FEJÉR MEGYE

Székesfehérvár

Oskola u. 11.

a múlt századi számozás szerint 2. Ezen a helyen állt az a ház, amelyben a világhírű fizikus, matematikus, Lánczos Kornél született 1893. február 2-án. Pontosan 100 évvel később ünnepélyesen emlékezett meg nagy fiáról Székesfehérvár az Eötvös Társulat szervezésében, az Akadémiával közösen. A Társulat helyi csoportja évente megrendezi a Lánczos Kornél Fizikai Tanulmányi Versenyt.

Szent István tér 4.

AZ Eötvös Társulat centenáriumi évében, 1991. május 17-én emléktáblát helyeztek el itt:
EBBEN A HÁZBAN TÖLTÖTTE IFJÚSÁGÁNAK ÉVEIT 1893-TÓL 1911-IG LÁNCZOS KORNÉL A MATEMATIKA ÉS A FIZIKA KIVÁLÓ MŰVELŐJE, A KVANTUMMECHANIKA ÉS A RELATIVITÁSELMÉLET VILÁGSZERTE ISMERT TUDÓSA.

A márványtábla állításához a Városi Önkormányzat és Cseh István nyugalmazott főiskolai docens pénzadománnyal járult hozzá.

Gyümölcs út 36.

1996 szeptemberétől működik itt az alapítványi Lánczos Kornél Reálgimnázium.

Budai út 45.

Kandó Kálmán Műszaki FŐiskola Számítógéptechnikai Intézet. A 25 éves intézmény Kandó Kálmán emlékét - halálának 50. évfordulóján - a Budai úti bejárattól balra bronz mellszoborral örökítette meg (Meszlényi János, 1983). A szoborról készűlt fényképfelvételt interneten küldték meg a Fizikai Szemlének.

Fürdő sor 3.

Szabadművelődés Háza. Itt működik a Terkán Lajos (Székesfehérvár, 1877. április 26.- Budapest, 1940. március 26.) Bemutató Csillagvizsgáló.
A város keleti részében találjuk a "tudós negyedet":

Neumann János utca

és rá merőlegesen, rendre:

Lánczos Kornél utca, Puskás Tivadar utca, Jedlik Ányos utca, Kandó Kálmán utca.


Bicske

Bicske határában a várostól 3 km-re, az 1-es autósztráda közelében rálelhetünk az 1847-ben épült Nagy Károly-féle csillagvizsgáló és a hegyi kastély romjaira. A kastély egykori tulajdonosa - a Kossuth kormány külügyminisztere - Batthyány Kázmér volt. A csillagvizsgálót, valamint a családi mauzóleumot Batthyány Kázmér gazdatisztje, Nagy Károly, a vegytan és természettan tudósa építtette és saját költségén értékes és korának legkorszerűbb műszereivel szerelte fel. Nagy Károly készítette el hazánknak az első éggömböt. Népszerűsítette a mikroszkópot, a távcsövet, a métert és a kilogrammot. A szabadságharc után Batthyány Kázmér birtokait elkobozták, így a hegyi kastélyt, rajta a csillagvizsgálót és mauzóleumot is. A csillagvizsgáló 1849-ben tönkrement. Műszereit az MTA, majd Eötvös Loránd őrizte. Most az Uránia Csillagvizsgálóban találhatók.


Dunaújváros

Bercsényi M. út 2.

Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola. Névadó ünnepségükön 1974-ben avatták fel az iskola aulájában a bronz Bánki-domborművet. Van Bánki-plakettjük (1982) és -rézkarcuk (1974). A képzőművészeti alkotások Egresiné Tóth Ila munkái. Megjelenik a Bánki-napló iskolaújság és a Bánki-napokon rendszeresen felhangzik a Bánki-induló (Apáti János, Kiss Kálmán, 1974). - Itt működik a Bánki Alapítvány.


Ercsi

Eötvös utca.

Itt található az Eötvös kúria, amelyben Eötvös Loránd édesapja gyermekéveit töltötte. A múlt századi épület egyik szobájában az Eötvös család hagyatékából összeállított kiállítás emlékeztet e tényre.


Nadap

A Velencei-tótól északra, a tóhoz közel fekvő kisközségben található a szintezési ősjegy: egy vasráccsal körülkerített feliratos kőobeliszk, melyet régóta megállapodottnak vélt, azaz változatlan tengerszint feletti magasságú "Őshegy" egyik pontján helyeztek el. Valójában - mint később kiderűlt - évtizedek alatt ez a pont 32 millimétert emelkedett az Adriai tenger "nullpontjához" viszonyítva.


Sárosd

József Attila u. 7.

Farkas Gyula (1847-1930) matematikus, elméleti fizikus jelöletlen szülőháza.


Tordas

Ebben a községben van az a 17. századi barokk épületből a múlt század második felében kialakított romantikus stílusú kastély, amelyben Sajnovics János született. Ennek falán emléktáblát helyeztek el:
E HÁZBAN SZÜLETETT 1733. MÁJUS 12-ÉN SAJNOVICS JÁNOS NYELVÉSZ ÉS CSILLAGÁSZ AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ NYELVTUDOMÁNY KIVÁLÓ ÚTTÖRŐJE.
A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS A TÁRSADALOM- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT 1958.

A kastélyban jelenleg szociális otthon működik. Kellő körültekintéssel közelítsük meg a kapu mögötti falon lévő emléktáblát!

Sajnovics tér 6-7.

A kastély melletti templom kertjében közös Sajnovics-Hell-emléktáblát találhatunk, melynek befelé néz a szövege:
EKVATORIALIS NAPÓRA. EGYHÁZUNK ÉS HAZÁNK VILÁGHÍRŰ FIÁNAK SAJNOVICS JÁNOS JÉZSUITA PAPNAK EMLÉKÉRE SZÜLETÉSE 225. ÉVFORDULÓJÁRA
AZ ESZTERGOMI ÉS A SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYE 1958.
DR. HELL MIKSA MAGYAR CSILLAGÁSZ-PAP EMLÉKÉRE.

Az emléktáblát P. Csupor Zoltán Mihály érseki tanácsos állíttatta. P. Csupor Zoltán magánmúzeumában sok különlegesség mellett a Sajnovics-szobor gipsz-eredetijét, Nagy Miklós alkotását és más Sajnovics-emlékeket találhatunk.
Sajnovics János hegesztett fémlap szobrával díszített szép díszkút a templom és a kastély közelében, az útkanyarban áll. Ez jelzi, hogy le kell térnünk a főútról a templom, a kastély felé. A szobor alatt a következő kőbe vésett szöveg olvasható:
SAJNOVICS JÁNOS 1733-1785 A FINN-MAGYAR NYELVROKONSÁG TUDOMÁNYOS MEGALAPOZÓJÁNAK A KÖZSÉG NAGY FIÁNAK EMLÉKÉRE ÉS TISZTELETÉRE EMELTE A
HANGYA SZÖVETKEZETEK TÁBORA 1943-BAN
NYELVÉBEN ÉL A NEMZET DEMONSTRATIO IDIOMA UNGARORUM ET LAPPONUM IDEMESSE MDCCLXX.

Egy feltételezett Sajnovics-olajfestmény a Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 9/1991. Érd 49. lapján látható.

Köztársaság u. 1.

Sajnovics János Iskola.


GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

Győr

Széchenyi tér 9.

A Czuczor Gergely Bencés Gimnázium térre néző falán két fizikus vonatkozású emléktáblát is találunk. A gimnázium kapuja mellett:
EZEN INTÉZETBEN TANÍTOTT CZUCZOR GERGELY 1824-1828-IG. JEDLIK ÁNYOS 1822/23-BAN. SZÜLETÉSÜK SZÁZADOS ÉVFORDULÓJÁNAK EMLÉKÉRE 1900. DECZEMBER 1-ÉN
A FŐGYMNASIUM.

A kollégiumi bejárat mellett pedig ezt olvashatjuk:
A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 1874. AUG. 24-30-IG GYŐRÖTT TARTOTT XXII. NAGYGYŰLÉSE EMLÉKÉÜL
ELNÖK: KNIESZ KRIZOSZTOM, ALELNÖK: XANTUS JÁNOS, KÁTAI GÁBOR TITKÁROK: FEHÉR IPOLY, BUZINKAY GYULA, SIKLÓSSY GYULA. A TAGOK ÖSSZES SZÁMA: 408.

Jedlik halálának centenáriumi évében, 1995-ben sok Jedlik-emlékkel gyarapodott az ország. A Bencés Gimnázium földszintjén, a bejárattól jobbra április 4-én magas színvonalúan berendezett Jedlik-emlékszobát avattak (Jedlik Ányos Társaság, Áramszolgáltató Rt., Ma- Magyar Elektrotechnikai Múzeum). Audio-vizuális berendzések, tablók, eszközeiben korunkig terjedő interaktív kiállítás kapott itt helyet. A terem bejáratával szemben, a folyosón ekkor avatták fel Bondor István nagyméretű bronz Jedlik mellszobrát.
Az egyházi iskolák szigorúan őrzött, zárt intézmények. Jedlik-szoba látogatási igényünket előlre be kell jelentenünk. Ha bejutottunk a gimnáziumba, akkor ne mulasszuk el megtekinteni a tetőtérben kialakított különlegesen szép Makovecz-kápolnát. Érdemes bekéretőzni a fizikai előadóterembe. Itt is, mint a kiállító teremben Jedlik-korabeli fizikai eszközöket láthatunk. Van például dörzselektromozó gép, ejtő-inga és még néhány Jedlik által gyártott híres optikai rács is. A gimnázium első emeletén, Jedlik egykori lakásának falán fehér márványtábla áll:
ITT LAKOTT JEDLIK ÁNYOS BENCÉS TANÁR A DINAMÓ ELSŐ FELTALÁLÓJA.

Az igazgatói szoba Jedlik Ányos eredeti bútoraival van berendezve, a falon Jedlik-festmény látható.
Az Eötvös Társulat Győri Csoportja 1972 óta szervezi a Jedlik Ányos Fizika Emlékversenyt a középiskolák III. és IV. évfolyama számára (FSz 1994. 432. o.).

Bencés templom.

A bencés gimnáziummal egybeépített templom szentélye alatti kriptában van Holenda Barnabás neves fizikatanár, egykori igazgató sírja.

A

Jedlik utca

a Kis-Dunához vezet a Széchenyi tér bal oldalán. Mint a többi belvárosi utca elején, itt is márványtábla emlékeztet a névadóra az utca Duna felőli végén:
JEDLIK ÁNYOS 1800-1895. TERMÉSZETTUDÓS, BENCÉS SZERZETES, A GYŐRI FŐGIMNÁZIUM TANÁRA, AZ MTA TAGJA, A DINAMÓ FELTALÁLÓJA.
HAZAFIAS NÉPFRONT GYŐR VÁROSI BIZOTTSÁGA, GYŐRI VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET.

Szent István u. 7.

Jedlik Ányos Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium. Az emeletre vezető lépcsőfordulóban életnagyságnál nagyobb bronz Jedlik-szobor, Alexovics László műve 1956-ból. Várady Lajos Jedlikről 1954-ben készített szénrajzát láthatjuk a folyosón. A földszinti igazgatói iroda falán Jedliket ábrázoló festmény van (Várady L.). Jedlik-portrés emlékplakettet is verettek, amelyet évenként kaphat meg két kiváló végzős tanuló.
1996. október 16-án az első emeleten megnyitották az állandó iskolatörténeti és a Jedlik-kiállítást a Jedlik Ányos Társaság támogatásával.

Hédervári utca 3.

A Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Főiskola előtt áll Varga Imre Ikarosz szobra. A mitológia és a modern sport, a sárkányrepülés együtt jelenik meg e műben.

Bácsai út 55.

A Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola névadóünnepsége 1993. március 24-én volt. Az udvaron emlékkövet találunk: SZENT-GYÖRGYI ALBERT EMLÉKÉRE 1995. Az iskolában márványtábla áll:
SZENT-GYÖRGYI ALBERT 1893-1986 SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁVAL. ISKOLÁNK NÉVADÓJÁNAK TISZTELETÉRE ELHELYEZTE
AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGE ÉS A GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1993. X. 8.

Gárdonyi Géza u. 10.

Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola. A harmadik emeleti aulában áll a névadó mellszobra (Várady L., 1985). Kiemelkedő tanulóik és tanáraik Pattantyús Emlékérmet kapnak (Várady L., 1979). 1985-ben Pattantyús születésének 100. évfordulójára kerek bronz Pattantyús Emlékplakettet adtak ki (Várady L.). - Az itt működő Pattantyús Alapítvány emléket állít a két tudós professzor testvérpárnak: a gépészmérnök Gézának és a kohómérnök Imrének.

Molnár F. u. 9.

Pattantyús-Ábrabám Géza Szakkönyvesbolt.

A Győri Köztemető

díszsírhelyén a III. parcellában van Jedlik Ányos gondozott sírja (IFSZ 1971. 384. o.). A temető főbejáratától nem messze jobbra kell fordulni. A széles gesztenyefasor közepe táján jobb kéz felől rálelhetünk a fekete márvány obeliszkre (FSZ 1975. 113. o.). Rajta hosszú szöveg:
DR. JEDLIK ÁNYOS 1800-1895 SZT. BENEDEK-RENDI ÁLDOZÓPAP. A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEM NYUG. TANÁRA ÉS REKTORA, A M. TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TISZT. TAGJA. A VASKORONAREND LOVAGJA. KIR. TANÁCSOS. AZ ELEKTROMOTOR, A DINAMÓ ÉS A VILLÁMFESZÍTŐ FELTALÁLÓJA. "AZ IGAZAK ÖRÖKKÉ ÉLNEK ÉS AZ URNÁL AZ Ő JUTALMUK". (BÖLCSESSÉG 5.)

Jedlik sírja először a megszüntetett belvárosi temetőben volt, 1935. augusztus 1-jétől pedig a bencések közös sírkertjében, a köztemető XII. parcellájában. Jedlik neve most is látható ott, ő az ötödik a sorban.

Bolyai Farkas utca, Irinyi János utca, Kandó Kálmán utca, Puskás Tivadar utca, Űrhajós utca


Csorna

Soproni út 65.

A csornai prépostsági rendházban van egy szép Kunc Adolfot ábrázoló olajfestmény. A rendház városi múzeumként működő részében a falon KA jelzésű Kunc-címert láthatunk.


Mosonmagyaróvár

Régi Vámház tér 6.

Bolyai János Általános Iskola és Közgazdasági Szakökzépiskola.

Eötvös Loránd utca


Nagycenk

Kiscenki u. 3.

A Széchenyi-kastélyban megtekinthetjük az Elektrotechnikai Múzeum kiállítását, ahol több másolat mellett Jedlik két eredeti eszközét és a PetzvalJózsefről készült érmet is láthatjuk. Petzval József (FSz 1991/7 címlap) Szepesbélán született. Pesten tanult és tanított. 1837-től Bécsben műegyetemi tanár. Kutatásai a fénytan, főleg a fényképezés területén jelentősek. Az Országos Műszaki Múzeum anyagához tartozik a Petzval-emlékérem a fénykamera képével. (Petzval Józsefnek Szepesbélán van emlékmúzeuma, emléktáblája, a múzeum előtt szobra. Petzval Bécsben halt meg 1891-ben. Emlékét a Bécsi Tudományegyetem panteonjában domborműves márványtábla, egy utca neve és a Zentral Friedhofban Beethoven, Mozart és Schuherttel szemközti parcellában levő díszsírhelye őrzi.)


Pannonhalma

Ezer éve, 996-ban itt alapították az első magyar iskolát, és itt volt bencés papnövendék Jedlik Ányos István, itt őrzik számos kéziratát. Iskolába azonban Győrött járt, és ott is tanított, így oda kell mennünk, ha Jedlik-emlékeket akarunk látni.


Sopron

Bajcsy-Zsilinszky út 4.

A Soproni Egyetem Botanikus Kertjében sorra megtalálhatjuk az egykori tanárok szobrait. Közülük Boleman Géza fizikus. A talapzatra vésett szöveg:
BOLEMAN GÉZA 1876-1961 TANÍTOTT: 1900-1948 A BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI AKADÉMIA FIZIKA-ELEKTROTECHNIKA TANSZÉKÉNEK ELSŐ TANÁRA (1904) AZ ELEKTROTECHNIKA OKTATÁSÁNAK MEGSZERVEZŐJE.
"ELEKTROTECHNIKA" CÍMŰ KÖNYVE (1917) A TÁRGY ELSŐ, ÉVTIZEDEKEN ÁT HASZNÁLT ALAPVETŐ MUNKÁJA.

A B épület II. emeletén, a Fizika Tanszék folyosóján 1991 áprilisában az ELFT-centenárium tiszteletére, a Középiskolai Fizikatanári Ankét keretében két egymás mellett elhelyezkedő emléktáblát avattak:
A NEVES FIZIKUS CHRISTIAN DOPPLER 1803-1853 A SELMECBÁNYAI BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI AKADÉMIÁN, EGYETEMÜNK ELŐDJÉNÉL AZ 1848-49-ES TANÉVBEN A FIZIKA PROFESSZORA VOLT.

A másikon:
A FIZIKA TANSZÉK LABORATÓRIUMÁBAN VÉGEZTE EL SIMONYI KÁROLY PROFESSZOR AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI MESTERSÉGESEN GYORSÍTOTT RÉSZECSKÉKKEL LÉTREHOZOTT ATOMMAGREAKCIÓT 1951-BEN.

A Szentlélek utca 3.

számú házban született Fényi Gyula, akiről kalocsai működése kapcsán is írunk. A Fényi-portrét Neszthyné Haich Erzsébet készítette 1935-ben, a tábla szövege:
P. FÉNYI GYULA S. J. EBBEN A HÁZBAN LÁTTA MEG 1845. JANUÁR 8-ÁN A NAPVILÁGOT MELYNEK VILÁGHÍRŰ KUTATÓJA LETT.

A látott emléktáblák, szobrok között ez volt a legszebb. Egyszerű, nemes megformálású a barátságos fej, szinte szoborként ugrik ki a falból, nem is relief. Körötte sárgás márványon a csillagjegyek, amelyekben a Nap jár. Ezek mindegyikében, napról-napra, évről-évre figyelte a Napot a lelkes, tehetséges csillagász. És mintha az ő feje lenne a nap.

Templom utca 26.

A Széchenyi Gimnáziumnak a Liszt Ferenc Művelődési Ház felé néző Liszt Ferenc úti oldalfalán a következő szövegű táblát helyezték el:
EBBEN AZ ISKOLÁBAN VÉGEZTE SALAMIN LEÓ TANÁR AZOKAT A KÍSÉRLETEKET, AMELYEKNEK EREDMÉNYEKÉNT LÉTREJÖTT AZ ELSŐ TÁVOLSÁGI TELEFONBESZÉLGETÉS HAZÁNKBAN 1877. DECEMBER 13-ÁN SOPRON ÉS PINNYE KÖZÖTT.
EZT AZ EMLÉKTÁBLÁT A 100 ÉVES ÉVFORDLULÓN A SOPRONI POSTAIGAZGATÓSÁG HELYEZTE EL.

Szécbenyi tér 11.

Itt van a Dunántúl legrégebbi középiskolája, az 1557-ben alapított Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum). A fizikusok, fizikatanárok emléktáblái a kapualjban és az udvari falon kaptak helyet. Felső Petrócról - a körtvélyesi elemi iskola után - ide jött 8 évig tanulni Mikola Sándor. Dombormű- ves márványtábláját 1982-ben, a Mikola-díjasok első országos találkozójának keretében avatták:
EBBEN AZ ISKOLÁBAN TANULT 1883-TÓL 1891-IG MIKOLA SÁNDOR 1871-1945 A KÍSÉRLETEZŐ FIZIKATANÍTÁS MAGYAR ÚTTÖRŐJE, KIVÁLÓ PEDAGÓGUS, A BUDAPESTI FASORI EV. GIMNÁZIUM IGAZGATÓJA, A MTA RENDES TAGJA.
A soproni születésű Vermes Miklós reliefje 1990 óta néz a diákokra :
EBBEN AZ ISKOLÁBAN TANULT 1915-TŐL 1923-IG VERMES MIKLÓS 1905-1990 A LEGENDÁS HÍRŰ FIZIKATANÁR.

Domborműves márványtábla hirdeti Fényes Imre emlékét is. Az 1992. október 31-én felavatott Fényes-emléktábla szövege :
EBBEN AZ ISKOLÁBAN FOLYTAK FÉNYES IMRE (1917-1977) NEMZETKÖZI HÍRŰ FIZIKAPROFESSZOR VEZETÉSÉVEL AZOK A TANÍTÁSI KÍSÉRLETEK, AMELYEK A TERMODINAMIKA OKTATÁSÁT MODERN ALAPOKRA HELYEZTÉK.
ÁLLÍTOTTÁK TANÍTVÁNYAI ÉS A LÍCEUM, A LAKITELEKI ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL.

Az emléktábláknál azonban sokkal életszerűbben is őrzik a múlt emlékét: a tehetséggondozás, a fizikai versenyek fellegvára lett az utóbbi évtizedekben Sopron. 1981 óta itt tartják a gimnáziumi második osztályosok országos Mikola-versenyének döntőjét. Ők rendezik a diákolimpikonok Fényes Imre versenyét és a magyar nyelvű gimnáziumok Vermes Miklós versenyét. Minden versenynél a győztesek emlékérmet is kapnak. Renner Kálmán művét. (Ő alkotta a Mikola-, Vermes- és Fényes-emléktáblákon látható reliefeket is.) A soproniak gondolnak a felkészítő tanárok munkájának elismerésére is. Megrendezték a Mikola-díjas tanárok I. és II. találkozóját 1982-ben és 1990-ben. Az első találkozón kiadták az Eötvös Társulat Mikola-díjához járó érmet is. A Soproni Postaigazgatóság támogatásával 1991-ben létrehozták a Vermes Miklós Fizikus Tehetségápoló Alapítványt, és a Vermes-díjjal jutalmazott tanárok részére Vermes-érmet verettek (Renner K.). Vermes Plakett kiadását tervezik (Kutasi László).
Fényes Imre-díj. A soproni Vermes Miklós Alapítvány keretéből 1993-ban megalapították az Eötvös Társulat Fényes Imre tudományos díját, amelyet első alkalommal Budapesten a június 1-jei tisztújító közgyűlésen adták ki posztumusz Ferenczi Györgynek. Elkészültek a Renner Kálmán alkotta Fényes Imre-emlékérmék is.

Ikva hid 2.

Vermes Miklós jelöletlen szülőháza.

Deák tér 37.

Renner János jelöletlen szülőháza.

Bajcsy-Zsilinszky u. 9.

1996 szeptemberéig itt működött a Kempelen Farkas Gépipari Szakközépiskola. Szükség volt az épületükre, ezért - a magyar iskola fennállásának ezredik évében - beolvasztották őket a Vas- és Villamosipari Szakközépiskolába.

Szent Mihály temető

a Sopronkőhidára, Fertőrákosra vezető Pozsonyi út mentén: Boleman Géza sírja: III. tábla 12. sor.

Evangélikus temető.

A bejárattól balra, a fal mellett van Rátz László sírja.


HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Debrecen

Ez a város az elmúlt századokban sok nagyszerű embert nevelt, és Szegedhez, Sopronhoz fogható mértékben meg is örökíti emléküket.

Egyetem tér 1.

A Kossuth Lajos Tudományegyetem főépületében a méltóságteljesen szép fedett díszudvar falán sorakoznak a várossal, az egyetemmel kapesolatba került nevezetes személyiségek festett emléktáblái. A könyvtár mellett: KEREKES FERENC 1784-1850. Balra a második keretben ezt olvashatjuk: MARÓTHI GYÖRGY 1715-1744. A harmadikban: HATVANI ISTVÁN 1717-1786.
Ebben az épületben működik a 5chindler-Bognár-DEFI-LIFT-Alkaloida Alapítvány a vegyész és fizikus képzés segítéséért. A kémiai épületben lévő TTK-kari tanácsteremben van Hatvani István 37 x 53 cm-es bronz domborműve, amely halálának 200. évfordulójára készült (Tóth Sándor,1986). A kémiai épület vonalában, a főépület oldalán, két út találkozásánál lehajló tölgyágak alatt karosszékben pihen bronzba öntve Hatvani István, "A professzor" (Varga Imre, 1972, FSz 1976/8 címlap). Az "ördöngös" professzor alakját irodalmi és zenei alkotások is megörökítik (Arany János, Jókai Mór, Kerekes János). Ezen kívül Hatvani nevét viseli az Eötvös Társulat Hajdú-Bihar megyei, 16 éve rendszeresen folyó, népszerű fizikaversenye, a megyei MTESZ díja és a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hatvani István Díja (1993) is. Az MTESZ Megyei Díjjal járó bronz érem előlapján egy erőteljes megformálású Hatvani-fej és a Hatvani István Díj felírás, a hátlapján pedig a következő áll: DEBRECEN A MTESZ HAJDÚ-BIHAR MEGYEI SZERVEZETE 1957. JÚNIUS 21. 12H. Az érmet Tóth Sándor készítette. Az MTESZ Hajdú-Bihar megyei szervezete 1990 augusztusában - a Hatvani-díj anyagi fedezetének biztosítására - "Hatvani István MTESZ Dij Alapítványt" hozott létre.
A városi Hatvani Díj bronz érmén elöl Hatvani képmása, hátul a város címere látható. Ugyancsak Hatvani István Alapítványt létesített 1992-ben az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Debreceni Tagozata a debreceni műszaki felsőoktatás fejlesztésére.
A Debreceni Fizikus Napok diákpályázatán kiemelkedő diák elnyerheti a pénzjutalommal és oklevéllel járó Hatvani-díjat.

Kossuth u. 35.

A KLTE Gyakorló Gimnáziumában van vörösmárvány 90 x 130 cm-es Eötvös Loránd-portré dombormű (Madik Magda,1980).

Kálvin tér 11.

E HÁZ HELYÉN ÁLLÓ HÁZBAN LAKOTT HATVANI ISTVÁN A REFORMÁTUS KOLLÉGIUM TERMÉSZETTUDÓS PROFESSZORA, KÉSŐBB ERDÉLYI JÓZSEF THEOLÓGIAI TANÁR, ARANY JÁNOS EGYIK PÁRTFOGÓJA. ARANY JÁNOS ÉS PETŐFI SÁNDOR TÖBBSZÖR VENDÉGE VOLT E HÁZNAK. MEGJELÖLTE A BÉKE (SZT. ANNA) U. 19. SZ. DOLGOZÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA.

Kálvin tér 15.

A Református Kollégium régi épületében a második emeleten, az Oratórium előtti falon levő freskó, Gáborjáni Szabó Kálmán műve 1939-ből, amelyen Maróthi Györgyöt, a kollégium fiatalon elhunyt matematika-fizika professzorát, a Kántus (többszólamú kórus) megalapítóját a Kántus dirigenseként láthatjuk. Emléktáblájával találkozunk a kollégium udvari árkádsorán. Ezeken kívül nevét Debrecenben utca, diákotthon és az országosan ismert kórus örökíti meg. A kollégium régi épületében a II. emeleten üvegmozaikot láthatunk, Toroczkai Oszvald alkotását (1936): Hatvani kísérletet mutat be diákjainak. Az üvegmozaik alatt helyezték el Hatvani kalandos sorsú latin feliratos sírkövét. (Az kettétörve egy debreceni ház kerékvetőjéül szolgált.) Az első emeleti könyvtárban találhatjuk Sárvári Pál (1765-1846) matematika-fizika professzor gipsz mellszobrát. A Sárvárit ábrázoló olajfestmény (ismeretlen művész alkotása a 19. századból) a Déri Múzeum-ban van. A kollégium panteonjában huszonkét bronz reliefet találhatunk, amelyek - három kivételével - mind 1938-ban készültek azonos méretben, azonos színezéssel.
Az alapba erősen mélyített profiláblrázolású, egyszerű Hatvani portré Medgyessy Ferenc alkotása:
HATVANI ISTVÁN 1713-1786. DEÁKUNK, TANÁRUNK, TERMÉSZETTUDÓS, ORVOS-DOCTOR, VALLÁSPEDAGÓGUS.

Debreczeny Tivadar Kerekes Ferenc-portréjának szövege:
KEREKES FERENC 1784-1850. DEÁKUNK, TANÁRUNK, KIVÁLÓ PEDAGÓGUS, MATHEMATIKUS.

A Maróthi-relief Nagy Sándor János műve:
MARÓTHI GYÖRGY 1715-1744 DEÁKuNK. TANÁRUNK. TANTERV ÚJÍTÓ CANTUS-ALAPÍTÓ. MENNYISÉGTAN-ÍRÓ.

A Kollégium Iskolatörténeti múzeumában, valamint a Református Gimnáziumban sok (köztük jó néhány védetté nyilvánított) régi fizikai eszközt láthatunk.
A nemzetközi hírnévre is szert tett, pozsonyi születésű Segner János András (1704-1777) csupán rövid ideig volt a Kollégium diákja, majd másfél évig Debrecen tisztiorvosa, mégis sokféleképpen őrzik emlékét. A róla készült életnagyságnál nagyobb bronz szobor patinázott gipsz eredetijét, az alkotó Mikus Sándor szobrászművész ajándékát a gimnáziumi igazgatói iroda mellett állították ki. Az 1974-ben felavatott szobor maga a Dereceni Orvostudományi Egyetem elméleti tömbje előtt van. "Az archaizáló fej kissé eldugva, az Élettani Intézet vörös téglafalához közel kapott előnytelen helyet" - írja Sz. Kürti Katalin "Köztéri szobrok Debrecenben" című könyvében. (FSz 1975. 316. o., Energetika és Atomtechnika 1975/8). Készült Segnerről bélyeg és 1977-ben tervezték, hogy 1978-ban a klinika területén felállítják Schaár Erzsébet "Segner Hungarica" című kompozícióját. Nem tudjuk, hogy megvalósult volna a terv. (Segner Halléban megtalált sírjáról tudósított a FSz 1971. 384. o.)
A Református Kollégium diákja volt Bay Zoltán 1910 és 1918 között. E tényre emlékeztet a Bay Zoltán Alapítvány. Tervezik Bay-érem és -dombormű elkészítését is.

Déri tér 1.

A múzeumalapító debreceni Déri Frigyes a transzformátor-feltaláló Déri Miksa testvére volt. A Debreceni Déri Múzeumban a következő, fizikusokat ábrázoló képzőművészeti alkotások vannak: Csúcs Ferenc: "Prof. Hatvani István 1718-1786" (1968) Bronz plakett, 100x63 mm. Hátlapján: "Dörzselektromozógépe" felirat, fölötte a gép. - Móré Mihály: Maróthi György Rézkarc, 292x198 mm. - Tilless Béla: Hatvani István Rézkarc, 296x200 mm. - Ismeretlen: "Maróthi György" Bronz érem, kétoldalas, átmérője 70 mm. Hátlapon felirat: "Megyei Pedagógiai Dij és Emlékérem"
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/1991. (IV. 20.) MÖR-rendelete újra alapította a Maróthi-díjat: "Hajdú-Bihar megye Önkormányzatának Maróthi György-díja"; az eredményes oktatás-nevelés megvalósításáért.

Bem József tér 18/C és Poroszlai út:

ATOMKI. Századunkban Szalay Sándor (1909-1987), az MTA ATOMKI alapító igazgatója mind tudományos, mind szervezési tekintetben nemcsak Debrecen, hanem az egész ország egyik legnagyobb hatású fizikusa volt, tudományos iskolát teremtett. Tanítványai, munkatársai Szalay Sándor 70. születésnapjára bronz érmet verettek. Madarassy Walter munkájának előlapján, Szalay arcmása, és körülveszi a következő szöveg: Szalay Sándor akadémikus 70 éves 1979. Hátlapján egy Rutherford-idézet Szalay fordításában: "Én mnindig hiszek a természeti törvények egyszerűségében, mert magam is egyszerű ember vagyok." (FSz 1980. 74. o.) 75. Születésnapjára Prim Zoltán készített fémdomborítást, melynek bal oldali részében Szalay képmása, jobb oldalán pedig a 30 éves ATOMKI stilizált épületei láthatók. (FSz 1985/1 címlap).
Az ATOMKI régi épületének földszinti folyosójának falán Szalay-domborművet találhatunk és külön álló réz betűkkel kirakva:
SZALAY SÁNDOR 1909-1987 INTÉZETÜNK ALAPÍTÓJA.

Az emlékfaltól jobbra üveges tárlókban az általa használt mérőműszereket állították ki.
Az ATOMKI legeredményesebb kutatóit elismerő intézeti díjat 1987-től Szalay Sándor Díj-nak nevezik.
Frederic Juliot-Curie (1900-1958) bronz szobrát az udvaron találjuk.

Segner tér 7.

A márványtábla szövege:
DR. SEGNER JÁNOS ANDRÁS 1704-1777 A POZSONYI SZÜLETÉSŰ TUDÓS 1731-BEN DEBRECEN VÁROS ORVOSA VOLT. A SEGNER-KERÉK FELTALÁLÓJA, A "TURBINA ATYJA" DEBRECEN UTÁN JENA, GÖTTINGA, HALLE EGYETEMEIN A MATEMATIKA ÉS A FIZIKA PROFESSZORA.
A VILÁGHÍrŰ ORVOS ÉS FIZIKUS EMLÉKÉRE 1972. DEBRECEN MEGYEI VÁNOS TANÁCSA ENERGIAGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET.

Füredi út 69.

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Középiskola és Kollégium. 1995-ben rendezték be a Gábor Dénes Emlékszobát. Van Gábor Dénes-festményük (Pikó László ajándéka, 1995) és Gábor Dénes-emlékplakettjük (Kuncz Imre, 1996). A legkiemelkedőbb tanulók Gábor Dénes Tanulmányi Ösztöndíjat kapnak. A névadó Születésnapján rendezik a Gábor Dénes labdarúgó kupát.

Hatvani u. 44.

Fazekas Mihály Gimnázium. Ebben az iskolában működik a Hatvani István Diákkör.

Kardos Albert u. 24.

Hatvani István Általános Iskola.

Bolyai u. 29.

Bolyai János Általános Iskola.

Irinyi u. 1.

Irinyi János Élelmiszeripari Középiskola és Gimnázium.

Debreceni Köztemető,

Szalay Sándor síremléke, egy szép, hosszúkás, balra hajló levélre emlékeztető bazalt-oszlop a debreceni köztemetőben a főbejárattól jobbra, a díszsírhelyek közt van a második sor vége felé. Különlegességével kiválik a szögletes sírok közül. A rávésett szöveg: SZALAY SÁNDOR AKADÉMIKUS 1909-1987

Hatvani István utca, Kandó Kálmán utca, Kerekes Ferenc utca, Maróthi György utca, Sárvári Pál utca a Tócó-völgy lakótelepen, Űrhajósok tere


Hajdúböszörmény-Nagypród

Rókahát u. 1.

Maróthy György Általános Iskola.