmadik emeleti képzőművészeti kiállításon tekinthető meg Stróbl Alajos Eötvös Loránd mellszobra. Itt működik a
Dr. Hegedűs Zoltán
Alapítvány a fizikai tudomány fejlesztéséért.

Roosevelt tér 2.

Átrium Hyatt szálló. Konferenciatermei közt van Kármán-terem.

Szalay utca 3.

Itt töltötte gyermekkorát Teller Ede.

Honvéd u. 19.

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Az Eötvös-plakett és az Eötvös-érem mellett van a múzeumban Jedlik Ányos emlékérem, fára szerelve, 93 mm, Ltsz.: 88.18.17. Mest. jelzés: P. K. A Képzőmüvészeti Gyűjteményben pedig két metszet van: Jedlik Ányos rézmetszet, 56,2 x 39,8 cm, Ltsz.: 89.4.119. Szembenéző mellkép. Jelezve jobbra: (Tany Béla) 1980-as évek; Hatvani István rézmetszet, 56,2 x 39,8 cm, Ltsz.: 89.4.1.20. Szembenéző mellkép, jelzés jobbra (Szemethy Imre).

Deák tér 4.

Evangélikus Országos Múzeum. A múzeum Üllői úti osztályán őrzik a Mikola Sándorról készült azon festmény eredetijét vagy másolatát, ami a fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében is látható az igazgatók arcképei között.

Markó u. 18-20.

Bólyai János Textilipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző.

Belgrád rkp. 24.

Bolyai Alapítvány az erdélyi iskolákért.

Bajcsy-Zsilinszky út 36.

Itt töltötte gyermekkorát Kemény János.

Bajcsy-Z.silinszky út 62.

Neumann János szülőháza emléktáblával:

EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT NEUMANN JÁNOS 1903-1977
VILÁGHÍRŰ TUDÓS, A SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÚTTÖRŐJE

Báthori utca 16.

Neumann János Számítógéptudományi Társaság, az MTESZ tagja. Van kerek bronz Neumann-érmük, ápolják Neumann emlékét, segítik a Neumann Jánosról elnevezett iskolákat.


BUDAPEST
VI. kerület

Király u. 76.

Az Eötvös utca sarkán álló épületben született Wigner Jenő. Halálának évében a születésnapján, november 17-én márványtáblát avattak itt:

EBBEN A HÁZBAN SZüLETETT WIGNER JENő 1902-1995
NOBEL-DÍJAS FIZIKUS, A FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM EGYKORI DIÁKJA, AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DÍSZDOKTORA, AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT TISZTELETBELI TAGJA.
MAGYARSÁGÁT MINDIG VÁLLALTA. AZ ATOMREAKTOROK FEJLESZTÉSÉBEN ÉS AZ ATOMFIZIKÁBAN AZ EMBERISÉG SZÁMÁRA MARADANDÓT ALKOTOTT. (FSz 1995/12).

Rippl-Rónai u. 25.

Gábor Dénes szülőházához Szilárd Leó házától hamar eljuthatunk, ha keresztezzük az Andrássy utat. Wigner szülőházától is csak egy sétányira van az a hely, ahol 1996-ban vörös márvány táblát avattak:

E HÁZBAN SZÜLETETT GÁBOR DÉNES 1900-1979
A HOLOGRÁFIA MEGALKOTÓJA, NOBEL-DÍJAS TUDÓS, HUMANISTA GONDOLKODÓ.
EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTA A NOVOFER ALAPÍTVÁNY 1996-BAN

A NOVOFER Alapítvány (Budapest, Hegyalja u. 8O.) adja ki a Műszaki-Szellemi Alkotásért Nemzetközi Gábor Dénes Díjat és a magyar Gábor Dénes Díjat. "A díj 125 mm átmérőjű tiszta ezüstből készült érem, melynek külön értéke, hogy tartalmazza Gábor Dénes fehérfénnyel rekonstruálható portréhologramját." (FSz 1995/5, 1996/9). (Münchenben van Gabor-Strasse, Nottinghamban Gabor-Street, de Budapesten még nincs Gábor Dénes utca!)


BUDAPEST
VII. kerület

Városligetifasor 17-21.

A Budapesti Evangélikus Gimnázium tisztelői domhorműves márványtáblát állítottak az emeleti lépcsőfordulóban Wigner és Neumann matematika tanárának, Rátz Lászlónak, és egy emelettel feljebb fizikatanáruknak, Mikola Sándornak:

MIKOLA SÁNDOR 1871-1945
MATEMATIKA-FIZIKA TANÁR, TERMÉSZETTUDÓS ÉS IGAZGATÓ, A TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TAGJA, 1897-TŐL 1935-IG TANÍTOTT ISKOLÁNKBAN.
HALÁLÁNAK 50. ÉVFORDULÓJÁN ÁLLÍTOTTA A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE

Mikola Sándor nevével a háborús hősi halottak névsorában is találkozhatunk. Híres tanítványuk, Neumann János bronzszobra a 2. emeleti díszterem előtt áll (Ilona Barth, 1992). Németországi adományból újra elkészítették azt a napórát, amelyet először Mikola tanársága idején helyeztek el a templom melletti első emeleti udvari terasz oldalán, majd 1945 után megsemmisítettek (FSz 1996/12 címlap). A gimnázium egykori legendás hírű kémia és fizika tanárának, Vermes Miklósnak állítottak domborműves emléket a fizikai előadó mellett az iskola második emeletén (Vigh Tamás, 1992):

DR. VERMES MIKLÓS 1905-1990 TANÍTOTT UTOLSÓ NAPJÁIG

A relief az iskolában működő Dr. Vermes Miklós Alapítvány ajándéka.

Városligeti fasor 33.

Szilárd Leó a fasori gimnáziumtól nem messze, azon az oldalon lakott. Az 1989. február 9-én felavatott emléktábla szövege:

EBBEN A HÁZBAN NEVELKEDETT SZILÁRD LEÓ 1898-1964
FIZIKUS, AZ ATOMKUTATÁS ÚTTÖRŐJE, AZ ATOMENERGIA BÉKÉS CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK EGYIK KEZDEMÉNYEZŐJE
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSA 1988
BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM. (FSz 1989/6)

Az Amerikai Fizikai Társaság Szilárd Leó Díja a fizikusoknak az emberiség érdekében elért legkiválóbb eredményeit jutalmazza. A Magyar Nukleáris Társaság Szilárd Leó-érmet és -díjat adományoz.

Kazinczy u. 21.

Magyar Elektrotechnikai Múzeum. A gazdag kiállítási anyag mellett sok képzőművészeti alkotást is találhatunk a szakemberekről elnevezett termekben. - Bródy-terem: jobbra szép bronz relief, Hagh Fábián alkotása 1990. Bródy születésének századik évfordulóján avatták. - A Jedlik Ányos-teremben nagyon szép olajfestményt láthatunk Jedlik Ányosról. - A Bláthy-terem-ben Bláthyról készült festmény és a vitrinben a Bláthy-díj (MEE), Szabó István által készített bronz plakett keltheti fel a figyelmünket. - A Zipernowsky-terem egész hátsó falát betöltő 12 m-es világos Zipernowsky-pannó, Mészáros László alkotása Jedliket és Ganzot is ábrázolja. - Ezen kívül a múzeumban található még Déri Miksáról, Kandó Kálmánról és Ganz Ábrahámról elnevezett terem, szobor Verebély Lászlóról és sok értékes elektromos emlék.

Rákóczi u. 4.

Emléktábla a ház falán:
1909-BEN A RÁKÓCZI ÚTNAK EZEN A SZAKASZÁN BUDAPESTEN ELŐSZÖR GYÚLTAK KI VILLAMOS ÍVLÁMPÁK.
AZ ELEKTROMOS KÖZVILÁGÍTÁS MEGINDULÁSÁNAK EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTA A BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK
1975.

Fiumei út, Kerepesi temető.

A Fiumei úti I. kapunál, a főbejáratnál temetőtérképet vásárolhatunk, és annak alapján viszonylag hamar megtalálhatjuk a keresett nevezetes személy sírját. A térképen a több száz felsorolt név mellett születési és halálozási év, foglalkozás, a sír helye és a művészi síremlékeknél még az alkotó neve is olvasható. A főkaputól induló főúton hamar elérünk egy félkörkiképzésű helyhez, a Magyar jakobinusok sírboltjához, ehhez balról csatlakozik a 10/1 parcella. "Eötvös Loránd 1846-1919, fizikus, egy. tan. MTA, 10/1-1-9, Stróbl A." tájékoztat az útmutató, ami azt jelenti, hogy a 10/1-es parcella 1. sor 9. sír Eötvösé. Eötvös sírján vörösmárvány-táblás hátfal előtt külön posztamensen áll a Stróbl Alajos portréja alapján Kallós Ede által készített mellszobor. A vörösmárványon a felírás: VÁsÁROSNAMÉNYI BÁRÓ EÖTVÖS LORÁND 1848-1919.

Felsorolunk néhány fizikus, mérnök, csillagász sírhelyet:

Bartoniek Géza (1854-1930) 35-1-56 (Pátzay P.), Bláthy Ottó Titusz (1800-1939) 34-1-45 (Petri L.). Fröhlich Izidor (1853-1931) 46-1-9, Greguss Gyula (1829-1869) fizikus, műfordító, MTA, 18-2-4, Jánossy Lajos (1912-1978) 34/2-2-32, Kandó Kálmán (1869-1931) 46-1-6, Klupathy Jenő (1861-1931) 35-2-45, Kövesligethy Radó (1862-1939) 48/1-1-72, Novobátzhy Károly (1884-1967) 30/2-1-16, Puskás Ferenc (1848-1884) BAL 339, Puskás Tivadar (1844-1893) 34/1-2-2, Stoczek József (1819-1890) 34/2-2-6, Szily Kálmán (1838-1924) 17/2-1-21, Tangl Károly (1869-1940) 41/1-1-34. Tihanyi Kálmán (1897-1947) 34-6-40, Selényi Pált (1886-1954) a család kívánságára a Kerepesi temetőből átvitték a Kozma utcai zsidótemetőbe. Ugyanitt nyugszik Wittmann Ferenc (1860-1932).


BUDAPEST
VIII. kerület

Puskin utca 5.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizikai Épülete.
Nem neveztek el sok egyetemet fizikusról. Az Eötvös Loránd által tervezett és építtetett D épület érdekes lépcsőházában Eötvös Loránd domborműves portréját magába foglaló fehérmárványtáblán a következő szöveg áll:
EBBEN AZ ÉPÜLETBEN KUTATOTT ÉS TANÍTOTT 1868-TÓL 1919-IG VÁSÁROSNAMÉNYI BÁRÓ EÖTVÖS LORÁND A FIZIKA KLASSZIKUS MESTERE. NEVÉT AZ EÖTVÖS TÖRVÉNNYEL, A GRAVITÁCIÓS TORZIÓS INGÁVAL, AZ EÖTVÖS EFFEKTUSSAL ÖRÖKÍTETTE MEG. TUDÓS PROFESSZORÁNAK A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNY EGYETEM ÚTTÖRŐ ALAPÍTÓJÁNAK
A BÁRÓ EÖTVÖS LORÁND GEOFIZIKAI INTÉZET
1934-BEN.

Eötvös ott lakott az első emeleten jobbra, ahol most az Elméleti Fizika Tanszék van. (FSz 1971/2, 1971. 312-314. o.) A tanszékvezetői szobában, ahol Eötvös Loránd meghalt, festmény található Eötvösről. A keret alján rézlapra vésték: "A Kis Akadémia ajándéka", festője Éder Gyula. Ugyanitt áll Novobátzky Károly mellszobra. Ha az első emeleten balra visszafordulva felmegyünk a lépcsőn, akkor az Eötvös-féle előadóterembe jutunk, oda, ahol Eötvös előadásait tartotta. Itt alakult meg az Eötvös Társulat 1891-ben. Itt ünnepelték a társulati tagok az alapítás 50. évfordulóját és centenáriumát is. A nagy tábla mögötti szertárban sok eredeti Eötvös-eszközt őriztek, de ezeket két évtizede elszállították a Műszaki Múzeum és a Pedagógiai Múzeum raktáraiba. Csak egy torziós inga maradt. - A második emeletre vezető meredek lépcsőn kétoldalt bekeretezett fotókat, egy kis fizikatörténeti kiállítást láthatunk azokról a Nobel-díjasokról és más kiváló magyar és nem magyar származású fizikusokról, akik ugyancsak jártak ezeken a lépcsőkön. A második emeletre érve a sarokban láthatjuk Jánossy Lajos kifejező szobrát, Borsos Miklós alkotását, amelyet a Központi Fizikai Kutató Intézetből (KFKI) hoztak ide. Itt a DK-i sarokban volt Jánossy Lajos egyetemi szobája, így méltó helyen áll a szobor. Az Atomfizika Tanszék folyosó végén lévő szobájában van Wigner Jenő bronz mellszobra (Farkas Pál, 1995). A Paksi Disputa szoborparkhoz készült kisméretű, tanulmány szobrokat is bronzba öntette a Paksi Atomerőmű Rt. E sorozatból a Wigner-portré van itt. A többi szobrot is szívesen kölcsönzi egy-egy kiállításra a PA Rt. - Sok érdekes, immár fizikatörténeti értékű bejegyzés és aláírás olvasható az Elméleti Fizikai Tanszék és Atomfizikai Tanszék vendégkönyveiben Dirac, Feynman, Heisenberg, Kürti, Mössbauer, Teller, Wigner, Oláh, Harsányi stb. stb.) Az első emeletről lefelé vezető lépcső fordulójában fehér márványtáblát fog közre két díszlámpa:

HEVESY GYöRGY 1885-1966 1913-BAN LETT A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEM MAGÁNTANÁRA. A III. KÉMIAI INTÉZETBEN VÉGEZTE RADIOAKTIVITÁSI KUTATÁSAIT, MAJD EÖTVÖS LORÁND MEGHÍVÁSÁRA A II. FIZIKAI TANSZÉKET VEZETTE 1919-BEN. A RADIOAKTÍV NYOMJELZÉS MÓDSZERÉNEK FELFEDEZÉSÉÉRT 1943-BAN KAPOTT KÉMIAI NOBEL-DÍJAT.

A táblát 1985-ben avatták (FSz 1986/1 címlap) - A földszinten a Fizikai Intézet könyvtárában van Jedlik gipsz szobra. (FSz 1975/3 címlap). -A TTK Puskin utcai D-épületének Puskin utcai külső falán, a párkány fölött magasan, a vörös téglák 1959 óta közrefogják Kákonyi István bronz domborműves Eötvös márványtábláját (92 x 128 cm):

E HÁZBAN ÉLT ÉS VÉGEZTE ALAPVETŐ KUTATÁSAIT EÖTVÖS LORÁND A LEGNAGYOBB MAGYAR FIZIKUS 1848-1919
ÁLLÍTTATTA A NEVÉT VISELŐ TUDOMÁNYEGYETEM
1959-BEN.

A D-épület mellett jellegtelenre átépített kis épület van, ahol most neutrongenerátor működik. Itt végezte Eötvös Loránd világhírű kísérletét, amely a súlyos és a tehetetlen tömeg nagypontosságú arányosságát igazolta. - Itt működik a Kvark (részecskefizikai) Alapítvány.

Múzeum körút 6-8.

A TTK Múzeum körúti épülete előtt jár még a szép régi ingaóra.
Itt működik a Magyar Fizikusképzésért Alapítvány, és a Két Bolyai Alapítvány a tehetségkutatásért.

Trefort kert.

Eötvös Loránd bronz mellszobra a zöld fűből magasodó, egyszerű téglatest-alakú posztamensen áll. (FSz 1990/7 címlap).

Rákóczi út 5.

A Természettudományi Kar épülete. Az első emeleten a dékáni szoba is őriz egy Eötvösről készült festményt, Duray T. művét. A földszinti kis udvaron áthaladva a TTK Tanácsterembe érünk, ahol a terem két végén érdekes freskót láthatunk (Rátkai Márton, 1983). A megmintázott tudósok közt fizikusokat is találunk, első sorban Eötvös Lorándot. (A freskó rajzos terve: FSz 1990/2 címlap) - Itt működik a Pázmány-Eötvös Természettudományi Innovációs Alapítvány és a Ferenczi Alapítvány.

Trefort utca 8.

Magyarország első egyetemi gyakorlóiskolája, a "Minta Gimnázium", mai nevén ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziuma. A földszinti folyosón van az alapító Kármán Mór emléktáblája:
KÁRMÁN MÓR 1844-1915 A HAZAI TANÁRKÉPZÉS KIEMELKEDŐ ÚTTÖRÖJE. AZ Ő TERVEI ÉS LITMUTATÁSAI ALAPJÁN SZERVEZTÉK MEG AZ EGYETEM MELLETT MŰKÖDŐ GYAKORLÓ GIMNÁZIUMOT. 1872 ÉS 1897 KÖZÖTT - HUSZONÖT ÉVEN ÁT - A DIÁKOK ÉS FIATAL TANÁRNEMZEDÉKEK EGÉSZ SORÁT NEVELTE INTÉZETÜNKBEN.
A GYAKORLÓISKOLA ALAPÍTÁSÁNAK SZÁZADIK ÉVFORDULóJÁN 1972.

Igen sok neves diákja (Kármán Tódor, az alapító fia, Kürti Miklós, Teller Ede), tanárjelöltje (Bay, Zemplén Mikola, Vermes) és tanára volt ennek az intézetnek. 1926-ban nyugdíjba vonulása alkalmából kollégái bronzérmet verettek a neves fizikatanár, tankönyvíró Szíjártó József tiszteletére. Rónay Kázmér művének egyik példányát márványba foglalva a tanár úrnak adták, a másikat pedig még most is őrzik az iskolában. - Itt működik a Kármán Alapítvány, amely Kármán Tódor jutalomdíjat ad a kiváló érettségizőknek és Kármán Mór-díjat a jeleskedő tanárjelölteknek.

Múzeum u. 17.

Országos Műszaki Kőnyvtár és Dokumentációs Központ. Itt őrzi a Neumann-Bay-hagyatékot, a Neumann és Bay szoborkarikaturát (Csiki László). A gazdag anyag csak előzetes bejelentés esetén tekinthető meg. - Itt működik a Neumann János Emlékére Alapítvány és a Bolyai János Alapítvány.

Szentkirályi utca 22.

A ház falán az 1989. augusztus 23-án avatott márványtáblán ezt olvashatjuk:

E HÁZBAN SZÜLETETT KÁRMÁN TÓDOR 1881-1963 A NEMZETKÖZI ASZTRONAUTIKAI AKADÉMIA ELNÖKE. A MŰSZAKI TUDOMÁNYOK VILÁGHÍRŰ MŰVELŐJE, A REPÜLÉSTUDOMÁNY ÉS A RAKÉTATECHNIKA ÚTTÖRŐJE
1989.

Bródy Sándor utca 5-7.

Marconi Guglielmo emléktábla a Magyar Rádió épületén.

Múzeum körút 12.

Magyar Nemzeti Múzeum. A Történeti Képcsarnok gyűjteményben van Eötvös Lorándról metszet, a Legújabbkori Történeti Múzeum fotógyűjteményében fotó. Ha az ABC-sorrendbe rakott arcképeket végignézzük, akkor mindkét helyen sok ismerős névre bukkanhatunk. Itt őrzik az egyik legelső hazai röntgenfelvételt Eötvös Loránd kezéről (FSz 1992. 140. o.)

Ludovika tér 6.

Ide költözött a Magyar Nemzeti Múzeumból a Természettudományi Műzeum.

Baross Gábor tér.

Az oly sokszor használt watt-egység névadójának, a gőzgép felfedezőjének, James Wattnak egész alakos szobrát, a Keleti Pályaudvar homlokzatán, magasan fent, jobb oldalon helyezték el. Bal oldalt a gőzmozdony felfedezőjének, Stephensonnak állítottak ugyancsak egész alakos szobrot.

Horváth Mihály tér 17-18.

A Józsefvárosi Telefonközpont főbejáratán oldalt található Puskás Tivadar és Ferenc 80x110 cm-es domborműves szép emléktáblája (Sződy Szilárd, 1931):

A MAGYAR TÁVBESZÉLŐ 50 ÉVES FENNÁLLÁSÁNAK ÉS AZ ALAPÍTOKNAK PUSKÁS TIVADARNAK ÉS FERENCNEK EMLÉKÉRE EMELTE
A MAGY. KIR. POSTA 1881-1931.

Tavaszmező u. 15-17.

Kandó Kálmán Műszaki Főiskola.

Népszínház u. 8.

Bánki Donát Műszaki Főiskola. Itt működik a Bánki Alapítvány.

Bláthy Ottó utca, Déri Miksa utca


BUDAPEST
IX. kerület

Bakáts tér.

Eötvös Lorándról nevezték el 1936-ban az első hazai sugárterápiás intézetet a Bakáts téren: "Székesfövárosi közkórházak báró Eötvös Loránd rádium és röntgen intézete". Ezt a tényt hirdeti az Eötvös portréval ellátott márványtábla. Szövege ez volt:
BÁRÓ EÖTVÖS LORÁND l848-1919 A FIZIKAI GYÓGYÍTÁS HÁZA. A NAGY MAGYAR FIZIKUS EMLÉKÉRE.

1944-ben az épületet bombatalálat érte, a márványtábla elpusztult. A plakettet a kórház igazgatója Bozóky Lászlónak adta, azt ma is Bozóky Lászlóné őrzi.

Zombori utca 2.

alatt Békésy Györgyre emlékeztet egy nagy domborműves tábla a Postakísérleti Intézet falán (Lessenyei Márta, 1979):
1927 ÉS 1947 KÖZÖTT E HÁZBAN VÉGEZTE KUTATÁSAIT DR. BÉKÉSY GYÖRGY FIZIKUS. 1961-BEN ORVOSI NOBEL-DÍJAT KAPOTT.
(FSz 1992/6 címlap)

Timót u. 3.

A Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakmunkásképző és Gimnázium névadó ünnepsége 1993. április 17-én volt. Külön teremben helyezték el a Szily Emlékgyűjteményt. Van Szily Kálmán bronz plakettjük és ezüst Szily emlékjelvényük. A Szily emlékgyűrűt a kiemelkedő tanárok, dolgozók kaphatják. - A Szily Alapítvány célja a tanulmányi munka segítése.

Lónyai u. 4-8.

Szent-Györgyi Albert 12 Évfolyamos Iskola. A névadó ünnepség Szent-Györgyi születésének 100. évfordulóján, 1993. szeptember 16-án volt. Az iskolához tartozik az egykori Református Gimnáziumnak az az épülete, ahová Szent-Györgyi is járt. Ezt a tényt domborműves emléktábla hirdeti a bejárati lépcsőházban:

SZENT-GYÖRGYI ALBERT NOBEL-DÍJAS TUDÓS 1903-TÓL 1911-IG ISKOLÁNK FALAI KÖZT TÖLTÖTTE DIÁKÉVEIT

1994. szeptember 16-án Szent-Györgyi-szobrot avattak, Alix Robinson (USA) bujáki portréjának másolatát. Legkiválóbb végzős diákjaik Szent-Györgyi Emlékplakettet kapnak (Péter Ágnes, 1995).

Gyáli út 18-22.

Puskás Tivadar Távközlési Technikum. Az első emeleti folyosón félalakos bronz Puskás Tivadar-szobor van (Borbás Tibor, 1993). A talapzaton levő szöveg:

PusKÁS TIVADAR 1844-1893
ÁLLÍTTATTÁK KÖZADAKOZÁSBÓL A PUSKÁS TIVADAR TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUM DIÁKJAI ÉS TANÁRAI
A TELEFONHÍRMONDÓ FELTALÁLÁSÁNAK SZÁZADIK ÉVÉBEN, NÉVADÓNK HALÁLÁNAK CENTENÁRIUMÁN, AZ ISKOLA NYOLCVANADIK TANÉVÉBEN.
BUDAPEST, 1993. MÁRCIUS 16.
KÉSZÍTETTE: BORBÁS TIBOR KŐ- ÉS BRONZMŰVES MESTER

Ugyanez a szobor áll Genfben a Nemzetközi Távközlési Unió székháza előtt. 1975-ben Puskás Tivadar-emlékérmet alapítottak (Laluja András és növendékei) a kiemelkedő tanárok és diákok jutalmazására.

Üllői u. 133-135.

Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola. A névadó születésnapján, a Bolyai Napon adják át a rangelső végzős férfi hallgatónak a Bolyai Díszkardot és a rangelső női hallgatónak a Bolyai Tőrt. Az egykori Bolyai János Honvéd Műszaki Akadémia aulájában (II. ker., Hűvösvölgyi u. 21-23.) Bolyai-reliefes, fafaragású, 120x85 cm-es emléktáblát avattak (Salló István, 1995):

A MŰSZAKI TISZTKÉPZÉS SZOLGÁLATÁBAN EBBEN A LAKTANYÁBAN MŰKÖDÖTT 1939-45 KÖZÖTT A M. KIR. BOLYAI JÁNOS HONVÉD MŰSZAKI AKADÉMIA, A MAI BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA JOGELŐD INTÉZMÉNYE.
ÁLLÍTOTTA: BOLYAI HONVÉD ALAPÍTVÁNY.
1995.

A főiskolán működik még a Bolyai János Szociálpolitikai és a Nemzetközi Bolyai János Gyermekalapítvány.


BUDAPEST
XI. kerület

Pázmány Péter sétány.

A Petőfi-híd budai hídfőjétől délre emelkedik az ELTE kémiai épülettömbje. Az előcsarnokban van a kémikusok panteonja. Az épület elött megtalálhattuk a Trefort-kerti Eötvös Loránd fejszobor egy példányát. 1996-ban az építkezések miatt raktárba vitték a szobrot.

Ménesi út 11-13.

Az Eötvös József Kollégiumot miniszterként Eötvös Loránd alapította. A lépcsőházban márvány mellszobor őrzi az alapító emlékét, és márványtábla a háborúban elesettek neveit, köztük Zemplén Győzőét.

Műegyetem rakpart.

Itt van a Budapesti Műszaki Egyetem. Budapesten a századelőn a Műegyetemen igen fogékonyak voltak az új dolgokra: a Maxwell-féle térelméletet tanító Zemplén Győző számára elméleti fizikai tanszéket hoztak létre, és a Tungsram támogatásával itt alakult az Atomfizikai Tanszék, melynek Bay Zoltán lett a professzora. Sok neves, tevékenységével a fizikához is kapcsolódó személyiség tanított itt. Stoczek József, Szily Kálmán, Wittmann Ferenc, Bánki Donát, Gombás Pál, Gyulai Zoltán. Hosszabb-rövidebb ideig ennek az egyetemnek volt a hallgatója Wigner Jenő, Teller Ede, Szilárd Leó, Kármán Tódor, Lánczos Kornél. Az egyetem kertjében a Fizikai Intézet mellett helyezték el Kármán Tódor bronzszobrát (Ilona Barth, 1994). Szembe néz vele Neumann János szobra (I. Barth, 1993). Mindkettő az Amerikai Magyar Öregdiákok Szervezete (Buffalo, USA) ajándéka. Szily Kálmán szobra a Budapesti Műszaki Egyetem Dunára néző központi épületének aulájában áll:

NAGYSZIGETHI DR SZILY KÁLMÁN 1838-1924
(BONY I.)

Szily Kálmánról a Természettudományi Társulat nevezett el díjat 1898-ban, a természettudományok kiváló népszerűsítőinek ítélték azt oda. A díjjal járó érmet megkapta például 1912-ben Eötvös, 1945-ben Szent-Györgyi Albert. 1991-ben a díjat a Természet Világa folyóirat szerkesztősége megújította: azoknak adja, akik 50 éve hűségesek a folyóirathoz, 50 éve publikálnak benne. Érmet is verettek a díjhoz, Bolba Henrik alkotását. Többek között megkapták az új változatot Bay Zoltán, Kunfalvi Rezső, posztumusz Vermes Miklós. Az egyetem aulájában található még Bánki Donát bronz mellszobra (Pátzay Pál, 1959).

A Lágymányosi út 21-23.

számú ház előtt van Buza Barna (1965) 1,8 m magas mészkő Irinyi-szobra:

IRINYI JÁNOS 1817-1895 TUDÓS VEGYÉSZ SZABADSÁGHARCOS.

Beregszászi út 10.

Öveges József Középiskola. A bejárat melletti jobb oldali falon a fekete márvány táblán ez áll:

ÖVEGES JÓZSEF 1895-1979 AZ ALKOTÓ EMBEREKNEK VÉGTELEN A TÉR.

A táblát 1991-ben avatták.

Gellérthegy, Citadella

Hell Miksa (1720-1792) létesítette 1753-ban az egyetemi csillagvizsgálót Nagyszombaton (Trnava). A csillagvizsgáló az egyetemmel együtt Budára költözött, a Várpalotában 1779-ben kezdték meg az észleléseket. 1815. október 15-én avatták fel a Gellérthegyi Uraniae (az égboltért) elnevezésű csillagdát. (FSz 1966/9 címlap). Az építés és az észlelés Pasquich János (1753-1829) nevéhez fűződik. 1972 augusztusában avatták fel a Citadella területén a Gellért-hegyen állt csillagvizsgáló emlékművét. (FSz 1972/12 címlap). Az emlékművön az éggömb Elter János alkotása. Az emlékmű előtti tábla szövege:

BOGDANICS IMRE DÁNIEL 1762-1802 CSILLAGÁSZ TUDOMÁNYOS VIZSGÁLATAI ALAPJÁN KÉSZÜLT EL HAZÁNK ELSŐ SZABATOS TÉRKÉPE. MUNKÁSSÁGA EMLÉKÉRE ÉS AZ URÁNIA CSILLAGDA HELYÉNEK MEGJELÖLÉSÉRE ÁLLÍTOTTA
A GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYESULET ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGVIZSGÁLÓ INTÉZETE
1972.

Pasquich munkáját két egri csillagász folytatta, Tittel Pál (1784-1831) és Montedegói Albert Ferenc (1811-1883). Az ő emléküket Egerben őrzik.

Petzval József utca 33.

A házon (a BHG oktatási központja) Petzval-emléktábla.

A

Menyecske és Kérő út

közti parkban felállított téglalap keresztmetszetű, áttört betonba ágyazott 6 m átmérőjű fém körgyűrűs digitális órát, az "időgépet" Vilt Tibor készítette 1983-ban. A számokat jelző 50 cm-es fém-hengerekben, mindkét oldalon az égövi állatjegyek láthatók fémdomborműveken.

Etele út 68.

SZÁMALK Rendszerház Rt. Oktató Központ Neumann János kongresszusi terem.

Kaposvár utca 13-15.

Országos Műszaki Múzeum. Puskás Tivadarról és Kövesligethy Radóról őriznek olajfestményeket, kisplasztikájuk nincs. Sajnos állandó kiállítótermük sincs, így e képek és az Eötvös-ingák, Jedlik-eszközök csak alkalmanként láthatóak egy-egy kiállításon, 1992-ben például a Budavári Palotában. Ők őrzik azokat az aranyérmeket, amelyeket az 1900-as párizsi világkiállításon kapott Eötvös Loránd és a műszerész Süss Nándor az Eötvös-ingáért. Ők őrzik Bay, Zoltán coulométerét, az 1946-os Holdradar-kísérlet egyetlen megmaradt műszerét.

Irinyi József u. 9-11.

BME Gépészmérnöki Kar Kármán Tódor Kollégiuma.

Fehérvári u. 130.

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány, az egykori Vasipari Kutatóintézet.

Érdi úti temető

: Zipernowsky Károly (1883-1942) sírja az Érdi úti temetőben van.

Galvani utca, Kármán Tódor utca, Károly Iréneusz József utca, Puskás Tivadar utca, Rátz László utca, Segner János utca, Szily Kálmán utca


BUDAPEST
XII. kerület

Királyhágó tér.

Az egykori Joliot-Curie téren - Fréderic Joliot-Curie szobrát - a francia állam ajándékát - 1991-es átmeneti eltávolítása után visszatették a helyére. (FSz 1975/7 címlap). A hatalmas kő háttérből kiugró kőtuskón lévő, 0,75 m magas bronz Joliot-Curie szobrot Marton László alkotta 1959-ben.

Karthausi u. 14.

Eötvös Loránd szülőházáról mi nem tudjuk, hogy hol állt, de az 1860-as évek körül épített, ma is meglévő, szép Eötvös-villában biztosan lakott az akkor tizenéves Loránd.

Németvölgyi út.

A Farkasréti temetőről térképet a főbejárattól balra lévő irodaépületben kaphatunk. Ez a térkép nem olyan áttekinthető, mint a Kerepesi temetőé, de maga a sírkert élőbb, mert most is temetnek ide. Több ismerős névre bukkanhatunk a 6-os parcella elején lévő MTA sírkertben: Egyed László (1914-1970), Gombás Pál (1909-1971) (egy fakereszt, kicsiny márványtáblával), Gyulai Zoltán (1887-1909), Ortuay Rudolf (1885-1945), Renner János (1889-1976), Szigeti György (1905-1978), Süss Nándor (1848-1921) domborműves síremlék, Bánki Donát (1859-1922) 47-es parcella, Schmid Rezső (1904-1943) 10/1-I-45, Zemplén Győző (1879-1916) és leánya, M. Zemplén Jolán (1911-1974) közös sírban, a 40-es parcellában pihennek, balra a Bartók síremlék előtt elhaladva jutunk oda. Vermes Miklós 1991-ben felavatott síremléke, Pálffy Katalin szobrászművész alkotása a ravatalozó mögött a 2-es parcellában van. Csekő Árpád sírja a bejárattól balra fent, a kerítés közelében van (FSz 1993/9).
A zsidó temetőben nyugszik Lánczos Kornél, felirata:
LÁNCZOS KORNÉL EGYETEMI TANÁR. AZ IR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TAGJA. 1893-1974.
NAGY TUDÓS VOLT ÉS NAGY EMBER.

Pihenő utca 1.

Jakovics József napórája 1980 óta látható a Korányi Szanatórium kertjében.

Konkoly Thege Miklós út

az MTA Csillagászati Kutatóintézete előtt nőalak szobor: "Sic itur ad astra." Az épületben festmény található Konkoly Thege Miklósról, feltehetően Komáromi-Katz Endre műve. (Konkoly Thege sírja Ógyallán, a falun átvezető 64-es számú út mellett, annak keleti oldalán van.) - Itt működik a Magyar Csillagászati Alapítvány.

Márvány u. 32.

Szigeti György Műszaki Szakközépiskola.

Kútvölgyi út 23.

Kármán Tódor Alapítvány a műszaki alkotó készség fejlesztéséért.

Kempelen Farkas utca


BUDAPEST
XIII. kerület

Váci út 19.

Csodák Palotája Budapest Science Center Alapítvány. Az Eötvös Társulat által alapított tudományos játszóház, ahol belépéskor az elnevezést megálmodó Öveges Józsefnek és a realizálást elindító Ferenczi Györgynek, az Eötvös Társulat főtitkárának képe fogadja a látogatót.

Váci út 21.

Bolyai János Műszaki Szakközépiskola. Könyvtárukban patinázott gipsz Bolyai szobor (Dobay András, 1966). A jubileumi évkönyvükben szereplő Bolyai-szobor (60 cm, kő mellszobor, Vass Viktor) 1959-től 1966-ig a városligeti szoborsétányon állt, majd a sülysápi szoborraktárba szállították. A szoborsétányon Jedlik-szobor is volt (Zsákodi Csiszér János, 1952), jelenlegi helye ismeretlen, és ugyanígy nem tudjuk, hol lehet Eötvös mészkőszobra (Nemes György, 1952).

Váci út 179-183.

Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet. Az iskola halljában áll Bánki kő mellszobra (1971).

Röntgen utca

emléktáblával.


BUDAPEST
XIV. kerület

Columbus utca 17-23.

Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet. A Thököly úti oldalon (113. szám) az előkert ezüstfenyői közt áll 1970 óta a 2,2 m magas, alumíniumból készült stilizált Eötvös-inga. A műalkotás elnevezése Torziós inga díszkút. Az ismeretlen művész az inga talapzatának környékét medenceszerűen képezte ki. Az intézetben őrzött Eötvös-festmény Komáromi Katz Ede alkotása. A festmény másolata - Németh Lajos geofizikus munkája - a Központi Földmérési Hivatalban található. Náluk is van gipszmásolat Stróbl Alajos Eötvös-szobráról. - Itt működik az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány.

Városliget körút 11.

Itt van a Közlekedési Múzeum szoborparkja. Ha a Városligeti park felől nézünk az épületre, akkor a jobb oldalon, a fáktól kissé takartan Szabó Edit 1968-ban mészkőből készült, 0,7 m magas Jedlik Ányos szobrát láthatjuk. Az épület bal oldalán, a szoborpark másik szélén áll Kármán Tódor 0,78 m magas bronz szobra. 1969-ben Meszes Tóth Gyula alkotta. A közbülső szobrok: Borics Pál: Clark Ádám (mészkő, 1966), Sóváry János: Kandó Kálmán (bronz, 1968), Záhorzik Nándor: Martin Lajos (mészkő, 1968), Nagy István János: Schwarz Dávid (mészkö, 1968), Vasas Károly: Csonka János (bronz, 1965), Horváth János: Zelovich Kornél (mészkő, 1965) és Szobor László: Vásárhelyi Pál (bronz, 1968).

Tatai u. 11.

A Közlekedési Múzeum archívuma 15 ezer képet és több szoborportrét is őriz.

Állatkerti út 6 12.

Nap- és csillagdomborítású, kútformájú bronz mutatós napóra van az Állatkertben.

Bánki Donát u. 20.

Bánki emléktábláját 1959-ben avatták.

Kerepesi u. 124.

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola és Gimnázium. Az aulában domborműves üveg Neumann-emlékfal és márvány Neumann-emléktábla is van.

Edison utca, Kandó Kálmán köz


BUDAPEST
XVI. kerület

Csömöri út 20.

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola. Az iskolakertben áll Szent-Györgyi bronz mellszobra (Pató Rózsa, 1993). Legkiválóbb diákjuk, tanáruk, dolgozójuk megkaphatja a Szent-Györgyi Díjat, mellyel domborműves Szent-Györgyi plakett jár (Pató Rózsa, 1993). Az iskola másik épületén, a

Csömöri út 142.

számú házon márvány emléktáblát helyeztek el:

"AZ EMBERI ÉLET NEM PUSZTÍTÁSSAL, HANEM ALKOTÁSSAL TEHETÖ TARTÓSSÁ, ÉLVEZETESSÉ AZ EGÉSZSÉG, BOLDOGSÁG, SZÉPSÉG ÉS TUDÁS TEHETI." SZENT-GYÖRGYI ALBERT.

Arany János u. 55.

Csonka János Műszaki Szakközépiskola.

Fizika utca, Irinyi János utca


BUDAPEST
XVII. kerület

Széchenyi u. 9-11.

Békésy György Postaforgalmi Szakközépiskola. A Postamúzeum két bronz másolatot készíttetett a Békésy Miklós által alkotott Békésy Gyögy-szoborról (FSz 1992/6). Az egyik a diósdi Rádió és Televízió Múzeumban van, a másik az iskola aulájában áll márvány talapzaton (1996).


BUDAPEST
XVIII. kerület

Eötvös Loránd park.

Ez őrzi egyedül a legnagyobb magyar fizikus nevét Budapest térképén, Pestlőrincen. De ez is csak a köznyelvben él, ugyanis a házakat a környező utcákról nevezték el. Itt van Eötvös Loránd mészkőszobra, bokrokkal körülültetett füves tér végében a Hársfa és a Vadkert utcák találkozásánál. Szőke Béla több éves kutatómunkával nyomozta ki, hogy azon a helyen volt Eötvös telke, háza, annak lejtős udvarán végezte az első szabadtéri méréseket a torziós ingával. A ház maga a hatalmas telken a jelenlegi Gyöngyvirág u. 28. szám alatti gyermekintézmény szomszédságában állt. Borics Pál szobrát 1970. július 27-én avatták (FSz 1971. 63. o.) A posztamens előlapján csak ennyi áll:
EÖTVÖS LORÁND 1848-1919.

A hátlapon viszont ez:
A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE TÁMOGATÁSÁVAL EMELTE A XVIII. KER. TANÁCSA ÉS HAZAFIAS NÉPFRONT BIZOTTSÁGA.

Nefelejcs utca 2.

110 cm-es kőtalapzaton 220 cm-es bronz nőalak villámokkal. Ispánszky József szobrát 1960-ban állították fel a Kispesti Hőerőmű udvarán.

Péterhalmi út 1.

Borsos Miklós is alkotott napórát. A 160 cm-es bronz nőalakos órát az Országos Meteorológiai Szolgálat Központi Légkörfizikai Intézet kertjében helyezték el.

Jedlik Ányos utca, Kandó Kálmán tér


BUDAPEST
XIX. kerület

Árpád u. 14.

Bolyai János Általános Iskola. A Bolyai Napok keretében kerületi természettudományi vetélkedőt szerveznek és megrendezik a Bolyai Kupát, a honvéd iskolák vetélkedőjét.


BUDAPEST
XX. kerület

Török Flóris u. 89.

Eötvös Loránd Gépipari Szakközépiskola. Az Eötvös Napon megkoszorúzzák az aula falán levő Eötvös-domborművet (fehér kőlapon bronz, a hatvanas évekből). Legkiválóbb tanulóik Eötvös-díjat kapnak. - A tanulók szakmai képzésének segítésére létrehozták a Pestszenterzsébeti Eötvös Alapítványt.

Bolyai János köz


BUDAPEST
XXI. kerület

Anna utca 5.

A Joliot-Curie Országos Sugáregészségügyi és Sugárvédelmi Kutató Intézet budafoki épületének jobb oldali bejáratánál van a névadó kőtalapzaton álló mészkőszobra. (Konorcsik János, 1962)

Táncsics Mihály utca 92.

Csepelen van a Jedlik Ányos Gimnázium. Jedlik Ányos Bencés Gimnázium néven 1945-ben alapították. 1948-ban a tanítást világiak vették át, az elnevezés nem változott. 1951-ben költöztek a Katona József utcából jelenlegi helyükre. 1952 és 1990 között itt tanított Vermes Miklós. A külön teremben levő iskolatörténeti kiállításon van Jedlik-forgony másolat, patinázott Jedlik gipsz szobor (1980-as évek eleje) és láthatunk tablókat Jedlikről, Vermes Miklósról. Vermes Miklós emlékét a III. emeleti fizikai előadóterem melletti bronz Vermes-relief is őrzi (Pálffy Katalin). Van Jedlik-érmük, Jedlik-plakettjük (Pálffy Katalin), a földszinti aulában patinázott gipsz Jedlik-szobruk (Szilágyi Nagy I., 1966). Az 1961-ben készült nagyméretű fehér gipsz Jedlik-szobor sérült, raktárban van (Metk Ödön, 1961). Ez volt az iskola első Jedlik-szobra, annak idején Horváth Árpád avatta fel. - Itt működik a Jedlik Alapítvány.

Csillagtelep, Tejút u. 2.

Vermes Miklós Általános Iskola. 1992 decemberében volt a névadó ünnepség. Van Vermes-emlékfal az aulában, verettek Vermes-érmet (Pálffy Katalin, 1996), amelyet az év tanára, diákja, szülője és iskolatámogatója kap meg. 1993 óta megrendezik a Vermes-napot, 1996 óta kerületi Vermes-fizikaversenyt.

Űrhajós utca, Kozmosz sétány


BUDAPEST
XXII. kerület

Közgazdász u. 9 11.

Kempelen Farkas Kísérleti Gimnázium.


BUDAPEST
XXIII. kerület

Bolyai János köz


#####################################################################################
Több budapesti születésű fizikusról nem sikerült emléket találnunk. Az emléktáblák állítása a tisztelő tanítványokra vár!
A budapesti emlékhelyek felkutatásában és azok pontos leírásában a személyes megtekintés előtt és után a Fizikai Szemlén kívül az alábbiak segítettek bennünket: