Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1997/11. 377.o.

KESZTHELYI LAJOS 70 ÉVES

Ormos Pál

1997-ben töltötte be hetvenedik életévét Keszthelyi Lajos. A mai magyar fizika és biofizika egyik meghatározó alakjának születésnapja jó alkalom az aktív és eredményes életút áttekintésére.

Keszthelyi Lajos Kaposváron született, szülővárosában érettségizett, majd 1950-ben Budapesten, az ELTE-n tanári diplomát szerzett. Színes és eredményes budapesti kísérleti fizikusi múlt után vált biofizikussá Szegeden a Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézetében.

Budapesti szakmai "előélete" rövid ELTE Fizikai Tanszéki kezdet után a KFKI-hoz kötődik. Magfizikai mérőberendezések fejlesztésével és építésével, majd alapkutatással foglalkozott. Nevéhez fûződik az első szcintillációs számlálóberendezések hazai megépítése, a hozzájuk szükséges elektronika kidolgozása. Magyarországon először végzett gyorsító mellett magfizikai alapkutatást. A magreakciókban keletkező nagyenergiájú -sugárzásokkal különböző további magreakciókat hozott létre. Közremûködött a KFKI elektronikus mûszerei, többek között a sokcsatornás analizátor paramétereinek kialakításában. Igen korán honosította meg a Mössbauer spektroszkópiát. Segítségével ötvözetek fázisátalakulásait, ferritek mágneses viszonyait és vassók lefagyasztott vizes oldatait tanulmányozta. Kidolgozta a proton indukált röntgen sugárzás elemi analízisét (PIXE).

A tematika sokszínûség Keszthelyi Lajos esetében különösen hasznosnak bizonyult. Egyes területeken szerzett tapasztalatokat máshol alkalmazva egészen újszerû megoldásokat tudott produkálni. Erre talán legjobb példa biofizikussá válása. A biológiával először a Mössbauer spektroszkópia, illetve a PIXE módszer biológiai alkalmazásával került kapcsolatba.

1973-ban került Szegedre (kezdetben félállásban). A biológiai aszimmetria eredetének kiderítésére Garay András kutatásai vonzották. Bár a kérdés végleges megoldása

azóta sem történt meg, a csoport a felmerült magyarázatok kritikus értelmezésével, fontos kísérletek elvégzésével a témakört "rendbe tette". Keszthelyi Lajos jelenleg is a terület egyik meghatározó szakértője.

További kutatómunkájában a biológiai energiaátalakítás alapvető lépéseinek a tanulmányozása meghatározó.

A bakteriorodopszin protonpumpa mûködésének tanulmányozásával az energiaátalakítás folyamatának számos általánosan fontos elemi lépését jellemezték spektroszkópiai és általuk kidolgozott fotoelektromos módszerekkel. A megállapításokat más fontos rendszereken, például ion transzportáló ATP-ázokon általánosították.

A biofizika történeti okok miatt közismerten interdiszciplináris tudomány. Mivelhogy a fizikának az élő természet leírására való képessége egyre nő, a biofizika tudományterület is sokszínûbbé válik. A kutatók alapvetően két úton jutnak el a biofizika területére: egyrészt orvosi-biológiai, másrészt fizikusi tanulmányok, kutatások után. Az eredetbeli különbözőség meghatározza a későbbi megközelítési módot, a stílust. Keszthelyi Lajos alkata és hosszú kísérleti fizikusi múltja révén markáns képviselője a "fizikus" biofizikusoknak. Megmutatkozik ez gondolkodásmódjában, a témák kiválasztásában, tárgyalásában, még abban is, hogyan alakította az SzBK Biofizikai Intézetének tematikáját, kutatói gárdáját. Fizikus beállítottsága azután is megmaradt, hogy érdeklődése a biológia problémáira irányult.

1975-ben nevezték ki a Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézet igazgatójává, 1993-ig töltötte be e posztot. 1989 és 1993 között a Szegedi Biológiai Központ főigazgatói teendőit is ellátta. Munkássága meghatározó a Biofizikai Intézet arculatának kialakításában, a kutatók nevelésében.

Tanítványai igyekeztek és azóta is igyekeznek eltanulni egyedülálló kutatói tulajdonságait: a nagy szakmai tudáson, kiváló kísérleti készségen és munkabíráson túl széles mûveltségét, eredetiségét, ötletességét, különleges fogékonyságát új dolgok iránt.

Páratlanul nagy energiája, tenni akarása révén igen aktív tevékenységet folytatott és folytat a tudománypolitika számos területén. 1980 és 1985 között az Eötvös Loránd Fizikai Társaság alelnöke, 1982-től a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 1996-ig a Magyar Biofizikai Társaság elnöke. Munkásságáért 1993-ban Széchenyi díjjal jutalmazták.

Hosszú időn keresztül tagja volt a Fizikai Szemle szerkesztő bizottságának is.

Az idei esztendő e kivételes életmû fontos állomását jelzi. A tudományos közösség az eseményt szakmai rendezvénnyel ünnepelte: az 1997. szeptember 12-én Szegeden "From Physics to Biophysics" címmel rendezett tudományos szimpóziumon.

A magyar fizikus közösség nevében további eredményes munkát kívánunk Keszthelyi Lajosnak.