Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1994/5. 222.o.

KITÜNTETÉSEK

A Magyar Köztársaság elnöke Bor Zsolt fizikust, az MTA levelező tagját Széchenyi-díjjal tüntette ki 1994. március 15-én.

Bor Zsolt fizikus fő kutatási területe a kvantumelektronika. A szegedi József Attila Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, az egyetemen működő MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport vezetője.

1982-ben a fizikai tudományok kandidátusa, 1984-ben a fizikai tudomány doktora fokozatot szerzett. Doktori értekezésének címe: “Pikoszekundumos lézerimpulzusok elosztott visszacsatolású festéklézerrel". A Magyar Tudományos Akadémia az 1990. évi Közgyűlésen levelező taggá választotta. 1982-ben az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Gyulai Zoltán-díjjal tüntette ki, 1989-ben elnyerte az MTA Támogatott Kutatóhelyek Díját.

Tudományos közleményeinek száma 170 (főleg nyugati folyóiratokban jelentek meg), ezenkívül 11 szabadalma van. Munkáira az irodalomban több mint 600 hivatkozás található.

Bor Zsolt igazi iskolateremtő egyéniség, akinek döntő szerepe volt abban, hogy Szeged nemzetközi mércével mérve is jelentős lézerfizikai centrummá vált.

Nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő eredménye egy új lézerfizikai alapjelenség, az ön-Q-kapcsolás felfedezése, az ön-Q-kapcsolt, alacsony koherenciájú gerjesztőfénnyel is jól működő elosztott visszacsatolású festéklézer elvének kidolgozása és gyakorlati megvalósítása. Új elveken alapuló, rekord időfelbontású, az impulzus nyalábmenti frekvencia eloszlását is érzékelő mérőmódszereket fejlesztett ki.

Nagy jelentőségű az a tudományterület teremtő tevékenység, amelyet a femtoszekundumos optika alapjainak lerakásával végzett: az igen rövid, femtoszekundumos lézerimpulzusok diszperzív közegben történő terjedésének, torzulásának és kompressziójának elméleti és kísérleti vizsgálata, a törésmutató deriváltakra vonatkozó univerzális összefüggések felismerése és a diszperzió fogalmának újrafogalmazása az ultragyors optikai folyamatok esetében. Ezek az eredmények olyan berendezések készítésének alapjául szolgáltak, amelyek a kísérletes természettudományok instrumentális lehetőségeit jelentősen kiterjesztették.

Széchenyi-díjat kapott Kálmán Alajos, a kémiai tudomány doktora, az MTA Központi Kémiai Kutatóintézet osztályvezetője a szerves és gyógyszerkémia, a spektroszkópia és röntgenkrisztallográfia területén végzett nemzetközileg elismert tevékenységéért.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetést kapta Sas Elemér, az ELTE docense több évtizedes tudományos és oktató-nevelő munkássága elismeréséért.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!