Fizikai Szemle 1992/12. teljes szám

FIZIKUS ÚTIKÖNYV

Szerzők: Kovács László, Burján Gyöngyi

1991. szeptember 28, a hagyományos Kemenesaljai Ősz első napja. Túl vagyunk már az Eötvös Loránd első vidéki terepi ingakísérleteinek 100. évfordulója tiszteletére a celldömölki Kemenesaljai Művelődési Központban tartott tudományos emlékülésen, a sághegyi emlékoszlop megkoszorúzásán. Gondolatban az Eötvös Társulat centenáriumára készülünk.

A Ság oldalában álló turistaházból kijőve a frissen koszorúzott bazalt emlékoszloptól a hegy krátere felé haladunk. A délután Fekete István írásainak a hangulatát árasztja: aranyos lángolású hegyoldal, pinceszagú ősz. (Az író egyik szép bronz szobra, Borsos Miklós alkotása a közeli Ajka központjában látható.) Menet közben Marx György, az Eötvös Társulat elnöke átnyújtja a társulati centenárium frissen készült kötetét: - "At the Crossroad of History" -, azaz "A történelem keresztútján" - ami a legutóbbi 100 év magyarországi fizikatörténetének summázata: - "Jó lenne összegyűjteni, útikönyvszerűen megjelentetni a magyarországi fizikus emlékhelyeket" - mondja Marx György, miközben megkerül egy sziklát. Akkor, ott nem kér fel, csak lehetőséget kínál egy hiánypótló munka elkészítésére, ami nemzeti önismeretünket segíthetné. Azonnal megszületett bennem az elhatározás: megcsinálom, megcsináljuk.

Az Eötvös Társulat centenáriuma tiszteletére a legújabbkori magyarországi fizikatörténet megírásával párhuzamosan egybegyűjtöttük a fizikusokhoz kapcsolódó tárgyi emlékeket. Végigjártuk az országot, és minden megtalált fizikus tárgyi emlékről készítettünk fényképet vagy kértünk dokumentumokat. Az itt közreadott anyag első részében területi elrendezésben, útikönyvszerűen adjuk meg a fizikusok (csillagászok, fizikatanárok, a fizika határterületein dolgozók) tiszteletére készített műtárgyak (emléktáblák, domborművek, szobrok, sírhelyek, érmek, festmények, grafikák) lelőhelyeit és leírását. [zárójelben közöljük az illetékes helytörténészek neveit is.] Ezzel azok dolgát szeretnénk megkönnyíteni, akik egyedül vagy tanulmányi kiránduláson egy egész osztállyal közösen kívánják megtekinteni az emlékhelyeket.

A második részben lexikonszerűen személyek szerint összesítjük az anyagot: tömören közöljük a legfontosabb életrajzi vonatkozásokat és felsoroljuk a személyt megörökítő tárgyi emlékeket. Nem válogattunk. Mindenkit felvettünk a lexikonba, akiről találtunk valamilyen tárgyi dokumentumot. Összeállításunk az ábrázolt személyek jelentősége mellett a ma élők irántuk tanúsított megbecsülését is kifejezi.

A Fizikai Szemle az elmúlt 42 évben egy hiányzó fizikatörténeti folyóirat szerepét is betöltötte: sok megemlékező írást és fényképet közölt. Ezekre hivatkozva az FSz rövidítést alkalmazzuk. A képanyag kiválasztásánál a kevésbé ismert alkotásokat, illetve személyeket helyeztük előtérbe. Megpróbáltunk ügyelni arra, hogy a gyűjteményben minél több magyar település legyen képviselve. A birtokunkban levő gazdag anyagból, mintegy 400 fénykép-felvételből, térképekből, leírásokból sokkal többet szerettünk volna közreadni, hogy a ráismerés, a felismerés örömét nyújthassuk az olvasónak, a majdani látogatónak, de a folyóirat-keret mindezt nem teszi lehetővé. A dokumentumok bármelyikét szívesen az érdeklődők rendelkezésére bocsátjuk.

Köszönetet mondunk az adatközlőknek, a levélbeli és személyes segítőknek, az Eötvös Társulat országos és helyi tisztségviselőinek, tanároknak, levéltárosoknak, helytörténészeknek, muzeológusoknak. Vannak még felderíthetetlen műtárgyak, megörökítésre méltó életművek. A további kutatás, az emlékállítás lelkes emberekre, az önkormányzatokra, az egyesületek áldozatkészségére vár. Talán néhány adatunk arra bíztatja majd a helyi illetékeseket, hogy emléktáblán túl utcanévvel is kifejezzék: egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalóak a tudományban sem!

Szolgálja ez a kiadvány a múlt megbecsülését és a jövő fizikusnemzedékét!

VAS MEGYE

Celldömölk

   Sághegyi turistaház: Eötvös Loránd emlékoszlop. A Munkácsy-díjas szobrászművész, Antal Károly alkotását 1971-ben avatták fel a hegy lejtőjén. (FSz 1972/2. számának címlapja, az eseményről tudósítás FSz 1972/2/33.). Tekintsük a mintegy öt méter magas bazaltoszlopot útikönyvünk "0 kilométerének". Felső részén stilizált Eötvös-inga és az 1891-es évszám látható. A talapzaton lévő ferde fekvésű márványtáblán a következő szöveg olvasható:

EÖTVÖS LORÁND SÁG HEGYI KUTATÁSAI EMLÉKÉRE. EÖTVÖS LORÁND, TANGL KÁROLY, KÖVESLIGETHY RADÓ, BODOLA LAJOS 1971.
Celldömölki lokálpatrióták áldozatkészségének köszönhető, hogy ezt az emlékoszlopot felállították. Büszkék arra, hogy Eötvös Loránd a Sághegyen végzett méréseket. Nemcsak ápolják, hanem szinte dédelgetik Eötvös emlékét. A múzeumban a földtörténeti anyagok mellett a szögletes kivitelű Eötvös-ingák egy korai változatát és az 1971-es avató ünnepség dokumentumait is kiállították. A sághegyi kráter védett és őrzött terület. Csoportos látogatáshoz vezetőt is bíztosítanak. [A múzeumba bármikor bemehetünk, ha azt előre kérjük a Celldömölk Város Önkormányzatának művelődési csoportjánál Molnár Gábortól. Helytörténeti kutató: Dala József, 9500 Celldömölk, Mikes Kelemen u. 18.]

    Temető. A Sághegyről lefelé haladva útunk a temető mellett visz el. A temető jobb oldali, az Eötvös-emlékoszloptól távolabbi végén lévő kapuján belépve a nagy kőkereszt előtt a sok szögletes síremlék közül kitűnik egy nemes vonalvezetésű, karcsú sírkő: Kresznerics Ferenc (1766. február 24. Ivánc - 1832. jan. 18. Alsóság) "szombathelyi professor", a Kemenesalja híres polihisztorának tiszteletére állíttatta egyik tanítványa 1859-ben. Kresznerics Ferencet a Magyar Tudós Társaság első vidéki tiszteletbeli tagjává választották 1831-ben.

Szombathely

    Széchenyi út 2., a Fő tér északnyugati részén. A kapualjban a bal oldali falon látható egy márványtábla az 1771-ben alapított premontrei, ma Nagy Lajos Gimnázium híres tanárairól, akik közül két fizikus nevével találkozhatunk: Kunc Adolf és Edelman Sebő. Kunc tanítványának, Gothard Jenőnek a segítségével a közeli székesegyházban 1880. aug. 25-én elvégezte a Földön a harmadik Foucault-inga kísérletet. Kunc születésének 150. évfordulóján megismételték az ingabemutatót. A város Körmend felé eső részében 1992-től az egyik utca    Kunc Adolf nevét viseli. - A Gimnázium másik jeles tanára és 1895-1907-ig igazgatója, Edelman Sebő (1853-1921.) minden képességét arra fordította, hogy a szertár felszerelését saját készítésű eszközökkel gazdagítsa. A Foucault-féle áramok bemutatásához elektromágnest készített. Nevéhez fűződik az Edelman-féle akkumulátor. Elméleti kutatásait az iskola műhelyében készített eszközök felhasználásával kísérletekkel igazolta. 1896 februárjában az elsők között készített röntgenfelvételeket Magyarországon. A Gimnázium maga - hála az építtető, akkor már csornai prépost-prelátus Kuncnak - csendes helyen, az udvarban áll. Az 1894-ben Eötvös Loránd jelenlétében felavatott iskolában 11 helyiség jutott a természettudományok számára. Az első emeletre vezető lépcsőfordulóban vörös márványtábla emlékeztet az iskolaépítésre:
ÉPÍTETTE 1894-IK ÉVBEN DR. KUNC ADOLF PRAELATUS ÉS PRÉPOST KORMÁNYZÁSA ALATT CSORNAPREMONTREI KANONOK RENDJE VASVÁRMEGYE KÖZÖNSÉGÉNEK ÉS SZOMBATHELY REND. TAN. VÁROSNAK HOZZÁJÁRULÁSÁVAL. A második emeleti fizikaszertár sok szép régi eszközt őriz. [Történetét Farkas Gellért ismerteti. Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Jubileumi Évkönyve (1972) 70-80. oldal."A fizikai szertár fejlesztésének története s szertárunk mai állománya" címmel.] 1906 és 1908 között itt tanított Novobátzky Károly is. A kapualjban elhelyezett tábla szövege:
E HÁZBAN ÉLT, A GIMNÁZIUMBAN TANÍTOTT; SZAKTUDOMÁNYA FELLENDÍTÉSÉN ÉS MEGYÉNK ÉRTÉKEINEK SZÁMBAVÉTELÉN DOLGOZOTT 1860-1879-IG A RÉGÉSZ DR. LIPP VILMOS, 1863-1884-IG A FIZIKUS DR. KUNC ADOLF, 1877-1907-IG A FIZIKUS DR. EDELMAN SEBŐ, 1883-1911-IG A BÖLCSÉSZ DR. KÁRPÁTI KELEMEN. SZÉPÍTŐ EGYESÜLET 1987.
[Heigl István és Farkas Gellért tanárok].

    Károly Gáspár utca 4. A püspöki palotát balról megkerülve a Perint-hídon át eljuthatunk a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola (volt Faludi Gimnázium) épületcsoportjához. Az 1983-ban elkészült új szárnyban, a C épület első emeletén, a Fizika Tanszék bejáratánál Szabolcs Péter zalaegerszegi szobrászművész 1974-ben készült Zemplén Győzőt ábrázoló patinázott gipsz mellszobrát láthatjuk. Érdemes megtekinteni a tanszék Öveges-kiállítását, fizikatörténeti posztereit és fizikus arcképcsarnokát. Figyelmet érdemel két kisplasztikai alkotás is. Mindkettő Majtényi Károly, szombathelyi szobrászművész alkotása. Az 1978-ban készült mű Eötvös Lorándot ábrázolja a stilizált ingával; a másik kis bronzszobor 1981-ben készült, A fizikus címet kapta. A főiskolán létrehozandó Fizika Tanszék ihlette a művészt e művének megalkotására.

    Béke tér 2. A Perint másik oldaláról a Paragvári úton át eljuthatunk a Gothard Jenő Általános Iskolához. Az előcsarnokban Gothard emlékfal, nemsokára pedig emlékplakett is megörökíti a névadót.

    Szent Imre herceg út 112. ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatóriuma (GAO). Az épületet Gothard Jenő polihisztor testvére, Sándor vette meg 1918-ban. A GAO a hatvanas évek óta működik itt. Az udvarról nyíló bejárat jobb oldalán márványtábla áll:

GOTHARD ASZTROFIZIKAI OBSZERVATÓRIUM CENTENÁRIUMÁRA 1881-1981 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM, SZOMBATHELY VÁROS TANÁCSA.

Az épületben az 1973-ban megnyílt állandó Gothard Tudománytörténeti kiállításon láthatók a Gothard-testvérek műszerei, kísérleti eszközök, távcsövek. Ezek az eredeti Gothard Obszervatóriumból először 1918 őszétől a premontrei rend szombathelyi főgimnáziumába kerültek azzal a feltétellel, hogy a "gimnáziummal kapcsolatosan mint Gothard Obszervatórium alapítványként fenntartassék és fejlesztessék". Mivel az örökösök eme kívánságának az intézmény nem tudott eleget tenni, a 80 ezer aranykorona értékű hagyaték "pihent". Onnan a hagyatékot 1966-ban hozták ide. A kiállítást a Gothard Jenőről készült festmény és szobor teszi teljessé. Az 1918-ban készült gipsz portré alkotója az a Tóth István, aki a Parlament szobrait is készítette, a festmény alján a Rajzó Miklós név olvasható. A Gothard-féle épület mögött 1967-68-ban épült a - Kelet-Európában első korszerű, e célra tervezett - műholdmegfigyelő állomás, amely építőművészeti szempontból is figyelemre méltó. 1972-ben készült el a 6 m belső átmérőjű kupolás épület, amelyben 1980 óta működik egy 60 cm-es Zeiss gyártmányú Cassegrain teleszkóp.

    Béke tér 1/A. A Gothard Jenő által épített csillagvizsgáló a Szombathely-Herény Béke téren (akkoriban Erzsébet királyné tér) lévő Gothard kastély jobb szárnyánál állt, azt 1889-90-ben építették egybe a kastéllyal. Kőszeg felé haladva érhetünk el oda. Az utcai kapu bejáratánál tábla hirdeti:

ITT HÍVTA LÉTRE 1881-BEN GOTHÁRD JENŐ CSILLAGVIZSGÁLÓ OBSZERVATÓRIUMÁT. A kastélyépület bejáratánál márványtáblát találhatunk:
MŰEMLÉK JELLEGÜ ÉPÜLET (VOLT GOTHÁRD-KASTÉLY) ÉPÜLT 1696-1699 KÖZÖTT BAROKK STÍLUSBAN. EKLEKTIKUSAN ÁTÉPÍTETTE HAUSZMANN ALAJOS 1881-BEN. (Az eddigi tábláknál és a továbbiakban sem írjuk az eredetinek megfelelő elrendezésben a szöveget, a helyesíráson azonban semmit sem változtatunk.)

    Tulipán utca, temető. A temető bejáratától mintegy ötven méterre magasodik egy obeliszk, amelyen a Gothard szülők neve alatt ez áll:

HERÉNYI GOTHARD SÁNDOR 1859-1939 VII/14. v. ORSZ. GYŰL. KÉPVISELŐ, FERENC JÓZSEF REND LOVAGJA. Mögötte egy szerény sír húzódik meg, Gothard Jenőé: HERÉNYI GOTHARD JENŐ CSILLAGÁSZ 1857-1909 [Horváth József könyvtáros GAO.] A Gothárd Jenő Amatőrcsillagászati Egyesület Gothárd Jenő Emlékérem alapítását tervezi.

Hegyhátsál

    Fő utca 23. Szombathelyről a 86-os főúton Körmendig, majd onnét a 76-os út Zalaegerszeg felé haladva eljuthatunk Hegyhátsálra. Mielőtt a kápolnát elérnénk, az út jobb oldalán üres telket találunk: itt állt Kunc Adolf szülőháza; az erre emlékeztető márványtáblát a kápolnán (Fő u. 23.), az utcára néző falon helyezték el:

HEGYHÁTSÁL SZÜLÖTTE DR. KUNC ADOLF 1841-1904 PREMONTREI SZERZETES, FIZIKUS. JELES KÖZÉLETI SZEMÉLY EMLÉKÉT TISZTELETTEL ŐRZIK A KÖZSÉG LAKÓI 1988. További Kunc-emlékek után kutatva át kell mennünk a szomszédos Győr-Sopron-Moson megyébe (Csorna), illetve Zala megyébe (Türje). Mi maradjunk a 76-os úton!

Kám

Itt született Holenda Barnabás, neves győri bencés tanár. Emléke megörökítésre vár.

GYŐR-SOPRON-MOSON MEGYE

Pannonhalma

996-ban itt alapították az első magyar iskolát, és itt volt bencés papnövendék Jedlik Ányos István. Iskolába azonban Győrött járt, és ott is tanított, így oda kell mennünk, ha Jedlik-emlékek után kutatunk.

Győr

    Széchenyi-tér 9. A Czuczor Gergely Bencés Gimnázium térre néző falán két fizikus vonatkozású emléktáblát is találunk. A gimnázium kapuja mellett:

EZEN INTÉZETBEN TANÍTOTT CZUCZOR GERGELY 1624-1828-IG. JEDLIK ÁNYOS 1822/23-BAN. SZÜLETÉSÖK SZÁZADOS ÉVFORDULÓJÁNAK EMLÉKÉRE 1900. DECZEMBER 1-ÉN A FŐGYMNASIUM. A kollégiumi bejárat mellett pedig ezt olvashatjuk: A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 1874. AUG. 24-30-IG GYŐRÖTT TARTOTT XXII. NAGYGYŰLÉSE EMLÉKÉÜL ELNÖK: KNIESZ KRIZOSZTOM ALELNÖK: XANTUS JÁNOS, KÁTAI GÁBOR TITKÁROK: FEHÉR IPOLY, BUZINKAY GYULA, SIKLÓSSY GYULA. A TAGOK ÖSSZES SZÁMA: 408. A gimnázium első emeletére, Jedlik egykori lakásához irányított bennünket Németh Lőrinc igazgató úr, amelynek falán fehér márványtábla áll: ITT LAKOTT JEDLIK ÁNYOS BENCÉS TANÁR A DINAMÓ ELSŐ FELTALÁLÓJA. Érdemes bekéretőzni a fizikai előadóterembe is: Jedlik-korabeli fizikai eszközöket láthatunk. Van például dörzselektromozó gép, ejtő-inga és még néhány Jedlik által gyártott híres optikai rács is.

A    Jedlik utca, a Kis-Dunához vezet a tér bal oldalán. Mint a többi belvárosi utca elején, itt is az utca Duna felőli végén márványtábla emlékeztet a névadóra:

JEDLIK ANYOS 1800-1895. TERMÉSZETTUDÓS, BENCÉS SZERZETES, A GYŐRI FŐGIMNÁZIUM TANÁRA, AZ MTA TAGJA, A DINAMÓ FELTALÁLÓJA. HAZAFIAS NÉPFRONT GYŐR VÁROSI BIZOTTSÁGA, GYŐRI VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET.     Szent István u. 7., a Jedlik Ányos Ipari Szakközépiskola. Az emeletre vezető lépcsőfordulóban életnagyságnál nagyobb bronz Jedlik-szobor, Alexovics László műve 1956-ból. Váradi Lajos Jedlikről 1954-ben készített szénrajzát láthatjuk a folyosón, a földszinti igazgatói iroda falán Jedliket ábrázoló festményt találhatunk, ez is Váradi Lajos alkotása, Jedlik emlékplakettet is verettek, amelyet évenként a ballagási ünnepélyen kaphat meg két kiváló tanuló. A plakett egyik oldalán a névvel ellátott Jedlik portré látható, a másik oldalon a sorszám és a tanuló neve olvasható. Az első sorszámú plakettet Váradi Lajos, az iskola volt tanára kapta, a 2. sorszámtól a kitüntetésre méltó tanulók.

    Győri Köztemető díszsírhelyén van Jedlik Ányos gondozott sírja. (FSz 21/384). A temető főbejáratától nem messze jobbra kell fordulni. A széles gesztenyefasor közepe táján jobb kéz felől rálelhetünk a fekete márvány obeliszkre (FSz 25. 1975/3 113.). Rajta hosszú szöveg:

DR. JEDLIK ÁNYOS 1800-1895 SZT. BENEDEKRENDI ÁLDOZÓPAP. A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEM NYUG. TANÁRA ÉS REKTORA, A M. TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TISZT. TAGJA. A VASKORONAREND LOVAGJA. KIR. TANÁCSOS. AZ ELEKTROMOTOR, A DINAMÓ ÉS A VILLÁMFESZÍTŐ FELTALÁLÓJA. "AZ IGAZAK ÖRÖKKÉ ÉLNEK ÉS AZ URNÁL AZ Ő JUTALMUK". (BÖLCSESSÉG 5.) Jedlik sírja először a megszüntetett belvárosi temetőben volt, 1935. augusztus 1-jétől pedig a bencések közös sírkertjében. Jedlik neve most is látható ott, ő az ötödik a sorban.

   Hédervári utca 3. A Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Főiskola előtt áll Varga Imre Ikarosz szobra! A mitológia és a modern sport, a sárkányrepülés együtt jelenik meg e műben.
Győrben halt meg Holenda Barnabás 1967. február 27-én, azonban ennél többet nem tudunk.
Győrből könnyen eljuthatunk a szlovákiai Zemnére (Szimőre). A Jedlik Szakközépiskola rendszeresen szervez kirándulást Jedlik szülőfalujába. Valóban érdemes ellátogatnunk oda. A Vág homokos partja valószínűleg ilyen lehetett Jedlik idejében is. Az általános iskola falán emléktábla hirdeti:

VEDCOVI A VYNÁLEZCOVIV OBLASTI FYZIKY STEFANOVI A. JEDLIKOVI 1800-1895 VENUJÚ VDACNI RODÁCI A HÁLÁS UTÓKOR FALUNK SZÜLÖTTJÉNEK JEDLIK A. ISTVÁNNAK 1800-1895 FELTALÁLÓNAK ÉS FIZIKUSNAK. Nincs meg a szülőház. A helyén épült házról kétféle vélemény él a faluban. A valószínűbb változat szerint nem a Jedlik-portán állt a szülőház. A helyén épült ház fényképét közli a Műszaki Nagyjaink III. kötet Jedlikkel foglalkozó írás a 79. lapon. A helybeli Jedlik Kör tagjai kiállításon mutatják be a Jedlik-emlékeket, és szeretnének szobrot állítani a falu hírneves szülöttének. Zsákodi Csiszér János felújított szobra épp megfelelne.

Csorna

   Szent István tér. A csornai prépostsági rendházban van egy szép Kunc Adolfot ábrázoló olajfestmény. A rendház városi könyvtárként működő részében a falon KA jelzésű Kunc-címert láthatunk.

Sopron

   Bajcsy-Zsilinszky út 4. A Soproni Egyetem Botanikus Kertjében sorra megtalálhatjuk az egykori tanárok szobrait. Közülük Boleman Géza fizikus, a talapzatra vésett szöveg:

BOLEMAN GÉZA 1876-1961 TANÍTOTT: 1900-1948 A BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI AKADÉMIA FIZIKA-ELEKTROTECHNIKA TANSZÉKÉNEK ELSŐ TANÁRA (1904) AZ ELEKTROTECHNIKA OKTATÁSÁNAK MEGSZERVEZŐJE "ELEKTROTECHNIKA" CÍMŰ KÖNYVE (1917) A TÁRGY ELSŐ, ÉVTIZEDEKEN ÁT HASZNÁLT ALAPVETŐ MUNKÁJA. A B épület II. emeletén, a Fizika Tanszék folyosóján 1991 áprilisában az ELFT-centenárium tiszteletére, a Középiskolai Fizikatanári Ankét keretében két egymás mellett elhelyezkedő emléktáblát avattak: A NEVES FIZIKUS CHRISTIAN DOPPLER 1803-1853 A SELMECBÁNYAI BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI AKADÉMIÁN, EGYETEMÜNK ELŐDJÉNÉL AZ 1848-49-ES TANÉVBEN A FIZIKA PROFESSZORA VOLT.
A FIZIKA TAUISZÉK LABORATÓRIUMÁBAN VÉGEZTE EL SIMONYI KÁROLY PROFESSZOR AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI MESTERSÉGESEN GYORSÍTOTT RÉSZECSKÉKKEL LÉTREHOZOTT ATOMMAGREAKCIÓT 1951-BEN.

   Szentlélek utca 3. számú házban született Fényi Gyula, akiről kalocsai működése kapcsán is írunk. A Fényi portrét Haich E. készítette 1945-ben; a tábla szövege:

P. FÉNYI GYULA S. J. EBBEN A HÁZBAN LÁTTA MEG 1845. JANUÁR 8-ÁN A NAPVILÁGOT MELYNEK VILÁGHÍRŰ KUTATÓJA LETT. A látott emléktáblák, szobrok között ez volt a legszebb. Egyszerű, nemes megformálású a barátságos fej, szinte szoborként ugrik ki a falból, nem is relief. Körötte a tompa, sárgás márványon a csillagjegyek, amelyekben a Nap jár. Ezek mindegyikében, napról-napra, évről-évre figyelte a Napot a lelkes, tehetséges csillagász. És mintha az ő feje lenne a nap.

   Templom utca 26. A Széchenyi Gimnáziumnak a Liszt Ferenc Művelődési Ház felé néző Liszt Ferenc úti oldalán a következő szövegű táblát találhatjuk:

EBBEN AZ ISKOLÁBAN VÉGEZTE SALAMIN LEÓ TANÁR AZOKAT A KÍSÉRLETEKET, AMELYEKNEK EREDMÉNYEKÉNT LÉTREJÖTT AZ ELSŐ TÁVOLSÁGI TELEFONBESZÉLGETÉS HAZÁNKBAN 1877. DECEMBER 13-ÁN SOPRON ÉS PINNYE KÖZÖTT. EZT AZ EMLÉKTÁBLÁT A 100 ÉVES ÉVFORDULÓN A SOPRONI POSTAIGAZGATÓSÁG HELYEZTE EL.

   Széchenyi tér 11. Itt van a 435 éves Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium. A fizikusok, fizikatanárok a kapualjban és az udvari falon kaptak helyet. Felső Petrócról - a körtvélyesi elemi iskola után - ide jött 8 évig tanulni Mikola Sándor.

EBBEN AZ ISKOLÁBAN TANULT 1883-TÓL 1891-IG MIKOLA SÁNDOR 1871-1945 A KÍSÉRLETEZŐ FIZIKATANÍTÁS MAGYAR ÚTTÖRŐJE, KÍVÁLÓ PEDAGÓGUS, A BUDAPESTI FASORI EV. GIMNÁZIUM IGAZGATÓJA, A MTA RENDES TAGJA. EBBEN AZ ISKOLÁBAN TANULT 1915-TŐL 1923-IG VERMES MIKLÓS 1905-1990 A LEGENDÁS HÍRŰ FIZIKATANÁR. Emléktábla hirdeti a harmadik jeles diák, Fényes Imre emlékét is. Az emléktábláknál azonban sokkal életszerűbben is őrzik a múlt emlékét: a tehetséggondozás, a fizikai versenyek fellegvára lett az utóbbi évtizedekben Sopron. 1981 óta itt tartják a gimnáziumi második osztályosok országos Mikola-versenyének döntőjét. Ők rendezik a diákolimpikonok Fényes Imre versenyét és a magyar nyelvű gimnáziumok Vermes Miklós versenyét. És minden versenynél a győztesek nemcsak emléklapot, hanem emlékérmet is kapnak. Renner Kálmán művét. (Ő alkotta a Mikola-, Vermes- és Fényes-emléktáblákon látható reliefeket is.) A soproniak gondolnak a felkészítő tanárok munkájának elismerésére is. Megrendezték a Mikola-díjas tanárok I, és II. találkozóját. Az elsőn kiadták az Eötvös Társulat Mikola-díjához járó érmet is. A Soproni Postaigazgatóság támogatásával 1991-ben létrehozták a Vermes Miklós Alapítványt, és a Vermes-díjjal jutalmazott tanárok részére Vermes-érmet verettek.

Nagycenk

   A Széchenyi-kastélyban, miután tiszteletünket leróttuk a "legnagyobb magyar", Széchenyi István kriptájánál, megtekinthetjük az Elektronikai Múzeum kiállítását, ahol több másolat mellett Jedlik két eredeti eszközét és a Petzval Józsefről készült érmet is láthatjuk. Petzval József (FSz 41. 1991/7 címlap) Szepesbélán született 1807. január 6-án. Pesten tanult és tanított, 1837-től Bécsben műegyetemi tanár. Kutatásai a fénytan, főleg a fényképezés területén jelentősek. Az Országos Műszaki Múzeum anyagához tartozik a Petzval-emlékérem a fénykamera képével: az 1862-es Londoni Világkiállításon Voigthländer bécsi optikus kiállította a Petzval-féle, a világ első fényerős objektívét, melyet a zsűri éremmel díjazott. Petzval Józsefnek Szepesbélán van emlékmúzeuma, emléktáblája, a múzeum előtt szobra. 1991. október 16-án Budapesten a XI. kerületi Petzval utcában Kovács István felavatta Petzval József emléktábláját a 33. számú házon. 1891. szeptember 17-én halt meg Bécsben, ahol emlékét őrzi egy tábla az egyetemen, az egyik utca neve, és a temetőben található díszes síremléke. A Petzval-krátert a Hold túlsó oldalán, a Déli sark közelében a Boltzman és a Watson kráterek szomszédságában találhatjuk. [Nagy Márton, Sopron, Berzsenyi Dániel Gimnázium.]

ZALA MEGYE

Zalaegerszeg

   Iskola utca 1. A Mile benzinkút mellett Andráshidára beérve a település közepén forduljunk jobbra! Pár száz méter megtétele után a sarkon áll az Öveges József Általános Iskola. A kis előtér jobb oldalán fényképes ismertető, a zsibongóban emlékfal méltatja a névadó érdemeit:

1984. JÚNIUSÁBAN ÜNNEPELTÜK FENNÁLLÁSUNK 100. ÉVFORDULÓJÁT, ÉS NOVEMBER 9-ÉN VETTE FEL ISKOLÁNK ÖVEGES JÓZSEF NEVÉT.    Köztemető. A 76-os úton továbbhaladva a városközpont felé, forduljunk rá a Platán sorra, ez egyenesen ahhoz a temetőhöz vezet, ahol Öveges József pihen. A bal oldali kiskapun belépve, balra mintegy ötven méterre megpillanthatjuk a sír fekete márványlapját: ÖVEGES JÓZSEF KOSSUTH, SZOT, PROMETHEUS DÍJAS PROFESSZOR 1895-1979. Zalaegerszegen a TIT utódszervezetének neve Öveges József Ismeretterjesztő Egyesület.

   Kosztolányi út 35. A temetőtől a Göcseji úton végighaladva forduljunk balra az egyirányú Kosztolányi útra. A 35. számú házban született Izsák Imre Gyula csillagász. A róla elnevezett kráter a Hold túlsó oldalán az Eötvös-, Bolyai-, Fermi-kráterek közelében található. A megyei múzeum munkatársai és Izsák egykori iskolájának, a Zrínyi Miklós Gimnáziumnak fizikus, amatőr csillagász tanárai kezdeményezték, hogy nevezzenek el utcát volt jeles diákjukról, de ezt nem fogadták el, a kiszemelt utca Vizslaparki út lett. A megyei MTESZ támogatásával a Kosztolányi utcai szülőházon emléktáblát fognak elhelyezni.

Páka

   Kossuth utca 41. Emléktábla-avatás előtt állnak Pákán is, ahova a 74-es, majd Baktól a 75-ös úton haladva és Novánál Csömödér felé fordulva juthatunk. Pákán a kisvasút és a Kerkába siető patak mellett elhaladva megyünk a dombon álló templomhoz. E mellett épült az a kőház, ahol Öveges József családja élt, és ahol Öveges nyári szabadságát szokta tölteni. Farkas István polgármester 1992. október 5-i levelében értesít arról, hogy a képviselőtestület a következő szöveget fogadta el:

ITT SZÜLETETT ÖVEGES JÓZSEF (1895-1979) KOSSUTH-DÍJAS KÍSÉRLETEZŐ FIZIKAPROFESSZOR, TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KULTÚRÁNK KIVÁLÓ NÉPSZERŰSÍTŐJE. PÁKA ÖNKORMÁNYZATA ÉS LAKOSSÁGA 1993. Az emléktábla várhatóan 1993. I. negyedében készül el. A pákai házban lévő Öveges-hagyatékról is született határozat. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium politikai államtitkárának, Kálmán Attilának írásbeli tájékoztatása szerint "Zala megye közgyűlése felhatalmazta a megyei múzeumot arra, hogy a bútorokat és egyéb személyes ingóságokat az örökösöktől megvásárolja, helyreállítsa és kiállításon bemutassa. Így, ha különálló Öveges Emlékház nem is létesül, jeles fizikusunk emlékeit a múzeumban megőrizzük." (Bp., 1992. szept. 22.) A Kossuth utca 41. udvarán még áll Öveges szülőházának konyhája; a többi részt már le kellett bontani. [Vándor László megyei múzeumigazgató, Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg:]

Türje

   Zalaegerszegről Sümeg irányába haladva, vagy Vasvárról Zalabér felé juthatunk el Türjére, a "magyar Premontrei"-be. A dombtetőn a pirostéglás műemlék prépostsági templom 1230 előtt román stílusban épült. A templomhoz csatlakozó rendházban töltötte idős napjait Kunc Adolf. Márvány obeliszkje a helyi temetőben van. A templomtól Zalaszentgrót felé haladva a Takarékszövetkezet előtt balra találjuk a Kunc Adolf utcát. A Takarékszövetkezet mögött balra vivő út vezet a temetőhöz, amelynek végében van a szépen gondozott síremlék:

DR. KUNC ADOLF CSORNAI PRÉPOST-PRAELATUS SZ. 1841. DEC. 18, - 1905. SZEPT. 10. AZ ÖRÖK VILÁGOSSÁG FÉNYESKEDJÉK NEKI!

Nagykanizsa

   Deák tér 2. A felső templom melletti, nemrégen erősen átalakított házban született Zemplén Győző. Az Eötvös Társulat az 1960-as években emléktáblával jelölte azt meg:

EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT DR. ZEMPLÉN GYŐZŐ 1879-1916 AZ ELMÉLETI FIZIKA PROFESSZORA, A FOLYADÉKOK ÉS AZ ELEKTROMOS TÉR MOZGASANAK NAGYHÍRŰ KUTATÓJA. NEVÉT A LÖKÉSHULLÁMOKRA VONATKOZÓ ZEMPLÉN-TÉTEL ŐRZI.    Rozgonyi utca 23. A Batthyány (Landler) Gimnázium udvarán 1974. október 28-án avatták fel Zemplén Győző szobrát. A mészkőszobrot Szabolcs Péter készítette. A hetvenes években a tehetségápolás jelentős országos rendezvényei voltak a Zemplén Győző Emléknapok kísérletbemutatói és fizikaversenyei. A győztesek és felkészítő tanáraik bronz Zemplén-érmet kaptak. Szabolcs Péter az érmen a 25 éves, a szoborral pedig a 37 éves Zemplént mintázta meg. Érem: (FSz 1979/9., "Zemplén-emlékszám" címlap. Szobor FSz 1975/6. címlap, az avatásról szóló cikk a 234. oldalon.) Érdemes megtekinteni a Batthyány Gimnázium régi fizikai eszközgyűjteményét.

   Zemplén Győző utca. Nagykanizsa keleti városrészén egy utcát 1976-ban Zemplén Győzőről neveztek el.

   Zrínyi utca 18/A. Zemplén Győző Általános Iskolában a névadót emlékfal mutatja be.

   Köztemető XXXVI. tömb, 1. sor, 15. sírhely. A Városi Köztemető végében, a vadgesztenyesort elhagyva, az urnatartók melletti második úton balra befordulva, az első keresztút sarkán jobbra, mintegy 100 m-re található Mikola Sándor sírja.

MIKOLA SÁNDOR 1871-1945 A BUDAPESTI EVANGÉLIKIJS GIMNÁZIUM IGAZGATÓJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA R. TAGJA. Mikola a közeli szlovéniai Gornji Petrovcin (Péterhegy, Felső Petróc) született 1871-ben. A szülőház helyén 1893-ben épült ház ma már lakatlan, de több emléket is őriz Mikoláról. Balogh László, Batthyány Gimnázium, Zrínyi utca 23.

VESZPRÉM MEGYE

Balatonfüred

   Tagore sétány a Balaton partján. Amikor tisztelettel adózunk a fát ültető tudósoknak, akkor gondoljunk azok munkájára is, akik lehetővé tették e fák elültetését; konferenciát szerveztek, meghívták a világhírű fizikust, és gondoskodtak az ültetés engedélyezéséről, az emléktáblák elkészítéséről. (Innen indultak el 1972-ben az azóta három kontinenst bejárt kétévenkénti Neutrínó Konferenciák). A magyar fizika világméretű elismertségét jelzi az a tény, hogy ennyi nemzetközi kiválóság jött el Magyarországra, Balatonfüredre, és megtisztelte a magyarokat jelenlétével, előadásaival, a fa ültetésével. Idősorrendben az egyre fiatalabb platánok előtt emléktáblák hirdetik:

EZT A FÁT RICHARD FEYNMAN NOBEL-DÍJAS FIZIKUS ÜLTETTE 1972. JÚNIUS 13-ÁN.
EZT A FÁT BRUNO PONTECORVO LENIN-DÍJAS FIZIKUS ÜLTETTE 1972. JÚNIUS 13-ÁN.
EZT A FÁT I. M. FRANK NOBEL-DÍJAS SZOVJET FIZIKUS ÜLTETTE 1972. AUGUSZTUS 3-ÁN.
EZT A FÁT WIGNER JENŐ NOBEL-DÍJAS FIZIKUS 1976. AUGUSZTUS 14-ÉN ÜLTETTE.
EZT A FÁT PAUL ADRIEN MAURICE DIRAC NOBEL-DÍJAS FIZIKUS ÜLTETTE 1977. JULIUS 11-ÉN.
EZT A FÁT A. M. PROHOROV A SZOVJET TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FIZIKAI OSZTÁLYÁNAK ELNÖKE, NOBEL-DÍJAS FIZIKUS ÜLTETTE 1979. JÚNIUS 9-ÉN.
A FÁT ÜLTETTE RUDOLF MÖSSBAUER NOBEL-DÍJAS NÉMET FIZIKUS 1982. JÚNIUS 15-ÉN.
EZT A FÁT DR. NEVILL F. MOTT ANGOL NOBEL-DÍJAS FIZIKUS ÜLTETTE 1986. SZEPTEMBER 18-ÁN.
EZT A FÁT BENOIT MANDELBROT FRANCIA MATEMATIKUS A FRAKTÁLOK FELFEDEZŐJE ÜLTETTE 1987-BEN.

Kürti Miklós faültetésénél magam is jelen voltam; ő az energiaalternatívák oktatási konferencia vendége volt. Az ő és Teller Ede fájának árnyékos hely jutott, ezért ők tiszafát ültettek. A Kürti Miklós fája alatt lévő táblán ez áll: EZT A FÁT KÜRTI MIKLÓS A MÉLYHŐMÉRSÉKLETŰ FIZIKA KUTATÓJA ÜLTETTE 1989. SZEPTEMBER 10-ÉN. (FSz 1989/11 címlap) Teller Ede 1991 szeptemberében ültette el a sétány legfiatalabb fáját: EZT A TISZAFÁT TELLER EDE AZ ATOMENERGIA-KUTATÁS ÚTTÖRŐJE, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TISZTELETBELI TAGJA ÜLTETTE 1991 SZEPTEMBERÉBEN. (FSz 1992/1 hátlap) [Vastagh György, Lóczy Lajos Gimnázium, Ady Endre út.] A parti fáktól pár perces sétával feljuthatunk a Kossuthról elnevezett savanyúvíz forrás mögött lévő Gyógytérre, a Balatoni Pantheon árkádjához. Itt azoknak állítottak emléktáblát, akik valamilyen módon kapcsolódtak a Balatonhoz. Tudjuk, hogy Eötvös torziós ingájával végzett méréseket a Balaton jegén, ezért kapott itt domborműves emléktáblát 1959-ben: EÖTVÖS LORÁND A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEM TANÁRA ÉS A MAGYAR TUD. AK. TAGJA DOLGOZTA KI A FÖLD BELSŐ RÉTEGEINEK GRAVITÁCIÓS VIZSGÁLATI MÓDSZERÉT. GRAVITÁCIÓS KETTŐS INGÁJÁT 1901/2 ÉS 1902/3 TELÉN A BEFAGYOTT BALATON JEGÉN, FÜRED ÉS TIHANY KÖZÖTT PRÓBÁLTA KI ÉS HITELESÍTETTE. MÓDSZERÉVEL, AMELY AZ EGÉSZ VILÁGON ELTERJEDT, A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYNAK NAGY HASZNOT, HAZÁNKNAK NAGY DICSŐSÉGET SZERZETT. EÖTVÖS ALKOTÁSÁNAK EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATTA E TÁBLÁT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT 1959-BEN.

   Noszlopy Gáspár u. 2. Az Eötvös Loránd Általános Iskola zsibongójában Eötvös-emlékfalat, az iskolaudvaron pedig karcsú posztamensen nem megszokott formájú bronz Eötvös-mellszobrot találhatunk. Borbás Tibor művét 1989. május 16-án avatták fel.

   Új temető. Ha észak felől megyünk be, akkor lefelé haladva bal kézről hamar megleljük a Balaton felé néző Kerekes-emlékkövet. A sírkövön ez áll:

KEREKES FERENC 1784-1850. A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM PROFESSZORA, A MAGYAR TUDOMÁNY KIMAGASLÓ, SOKOLDALÚ MŰVELŐJE, TERMÉSZETTUDÓS, NYELVÉSZ, PEDAGÓGUS. Hagyomány-tiszteletből ott ebédeltünk, ahol a faültetés idején, 1991. szeptember 6-án Teller Ede, az "Arany Korona Restaurant"-ban (Kossuth u. 11.); meg is néztük Teller sorait a vendégkönyvben.

Tihany

   Tihanyi Geofizikai Intézet az apátsági templom mögött a rév felé vezető úton van, a nagy autóparkoló közelében, de az azzal szemközti oldalon. Körmendi Alpár igazgató szívesen megmutatta az értékes Eötvös-relikviákat, felújított ingákat, Eötvös sztereo-fotóit, annak ellenére, hogy a leendő kiállítás még rendezés alatt állt. 1989-ben, átmenetileg az apátsági templomhoz csatlakozó bencés rendház múzeumnak használt épületében volt a kiállítás. Most visszaszorul az intézetbe.

   A Tihanyi Apátság mellett látható Amerigo Tot "Őfelsége a kilowatt" című szobra.

   Az MTA Biológiai Kutatóintézet kertjében, a tóparton 1970-ben "állították fel Tihanyban Schaár Erzsébet »Tudósok« című zseniális alkotását" - írja Wehner Tibor "Köztéri szobraink" (Gondolat, 1986) művében. Idézünk Wehner könyvéből: "A tihanyi Tudósok művészettörténeti érték. Schaár tihanyi monumentuma a művész nagyon kevés, köztéren megvalósult kompozícióinak egyike, ám így is elmondható: a felszabadulás utáni magyar szobrászat egyedülálló, kimagasló értékű, korszakot záró és korszakot nyitó alkotása. (...) A fákkal és bokrokkal beültetett ligetes parkban - háttérben a Balaton víztükrével - áll Schaár Erzsébet csaknem három méter magas alkotása: két, egymás mögé helyezett kapu architrávja alatt egy-egy figura fordul a közeledő felé. A kapuk által teremtett tér egyszerre zárt és nyitott, lüktető. Beke László hívta fel a figyelmet arra, hogy a művész már nem szobrokat készít, hanem környezeteket és tereket. A törekvés eklatáns megnyilvánulása a tihanyi monumentum; a két kapu-motívum finoman mérlegelt rendszere - a kapuk alá állított figurákkal együtthangzón komponálva - úgy alkotja meg terét, hogy nem lelhető meg az a határvonal, átvezető pont, amely a művet környezetétől elválasztja, vagy amely környezetével összekapcsolja. A kapuk és az alattuk álló alakok észrevétlenül épülnek be a térbe, úgy, hogy autonóm terüket is mintegy észrevétlenül terjesztik ki a tágabb természeti környezetbe, A tudatosan mérlegelt térszervezés egyenes következménye, hogy Tihanyban körüljárható, minden nézetből egyenrangú látványt kínáló mű született."

Ajka

   Bródy Imre út 4. A városközpont közelében van a Bródy Imre Gimnázium és Szakközépiskola. Az épület bejáratának közelében áll Bródy Imre mészkőszobra; Kőfalvi Gyula alkotása, amelyet 1967. november 5-én avattak. Ez az első Bródy-szobor Magyarországon. (FSz 1992/8. címlap. Tudósítás: FSz 1968/7, 224.). A gimnázium első emeletén Bródy fényképe alatt márványtábla áll:

BRÓDY IMRE 1891-1945 AZ ELSŐ BRÓDY NAPOK EMLÉKÉRE: AZ ISKOLA TANULÓI ÉS TANÁRAI. 1969. III. 20.

Ajkacsinger

   Ide autóbusszal is kijuthatunk. A buszmegállóval szemben áll egy ipari műemlék, az első magyarországi kripton-gyár, ahol Bródy Imre szabadalma alapján állították elő az új típusú, Bródy által felfedezett izzólámpákhoz a kriptont. A vörös téglás épület falán rozsdafoltos márványtábla emlékeztet a tényre:

EZ AZ ÉPÜLET IPARI MŰEMLÉK E GYÁRBAN DOLGOZOTT AZ 1930-AS ÉVEKBEN BRÓDY IMRE KIVÁLÓ FIZIKUS, A KRIPTONTÖLTÉSŰ IZZÓLÁMPA FELTALÁLÓJA, A FASIZMUS ÁLDOZATA. ÁLLÍTOTTA AJKA VÁROS TANÁCSA, A SZAKMUNKÁSTANULÓK I. ORSZÁGOS HONISMERETI TÁBORA 1978. [Szilvássy Zoltánné dr., Veszprémi Egyetem Fizika Tanszék]

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Tata

   Tanoda tér 5. Eötvös József Gimnáziumnak a tó fölé magasodó épületében az első emeleten márványtábla hirdeti:

ÖVEGES JÓZSEF 1895-1979 KOSSUTH-DÍJAS FIZIKUS EBBEN AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT 1922-TŐL 1924-IG ÉS 1930-1940-IG 1980. Itt rendezik meg évek óta az Öveges Versenyeket. Úttörő munkát vállalt magára az Eötvös Gimnázium és az Eötvös Társulat Általános Iskolai Tanári Szakcsoportja azzal, hogy 1991. május 17. óta az általános iskola VII. és VIII. osztályos tanulóinak is megrendezi az Országos Öveges József Fizikaversenyt. A győztes iskola tanulóit azzal is jutalmazzák, hogy a következő évben ők helyezhetik el a megemlékezés koszorúját az Öveges-emléktáblán. A korábban középiskolásoknak kiírt versenyt Kálmán Attila kezdeményezte és szervezte (FSz 61/332.).

   Hősök tere 9. Bláthy Ottó Ipari Szakmunkásképző Iskola. A folyosóján Bláthy emlékkiállítás és a Bláthy-fal fogad bennünket. A Bláthy-fal márványlapjában domborművet helyeztek el, Brém Ferenc művét:

BLÁTHY OTTÓ 1860-1939 GÉPÉSZMÉRNÖK FELTALÁLÓ A MAGYAR ERŐSÁRAMÚ IPAR ÚTTÖRŐJE.

   1987. szeptember 24-én avatták fel. (Az avató beszédet az elnevezést javasló Kálmán Attila tartotta.) A fal előtti szép növények is mutatják, hogy elevenen őrzik, ápolják a város szülöttének, Bláthy Ottó Titusznak az emlékét. Hárskuti Attila igazgató úrtól megtudtuk, hogy a diákokkal együtt minden évben elmennek Budapestre a Kerepesi temetőbe, és gondozzák, megkoszorúzzák Bláthy síremlékét. - Ebben az iskolában jutott eszünkbe, hogy biztosan sikerült volna még több emlékhelyet fellelnünk, ha közvetlenül a fizikusról elnevezett iskoláknak is írtunk volna. Őszintén bevalljuk, hogy korábban nem tudtunk - a kapott levelek és az irodalmi búvárkodás alapján sem erről az iskoláról, sem a tóparti Bláthy-szülőházról, se az Öveges utcáról. Tatán jutottunk ezekhez az információkhoz. Ugyanúgy, ahogyan majdnem minden felkeresett helyen találtunk - számunkra - új műtárgyakat. Ilyenkor mindig örültünk, hogy a tiszteletadáson és az élményszerzésen túl az új ismeretek miatt is érdemes volt személyesen végigjárni az emlékhelyeket.

    Tópart u. 5. A tatai tó partján műemlék ház, falán márványtáblát avattak 1985. augusztus 2-án:

EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT 1860 AUGUSZTUS 11-ÉN BLÁTHY OTTÓ TITUSZ 1860-1939 GÉPÉSZMÉRNÖK, A TRANSZFORMÁTOR EGYIK FELTALÁLÓJA, A MAGYAR ERŐSÁRAMÚ IPAR ÚTTÖRÖJE. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET TATA BARÁTAINAK KÖRE 1980.

Oroszlány

   Asztalos János utca 2. Eötvös Loránd kőből készült emléktábláját hányatott sorsa után a szakmunkásképző intézet bejárati kapujának bal oldalán helyezték el:

EÖTVÖS LORÁND 1848-1919. VILÁGHÍRŰ GEOFIZIKUS AZ EÖTVÖS-INGA FELTALÁLÓJA ZÁVORY, FÖLDESY 1955.

Komárom

    Jedlik Ányos utca. Jedlik sokszor járt Komáromban, a megyében Szimőn (a Duna túloldalán, mai neve Zemne) született.

    Eötvös Loránd utca.

FEJÉR MEGYE

Bicske

    Bicske határában a várostól 3 km-re, az 1-es autósztráda közelében rálelhetünk az 1847-ben épült Nagy Károly-féle csillagvizsgáló és a hegyei kastély romjaira. Valami állagmegőrzés, vagy felújítás-félét véltünk felfedezni a klasszicizáló hegyi kastélyon. A kastély volt tulajdonosa - a Kossuth kormány külügyminisztere - Batthyány Kázmér volt. A csillagvizsgálót, valamint a családi mauzóleumot Batthyány Kázmér gazdatisztje, Nagy Károly építtette. Nagy Károly, a vegytan és természettan tudósa járt Angliában, Németországban, Franciaországban, az Egyesült Államokban. 1836-ban a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. Külföldi tanulmányútjai során matematikai és csillagászati ismeretekre tett szert. A bicskei csillagászati obszervatóriumot saját költségén értékes és korának legkorszerűbb műszereivel szerelte fel. Nagy Károly hozta be Magyarországra és népszerűsítette a métert és kilogrammot. Ő készítette el hazánknak az első éggömböt. Népszerűsítette a mikroszkópot és távcsövet. A szabadságharc után Batthyány Kázmér birtokait elkobozták, így a Hegyikastélyt, rajta a csillagvizsgálót és mauzóleumot is. A csillagvizsgáló 1849-ben tönkrement. Műszereit az MTA, majd Eötvös Loránd őrizte. Most az Uránia Csillagvizsgálóban találhatók.

Tordas

   A községben található az a 17. századi barokk épületből a múlt század második felében kialakított romantikus stílusú kastély, amelyben Sajnovics János kiváló nyelvész és csillagász született 1733-ban. 1970-ben ennek falán emléktáblát helyezett el a Magyar Tudományos Akadémia:

E HÁZBAN SZÜLETETT 1733. MÁJUS 12-ÉN SAJNOVICS JÁNOS NYELVÉSZ ÉS CSILLAGÁSZ AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ NYELVTUDOMÁNY KIVÁLÓ ÚTTÖRŐJE A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS A TÁRSADALOM- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT 1958. A kastélyban jelenleg szociális otthon működik. Kellő körültekintéssel közelítsük meg a kapu mögötti falon lévő emléktáblát!

   Sajnovics tér 6-7. A kastély mellett lévő templom kertjében közös Sajnovics-Hell-emléktáblát találhatunk, melynek befelé néz a szövege:

EKVATORIALIS NAPÓRA EGYHÁZUNK ÉS HAZÁNK VILÁGHÍRŰ FIÁNAK SAJNOVICS JÁNOS JÉZSUITA PAPNAK EMLÉKÉRE SZÜLETÉSE 225. ÉVFORDULÓJÁRA AZ ESZTERGOMI ÉS A SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYE 1958. DR. HELL MIKSA MAGYAR CSILLAGÁSZ-PAP EMLÉKÉRE. Az emléktáblát P. Csupor Zoltán Mihály érseki tanácsos állíttatta. P. Csupor Zoltán magánmúzeumában sok egyedi különlegesség mellett a Sajnovics szobor gipszeredetijét, Nagy Miklós alkotását, és más Sajnovics-emlékeket találhatunk. Sajnovics János hegesztett fémlap szobrával díszített szép díszkút a templom és a kastély közelében, az útkanyarban áll, ez jelzi, hogy le kell térnünk a főútról a templom, a kastély felé. A szobor alatt a következő kőbe vésett szöveg olvasható: SAJNOVICS JÁNOS 1733-1785 A FINN-MAGYAR NYELVROKONSÁG TUDOMÁNYOS MEGALAPOZÓJÁNAK A KÖZSÉG NAGY F'IÁNAK EMLÉKÉRE ÉS TISZTELETÉRE EMELTE A HANGYA SZÖVETKEZETEK TÁBORA 1943-BAN NYELVÉBEN ÉL A NEMZET DEMONSTRATIO IDIOMA UNGARORUM ET LAPPONUM IDEMESSE MDCCLXX. Egy feltételezett Sajnovics olajfestmény a Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 9/1991. Érd 49. lapján látható.

Nadap

    A Velencei-tótól északra, a tóhoz közel fekvő kisközségben található az úgynevezett "szintezési ősjegy": egy vasráccsal körülkerített "feliratos kőobeliszk", melyet régóta megállapodottnak vélt, azaz változatlan tengerszint feletti magasságú "Őshegy" egyik pontján helyeztek el. Valójában - mint később kiderült - évtizedek alatt ez a pont 32 millimétert emelkedett az Adriai tenger úgynevezett "nullpontjához" viszonyítva.

Székesfehérvár

   Szent István tér 4. falán, az Eötvös Társulat centenáriumi évében, 1991. május 17-én emléktáblát helyeztek el:

EBBEN A HÁZBAN TÖLTÖTTE IFJÚSÁGÁNAK ÉVEIT 1893-TÓL 1911-IG LÁNCZOS KORNÉL A MATEMATIKA ÉS A FIZIKA KIVÁLÓ MŰVELŐJE, A KVANTUMMECHANIKA ÉS A RELATIVITÁSELMÉLET VILÁGSZERTE ISMERT TUDÓSA. Az emléktábla állításához a Városi Önkormányzat és Cseh István nyugalmazott főiskolai docens pénzadománnyal járult hozzá. Az avatási ünnepség résztvevői kiállításon tekinthették meg a Lánczos Kornél tudományos munkásságát bemutató eredeti dokumentumokat. (FSz 41. 1991/7 p. 257-259.) Az eseményről ünnepélyesen emlékezik meg Székesfehérvár az Eötvös Társulat szervezésében, az Akadémiával közösen. [Ronyecz József, Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, Székesfehérvár.]

TOLNA MEGYE

Paks

   Dózsa György út 95. Az Energetikai Szakképzési Intézet főiskolai szárnyának előcsarnokában absztrakt szobor fejezi ki az Atomenergia ideáját. A szobor talapzatába a magfizika neves külföldi és hazai kutatóinak nevét vésték, Rutherfordtól Szalai Sándorig és tanítványaiig. A pécsi Bencsik István alkotása. [Torma Béla, Energetikai Szakközépiskola, Paks.]

BARANYA MEGYE

Pécs

   Székesfehérvár utca 4. A Pollack Mihály Építőipari Technikumban Engert Ádám, Somogyi Géza, Széky Pál és Tepes Ferenc tanároknak domborműves emléktáblát állítottak. Széky Pál fizikatanár volt.

   Vörösmarty u. 4. A Vegyipari Gépészeti Szakközépiskola 1993-ban Hevesy György nevét veszi fel.

BÁCS-KISKUN MEGYE

Izsák

   Az 52-es úton Kadafalvánál letértünk Ágasegyház, Izsák felé. A faluba érve jobbra fordultunk, és az önkormányzati hivatal épületének falán azonnal megtaláltuk Szily Kálmán fizikus-matematikus-nyelvész 1988-ban avatott márvány emléktábláját, amelyet a falu lakossága a BME és az MTA támogatásával állított fel:

EZEN A HELYEN ÁLLT A SZILY CSALÁD HÁZA, AMELYBEN SZÜLETETT SZILY KÁLMÁN 1838-1924 EGYETEMI TANÁR A MŰEGYETEM REKTORA 1889-1905 KÖZÖTT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FŐTITKÁRA FIZIKUS, MATEMATIKUS, NYELVÉSZ IZSÁK LAKOSSÁGA 1988. Az Önkormányzat épületével szemben lévő Falumúzeumban gazdag anyag található Szily Kálmánról, a falu szülöttjéről és Táncsics Mihályról, a falu tanítójáról. [Közgyűjtemény-vezető: Kovács Gyula tanár.]

   Szily Kálmán utca. A Rákóczi úttal párhuzamos Bocskay útból nyílik.

Kalocsa

   Schöffer Miklós CHRONOS-8 kibernetikai-optikai jellegű szobráról a Televízió egy 1984. évi adásában ezeket mondta: "Ott (Kalocsán) készítették azt a 26 méteres kibernetikus fénytornyot, ami éjjel 2 km-es fénysávokkal megmagasodik. Ott a helyszínen a közönség kibernetikus párbeszédet folytat a toronnyal: több mikrofon van a torony körül." (FSz 1985/8 címkép)

   Fényi Gyula utca Kalocsa kertvárosában van.

   Szent István király út 23-25. a Szent István Gimnázium tetején a csillagvizsgáló tornya. A csillagászati obszervatóriumot Haynald Lajos bíboros, kalocsai érsek (1816-1891) alapította. - "A Haynald Obszervatóriumot helyreállíttattuk. Több korábbi műszer, eszköz és használható távcső van fent. A kupola ismét nyitható. A könyvtár is megvan, bár erősen hiányos. Az elveszett, illetve elhurcolt műszerek közül néhányat felleltünk, visszaszerzésük folyamatban van. Esetenként, éjszakai megfigyelésre növendékeinknek van lehetősége, mert nincs szakemberünk." - tájékoztat Terney Dezső gimnáziumi igazgató. A Haynald Obszervatórium leghíresebb kutatójának, a meteorológiai és Nap megfigyeléseiről ismert Fényi Gyulának szobrot állítottak a gimnáziummal szemközti kis parkban. A belvárosi temető jezsuita sírkertjében van Fényi Gyula sírja (mh. 21. XII. 1927.) Ahogy belépünk a temetőbe és balra nézünk, azonnal láthatjuk az út végén a középpontban lévő carrarai márványból készült szép Pietát. Ezt veszik körül a páterek egyszerű öntöttvas keresztjei. Itt nyugszik Tóth Mike Mihály (mh. 3. X. 1932.) is, kalocsai tanár, természettudós és ásványgyűjtő. A róla elnevezett utca merőleges a Fényi utcára. - A Fényiről elnevezett kráter a Hold túlsó oldalán, közelítőleg Pauli és Kármán szélességi körén, a Rydberg-kráter közelében van.

PEST MEGYE

Tura

    A Loire-völgyi kastélyokkal vetélkedő, de ma már omladozó turai kastély, Ybl Miklós pompás alkotása, Hevesy György nyári tartózkodásainak színhelye. 1945 után jó ideig iskolaként működött. Ma egyetlen őr lakik a kastélyban. A helybeliek emlékében úgy él Hevesy, mint egy "angol lord, aki elvette Sósberger Viktor báró leányát, és nyaranként itt időzött" [sic]. A radioaktív nyomjelzés Nobel-díjas felfedezője megérdemelne egy emléktáblát.

Sülysáp

   Ez a falu műemlék templomáról és a Budapest Galéria szoborraktáráról ismert. Angyalok, háborús hősök és Ferenc József társaságában itt volt 1966-tól 1986-ig Jedlik Ányos mészkőszobra is. A 60 cm magas kő mellszobor Zsákodi Csiszár János alkotása 150 cm magas kőalapon a budapesti Városligetben volt 1952-től 1960-ig. Az orrán sérült szobor jelenleg Madarassy Walter szobrászművésznél van, restaurálásra vár. Szívesen áldozna a felújításra és felállítaná a Jedlik-kertben a szobrot Jedlik Ányos szülőfalujának, Szimőnek, s szlovákiai Zemnének lelkes közössége.

Tápiósáp

   A Dózsa György úton található Hevesy György háza.

Alsógöd

   Wigner Jenő szülei alsógödi nyaralójában írta "A kvantummechanikai csoportelmélet alapjai" című, ma már klasszikusnak számító művét.

CSONGRÁD MEGYE

Szeged

   Dóm tér. A jeles emberek megbecsülésének tradicionális módja az, hogy születésük, működésük helyén állítanak a tiszteletükre emléktáblát, szobrot. Ezekről írtunk eddig. De találkozhatunk azzal is, hogy egy közintézmény a tevékenysége területéhez kapcsolódó személyeknek létesít szoborparkot. Ilyenek Budapesten a Mezőgazdasági és Földművelésügyi Minisztérium Kossuth téri árkádjai alatt, vagy az Öntödei Múzeum (Budapest, Bem J. u. 20.), illetve a Közlekedési Múzeum előtt a Városligetben lévő szobrok. Egy egész nemzet legkiválóbbjainak tiszteletét szolgálják a panteonok: Rómában, Párizsban, Londonban és Szegeden. A szegedi Dóm téren a József Attila Tudományegyetem U-alakú épületének árkádsorában a Nemzeti Emlékcsarnokban a költők, írók, művészek, politikusok, tudósok képmásai néznek ránk. Ha úgy kezdjük el sétánkat, hogy hátunk mögött van a Dóm, akkor a jobb oldali, nyugati oldalon hamarosan a jól ismert kettős domborművet találjuk, Körmendi Frim Jenő művét, felül:

BÁRÓ EÖTVÖS LORÁND FIZIKUS 1848-1919. alul: JEDLIK ANYOS FIZIKUS 1800-1895. A másik oldalon már a Dóm felé haladva meglelhetjük Segner tábláját rajta az ismert hosszúparókás fej és alatta SEGNER JÁNOS ANDRÁS 1704-1777 ORVOS-FIZIKUS. A Mikes Sándor alkotta emléktáblát 1978. május 19-én avatták fel a megyei MTESZ és a Városi Tanács kezdeményezésére. (1965 és 1989 között Szegeden összesen 50, és ezen kívül Csongrád megyében még 23 műszaki-tudományos tárgyi emléket létesítettek a MTESZ közreműködésével; ezek közül Szegeden öt és Hódmezővásárhelyen egy emléktábla gyarapítja a fizikus-emlékhelyeket.)

   Klauzál-tér 5. Születésének 100. évfordulóján, 1985. április 17-én avatták:

DR. ORTVAY RUDOLF 1885-1945 ELMÉLETI FIZIKUS VOLT SZEGEDI EGYETEMI TANÁR EMLÉKÉRE.

   Dózsa György utca 6. Az 1987. április 3-án avatott márványtáblán olvashatjuk:

ITT LAKOTT POGÁNY BÉLA 1887-1943 FIZIKUS, EGYETEMI TANÁR, AKADÉMIKUS, MTESZ 1987 VÁROSI TANÁCS. Az avatás időpontja: 1987. április 3. A Dózsa György út és a Tisza Lajos körút sarkán levő házban a Radnóti Miklós Gimnázium működik. Ez volt Gyulai Zoltán egykori lakóháza. Ezt hirdeti az az emléktábla, amelyet a Dózsa György úti falon helyeztek el 1987. december 18-án: ITT LAKOTT GYULAI ZOLTÁN 1887-1968 FIZIKUS, EGYETEMI TANÁR, AKADÉMIKUS, MTESZ 1987 VÁROSI TANÁCS.

   Berzsenyi utca 1. számú házon halálának 10. évfordulóján, 1979. december 22-én avatták fel Budó Ágoston emléktábláját:

EBBEN A HÁZBAN LAKOTT ÉS ALKOTOTT DR. BUDÓ AGOSTON 1914-1969 KOSSUTH-DÍJAS AKADÉMIKUS A FIZIKA KÍVÁLÓ MŰVELŐJE, VÁROSI TANÁCS 1979 MTESZ.

   Segner-tér 7. Segner emléktábla. [Felvilágosítást ad: Bátyai Jenő 6726. Szeged, Vedres út 18/A.]

   A temetőben, Móra Ferenc sírja közelében van Budó Ágoston fekete márvány síremléke:

BUDÓ AGOSTON AKADÉMIKUS, EGYETEMI TANÁR 1914-1969. majd sorban megtaláljuk az egyetemi oktatók sírjait: Kize Lászlóné, Gonbay Lajos, Horvai Rezső, Sárkány Béla, Salkovics Endre. A gyevi temetőben nyugszik Horváth János.

Hódmezővásárhely

   Szent István út 1. Wittmann Ferenc fizikus tiszteletére szülővárosa 1985. április 15-én emléktáblát avatott az MTESZ-székház földszinti üvegablaka mögött:

WITTMANN FERENC (1860-1932) FIZIKUS, A MŰEGYETEM ELSŐ KÍSÉRLETI PROFESSZORA, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZÜLÖTTJE. Időközben a földszinti kis előtérből órásműhely lett, így az emléktáblát leszerelték, az az emeleti MTESZ-irodában várja további sorsát. [Márky-Zay János, Kossuth Zsuzsa Gimnázium]

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Debrecen

   Egyetem tér. A Kossuth Lajos Tudományegyetem főépületében a fedett díszudvar falán sorra megszemlélhetjük a várossal, az egyetemmel kapcsolatba került nevezetes személyiségek festett emléktábláit. A főbejárattól felérünk a díszudvar emeleti részére. Szemben van a könyvtár, s közvetlenül mellette:

KEREKES FERENC 1784-1850. Balra a második és harmadik keretben ezt olvashatjuk: MARÓTHI GYÖRGY 1715-1744.
HATVANI ISTVÁN 1717-1786.
A kémiai épületben lévő TTK-kari tanácsteremben van Hatvani István halálának 200. évfordulójára, 1986-ban készült szép 37 x 53 cm-es bronz domborműve, Tóth Sándor alkotása. A kémiai épület vonalában, a főépület oldalán, két út találkozásánál lehajló tölgyágak alatt karosszékben pihen bronzba öntve "A professzor", akire Hatvani István ihlette Varga Imrét (1972). Az életnagyságú szobor jobb kezét asztalra helyezi, amelyen könyv és gyertyatartó van. A szellemi feszültséget remekül ragadta meg. (FSz 1976/8 címlap). Az "ördöngős" professzor alakját irodalmi és zenei alkotások is megörökítik (Arany János, Jókai Mór, Kerekes János). Ezen kívül Hatvani nevét viseli az Eötvös Társulat Hajdú-Bihar megyei, 12 éve rendszeresen folyó, népszerű fizikaversenye és a megyei MTESZ díja is. A MTESZ Megyei Díjjal járó bronz érem előlapján egy erőteljes megformálású Hatvani-fej és a Hatvani István Díj felírás, a hátlapján pedig a következő áll: DEBRECEN A MTESZ HAJDÚBIHAR MEGYEI SZERVEZETE 1957. JÚNIUS 21. 12H Az érmet Tóth Sándor készítette. A MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 1990 augusztusában - a Hatvani-díj anyagi fedezetének biztosítására - "Hatvani István MTESZ Díj Alapítványt" hozott létre. Ugyancsak Hatvani István Alapítványt létesített 1992-ben az Ybl Miklós Műszaki Főiskola Debreceni Főiskolai Egysége a debreceni műszaki felsőoktatás fejlesztésére.

   Kálvin tér 11.

E HÁZ HELYÉN ÁLLÓ HÁZBAN LAKOTT HATVANI ISTVÁN A REFORMÁTUS KOLLÉGIUM TERMÉSZETTUDÓS PROFESSZORA, KÉSŐBB ERDÉLYI JÓZSEF THEOLÓGIAI TANÁR, ARANY JÁNOS EGYIK PÁRTFOGÓJA. ARANY JÁNOS ÉS PETŐFI SÁNDOR TÖBBSZÖR VENDÉGE VOLT E HÁZNAK. MEGJELÖLTE A BÉKE (SZT. ANNA) U. 19. SZ. DOLGOZÓK ALTALÁNOS ISKOLÁJA.

   Kálvin tér 15. A Református Kollégium régi épületében a kopott falépcsőkön felfelé haladva szemünk elé tárul a második emeleti, az Oratórium előtti falon egy freskó, Gáborjáni Szabó Kálmán műve 1939-ből, amelyen Maróthi Györgyöt, a kollégium fiatalon elhunyt matematika-fizika professzorát, a Kántus (többszólamú kórus) megalapítóját a Kántus dirigenseként láthatjuk. Emléktáblájával találkozunk a kollégium udvari árkádsorán. Ezeken kívül nevét Debrecenben utca, diákotthon és az országosan ismert kórus örökíti meg. A kollégium régi épületében felérve a II. emeletre balra egy üvegmozaikot láthatunk, Toroczkai Oszvald alkotását (1936): Hatvani kísérletet mutat be diákjainak. Az üvegmozaik alatt helyezték el Hatvani kalandos sorsú latin feliratos sírkövét. (Az kettétörve egy debreceni ház kerékvetőjéül szolgált.) Ha bemegyünk az első emeleti könyvtárba, akkor az ott őrzött szobrok közt megtalálhatjuk Sárvári Pál (1765-1846) matematika-fizika professzor gipsz mellszobrát. A Sárvárit ábrázoló olajfestmény (ismeretlen művész alkotása a 19. századból) a Déri Múzeumban található. Ha a régi épületből tovább haladunk befelé a gimnázium fe1é, akkor elérkezünk a kollégium panteonjához. Itt huszonkét bronz reliefet találhatunk, amelyek - három kivételével - mind 1938-ban készültek azonos méretben, azonos színezéssel. Az alapba erősen mélyített profilábrázolású, egyszerű, nagyvonalú Hatvani portré Medgyessy Ferenc alkotása:

HATVANI ISTVÁN 1713-I786. DEÁKUNK, TANÁRUNK, TERMÉSZETTUDÓS, ORVOS-DOCTOR, VALLÁSPEDAGÓGUS. Finom, foltszerű Debreczeny Tivadar Kerekes Ferenc-ábrázolása, melynek szövege: KEREKES FERENC 1784-1850. DEÁKUNK, TANÁRUNK, KIVÁLÓ PEDAGÓGUS, MATHEMATIKUS. Az erősen bal oldalra néző Maróthi-relief Nagy Sándor János műve: MARÓTHI GYÖRGY 1715-1744 DEÁKUNK. TANÁRUNK. TANTERV ÚJÍTÓ CANTUS-ALAPÍTÓ. MENNYISÉGTAN-ÍRÓ. A Református Kollégium Nagykönyvtárában a felsorolt személyiségeknek számos kéziratát, nyomtatásban megjelent művét őrzik, a róluk szóló irodalommal együtt. A Kollégium Iskolatörténeti múzeumában, valamint a Református Gimnázium első emeleti tárlóiban sok (köztük jó néhány védetté nyilvánított) régi fizikai eszközt láthatunk, a helyhiány miatt erősen összezsúfolva. A nemzetközi hírnévre is szert tett Segner János András (1704-1777) csupán rövid ideig volt a Kollégium diákja, majd másfél évig Debrecen tisztiorvosa, mégis sokféleképpen őrzik emlékét. A Református Kollégiumban jelenleg átalakítás alatt van a Segner emlékszoba, ahol a vele kapcsolatos dokumentumokat és a róla készült életnagyságnál nagyobb bronz szobor patinázott gipsz eredetijét, az alkotó Mikus Sándor szobrászművész ajándékát őrzik. Az 1974-ben felavatott szobor maga a Debreceni Orvostudományi Egyetem elméleti tömbje előtt van. "Az archaizáló fej kissé eldugva, az Élettani Intézet vörös téglafalához közel kapott előnytelen helyet" - írja Sz. Kürti Katalin, már említett: Köztéri szobrok .... című könyvben. (FSz 25. 316. oldal, Energetika és Atomtechnika 1975/8.) Készült Segnerről bélyeg és 1977-ben tervezték, hogy 1978-ban a klinika területén felállítják Schaár Erzsébet "Segner Hungarica" című kompozícióját. Nem tudjuk, hogy megvalósult volna a terv. (Segner Halléban megtalált sírjáról tudósított a FSz 21. p. 384. 1971-ben.) Végül a földi emlékek után Segnerről Schröter nevezett el krátert a Hold innenső oldalán.

   Déri tér 1. A Debreceni Déri Múzeum anyagából a következő fizikusokat ábrázoló képzőművészeti alkotásokat szemlélhetjük meg: Csúcs Ferenc: "Prof. Hatvani István 1718-1786" (1968) Bronz plakett, 100x63 mm. Az ábrázolt jobbjában könyv. Az asztalon emberi koponya és serleg. Mögötte drapériával részben takart könyvespolc. Hátlapján: "Dörzselektromozógépe" felirat, fölötte a gép. - Móré Mihály: Maróthi György Rézkarc, 292x198 mm. Félig balrafordultából szembenéz. Sötét haj, világos ing, sötét kiskabát. - Tilless Béla: Hatvani István Rézkarc, 296x200 mm. Kissé jobbrafordulva, szembenéz. Világos barokk paróka, világos, magas, zárt ing, sima vonalú kiskabát. - Ismeretlen: "Maróthi György" Bronz érem, kétoldalas, átmérője 70 mm. Szembenéző, kissé jobbraforduló arckép. Felirat kétoldalon. Hátlapon felirat: "Megyei Pedagógiai Díj és Emlékérem" - A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/1991. (IV. 20.) MÖR-rendelete újra alapította a Maróthi-díjat: "Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Maróthi György-díja", az eredményes oktatásnevelés megvalósításáért.

   Bem József-tér 18/C. és Poroszlai út: ATOMKI. Századunkban Szalay Sándor (1909-1987), az MTA ATOMKI alapító igazgatója mind tudományos, mind szervezési tekintetben nemcsak Debrecen, hanem az egész ország egyik legnagyobb hatású fizikusa volt, tudományos iskolát teremtett. Már életében kétszer is megtisztelték tanítványai, munkatársai őt ábrázoló művészi alkotással: Szalay Sándor 70. születésnapjára bronz érmet verettek. Madarassy Walter munkájának előlapján Szalay arcmása, és körülveszi a következő szöveg: Szalay Sándor akadémikus 70 éves 1979. Hátlapján egy Rutherford-idézet Szalay fordításában: "Én mindig hiszek a természeti törvények egyszerűségében, mert magam is egyszerű ember vagyok." (FSz 30/74.) A debreceni kísérleti fizikai iskola megalapítójának a 75. születésnapjára Prim Zoltán készített fémdomborítást, melynek bal oldali részében Szalay képmása, jobb oldalán pedig a 30 éves ATOMKI stilizált épületei láthatók. (FSz 1985/1. címlap). Az eseményekről szóló tudósítás ugyanennek a számnak az első lapján kezdődik. Az ATOMKI régi épületének földszinti folyosójának falán Szalay-domborművet találhatunk és külön álló réz betűkkel kirakva:

SZALAY SÁNDOR 1909-1987 INTÉZETÜNK ALAPÍTÓJA. Az emlékfaltól jobbra üveges tárlókban az általa használt mérőműszereket állították ki.

   Segner-tér 7. emléktábla hirdeti:

DR. SEGNER JÁNOS ANDRÁS 1704-1777 A POZSONYI SZÜLETÉSŰ TUDÓS 1731-BEN DEBRECEN VÁROS ORVOSA VOLT. A SEGNER-KERÉK FELTALÁLÓJA, A "TURBINA ATYJA" DEBRECEN UTÁN JENA, GÖTTINGA, HALLE EGYETEMEIN A MATEMATIKA ÉS A FIZIKA PROFESSZORA. A VILÁGHÍRŰ ORVOS ÉS FIZIKUS EMLÉKÉRE 1972. DEBRECEN MEGYEI VÁROS TANÁCSA ENERGIAGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET.    Frederic Joliot-Curie (1900-1958) bronz szobrát a földszinti folyosóról kitették az udvarra.

   Debreceni Köztemető: Szalay Sándor síremléke, egy szép, hosszúkás, balra hajló levélre emlékeztető bazalt-oszlop a debreceni köztemetőben a főbejárattól jobbra, a díszsírhelyek közt van a második sor vége felé. Különlegességével kiválik a szögletes sírok közül. A rávésett szöveg:

SZALAY SÁNDOR AKADÉMIKUS 1909-1987 [Sz. Kürti Katalin, Déri Múzeum, Déri tér 1., Nagy Mihály, Református Kollégium Gimnáziuma, Kálvin tér, Szamosújvári Sándor, Becskereki u. 2.)

   Hatvani István utca
   Maróthi György utca
   Sárvári Pál utca a Tócó-völgy lakótelepen
   Kardos utca: Hatvani István Általános Iskola Gábor DénesSzakközépiskola

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Nyíregyháza

   Itt született Szalay Sándor, még nem jelöli emléktábla szülőházát. Szalay Sándor édesapja, id. Szalay Sándor "fizikus, tudtommal pontosabban igen produktív, újító fizikatanár, a villanytelep egyik berendezője, a rádiózás helyi kezdeményezője..., de alkotásai többnyire elpusztultak a háborúban" [Gyarmathy Zsigmond levéltárigazgató]. Ugyancsak megörökítésre vár annak a Farbaky Istvánnak az emléke, akinek igen értékes az 1855-ben készített akkumulátora. 1837. augusztus 15-én született Nyíregyházán!

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Göncruszka

   1823. február 16-án itt született Grossman Ignác, akit matematikai és fizikai munkásságáért több külföldi akadémia tagjává választotta.

Gönc

   szülötte (1854. március 6) az a Károly lréneusz József, aki hazánkban megalkotta az első modern röntgenlaboratóriumot és az Eötvös Társulat alelnökeként elindította a Fizikai Tanulmányi Versenyeket, amelyek egy időben az ő nevét viselték.

Sárospatak

   Rákóczi út 1. A Tiszáninneni Református Egyházkerület Múzeumában a Református Kollégium fizikatanárának, Szathmári Paksi Pálnak olajképe. (1759-1766-ig tanított). A kép alatt latin nyelvű szöveg tudósít Szathmári munkásságáról és 30 éves korában bekövetkezett haláláról (1766. aug. 7.).

HEVES MEGYE

Eger

   Tittel Pál utca a csillagászról (1784-183) van elnevezve.

   Bajcsy Zsilinszky utca 1. Albert Ferencnek (Klagenfurt, 1811. jan. 1. - Eger, 1883. aug. 9.) emléktáblája:

EBBEN A HÁZBAN LAKOTT MONTEDEGOI ALBERT FERENC 1811-1883 A BUDAI URANIAE ÉS AZ EGRI SPECULA CSILLAGÁSZA.

   Eötvös Loránd utca
   Hell Miksa utca
   Leányka utca 6. A Dómmal szemközti Líceum épülete és benne a csillagvizsgáló (Spekula), hisz ennek egykori működését idézik a csillagász utcanevek, emléktáblák. Az egri csillagvizsgálót, és hazánkban minden 18. századi csillagászati intézményt a nagy nemzetközi hírnévnek örvendő Hell Miksa segítségével hozták létre. 1766-ban műszaki tervei alapján a legkorszerűbb külföldi műszerekkel felszerelve készült el az egri csillagvizsgáló. Leendő csillagászai Hell Miksa tanítványai voltak.

   Markhót út vége: Markhót Ferenc szobra Heves és Külső-Szolnok vármegye fizikusa, Eger városának főorvosa és a kórház melletti utca névadója.

Tordas

   Hell Miksa emlékét őrzi Tordason egy Sajnovics-Hell emlékmű, nevét viseli az egyik kráter a Holdon: A Hell Miksáról elnevezett krátert a Hold felénk néző oldalán találhatjuk a Regiomontanus kráter közelében. Az elnevezés régebbi eredetű, még Schrötertől származik.

Hatvan

   Eötvös Loránd utca

BÉKÉS MEGYE

Gyula

   Blanár utca 2. 1961-ben elhelyezett márványtáblán alig olvashatóan ez áll:

EBBEN AZ UTCÁBAN SZÜLETETT BRÓDY IMRE KIVÁLÓ MAGYAR FIZIKUS 1891-1945 A KRIPTONLÁMPA FELTALÁLÓJA GYULA VÁROS TANÁCSA 1969.

   Illyés Gyula u. 7. (Gyulavári) a templom mellett, a Bay-tér közelében áll a református parókia, Bay Zoltán szülőháza. A centenáriumi ünnepségek keretében 1991. okt. 26-án avatták e szép domborműves táblát, Kiss Sándor alkotását. A táblán szép szöveg olvasható:

ITT SZÜLETETT 1900. JÚLIUS 24-ÉN A TEMPLOMÉPÍTŐ BAY JÓZSEF LELKIPÁSZTOR FIA BAY ZOLTÁN A XX. SZÁZAD EGYIK LEGKIVÁLÓBB FIZIKUSA FÖLDI PÁLYAFUTÁSÁNAK LEGJELESEBB MÉRFÖLDKÖVEI: A HOLDVISSZHANG, AZ ELEKTRONSOKSZOROZÓ ÉS AZ ÚJ MÉTER. "A HOLDAT OTT LÁTTAM SÉTÁLNI A TORONY MÖGÖTT, S AZT KÉRDEZTEM A FELNŐTTEKTŐL: HA FELMÁSZNÉK A TORONYRA MEG TUDNÁM-É TAPOGATNI A HOLDAT?" ELHELYEZVE AZ EÖTVÖS TÁRSASÁG CENTENÁRIUMA ALKALMÁBÓL 1991. OKTÓBER 26-ÁN. [Kádár Péter református lelkész, Gyula-Gyulavári Református Egyházközség, Illyés Gyula utca 7.]

   Szent István út 7. A gyulai Semmelweiss Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium tervezi, hogy a Bay Zoltán Gimnázium nevet vegye fel. [Márki-Zay Lajos igazgató]

BUDAPEST

I. kerület

   Budavári Palota, Magyar Nemzeti Galéria szobor-osztálya egy 48 cm magas gipsz Eötvös Loránd szobrot őriz, Stróbl Alajos művét 1890-ből. A grafikai osztály az alábbi fizikusokat, természettudósokat ábrázoló, az 1960-as években készült rézkarcokat őrzi; ezeket kiállításra bármikor szívesen kölcsönzi is:

Novák Lajos: Irinyi János Ltsz.: G.92.1.
Rozanits Tibor: Thán Károly Ltsz.: G.92.2.
Nagy Zoltán: Déri Miksa Ltsz.: G.92.3.
Nagy Zoltán: Riesz Frigyes Ltsz.: G.92.4. Bóka Dezső: Bánki Donát Ltsz.: G.92.5. Varga Nándor Lajos: Puskás Tivadar Ltsz.: G.92.6. Varga Nándor Lajos: Kandó Kálmán Ltsz.: G.92.7. Bóka Dezső: Bláthy Ottó Titusz Ltsz.: G.92.8. Varga Nándor Lajos: Jedlik Ányos István Ltsz.: G.92.9. Novák Lajos: Eötvös Loránd Ltsz.: G.92.10. Koffán Károly: Zipernowsky Károly Ltsz.: G.92.11. Pásztor Gábor: Wartha Vince Ltsz.: G.92.12.

   Budavári-Palota E épület A Budapesti Történeti Múzeum kertjében láthatjuk idilli környezetben a német csillagász, polihisztor Regiomontanus (Johannes Müller/1436-76./) domborműves emléktábláját, Rátonyi József alkotását (1978.). Mátyás király meghívására tartózkodott Magyarországon. A 75 x 120 cm-es bronzot 220 cm-es kőállvány tartja. Felül középen ül a főalak, körülötte csillagászati eszközök, könyvek, a tudós lakó- és munkahelye. Alatta a következő szöveg olvasható:

REGIOMONTANUS A RENESZÁNSZ KIEMELKEDŐ TERMÉSZETTUDÓSA EMLÉKÉRE. és az alkotó neve: Rátonyi J. '78.

II. kerület

   Fő utca 68. Eötvös Loránd Fizikai Társulat. Irodái jelenleg az MTESZ-székház II. emeletén vannak. Az egyik szobában őrzik a társulatot alapító Eötvös Loránd gipsz szobrát, Stróbl Alajos alkotását. Az Eötvös Társulat és más tudományos társaságok fizikus-nevet viselő érmeiről külön adunk áttekintést.

   Márvány utca, Szigeti György Szakközépiskola.

   Varsányi udvar 2. A Varsányi Irén utcából nyíló udvar végében levő házon tábla hirdeti:

E HÁZBAN ÉLT ÉS ALKOTOTT ÖVEGES JÓZSEF A JELES KÍSÉRLETEZŐ FIZIKATANÁR, TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KULTÚRÁNK IGAZ ÁPOLÓJA. SZÜLETÉSÉNEK 90. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL ÁLLÍTOTTA: BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSA, A TIT, A HNF, A MTESZ ÉS A MAGYAR TELEVÍZIÓ TÁMOGATÁSÁVAL. 1985.

   Kandó Kálmán utca

III. kerület

   Magyar Lajos utca 10. Jurcsik Károly napóráját 1983-ban állították fel az általános iskola udvarán.

   Zipernowsky u. 1/3. emléktáblával.

IV. kerület

   Fóti út 56. A Műszaki Fizikai Kutató Intézet (MÜFI) Újpesten van. A többemeletes épületben bal oldalon egy kis földszintes előtéren keresztül lehet bejutni. Itt található - a szemközti és a bal oldali falakon - a magyar műszaki fizikai kutatás Pantheonja. Az azonos anyagú és méretű domborműves vörösmárvány-táblákon balról jobbra haladva sorra olvashatjuk: A portré bal oldalán:

HELFGOTT ÁRMIN VEGYÉSZ 1878-1942. Az alatta lévő táblán a Bródy-fej mellett jobbra: BRÓDY IMRE FIZIKUS 1891-1944. A szemközti falon a bal sarokban fent Hevesi Gyula vegyész reliefje látható a HEVESI GYULA 1890-1970. felirattal. Alatta látható: PFEIFER IGNÁC VEGYÉSZ 1869-1941. Itt a dombormű a tábla bal oldalán van. Két ajtó között fent a fizikus-mérnök portréja alatt: WINTER ERNŐ 1897-1971. és végül e tábla alatt képmásának bal oldalán ez áll: SELÉNYI PÁL FIZIKUS 1884-1954. A két ajtó említése azért is lényeges, mert lehet, hogy e táblák is a hódmezővásárhelyi Wittman Ferenc-emléktábla sorsára jutnak: leszerelik innét azokat. Ugyanis ügyvédi munkaközösség működik az ajtók mögött, és őket zavarják az emléktáblák, a koszorúk. - Nagyon fontos a Fóti úton felkeresni az emlékhelyeket, a Fizikai Szemlében olvasott ismertetés (amely közli néhány relief fotóját is) alapján sokkal nagyobbnak, ünnepélyesebbnek képzelhetjük ezt a Pantheont. Kiábrándító, hogy a lábakon álló hirdetőtábla állandó jelleggel eltakar 2-3 márványtáblát. A folyosón jobbra haladva lépcsőkhöz érkezünk. A fordulóban Szigeti György domborműves nagy, fehér márványtábláját láthatjuk. 1987. január 28-án avatták (FSz 37/198). A jól megvilágított, középen lévő relief alatt ez áll: SZIGETI GYÖRGY 1905-1978 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI FIZIKAI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ALAPÍTÓ IGAZGATÓJA.

   Váci-út 112. A Tungsram Bródy Imre Kutató laboratóriuma. Az alkalmazott fizikai, ipari kutatásoknál maradva és térben sem túl messze Újpesten találjuk a Tungsram RT nagy irodaépületét, amelyben emlékkiállításon mutatják be a gyár történetét, jeles személyiségeit. Belépési engedély szerzése után felkereshetjük a Bródy Imre egykori szobáját is magába foglaló, híres laborépületet. De ismét készüljünk fel előre lelkiekben a ránk váró élményre, mert, ha a munkazajt nem hallanánk, a fényeket nem látnánk, azt hihetnénk, hogy az ajkacsingervölgyi, megszűnt kriptongyárhoz hasonló ipari műemléket látunk. A 27-es épület bejáratánál, a földszinti emlékfalon Bay Zoltán fényképe, Bródy Imre egy kevésbé ismert fényképe, alatta csoportkép és közben megemlékező szöveg. A 12-es épület I. emeletén eredeti tábla: BRÓDY I. - jelzi, hogy itt volt a szobája. Az épület bejáratánál a centenárium tiszteletére (1991.) állított keskeny fehér márványtáblán ez áll:

BRÓDY IMRE LABORATORIUM ITT DOLGOZOTT 1924-TŐL 1944-IG BRÓDY IMRE KIVÁLÓ MAGYAR FIZIKUS AKI EBBEN A LABORATORIUMBAN TALÁLTA FEL ÉS VALÓSÍTOTTA MEG A KRIPTON-LÁMPÁT. INNEN HURCOLTÁK EL 1944. JÚLIUS 3-ÁN GYILKOS FASISZTA BANDITÁK.

   Bródy Imre utca

V. kerület

   Egyetem tér 1. Az ELTE központi épülete. A Jogi Kar épület jobb oldalán lévő utca Eötvös Loránd utca volt, jelenleg Papnövelde utca. - A Jogtudományi Kar földszinti előterének magasított bal oldali részén nagyméretű Eötvös Loránd márványszobor áll:

EÖTVÖS LORÁND 1848-1919 A TERMÉSZET TÖRVÉNYEINEK BÚVÁRA ÉS VILÁGHÍRŰ TUDÓSA, A NAGY NEVELŐ EGYETEMÜNK NÉVADÓJA. Az I. emeleti aula bal oldali végében az ajtó feletti falmélyedésekben két mellszobor is van; a jobb oldali Eötvös Loránd. Mellette a falon egy Eötvös Lorándot ábrázoló festményt is láthatunk. Az ELTE 1960-ban az alapítás 325. évfordulójának tiszteletére kiadott egy Eötvös Loránd emlékplakettet; ez vert bronz, 40 x 55 mm. Előlap: ARCKÉP BALRA. FELIRAT: SCIENTIARUM UNIVERSITAS BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATA 1635-1960. Hátlapja sima. Készítője Iván István (1905-1968) Az alapítás 350. évfordulójára bronz emlékérmet verettek. A 43 mm-es érem előlapján guggoló, körzővel rajzoló férfi: Archimédesz látható. "Noli tangere circulos meos!" Hátlapján az egyetem címere. Felirat: UNIVERSITAS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATA 1635-1985. (FSz 1987/4 címlap) Mindkét alkotásból őriz példányt raktárában a Pedagógiai Múzeum is a 84.1.148., illetve a 85.18.1. leltári szám alatt.

   Akadémia u. 3. Hevesy György az Akadémia u. 3. számú műemlék épületében látta meg a napvilágot.

EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT 1885 AUGUSZTUS 1-ÉN HEVESY GYÖRGY A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TISZTELETBELI TAGJA, AKI 1943-BAN A RADIOAKTÍV INDIKÁCIÓ MÓDSZERÉNEK KIDOLGOZÁSÁÉRT NOBEL-DÍJAT KAPOTT. Ő FEDEZTE FEL A HAFNIUM NEVŰ ELEMET, KIMUNKÁLTA AZ IZOTÓPDÚSÍTÁSOS A RÖNTGEN-FLUORESZCENCIÁS, VALAMINT A NEUTRONAKTIVIZÁCIÓS ANALTTIKAI ELJÁRÁSOK ALAPJAIT. 1966-BAN HALT MEG. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖZPONTI KÉMIAI KUTATÓ INTÉZETE, BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSA.

   Roosevelt tér 9. Az MTA székház szemközti faláról Leibnitz és Descartes egész alakos mészkő szobra és Holló Barnabás "Magyar Tudományos Akadémia alapítása" című, 1893-ban készült (bronz, 440x170 cm) domborműve néz szembe a Hevesy-emléktáblával.

   Szalay utca 3. Itt töltötte gyermekkorát Teller Ede.

   Honvéd u. 19. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Az Eötvös-plakettról és az Eötvös-éremről az ELTÉ-vel kapcsolatban már írtunk. Egy további fizikus-ábrázolást említünk az éremgyűjteményből: Jedlik Ányos emlékérem, fára szerelve, 93 mm, Ltsz.: 88.18.17. Előlap: Férfi mellkép. Felirat: Jedlik Ányos Hátlap: Sima Mest. jelzés: P. K. A Képzőművészeti Gyűjteményben pedig két metszet van: Jedlik Ányos rézmetszet, 56,2 x 39,8 cm, Ltsz.: 89.4.119. Szembenéző mellkép. Jelezve jobbra: (Tany Béla) 1980-as évek; Hatvani István rézmetszet, 56,2 x 39,8 cm, Ltsz.: 89.4.1.20. Szembenéző mellkép, jelzés jobbra (Szemethy Imre).

   Deák tér 4. Evangélikus Országos Múzeum. A múzeum Üllői úti osztályán őrzik a Mikola Sándorról készült azon festmény eredetijét vagy másolatát, ami a fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében is látható az igazgatók arcképei között.

VII. kerület

   Városligeti (Gorkij) fasor 17-21. A Fasori Evangélikus Gimnázium tisztelői domborműves márványtáblát állítottak az emeleti lépcsőfordulóban Wigner és Neumann matematika tanárának, Rátz Lászlónak, de hiába keressük fizikatanáruk, Mikola Sándor emléktábláját. Az ő nevével csak a háborús hősi halottak névsorában találkozhatunk. Az iskolaudvarban kívánják felállítani híres tanítványaik, Neumann János, Wigner Jenő és Tessedik Sámuel szobrát. A Hold túlsó oldalán a d'Alembert és a Campbell kráterek közelében található a Von Neumann-kráter. Evangélikus Gimnázium napórája, amelyet még Mikola Sándor tanársága idején készítettek Erős Ágost és Glück Frigyes adományából. A freskó társainak magyarázó görög tudóst ábrázol. A napórát megsemmisítették. A Budapesti Evangélikus Gimnázium újra indulása után - németországi adományból - elkészítették azt ismét az eredeti formájában. Az udvarról látható, a templom melletti első emeleti terasz oldalán. A gimnázium egykori tanárának, Vermes Miklósnak állítottak emléket az iskola második emeletén Vigh Tamás domborművével.

   Városligeti fasor 33. Szilárd Leó a fasori gimnáziumtól nem messze, azon az oldalon, egy szép palotában született. Az 1989. február 9-én felavatott emléktábla szövege:

EBBEN A HÁZBAN NEVELKEDETT SZILÁRD LEÓ 1898-1964 FIZIKUS, AZ ATOMKUTATÁS ÚTTÖRŐJE, AZ ATOMENERGIA BÉKÉS CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK EGYIK KEZDEMÉNYEZŐJE MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSA 1988 BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM. (FSz 1989/6) Szilárd Leó neve a szülőháztól eljutott messze. A Szilárd elnevezésű holdkráter a Compton- és Fabry-kráterek hosszúsági körén, azoktól délre terül el.

   Kazinczy u. 21. Magyar Elektrotechnikai Múzeum A gazdag kiállítási anyag mellett sok képzőművészeti alkotást is találhatunk a szakemberekről elnevezett termekben. - Bródy-terem: jobbra szép bronz relief, Hagh Fábián alkotása 1990. Bródy születésének századik évfordulóján avatták. - A Jedlik Ányos teremben egy nagyon szép olajfestményt láthatunk Jedlik Ányosról. - A Bláthy-teremben egy Bláthyról készült festmény és a vitrinben a Bláthy-díj (MEE), Szabó István által készített bronz plakett keltheti fel a figyelmünket. - A Zipernowsky-terem egész hátsó falát betöltő 12 nm-es világos Zipernowsky-pannó, Mészáros László alkotása Jedliket és Ganzot is ábrázolja. - Ezen kívül a múzeumban található még Déri Miksáról, Kandó Kálmánról és Ganz Ábrahámról elnevezett terem is.

   Fiumei út, Kerepesi temető A Fiumei úti I. kapu, főbejáratnál vásárolhatunk egy temetőtérképet, és annak alapján viszonylag hamar megtalálhatjuk a keresett nevezetes személy sírját. A térképen a több száz felsorolt személy neve mellett születési és halálozási éve, foglalkozása, a sír helye és a művészi síremlékeknél még az alkotó neve is olvasható. A főkaputól induló főúton hamar elérünk egy félkörkiképzésű helyhez, a Magyar jakobinusok sírboltjához, ehhez balról csatlakozik a 10/1 parcella. "Eötvös Loránd 1848-1919, fizikus, egy. tan. MTA, 10/1-1-9, Stróbl A." tájékoztat az útmutató, ami azt jelenti, hogy a 10/1-es parcella 1. sor 9. sír Eötvösé. Hamarabb jutunk a sírhoz, ha nem azonnal a főútra merőleges első úton megyünk balra, hanem a ferdén húzódó másodikon. Eötvös sírján vörösmárvány-táblás hátfal mögött külön posztamensen áll a Stróbl Alajos portréja alapján Kallós Ede által készített mellszobor. A vörösmárványon a felírás:

VÁSÁROSNAMÉNYI BÁRÓ EÖTVÖS LORÁND 1848-1919. Felsorolunk néhány fizikus, mérnök, csillagász sírhelyet: Bartoniek Géza (1854-1930) 35-1-56 (Pátzay P.),
Bláthy Ottó Titusz (1860-1939) 34-1-45 (Petri L.),
Fröhlich Izodor (1853-1931) 46-1-9,
Greguss Gyula (1829-1869) fizikus, műfordító, MTA, 18-2-4,
Jánossy Lajos (1912-1978) 34/2-2-32,
Kandó Kálmán (1869-1931) 46-1-6,
Klupathy Jenő (1861-1931) 35-2-45,
Kövesligethy Radó (1862-1939) 48/1-1-72,
Novobátzky Károly (1884-1967) 30/2-1-16,
Puskás Ferenc (1848-1884) BAL 339,
Puskás Tivadar (1844-1893) 34/1-2-2,
Schuller Alajos (1845-1920) 34-14-3,
Stoczek József (1819-1890) 34/2-2-6,
Szily Kálmán (1838-1924) 17/2-1-21,
Tangl Károly (1869-1940) 41/1-1-34,
Tihanyi Kálmán (1897-1947) 34-6-40,
Selényi Pált a család kívánságára a Kerepesiből átvitték a Kozma utcai zsidótemetőbe,
Wittmann Ferenc (1860-1932) a Kozma utcai zsidótemetőben nyugszik.

VIII. kerület

   Puskin utca 5. Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizikai Épülete. Victor Weisskopf Nobel-díjas fizikus amikor megkoszorúzta Eötvös emléktábláját 1972-ben Balatonfüreden, akkor azt mondta: - "Azt hiszem, Magyarország az egyetlen, ahol egyetemet neveztek el egy fizikusról." (FSz 1973/4 címlap.) Egy fizikatörténeti konferencián említettek egy másik egyetemet, így a budapesti tudományegyetem nem egyedüli; de azért nem neveztek el sok egyetemet fizikusról. Az Eötvös Loránd által tervezett és építtetett D épület érdekes beosztású. Lépcsőházában Eötvös Loránd domborműves portréját magába foglaló fehérmárvány-táblán a következő szöveg áll:

EBBEN AZ ÉPÜLETBEN KUTATOTT ÉS TANÍTOTT 1866-TÓL 1919-IG VÁSÁROSNAMÉNYI BÁRÓ EÖTVÖS LORÁND A FIZIKA KLASSZIKUS MESTERE. NEVÉT AZ EÖTVÖS TÖRVÉNNYEL, A GRAVITÁCIÓS TORZIÓS INGÁVAL, AZ EÖTVÖS EFFEKTUSSAL ÖRÖKÍTETTE MEG. TUDÓS PROFESSZORÁNAK A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNY EGYETEM ÚTTÖRŐ ALAPÍTÓJÁNAK A BÁRÓ EÖTVÖS LORÁND GEOFIZIKAI INTÉZET 1934-BEN. Eötvös ott lakott az első emeleten jobbra, ahol most az Elméleti Fizika Tanszék van. (FSz 21. a 2. szám és a 312-314 p.) A tanszékvezetői szobában, ahol Eötvös Loránd meghalt, található egy festmény Eötvösről. A keret alján rézlapra ezt vésték: "A Kis Akadémia ajándéka", festője Éder Gyula. Ugyanitt áll Novobátzky Károly mellszobra. Ha az első emeleten balra visszafordulva felmegyünk a lépcsőn, akkor az Eötvös-féle előadóterembe jutunk, oda, ahol Eötvös előadásait tartotta. Itt, ahol az Eötvös Társulat megalakult, volt az Eötvös Társulat centenáriumi ülése, és 50 évvel ezelőtt is itt ünnepeltek a társulati tagok. A nagy tábla mögötti szertárban sok eredeti Eötvös-eszközt őriztek, de ezeket két évtizede elszállították a Műszaki Múzeum raktáraiba. Csak egy torziós inga maradt. Szállítás közben eltűnt például a 1/2 secundumos, a nehézségi gyorsulás demonstrációs meghatározására szolgáló pompás kis eszköz. - Visszatérve az első emeletre, most a szemközti meredek lépcsőn menjünk fel! Kétoldalt bekeretezett fotókat, egy kis fizikatörténeti kíállítást láthatunk azokról a Nobel-díjasokról és más kiváló magyar és nem magyar származású fizikusokról, akik ugyancsak jártak ezeken a lépcsőkön. A második emeletre érve és jobbra fordulva a bal sarokban láthatjuk Jánossy Lajos kifejező szobrát, Borsos Miklós alkotását, amelyet a Központi Fizikai Kutató Intézetből (KFKI) hoztak ide. Itt a DK-i sarokban volt Jánossy Lajos egyetemi szobája, így méltó helyen áll a szobor. - A sok érdekes, immár fizikatörténeti értékű bejegyzés és aláírás olvasható az Elméleti Fizikai Tanszék és Atomfizikai Tanszék vendégkönyveiben (Dirac, Feynman, Heisenberg, Kürti, Mössbauer, Teller, Wigner stb. stb.). Az első emeletről lefelé vezető lépcső fordulójában fehér márványtáblát fog közre két díszlámpa: HEVESY GYÖRGY 1885-1966 1913-BAN LETT A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEM MAGÁNTANÁRA. A III. KÉMIAI INTÉZETBEN VÉGEZTE RADIOAKTIVITÁSI KUTATÁSAIT, MAJD EÖTVÖS LORÁND MEGHÍVÁSÁRA A II. FIZIKAI TANSZÉKET VEZETTE 1919-BEN. A RADIOAKTÍV NYOMJELZÉS MÓDSZERÉNEK FELFEDEZÉSÉÉRT 1943-BAN KAPOTT KÉMIAI NOBEL-DÍJAT. Hevesy lányának és vejének, Gustav Arrheniusnak jelenlétében avatták 1985-ben. (FSz 1986/1 címlap) A földszinten a Fizikai Intézet könyvtárában van Jedlik gipsz szobra! (FSz 1975/3. címlap). Feltételezésünk szerint az a győri Jedlik Ipari Szakközépiskolában lévő bronz szobor gipsz eredetije. - A TTK Puskin utcai D épületének Puskin utcai külső falán, a párkány fölött magasan, a vörös téglák 1959 óta közrefogják Kákonyi István bronz domborműves Eötvös márványtábláját (92 x 128 cm): E HÁZBAN ÉLT ÉS VÉGEZTE ALAPVETŐ KUTATÁSAIT EÖTVÖS LORÁND A LEGNAGYOBB MAGYAR FIZIKUS 1848-1919 ÁLLÍTTATTA A NEVÉT VISELŐ TUDOMÁNYEGYETEM 1959-BEN. A most bejárt D-épület mellett jellegtelenre átépített kis épület van, ahol most neutrongenerátor működik. Itt végezte Eötvös Loránd világhírű kísérletét, amely a súly és tehetetlenség nagypontosságú arányosságát igazolta (FSz. 1992/94.)

   Múzeum körút 6-8. A TTK Múzeum körúti épülete előtt jár még a szép régi ingaóra.

   Rákóczi út 5. A Természettudományi Kar épülete. Az első emeleten a dékáni szoba is őriz egy Eötvösről készült festményt, Duray T. művét. Ha a földszinti kis udvaron áthaladunk, elérhetünk a TTK Tanácsterembe, ahol a terem két végén érdekes freskót láthatunk. (avatásáról tudósított annakidején a FSz). A megmintázott tudósok közt fizikusokat is találunk, első sorban természetesen Eötvös Lorándot.(A freskó rajzos terve: FSz 1990/2. címlap.)

   Múzeum krt. 4., Trefort kert. A másik műalkotás Eötvös Loránd bronz mellszobra, amely a zöld fűből magasodó, egyszerű téglatest-alakú posztamensen áll. (FSz 1990/7. címlap). A szobor alján hátul a művész kézjegye.

   Trefort utca 8. Magyarország első egyetemi gyakorlóiskolája, a "Minta Gimnázium", mai nevén ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziuma. A földszinti folyosón van az alapító Kármán Mór emléktáblája:

KÁRMÁN MÓR 1844-1915 A HAZAI TANÁRKÉPZÉS KIEMELKEDŐ ÚTTÖRŐJE. AZ Ő TERVEI ÉS ÚTMUTATÁSAI ALAPJÁN SZERVEZTÉK MEG AZ EGYETEM MELLETT MŰKÖDŐ GYAKORLÓ GIMNÁZIUMOT. 1872 ÉS 1897 KOZÖTT - HUSZONÖT ÉVEN ÁT - A DIÁKOK ÉS FIATAL TANÁRNEMZEDÉKEK EGÉSZ SORÁT NEVELTE INTÉZETÜNKBIN. A GYAKORLÓISKOLA ALAPÍTÁSÁNAK SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁN 1972. Igen sok neves diákja (Kármán Tódor, az alapító fia, Kürti Miklós, Teller Ede), tanárjelöltje (Bay, Zemplén, Mikola, Vermes) és tanára volt ennek az intézetnek. 1926-ban nyugdíjba vonulása alkalmából kollégái bronzérmet verettek a neves fizikatanár, tankönyvíró Szíjártó József tiszteletére. Rónay Kázmér művének egyik példányát márványba foglalva a tanár úrnak adták, a másikat pedig még most is őrzik az iskolában. [Kiss Istvánné igazgatóhelyettes].

   Szentkirályi utca 22. falán az 1989. aug. 23-án avatott márványtáblán ezt olvashatjuk:

E HÁZBAN SZÜLETETT KÁRMÁN TÓDOR 1881-1963 A NEMZETKÖZI ASZTRONAUTIKAI AKADÉMIA ELNÖKE. A MŰSZAKI TUDOMÁNYOK VILÁGHÍRŰ MŰVELŐJE, A REPÜLÉSTUDOMÁNY ÉS A RAKÉTATECHNIKA ÚTTÖRŐJE 1989. A Szentkirályi utca szülöttjéről, Kármán Tódorról krátert neveztek el a Hold túlsó oldalán. A Von Kármán kráter a Leibnitz és a Boyle-kráterek között található. Ezen kívül egy Mars-kráter is viseli a nevét.

   Baross Gábor tér. Az oly sokszor használt wattegység névadójának, a gőzgép felfedezőjének, James Wattnak egész alakos szobrát, a Keleti Pályaudvar homlokzatán, magasan fent, jobb oldalon helyezték el. Bal oldalt a gőzmozdony felfedezőjének, Stephensonnak állítottak ugyancsak egész alakos szobrot.

   Bródy Sándor utca 5-7. Marconi Guglielmo emléktábla a Magyar Rádió épületén.

    Múzeum körút 12. Magyar Nemzeti Múzeum. A Történeti Képcsarnok gyűjteményben van Eötvös Lorándról metszet, a Legújabbkori Történeti Múzeum fotógyűjteményében fotó. Ha az ABC-sorrendbe rakott arcképeket végignézzük, akkor mindkét helyen sok ismerős névre bukkanhatunk. Itt őrzik az egyik legelső hazai röntgenfelvételt Eötvös Loránd kezéről (FSz. 1992/4 140)

   Bláthy Ottó utca

   Déri Miksa utca

IX. kerület

   Bakáts tér. Egyfelől a lebontás, másfelől a kitartó munkával végzett kutatómunkát követő szoborállítás mellé kívánkozik egy eltávolított, de Bozóky László professzor úr által őrzött, Eötvös-reliefet tartalmazó márványtábla leírása. Eötvös Lorándról nevezték el 1936-ban az első hazai sugárterápiás intézetet a Bakáts téren: "Székesfővárosi közkórházak báró Eötvös Loránd rádium és röntgen intézete". Ezt a tényt hirdeti az Eötvös portréval ellátott márványtábla, amelynek szövege ez volt:

BÁRÓ EÖTVÖS LORÁND 1848-1919 A FIZIKAI GYÓGYÍTÁS HÁZA A NAGY MAGYAR FIZIKUS EMLÉKÉRE. 1944-ben a kórházat bombatalálat érte, a márványtábla elpusztult. A plakettet a romok alól Bozóky László és felesége kiásta, helyrehozta és tárolja.

   Zombori utca 2. alatt Békésy Györgyre emlékeztet egy nagy tábla a Postakísérleti Intézet falán:

1927 ÉS 1947 KÖZÖTT E HÁZBAN VÉGEZTE KUTATÁSAIT DR. BÉKÉSI GYÖRGY FIZIKUS. 1961-BEN ORVOSI NOBEL-DÍJAT KAPOTT. (FSz 1992/6 címlap.) Ebben a számban részletesen olvashatunk egyéb Békésy emlékekről (szobráról, fényképéről, gyűjteményéről) is.

XI. kerület

   Pázmány Péter sétány. A Petőfi-híd budai hídfőjétől délre emelkedik az ELTE kémiai épülettömbje. Ez előtt is megtaláljuk a Trefort-kerti Eötvös Loránd fejszobor egy példányát.

   Ménesi út 11-13. Az Eötvös József Kollégiumot miniszterként Eötvös Loránd alapította. A lépcsőházban márvány mellszobor őrzi az alapító emlékét.

   Műegyetem rakpart. Itt van a Budapesti Műszaki Egyetem. Budapesten a századelőn a Műegyetemen fogékonyabbak voltak az új dolgokra, mint a Tudományegyetemen: Zemplén Győző számára elméleti fizikai tanszéket hoztak létre, és a Tungsram támogatásával itt alakult az Atomfizikai Tanszék, melynek Bay Zoltán lett a professzora. Sok neves, tevékenységével a fizikához is kapcsolódó személyiség tanított itt. Stoczek József, Szily Kálmán, Wittmann Ferenc, Bánki Donát, Gombás Pál, Gyulai Zoltán. Hosszabb-rövidebb ideig ennek az egyetemnek volt a hallgatója Wigner Jenő, Teller Ede, Szilárd Leó, Kármán Tódor, Lánczos Kornél. Szily Kálmánról a Természettudományi Társulat nevezett el díjat 1898-ban, a természettudományok kiváló népszerűsítőinek ítélték azt oda. A díjjal járó érmet megkapta például 1912-ben Eötvös, 1945-ben Szentgyörgyi Albert, 1991-ben Bay Zoltán, Kunfalvi Rezső, és poszthumusz Vermes Miklós. Szily Kálmán szobra a Budapesti Műszaki Egyetem Dunára néző központi épületének aulájában áll.

   Beregszászi út 10. Öveges József Középiskola. A bejárat melletti jobb oldali falon a fekete márványtáblán ez áll:

ÖVEGES JÓZSEF 1895-1979 AZ ALKOTÓ EMBEREKNEK VÉGTELEN A TÉR. A táblát 1991-ben Öveges István avatta fel.

   Gellérthegy, Citadella Hell Miksa (1720-1792) létesítette 1753-ban az egyetemi csillagvizsgálót Nagyszombaton (Trnava). A csillagvizsgáló az egyetemmel együtt Budára költözött, a várpalotában 1779-ben kezdték meg az észleléseket. 1815. október 15-én avatták fel a Gellérthegyi Uraniae (az égboltért) elnevezésű csillagdát (FSz 1966/9. címlap, ifj. Barta Lajos cikkét is olvashatjuk e számban). Az európai hírű csillagvizsgálót már építése során felkereste 1814-ben I. Ferenc király és császár, I. Sándor orosz cár és III. Frigyes Vilmos porosz király. Az építés és az észlelés Pasquich János (1753-1829) nevéhez fűződik. 1972 augusztusában avatták fel a Citadella területén a Gellért-hegyen állt csillagvizsgáló emlékművét. (FSz 1972/12 címképe). Az emlékmű felidézi Bogdanich Imre Dánielnek nevét (FSz 1972/12. címlap). Az emlékművön az éggömb Elter János alkotása. Az emlékmű előtti tábla szövege:

BOGDANICS IMRE DÁNIEL 1762-1802 CSILLAGÁSZ TUDOMÁNYOS VIZSGÁLATAI ALAPJÁN KÉSZÜLT EL HAZÁNK ELSŐ SZABATOS TÉRKÉPE. MUNKÁSSÁGA EMLÉKÉRE ÉS AZ URÁNIA CSILLAGDA HELYÉNEK MEGJELÖLÉSÉRE ÁLLÍTOTTA A GEODÉZIAI ÉS KARTOGRÁFIAI EGYESÜLET ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGVIZSGÁLÓ INTÉZETE 1972. Pasquich munkáját két egri csillagász folytatta, Tittel Pál (1784-1831) és Montedegói Albert Ferenc (1811-1883). Az ő emléküket Egerben őrzik.

   Petzval József utca 33. A házon (a BHG oktatási központja) Petzval-emléktábla.

   Menyecske és Kérő út közti parkban felállított téglalap keresztmetszetű, áttört betonba ágyazott 6 m átmérőjű fém körgyűrűs digitális órát, az "időgépet" Vilt Tibor készítette 1983-ban. A számokat jelző 50 cm-es fém-hengerekben, mindkét oldalon az égövi állatjegyek láthatók fémdomborműveken.

   Kaposvár utca 13-15. Országos Műszaki Múzeum. Puskás Tivadarról és Kövesligethy Radóról őriznek olajfestményeket, kisplasztikájuk nincs. Sajnos állandó kiállítótermük nincs, így e képek és az Eötvös-ingák, Jedlik-eszközök csak alkalmanként láthatóak egy-egy kiállításon, 1992-ben például a Budavári Palotában. Ők őrzik azokat az aranyérmeket, amelyeket az 1900-as párizsi világkiállításon kapott Eötvös Loránd és a műszerész Süss Nándor az Eötvös-ingáért.

   Érdi úti temető: Zipernowsky Károly (1883-1942) sírja az Érdi úti temetőben van.

XII. kerület

   Királyhágó tér egykori Joliot-Curie téren - Frederic Joliot-Curie szobrát - a francia állam ajándékát 1991-es átmeneti eltávolítása után visszatették a helyére. (FSz 1975/7. címlap) A hatalmas kő háttér kiugró kőtuskón lévő, 0,75 m magas bronz Joliot-Curie szobrot Marton László alkotta 1959-ben.

   Karthausi u. 14. Eötvös Loránd szülőházáról mi nem tudjuk, hogy hol állt, de az 1860-as évek körül épített, ma is meglévő, szép Eötvös villában biztosan lakott az akkor tizenéves Loránd. A múltszázadi hangulatot idéző, völgykatlanban álló Karthausi-lak faragott fadíszítésű nagy teraszának falán ma is olvasható az öregedő márványba vésett szép idézet:

FÁRADT VALÉK, S PIHENNI JÖTTEM E FALAK ÁRNYÉKA ALÁ MINT MUNKÁS, KIT A DÉL HEVE ELLANKASZTOTTA FA ALATT NYUGSZIK. BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF.

   Németvölgyi út. A Farkasréti temetőről térképet a főbejárattól balra lévő irodaépületben kaphatunk. Ez a térkép nem olyan áttekinthető, mint a Kerepesi temetőé, de maga a sírkert élőbb, mert most is temetnek ide, nincsenek nagy parlagon fekvő, kezeletlen területek. Több ismerős névre bukkanhatunk a 6-os parcella elején lévő MTA sírkertben:

Egyed László (1914-1970),
Gombás Pál (1909-1971) (egy fakereszt, kicsiny márványtáblával),
Gyulai Zoltán (1887-1969),
Ortvay Rudolf (1885-1945),
Renner János (1889-1976),
Szigeti György (1905-1978),
Süss Nándor (1848-1921) domborműves síremlék,
Bánki Donát (1859-1922) a 47-es,
Schmid Rezső (1904-1943) 10/1-1-45,
Zemplén Győző (1879-1916) és leánya, M. Zemplén Jolán (1911-1974) közös sírban, a 40-es parcellában pihennek, balra a Bartók síremlék előtt elhaladva jutunk oda.
Vermes Miklós 1991-ben felavatott síremléke, Pálffy Katalin szobrászművész alkotása a ravatalozó mögött a 2-es parcellában van.
A zsidó temetőben nyugszik Lánczos Kornél.

   Pihenő utca 1. Jakovics József napórája 1980 óta látható a Korányi Szanatórium kertjében.

   Konkoly-Thege Miklós utca

XIII. kerület

   Röntgen utca emléktáblával.

XIV. kerület

   Columbus utca 17-23. Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet. A Thököly úti oldalon (113. szám) az előkert ezüstfenyői közt áll 1970 óta egy 2,2 m magas alumíniumból készült stilizált Eötvös-inga. A műalkotás elnevezése Torziós inga díszkút. Az ismeretlen művész az inga talpazatának környékét medenceszerűen képezte ki. Az intézetben őrzött Eötvös-festményről már szóltunk.

   Városliget körút 11. Itt van a Közlekedési Múzeum szoborparkja. Ha a Városligeti park felől nézünk az épületre, akkor a jobb oldalon, a fáktól kissé takartan Szabó Edit 1968-ban mészkőből készült 0,7 m magas Jedlik Ányos szobrát láthatjuk. Az épület bal oldalán, a szoborpark másik szélén áll Kármán Tódor 0,78 m magas bronz szobra. 1969-ben Meszes Tóth Gyula alkotta. A Jedlik-szobor megtekintése után vessünk egy pillantást a közbülső szobrokra is, így Borics Pál Clark Ádám mészkőszobrára (1966) és sorba a többire, Sóváry János: Kandó Kálmán (bronz, 1968), Záhorzik Nándor: Martin Lajos (mészkő, 1968), Nagy István János: Schwarz Dávid (mészkő, 1968), Vasas Károly: Csonka János (bronz, 1965), és a Zelovich Kornél: Vásárhelyi Pál szobrára!

   Városliget körút 11. Közlekedési Múzeum. A múzeum előtti szoborparkról már írtunk. Archívumuk 15 ezer képet és több szoborportrét is őriz. Az archívum (XIV. Tatai u. 11.) csak 1993-ban lesz ismét felkereshető.

   Állatkerti út 6-12. Nap és csillagdomborítású, kútformájú, bronz mutatós napóra van az Állatkertben.

   Edison utca

XVI. kerület

   Fizika utca

XVIII. kerület

   Eötvös Loránd park őrzi egyedül a legnagyobb magyar fizikus nevét Budapest utcajegyzékében Pestlőrincen. Itt van Eötvös Loránd mészkőszobra, bokrokkal körül ültetett füves tér végében, a Hársfa és a Vadkert utcák találkozásánál. Szőke Béla több éves kutatómunkával nyomozta ki, hogy azon a helyen volt Eötvös telke, háza, annak lejtős udvarán végezte az első szabadtéri méréseket a torziós ingával. Olvasmányosan írja azt le Szőke Béla - a már ugyancsak említett - Műszaki nagyjaink című sorozat III. kötetében. Borics Pál szobrát 1970. július 27-én avatták (FSz 21. 63. p.) A posztamens előlapján csak ennyi áll:

EÖTVÖS LORÁND 1848-1919. A hátlapon viszont ez: A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE TÁMOGATÁSÁVAL EMELTE A XVIII. KER. TANÁCSA ÉS HAZAFIAS NÉPFRONT BIZOTTSÁGA.

   Nefelejcs utca 2. 110 cm-es kőtalapzaton 220 cm-es bronz nőalak villámokkal. Ispánszky József szobrát 1960-ban állították fel a Kispesti Hőerőmű udvarán.

   Péterhalmi út 1. Borsos Miklós is alkotott napórát. A 160 cm-es bronz nőalakos órát az Országos Meteorológiai Szolgálat Központi Légkörfizikai Intézet kertjében helyezték el.

   Jedlik Ányos utca

   Zemplén Győző u. 3. emléktáblával

XXI. kerület

   Anna út A Joliot-Curie Országos Sugáregészségügyi és Sugárvédelmi Kutató Intézet budafoki épületének jobb oldali bejáratánál van a névadó kőtalapzaton álló mészkőszobra.

   Táncsics Mihály utca 92. Csepelen van a Jedlik Ányos Gimnázium. Jedlik Ányos Bencés Gimnázium néven 1945-ben alapították. 1948-ban a tanítást világiak vették át, de az elnevezés nem változott. 1951-ben költöztek a Katona József utcából jelenlegi helyükre. 1952 és 1990 között itt tanított Vermes Miklós. Három Jedlik-szobruk van. Egy felújításra szoruló, egy kis hordozható és egy állandó helyen, a folyosón.

*

   Több budapesti születésű fizikusról - köztük Nobel-díjasról - nem sikerült emléket találnunk. Az emléktáblák állítása a tisztelő tanítványokra vár!

A budapesti emlékhelyek felkutatásában és azok pontos leírásában a személyes megtekintés előtt és után a Fizikai Szemlén kívül az alábbiak segítettek bennünket: A Budapest Galéria (Bp., V., Szabadsajtó út 5.) munkatársai: Szőllősy Ágnes, Szilágyi András és Hadházy Levente Budapest szobrairól két alkalommal is rendeztek kiállítást a Galériában, illetve annak Kiállítóházában, IIL, Lajos u. 158-ban: 1985-ben és 1987-ben. Mindkét kiállítás fényképes anyagát önálló kötetben, katalógusként megjelentették. Ezek ma is megvásárolhatók a Galériában. Budapest köztéri szobrai 1692-1945, Budapest Galéria, 1987. Negyven év köztéri szobrai Budapesten; Bp. Galéria, 1987. A katalógust szerkesztette, az irodalomjegyzéket és a mutatókat összeállította: Szőllőssy-Szilágyi-Hadházy. Ők személyesen is segítségünkre voltak. A fenti két könyv alapján, néhány további adattal kiegészítve jelent meg: Rajna György: Budapest köztéri szobrainak katalógusa. Kiadja a Budapesti Városszépítő Egyesület 1989. Budapest Enciklopédia, Corvina Kiadó, 1981. (Igen szép régi és új felvételeket tartalmaz). Budapest Lexikon, Akadémiai Kiadó. A Polgárme5teri Hivatal katalógusai. - Megköszönjük Náray Zsoltné, Ziegler Mária és Bod László (KFKI) segítségét.

FÜGGELÉK

Fizikus érmek

Az Eötvös Társulat legnagyobb kitüntetése az 1969-ben alapított Eötvös-érem. Az egylapos bronz érmen Eötvös Loránd profilból ábrázolt képmása és körben az "Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1891" felirat, és a művész jele, B. B. (Buza Barna). Átmérője 89 mm. Megjelent a FSz 1973/6. számának címlapján. Az Eötvös Társulat munkáját segítőknek ajándékként készült 1979-ben a nagyméretű, 105x164 mm-es téglalap alakú, emléktáblaszerű bronz Eötvös-plakett, Szabolcs Péter alkotása egylapú. Felirata: Eötvös Loránd Fizikai Társulat Emlékplakett. A művész jele, Sz. P. látható még az előlapon. "Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat tudományos díjaihoz elkészültek az érmék" - tudósított Lovas István (FSz 37. 272-273) és közli is Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész ihletett alkotásainak fényképét. A kerek, de szabálytalan alakú, mintegy 85 mm-es Bródy-érem előlapján erősen kiugró izzólámpa képe, melynek jobb oldalára belóg a szöveg: Bródy Imre 1890 1945. A hátlapon Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat díja. Itt is és a többi érem hátlapján is sima felület szolgál a díjazott nevének bevésésére. Elszomorító, hogy hibásak az évszámok: Bródy Imre 1891. december 23-án született Gyulán a Blanár utcában és 1944. december 20 és 22. között halt meg, korábbi feltételezés szerint Mühldorfban, az újabb adatok szerint Auschwitz-Birkenauban, a lágerorvos, dr. Bonta János közlése szerint. (FSz 42.) Igaz, hogy többen úgy tudták, hogy még 1945 márciusában is élt. Így a halál dátumánál érthető a bizonytalanság. Ugyanígy hibás a Gyulai-érem felirata is. Gyulai Zoltán december 16-án, más források szerint december 17-én született, de nem 1888-ban, hanem 1887-ben.

A 108 mm-es köralakú Detre-érem előlapjának bal felén alul a Detre-portré, jobb oldalán a Holdat és középen fent csillagokat láthatunk. A hátlapon az Eötvös Loránd Fizikai Társulat díja Detre László 1906-1974 emlékére.

A 91 mm átmérőjű Gyulai-érem előlapját szinte teljesen kitölti a portré. Körben a felírás: Gyulai Zoltán 1889-1963 és a CSR jel. A hátlapon körben van a felírás: Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat díja, és egy stilizált kockarács-modell.

A 106 mm átmérőjű Novobátzky-érem előlapján az arckép alatt olvasható: Novobátzky Károly 1884-1967 CSR. A hátlapon: Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat díja.

A 104 mm átmérőjű Schmid-érem előlapján a portré, alulról a CSR jel mellett egy prizma, melyből ékszerűen stilizált fénynyaláb tör elő. A hátlapon: Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat díja Schmid Rezső emlékére,

A 94 mm átmérőjű Selényi-érem előlapjának bal oldalán félkörben van a Selényi Pál 1884-1954 felírás, a hátlapon a díj-szöveg fölött a nagyszögű interferencia-kísérlet stilizált hullámfrontjait láthatjuk.

A fizika kiemelkedő népszerűsítéséért 1974 óta jár a 188 mm átmérőjű Prométheus-érem. Varga Imre bronz érme egylapos. (FSz 1975/4 címlap).

Az 1961-ben alapított Mikola Sándor tanári díj-hoz 1980 óta egylapos érem is jár, 92 mm-es átmérőjű, Renner Kálmán alkotása. A Mikola-fej bal oldalán a felírás: Mikola Sándor érem.

Azonos portréval, de Mikola Sándor Emlékverseny felirattal kapnak érmet a Mikola-verseny győztes diákjai.

Ez a kettősség megvan a Vermes Miklós éremnél is. Az egylapos érmek feliratai rendre: Vermes Miklós díj, és Vermes Miklós Emlékverseny. A soproni érmek mind azonos méretűek. - Készülnek már a Fényes Imre érmek. Mindezeket Sopronnal kapcsolatban megírtuk már. De országos érmékről lévén szó, az Eötvös Társulatban is őriznek belőlük példányokat. (Az összes ELFT-díjjal járó érem a FSz 37., 1987/7. számának a 272-273. lapján megtalálható.)

A Magyar Geofizikusok Egyesületének is van Eötvös-érmük. Az 59 mm átmérőjű előlapon a portrét körbefogva: Eötvös Loránd 1848-1919, a hátlapon Magyar Geofizikusok Egyesülete felírás. A művész nem helyezte el kézjelét a plaketten. (Fotó a már említett Műszaki Nagyjaink GTE-kiadás III. kötetének 124. lapján látható.)

Verettek 84 mm átmérőjű Renner János-érmet: előlapján körben Renner János, a portré mellett pedig állva 1889. 1976 A hátlapon földgömb, előtte kettős Eötvös-inga és az 1954 felírás, körben pedig: Magyar Geofizikusok Egyesülete. Alul a művész jele: PB. A geofizikusok harmadik kitűntető érme az Egyed László-érem.

Az Energiagazdálkodási Egyesület Segner János emlékérmet készíttetett, melynek fotója - Zemplén Jolán kitüntetése alkalmából - meg is jelent. (FSz. 22. 349. p.) - A Nukleáris Orvostudományi Társaság érmén oldalon körben 1885-1966 és a művész jele: LA, jobb oldalon körben Hevesy György. A hátlapon középen a gyógyszerészek, orvosok kígyós serlegét, mint atommagot övezik a stilízált Bohr-féle atompályák és körben a Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság felirat. (FSz 1987/3. címlap, FSz 1991/11.) Hevesy Györgyről Országos Kémia Tanulmányi Versenyt is elneveztek 1984-től. A versenyen az általános iskolások vehetnek részt. Nemrég jelentették meg az eddigi Hevesy-versenyek feladatait.

Az MTESZ Tudomány és Technikatörténeti Bizottsága kitüntetése a Zemplén Jolán- emlékérem.

 

 

Fizikus névmutató

 

ALBERT FERENC

Klagenfurt, 1811. január 1. - Eger, 1883. augusztus 9. Teljes nevén Montedegói Albert Ferenc. A budai és az egri obszervatórium csillagásza. Az egri líceum tanára. Irodalom - Zétényi Endre: Albert Ferenc. Az Egri Főiskola évkönyve, 8.k. 1962; Emléktábla: Lakóházán, Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.; Nevét viseli: utca Egerben

 

BAY ZOLTÁN LAJOS
Gyulavári, 1900. július 24. - Washington, 1992. október 4. Az Egyesült Izzó igazgatója, a JATE, majd a BME professzora. Diadalra viszi az elektronsokszorozó-programot, majd a méter ügyét. Észlelte a Holdvisszhangot. Az MTA tagja. Irodalom - Marx György: Bay Zoltán köszöntése. FSz 40. 353.p. Szülőháza: Gyulavári, Illyés GyuIa u. 7, domborműves emléktáblával. Nevét viseli: Bay Zoltán Alapítvány (Debrecen, Budapest), Bay Zoltán tér (Gyula-Gyulavári). A gyulai gimnázium tervezi felvenni a nevét.

 

BÉKÉSY GYÖRGY
Budapest, 1899. június 3. - Honolulu, 1972. június 13. Nobel-díjas fizikus-biofizikus, a budapesti Tudományegyetem professzora. Munkásságának fő területe a belső fülben lejátszódó mechanikai-fizikai folyamatok megfigyelése, leírása. 1961-ben orvosi Nobel-díjat kapott. Irodalom - Tarnóczy Tamás: Kiegészítések Békésy György életrajzához. FSz 42. 201, p. Emléktábla: a Postakísérleti Intézet falán, Bp., IX. Zombori u. 2. Érem: Békésy Emlékérem (Optikai-Akusztikai és Filmtechnikai Tud. Egy.).

 

BLÁTHY OTTÓ TITUSZ
Tata, 1860. augusztus 11. - Budapest, 1939. szeptember 26. A transzformátor egyik felfedezője. Az első váltóáramú áramfogyasztásmérő megalkotója (1889.). Irodalom - Műszaki nagyjaink 2. kötet. Emlékezés Bláthy Ottó Tituszra. Dolgozók Lapja. Tata, 1985. VIII. 14., Bláthy Ottó Ipari Szakmunkásképző Iskola Emlékkönyve, Tata, 1989. Szülőháza: Tata, Tópart u. 5. emléktáblával megjelölve. Sírja: Budapest, Kerepesi temető. Domborműves emléktábla: Tata, Bláthy Ottó Ipari Szakmunkásképző Iskola, Hősök tere 9. Festmény: Magyar Elektrotechnikai Múzeum, Bp. Rézkarc: Magyar Nemzeti Galéria, Bp. Érem: Bláthy-díj (Magyar Energetikai Egyesület). Nevét viseli: iskola, utca, emléknap Tatán, terem: Budapest, Elektrotechnikai Múzeum, utca: Budapest.

 

BOGDANICH IMRE DÁNIEL
1762-1802 A budai csillagvizsgáló alapítója. Matematikus, csillagász. Tudományos vizsgálatai alapján készült el hazánk első szabatos térképe. Irodalom - Bartha Lajos: Csillagvizsgálók a Gellérthegyen FSz 16. 288. Emléktábla: A Gellérthegyi Csillagvizsgáló 1972-ben felavatott emlékoszlopán és az oszlop előtt.

 

BOLEMAN GÉZA
1876 - Sopron, 1961. A Bányászati és Erdészeti Akadémia első fizika-elektrotechnika tanára. Az elektrotechnika oktatásának a megszervezője. Sírja: Soproni temető. Szobor: Sopron, Erdészeti és Faipari Egyetem Botanikus Kertje, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

 

BRÓDY IMRE
Gyula, 1891. december 23. - Auschwith-Birkenau, 1944. december 20-22. Kiváló kutató, a kriptontöltésű izzólámpa feltalálója. Kidolgozta a kripton ipari előállításának módját. Irodalom - Tilhof Endre: Száz éve született Bródy Imre, a kriptonlámpa feltalálója. Ajkai Szó, 1992. január 24., Bródy Imre szobra Ajkán FSz 18. 224.p. Bátyai Jenő: Több fényt! Délvilág, Szeged, 1991. Szülőház: Gyula, Blanár u. 2-(...) márványtábla. Emléktábla: Ajka: Bródy Gimnázium és Szakközépiskola I. em., Bródy utca 4; Ajkacsingervölgy: Kripton-gyár, ipari műemlék falán; Budapest: Tungsram Kutató Laboratóriuma 12-es épület bejáratánál; Budapest, VII., Magyar Elektrotechnikai Múzeum Bródy-termében; Budapest, XIII., MÜFI. Szobor: Ajka, Bródy Imre Gimnázium és Szakközépiskola udvarán. Bródy-érem (ELFT díja). Nevét viseli: középiskola, utca: Ajka; kutató laboratórium Budapest, Tungsram; terem Bp., Magyar Elektrotechnikai Múzeum.

 

BUDÓ ÁGOSTON
Budapest, 1914. március 14. - Szeged, 1969. december 23. Akadémikus, a JATE professzora. Igen jelentős az oktatásban végzett munkája. Tankönyveit napjainkban is használják. A molekuláris lumineszcenciának minden lényeges kérdésével foglalkozott. Irodalom - Kovács István: Budó Ágoston molekulaspektroszkópiai és dielektromos relaxációs jelenségekkel foglalkozó kutatásai. FSz 39. 344.p. Szülőház: jelöletlen. Sírja: Szeged, Belvárosi temető. Emléktábla: Szeged, Berzsenyi u. 1. Nevét viseli: fizikai feladatmegoldó verseny.

 

DOPPLER, CHRISTIAN
1803. november 29. - 1953. március 17. Osztrák fizikus és matematikus. A Doppler-jelenség felfedezője. Csillagászattal, akusztikával, optikával és elektromosságtannal foglalkozott. Az 1848-49-es tanévben a Bányászati és Erdészeti Akadémián Selmecbányán fizikát tanított, majd a bécsi egyetem professzora lett. Irodalom - Fizikatörténeti ABC; Tihanyi László: A Doppler-effektus és a csillagászat. FSz 29. 348.p. Emléktábla: Sopron, Erdészeti és Faipari Egyetem B épület II. em. Fizika Tanszék folyosóján.

 

EDELMANN SEBŐ
1853. - Budapest, 1921. május 29. A szombathelyi premontrei Szent Norbert (ma: Nagy Lajos) Gimnázium igazgatója, kiváló fizikatanára. A fizikaszertár felszerelését önmaga készítette eszközökkel gyarapította. Nevéhez fűződik az Edelmann-féle akkumulátor. Irodalom - Természettudományi Közlöny 1890. 254. p.; Karáth László: A krómsavas elemek és az akkumulátorok felhasználása a középiskolai oktatásban az 1800-as évek második felében (Dr. Edelmann Sebő munkássága a szombathelyi premontrei Szent Norbert Gimnáziumban /megjelenés alatt/). Emléktábla: Szombathely, Nagy Lajos Gimnázium.

 

EÖTVÖS LORÁND
Buda, 1848. július 27. - Budapest, 1919. április 8. Kísérleti fizikus, kultúrpolitikus, a budapesti Tudományegyetem professzora, az Eötvös Társulat alapítója. Felfedezte a róla elnevezett Eötvös-törvényt és Eötvös-jelenséget. Világhírű a súlyos és a tehetetlen tömeg arányosságának kimutatása az általa tökéletesített torziós ingával. Az Eötvös-ingával végzett geofizikai mérései úttörőek. Irodalom - Renner János: Eötvös Loránd. Műszaki Nagyjaink II. GTE, Bp., 1967. szerkeszti: Szőke Béla 85-124. p.; Uo. 159-273. p. Szőke Béla: E. L. első szabadtéri ingakísérleteinek színhelye; Szilárd József: Eötvös L. FSz 33. 213. p. Szülőház: Buda?, jelöletlen. Sír: Budapest, Kerepesi úti temető. Emléktábla: Ság hegy (Vas m.); Oroszlány, Szakmunkásképző Intézet; Szeged, Nemzeti Emlékcsarnok, Dóm tér 2.; Balatonfüred, Balatoni Panteon, Gyógy tér; Budapest, ELTE TTK Puskin u. 5. lépcsőház és utcai oldal. Szobor: Balatonfüred, Eötvös Loránd Általános Iskola udvara; Budapest: MNG Budavári Palota XVIII, Pestlőrinc, Eötvös L. park; Városliget Szoborsétány (elszállítva); Trefort kert, Múzeum krt. 4.; Pázmány Péter sétány; ELTE Jogtudományi Kar a földszinten a bejáratnál; Eötvös Kollégium lépcsőháza, Ménesi út 11-13.; MTESZ-székház II. em. Fő u. 68. Érem: Eötvös-érem (ELFT); Eötvös-érem (MGE); Eötvös-emléklap (ELTE). Díszkút: Bp., XIV. Thököly u. 113. előkert. Nevét viseli: Geofizikai Intézet Bp.; Tudományegyetem Bp.; Fizikai Társulat; általános iskola Balatonfüreden; utca: Eger, Hatvan, Komárom; kórház: Budapest; fizikaverseny (Eötvös Társulat); hegycsúcs a Dolomitokban 2837 m.

 

FÉNYES IMRE
Kötegyán, 1917. július 29. - Budapest, 1977. november 13. Elméleti fizikus, a termodinamika eredményes művelője, az ELTE professzora. Irodalom - Erdélyi Sándor: Utószó F. I. A fizika eredete c. művéhez, Bp., 1980.; Kiss Dezső: Fényes Imre emlékülés. FSz 38. 81. p.; Emléktábla: Sopron (terv). Emlékérem: Sopron. Nevét viseli: verseny.

 

FÉNYI GYULA
Sopron, 1845. január 8. - Kalocsa, 1927. december 21. A jezsuita rend tagja, tanár, csillagász, napfizikai és meteorológiai megfigyelései világhírűek. Az MTA levelező tagja. Irodalom - Marik Miklós: F. Gy. Csillagászati Évkönyv, 1977.; Mojzes Imre: A kalocsai Haynald-obszervatórium története. Bp., 1986. Szülőháza: Sopron, Szentlélek u. 3., emléktáblával megjelölve. Sírja: Kalocsa. A köztemetőben a Jezsuita sírkertben. Szobor: Kalocsa, Hunyadi u. Nevét viseli: utca, Kalocsa; kráter a Holdon.

 

GARZÓ IMRE
Kecskemét, 1827. - Szaniszló, 1914. A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium fizikatanára, majd igazgatója. Az iskola szertárának a megalapítója, fejlesztője. Tankönyvíró. Domborműves emléktábla: Hódmezővásárhely, a Bethlen Gábor Gimnázium emeleti folyosóján. Nevét viseli: szaktanterem a gimnáziumban.

 

GOMBÁS PÁL
1909. június 5. - Budapest, 1971. május 17. Fizikus, a BME professzora, az Eötvös Társulat elnöke, akadémikus, az atom statisztikus elméletének kidolgozója. A szilárd testek fizikájával is foglalkozott. Az ELFT elnöke. Irodalom - Kónya Albert: Gombás Pál. FSz 21. 161. p.; Kapuy Ede: Gombás Pál. FSz 34. 447.p. Sírja: Budapest, Farkasréti temető MTA sírkert.

 

GOTHARD JENŐ
Szombathely-Herény, 1857. május 31. . Szombathely Herény, 1909. május 27. Csillagász, műszerkészítő. Csillagvizsgálót alapított Herényben. Jelentős eredményeket ért el a csillagok fényképezésében, színképük kutatásában. Irodalom - Gothard Jenő és kora. Vasi Szemle 35. (1980/4.); Bartha Lajos: Gothard Jenő, az észlelő csillagász. FSz 31. 414.p. Szülőház: Gothard-kastély, Szombathely-Herény, Béke tér 1/A, márványtáblával. Síremlék: Szombathely-Herény temető. Márványtábla még: GAO. Szobor: Szombathely, GAO-gyűjtemény. Festmény: Szombathely, GAO-gyűjtemény. Nevét viseli: obszervatórium, Szombathely, Szent Imre herceg u. 112.; csillagvizsgáló, Szombathely, Béke tér 1/A; általános iskola, Szombathely, Béke tér 2.

 

GYULAI ZOLTÁN
Pipe, 1887. december 16. - Budapest, 1968. július 13. Kísérleti fizikus, akadémikus, a KLTE, majd a BME professzora, az Eötvös Társulat elnöke. A szilárdtestfizika úttörője, iskolát teremtett a kristályfizika területén. A Gyulai-Hartly-effektus egyik felfedezője. Az Eötvös Társulat elnöke. Irodalom - Hartmann Ervin: Gy. Z. Évfordulóink 1987. Bp., 1986. 80.p.; Budó Á.: Gy. Z. FSz 18. 321.p.; Tarján L: Emlékezés Gyulai Zoltánra. FSz 28. 114 p. Sírja: Budapest, Farkasréti temető MTA sírkert. Emléktábla: Szeged, Dózsa Gy. u. 6. Érem: ELFT.

 

HATVANI ISTVÁN
Rimaszombat, 1718. november 21. - Debrecen, 1786. november 16. 1749-től a debreceni Református Kollégium legendás hírű professzora. Orvos, fizikus, kémikus, matematikus. A természet-megfigyeléseit felhasználta az iskolai oktatásban. Elektromos kísérleteivel hívta fel magára a figyelmet. Irodalom - Jakucs István - Szőkefalvy-Nagy Zoltán: H. I. Műszaki nagyjaink III. GTE Bp., 1967. 11-37.p.; Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom. A Ref. Zsinati Irod. Sajtóosztálya kiad. Bp.; Nagy Mihály: A fizika és a 450 éves Debreceni Református Kollégium. FSz 39. 96.p. Sírkő: latin felirattal, Debrecen Ref. Koll. II. em. Emléktábla: volt lakóházának a helyén; Debrecen, Kálvin tér 11.; Debrecen KLTE Díszudvar. Domborműves emléktábla: Debrecen KLTE TTK Tanácsterem; Debrecen: Ref. Koll. Panteon. Üvegmozaik: Debr. Ref. Koll. II. em. Szobor: Debr. KLTE parkjában. Rézkarc: Debr. Déri Múzeum. Plakett: Debreceni Déri Múzeum. Nevét viseli: MTESZ Megyei-díj, MTESZ Díj Alapítvány, Ybl M. Műszaki Főiskola fizikaverseny, általános iskola, utca.

 

HELL MIKSA
Selmecbánya, 1720. május 15. - Bécs, 1972. április 14. Jezsuita csillagász. Először számította ki helyesen a Nap-Föld távolságot. Irányította a magyar csillagvizsgálók építését. Irodalom - Zétényi Endre: Hell Miksa és a 200 éves egri csillagvizsgáló. FSz 28. 150. p. Emlékoszlop: Tordas, a templom udvarán. Nevét viseli: utca: Eger, a Hold egyik krátere.

 

HEVESY GYÖRGY
Budapest, 1885. augusztus 1. - Freiburg, 1966. július 5. Nobel-díjas fizikokémikus, a budapesti Tudományegyetem professzora, a radioaktív nyomjelzés úttörője. Az anyagcsere különféle folyamatait vizsgálta. A nukleáris medicina alapítója. Irodalom - Kunfalvy Rezső: Hevesy György. FSz 31. 137, p. Palló Gábor: Hevesy Gy. Mo.-on. FSz 35. 145, p. Szülőház: Budapest, V., Akadémia u. 3., táblával jelölve. Emléktábla: Bp. Puskin utca 5. I. emelet. Érem: Magyar Nukleáris Orvostudományi Társaság. Nevét viseli: Vegyipari Gépészeti Szakközépiskola, Pécs, országos tanulmányi verseny.

 

HORVÁTH ERNŐ Budapest, 1883. november 11. - -. Matematika-fizika szakos tanár, a hazai aviatika kiemelkedő úttörője. 1910-ben az első hazai repülőversenyen első díjat nyert. Irodalom - A budapesti Vörösmarty Gimnázium évkönyve 1939-40.; Csanádi-Nagyváradi-Winkler: A magyar repülés története. Műszaki K. 1974. A Közlekedési Múzeum Bp. "A repülés története" állandó kiállításán látható a nyert trófeája nevének feltüntetésével.

 

IZSÁK IMRE GYULA
Zalaegerszeg, 1929. február 28. - Párizs, 1965. április 21. Mesterséges holdak pályaadatainak segítségével a Föld alakjának meghatározásával foglalkozott. Magyar származású amerikai csillagász. Irodalom - Dr. Vörös László Zsigmond: I. I. Gy. Zalaegerszeg, Zrínyi M. Gimn. Évkönyve 1988/89. 7-8.p. Szülőháza: Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 35. jelöletlen. Sírja: az Amerikai Egyesült Államokban. Nevét viseli: kráter a Hold túlsó oldalán, aszteroida.

 

JÁNOSSY LAJOS
Budapest, 1912. március 2. - Budapest, 1978. március 2. Fizikus, akadémikus, az ELTE professzora, a KFKI főigazgatója. A kozmikus sugárzással és a relativitás-elmélettel foglalkozott. Irodalom - Nárayné Ziegler Mária: 75 éve született J. L. FSz 37. 160. p.; Szabó Ferenc: Emlékezés J. L-ra. FSz 37. 127. p. Szülőháza: jelöletlen. Sírja: Budapest, Kerepesi temető Akad. par. Szobor: Bp. ELTE Atomfizikai Tanszék II. em. (Puskin u. 5.).

 

JEDLIK ÁNYOS ISTVÁN
Szimő, 1800. január 11. - Győr, 1895. december 15. Bencés tanár, fizikus, akadémikus, a budapesti Tudományegyetem professzora. Felfedezte az elektromotort, a dinamót és a kaszkád-generátort. Híresek optikai rácsai, magyar nyelven írt tankönyvei. Irodalom - Horváth Árpád: Jedlik Á. Bp., 1974. Műszaki nagyjaink III. kötet. Szülőháza: Szimőn volt, helye vitatott. Sírja: Győr, Belvárosi temető, díszsírhely. Emléktábla: Győr, Czuczor G. Bencés Gimn. I. emeleti volt lakásán; Győr, Czuczor G. Benc. Gimnázium Széchenyi tér 9. Az iskola falán; Győr, Jedlik Á. u. 1-5. sz. ház falán; Zemné (Szimő) Az általános iskola falán. Domborműves emléktábla: Szeged, Nemzeti Emlékcsarnok, Dóm tér 2. Szobor: Győr, J. Á. Ipari Szakközépiskola; Budapest, ELTE Fizika Intézet könyvtára; Budapest, XIV. Városligeti krt. 1., Közlekedési Múzeum Szoborparkjában. Festmény: Győr, J. Á. Ip. Szakközépiskola, Szent István u. 7. igazgatói iroda; Budapest: Magyar Elektrotechnikai Múzeum Jedlik-termében; Mérnöki Akadémián; Kakas-kapu vendéglő (Buda). Grafika: szénrajz: Győr, J. Á. Ip. Szakk. folyosón, rézkarc: Budapest, MNG Budavári Palota. Érem: Győr, J. Á. Ip. Szakközépisk. Emlékplakett: Győr, J. Á. Ip. Szakk. Nevét viseli: ipari szakközépiskola, Győr; gimnázium, Budapest, Csepel, Táncsics u. 92.; utca: Győr, Komárom, Budapest.

 

JOLIOT-CURIE, FREDERIC
1900. március 19. - 1958. augusztus 14. Francia Nobel-díjas fizikus. Felfedezte a mesterséges radioaktivitást. Rész vett 1948-ban az első európai atommáglya készítésében. Irodalom - Pető Gábor Pál: Az atom és a béke tudósa Fr. Joliot-Curie születésének 75. évfordulójára. FSz 25. 279. p. Szobor: Debrecen, ATOMKI udvarán; Budapest, XIL, Királyhágó tér; Budapest, XXI., Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet udvarán.

 

KANDÓ KÁLMÁN
Pest, 1869. július 10. - Budapest, 1931. január 10. Gépészmérnök. A Kandó-féle fázisváltós villanymozdony megalkotója. Irodalom - Zelovich Kornél: K. K. MTA Emlékbeszédek XXI/13. Bp., 1932.; Műszaki nagyjaink II. kötet. Sírja: Budapest, Kerepesi temető. Emléktábla: Budapest, IL, Kandó K. u. 6. Szobor: Budapest, IL, Öntödei Múzeum Szoborparkja; Budapest, XIV. Közlekedési Múzeum Szoborparkja. BME K épület aulája; Rézkarc: Bp., MNG Budai Várpalota. Nevét viseli: műszaki főiskola, Székesfehérvár.

 

KÁRMÁN TÓDOR
Budapest, 1881. május 11. - Aachen, 1963. május 7. Magyar származású amerikai fizikus és matematikus. Világhírű kutatója az aerodinamika, a hidrodinamika, a rakétatechnika és a szilárdságtan területének. A Jet Propulsion Laboratórium megalapítója, a repülés tudományos megalapozója. Irodalom - A. J.: Ünnepség Kármán T. szülőházánál. FSz 49. 12. 475. p. Szülőház: Budapest, V., Szenkirályí u. 22. emléktáblával jelölve. Sírja: Pasadena. Emléktábla: szülőházán. Szobor: Budapest, XIV., Közlekedési Múzeum Szoborparkja. Nevét viseli: kráter a Holdon.

 

KEREKES FERENC
Erdőhegy, 1784. június 22. - Balatonfüred, 1850. július 29. A debreceni kollégium tanára, polihisztora. Elsősorban a matematika foglalkoztatta. A Füvészkert megalapítója. Irodalom - Évfordulóink, 1984. Tóth Béla: K. F., Magyarok a természettudomány és a technika történetében. Bp., 1992. OMIKK (főszerk. Nagy Ferenc) 265-266. p. Sírja: Balatonfüred, új temető Bajcsy-Zsilinszky u. Emléktábla: Debrecen, Déri tér; Debrecen, KLTE díszudvara. Domborműves emléktábla: Debrecen, Református Kollégium Panteon. Festmény: Debrecen, Déri Múzeum.

 

KONKOLY-THEGE MIKLÓS
Pest, 1842. január 20. - Budapest, 1916. február 17. Megalapította az első magyar csillagvizsgálót Ógyallán. Az asztrofizikában, spektroszkópiában és az égbolt fotózásában tűnt ki. Matematikai tehetsége kiváló technikai érzékkel és szervező tevékenységgel párosult. Irodalom - Vargha Domonkosné: K-T. M. Magyarok a természettudomány és a technika történetében. Bp., 1992. (fsz. Nagy Ferenc) OMIKK 280-281. p. Domborműves emléktábla: Ógyalla (Hurbanovo) Szlovák Akadémia Obszervatóriuma főbejárat. Szobor: ugyanott. Nevét viseli: Konkolya nevű kisbolygó; MTA csillagvizsgálójának neve; utca Budapest XII. kerületében.

 

KUNCZ ADOLF
Hegyhátsál, 1841. december 18. - Keszthely, 1909. szeptember 10. Premontrei szerzetes, fizikatanár, kultúrtörténész, jeles közéleti személy. Irodalom - Horváth József: Kunc Adolf. Vasi Szemle 46. 1992/2. 245. p. Szülőháza: nincs meg. Emléktábla: a kápolna falán Hegyhátsálott Fő u. 43.; Szombathely: Nagy Lajos Gimnázium kapualjában (Széchenyi u. 2.). Síremlék: Türje (Zala m.) temető. Olajfestmény: Csorna, Prépostsági Rendház. Kunc-címer: Csorna, Prépostsági Könyvtár. Nevét viseli: utca Türjén, Szombathelyen.

 

LÁNCZOS KORNÉL
Székesfehérvár, 1983. február 2. - Budapest, 1974. június 24. Magyar származású matematikus, fizikus, Einstein munkatársa. Kiemelkedő eredményeket ért el az általános relativitáselméletben és a kvantummechanikában. Irodalom - FSz. 41. 257.p. Szülőház: Székesfehérvár Szent István tér 3. táblával megjelölve. Emléktábla: Szülőházán.

 

MAKAI LAJOS
Bátaszék, 1914. - Szeged, 1975. február 3. A szegedi JATE Kísérleti Fizikai Intézet docense, a tanárképzés ismert egyénisége. Irodalom - Kakuni László: Makai Lajos. FSz 25. 391. p.

 

MARKHÓT FERENC
1718. - 1792. Orvosként, kórházalapítóként ismert. Nagyváradon 12 évig tanította a fizikát. Az első állami főiskolai szintű orvosképzés elindítója. Irodalom: A magyar orvosi iskola mesterei. Szerk. Réti Endre Bp. 1969. Medicina K. 23.p. Szobor: Eger (Minaret mellett). Nevét viseli: az egri kórház, utca Egerben. Festmény (raktárban)

 

MARÓTHI GYÖRGY
Debrecen, 1715.? - Debrecen, 1744. október 16. A debreceni Református Kollégium polihisztor tanára. Külföldi útjai során a fizika oktatásához kísérleti bemutató eszközöket gyűjtött. Tankönyvíró. Irodalom Tóth Béla: M. Gy. Déri Múzeum Évkönyve, 1974.; M. Gy. és fizikaoktatásunk FSz 22. 338. p. és FSz 26. 117.p. Emléktábla: Debrecen KLTE Díszudvar. Domborműves emléktábla: Debrecen, Ref. Koll. Panteon. Freskó: Debrecen, Déri Múzeum. Érem: Megyei Pedagógiai Díj és Emlékérem, Déri Múzeum. Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának díja. Nevét viseli: utca, diákotthon Debrecen, kórus.

 

MIKOLA SÁNDOR
Péterhegy, 1871. április 16. - Nagykanizsa, 1945. október 1. A budapesti evangélikus gimnázium kísérletező tanára, fizikus, fizikatörténész, akadémikus. Az elektrét egyik felfedezője. Irodalom - Vermes Miklós: M. S. FSz 11. 247. p. Sírja: Nagykanizsaí temető. Domborműves emléktábla: Sopron Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium. Festmény: Budapest, Evangélikus Országos Múzeum, Deák tér 4. Díj: ELFT díja. Nevét viseli: középiskolai tanulók számára rendezett fizikaverseny.

 

NAGY KÁROLY
Rév-Komárom, 1797. december 6. - Párizs, 1868. március 2. Gyógyszerésznek indult, kémiából doktorált, csillagászattal foglalkozik. Bicskén megépíti Európa egyik legmodernebb és legnagyobb csillagvizsgálóját. Irodalom - Jedlik Ányos: A Nagy Károly-féle csillagda. Pesti Napló, 1862. 154.sz. Nevét viseli: csillagvizsgáló, Bicske.

 

NOVOBÁTZKY KÁROLY
Temesvár, 1884. március 3. - Budapest, 1967. december 20. Akadémikus, az ELTE iskolateremtő professzora, az Eötvös Társulat elnöke. Jelentős hatású elméleti fizikus. Relativitáselméleti eredményei világhírűek. Irodalom - Gombás Pál: N. K. FSz 18. 33. p.; Majduska István: N. K. FSz 18. 222. p. Érem: Novobátzky-érem ELFT. Sírkő: Budapest, Kerepesi temető. Mellszobor: ELTE Elméleti Fizikai Tanszék, tanszékvezetői szoba

 

ORTVAY RUDOLF
Miskolc, 1885. január 1. - Budapest, 1945. január 2. Igen jelentős tudományszervező, a budapesti Tudományegyetem professzora, az Eötvös Társulat főtitkára. A modern elméleti fizika hazai úttörője. Irodalom - Balázs Júlia: O. R. FSz 22. 237. p.; Kovács István: O. R. életútja FSz 35. 161. p. Sírja: Budapest, Farkasréti temető. Emléktábla: Szeged, Klauzál tér 5. lakóházán. Nevét viseli: problémamegoldó verseny.

 

ÖVEGES JÓZSEF
Páka, 1895. november 10. - Budapest, 1979. szeptember 4. A fizika igényes népszerűsítésének legjelentősebb magyar képviselője. Irodalom - Ádám György: Öveges J. FSz 29. 274. p.; Bogdán Beáta: Öveges J. életútja. Jelentkezünk, BDTF Szombathely, 1987. 44/45. sz. Szülőháza: Páka, Kossuth u. 41. Még jelöletlen. Sírja: Zalaegerszeg, köztemető. Emléktábla: Tata, Eötvös J. Gimnázium I. em.; Budapest, II., Varsányi udvar 2. szám alatt levő lakásán; Budapest, XI. Petzval J. u. 33. alatt. Nevét viseli: Ismeretterjesztő Egyesület, Zalaegerszeg; általános iskola, Zalaegerszeg, Iskola u. 1.; középiskola, Budapest, XI., Beregszász u. 10.; utca: Tata; kiállítás: Szombathely, BDTF Fizika Tanszék. Országos Fizikaverseny

 

PETZVAL JÓZSEF
Szepesbéla, 1807. január 6. - Bécs, 1891. szeptember 17. Magyar származású mérnök, matematikus, akadémikus. A budapesti és a bécsi Műegyetem tanára. Új, nagyhatású optikai lencsék és lencserendszerek megalkotója. Irodalom . Erményi L.: P. J. élete és érdemei: Bp., 1906.; Horváth Árpád: P. J. FSz 8. 235. p. Emléktábla: a szülőház épületének bejárati folyosóján. Sírja: Bécsben. Szobor: Szepesbéla, Bécs. Emléktábla: Budapest, XI. Petzval utca 33.; Szepesbéla; Bécs, egyetem falán. Emlékérem: Nagycenk, Múzeum, Széchenyi-kastély. Nevét viseli: utca Budapesten, Bécsben, kráter a Holdon.

 

POGÁNY BÉLA
Budapest, 1887. április 1. - 1943. december 23. Fizikus, akadémikus, a BME professzora, az Eötvös Társulat elnöke. Jelentősek spektroszkópiai vizsgálatai és szeizmikus kutatási módszere. Irodalom - Bozóky László: Hogyan látta dolgozni főnökét, P. B.-t egykori munkatársa? FSz 37. 292. p.; Dombi József: P. B. FSz 37. 319. p. Emléktábla: szegedi házán, Dózsa György u. 6.

 

PUSKÁS TIVADAR
Pest, 1844. szeptember 17. - Budapest, 1893. március 16. Edison munkatársa, a telefonközpont és a telefonhírmondó feltalálója. Irodalom - Pap János: Puskás Tivadar. Bp., 1960. Rézkarc: Budapest MNG Budavári Palota. Emlékérem: Híradástech. Tud. Egy.

 

REGIOMONTANUS, Johannes Müller von Königsberg Königsberg, 1436. június 6. - Róma 1476. Német matematikus és csillagász. A bolygók mozgásával foglalkozott. Napórákat, csillagászati észlelő műszereket és szemléltető eszközöket készített. Nevezetesek naptárai, csillagászati évkönyveit Kolumbusz és Vespucci is használta. Részletesen foglalkozott a trigonometriával is. Mátyás király meghívására tartózkodott Magyarországon 1467 és 1471 között. A Mátyás által alapított Academia Istropolitona nagytudású matematikus, fizikus és csillagász professzora. Irodalom - Györgyi Géza: Jegyzetek a tudományos múlt értékeinek megbecsüléséről. FSz 22. 350. p. Domborműves emléktábla: Budapest, I., Budapesti Történeti Múzeum; Budavári Palota E épületének udvarán. Nevét viseli: kráter a Holdon.

 

RENNER JÁNOS
Sopron, 1889. július 5. - Budapest, 1976. január 30. Fizikus, geofizikus, kiváló fizikatanár, az Evangélikus Gimnázium igazgatója. Megnövelte Eötvös torziósinga-méréseinek pontosságát. Irodalom - Barta György, Vermes Miklós: Renner János. FSz 26. 107. p. Sírja: Budapest, Farkasréti temető. Érem: MGE

 

SAJNOVICS JÁNOS
Tordas, 1733. május 12. - Buda, 1785. május 4. Jezsuita csillagász, Hell Miksa barátja és munkatársa. Vardó-szigeti expedíciós útjukon megfigyelték és leírták a Vénusz átvonulását a Nap korongja előtt. Kiszámították a Nap és Föld közötti távolságot. Csillagászati és meteorológiai megfigyelései értékesek. Irodalom - Lakó György: S. J. Bp., 1973. Csupor Tibor: Csillag és ősi szó. S. J. élete. Bp., 1977. Szülőháza: Tordas, Sajnovics-kastély emléktáblával jelölve. Sír: Budapest, Szent Anna templom kriptája. Emléktábla: szülőháza udvari falán. Emlékmű: Hell-lel közös: Tordas, a templom kertjében. Szobor: Tordas, Szabadság u. 4. Olajfestmény: helye ismeretlen.

 

SÁRVÁRI PÁL
1765. - 1846. Matematika-fizika professzor, Hatvaninak egyik leghíresebb tanítványa. Irodalom - Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom Kiadja a Ref. Zsinati Sajtóo. Bp. Emléktábla: a Debreceni Ref. Koll. falán. Szobor: a Debreceni Ref. Koll. Könyvtár. Festmény: Debrecen, Déri Múzeum. Nevét viseli: utca Debrecenben a Tócó völgyi lakótelepen.

 

SCHMID REZSŐ
1904. január 10. - Budapest, 1943. október 12. Fizikus, a hazai molekulaspektroszkópia megteremtője, a BME tanára. Irodalom - Deézsi Irén: Schmid Rezső. FSz 5. 178. p. Sírja: Budapest, Farkasréti temető. Érem: ELFT

 

SEGNER JÁNOS ANDRÁS
Pozsony, 1704. október 9. - Halle, 1777. október 5. Orvos, fizikus, a Segner-kerék feltalálója: "a turbina atyja". Elsőnek ismeri fel helyesen a periszkópos nézés jelentőségét. Irodalom - S. J. A. Műszaki Nagyjaink I. kötet; Kasparek László: Hallei szájhagyományos és emlékek S. J. A.-ról FSz. 346. p. Emléktábla: Szeged, Nemzeti Emlékcsarnok, Dóm tér 2. Debrecen. Szobor: Debrecen, DOTE udvarán; Debrecen, Ref. Koll. emlékszoba. Emlékérem: ETE Debrecen, 1972. október 9-10. Emlékérem: Energiagazdálkodási Egyesület. Nevét viseli: bélyeg, kráter a Hold innenső oldalán.

 

SELÉNYI PÁL
Dunaadony, 1884. november 17. - Budapest, 1954. március 21. Az ELTE professzora. Világhírű a nagyszögű interferencia kísérlete, feltalálta az elektrografikus átvitelt (a xerox-eljárás alapját). Irodalom - Valkó I. Péter: Emlékeim S. P.-ról. FSz 35. 82.p.; Tarján Imre: Megnyitó a S. emlékülésen. FSz 35. 8. 1. Sírja: Budapest, Kozma utca 6. temető. Domborműves emléktábla: Budapest, MÜFI folyosóján. Érem: ELFT.

 

SIMONYI KÁROLY
Egyházasfalu, 1916. október 18. -- Gépészmérnök, a BME professzora, kultúrtörténész. Jelentős eredményeket ért el a kísérleti atomfizikában. Irodalom - Az első maghasítás hazánkban. A megbombázott lítium. Kuntz Zoltán. Kisalföld 1987. január 12. Szülőháza: Egyházasfalu, II. ker. 18. (Ma Ady u. 36) félig lebontott állapotban. Emléktábla: Sopron, Egyetem B épület II. em. Fizika Tanszék folyosóján.

 

SZALAY SÁNDOR
Nyíregyháza, 1909. október 4. - Debrecen, 1987. október 11. Atomfizikus, a magyarországi uránlelőhelyek felfedezője, az ATOMKI alapító igazgatója, a KLTE professzora, az Eötvös Társulat tiszteletbeli elnöke. Irodalom - Koltay Ede. Tud. ülés Sz. S. 75. születésnapja alkalmából. FSz 34. 438. p.; Csikai Gyula: Búcsú Szalay Sándortól. FSz 38. 41. p. Szülőháza: ismeretlen. Sírja: Debreceni köztemető díszsírhely. Domborműves emléktábla: Debrecen, ATOMKI régi épülete. Bronz érem 70. születésnapján. Fémdomboritás 75. születésnapján

 

SZATHMÁRY PAKSI PÁL
1736. - Sárospatak, 1766. augusztus 7. A sárospataki kollégium jeles tanára 1759-1766-ig. Polihisztor. Irodalom - Festmény: Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület Múzeum.

 

SZÉKI PÁL
Pécs, 1893. - Pécs, 1955. augusztus 31. Kiemelkedő pécsi matematika-fizika szakos tanár. Az Építőipari Technikum kísérletező és publikáló tanára. Irodalom - Pécs szobrai. Szerkesztette Ranváry Ferenc, 1982.; Évfordulók MTESZ. Bronz dombormű.

 

SZIGETI GYÖRGY
Szentes, 1905. január 29. - Budapest, 1978. november 27. Akadémikus, az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet alapító igazgatója, az Eötvös Társulat elnöke. Vákuumfizikai és félvezetőfizikai kutatásairól nemzetközileg ismert. Irodalom - Kónya Albert, Nagy Elemér: Szigeti György. FSz 29. 1. p. Sírja: Budapest, Farkasréti temető Akad. sírkert. Domborműves emléktábla: Bp., IV., Fóti u. 56.; MÜFI félemeleti folyosó. ELFT Szigeti György díj. Nevét viseli: szakközépiskola Budapesten a Márvány utca 2.

 

SZÍJÁRTÓ MIKLÓS
A budapesti Tudományegyetem "Minta" gyakorló iskolájának nagyhatású, szakvezető fizikatanára, tankönyvíró. Irodalom - Kiss Istvánné: A Trefort utcai "Minta"; Az ELTE Ságvári E. Gyakorlóisk. története. Szíjártó József bronzérem

 

SZILÁRD LEÓ
Budapest, 1898. február 11. - La Jolla, 1964. május 30. Magyar származású amerikai fizikus. Felfedezte, Fermivel közösen megvalósította a magfizikai láncreakciót. Biológiai kutatásai olyan jelentősek, hogy a biofizika atyjának tekintik. Irodalom - Korodi Albert: Emlékszilánkok Szilárd Leóról. FSz 41. 223. p. Szülőháza: Budapest, VI., Gorkij fasor 33. táblával jelölt. Emléktábla: szülőházán. Nevét viseli: egy Holdkráter.

 

SZILY KÁLMÁN
Izsák, 1838. június 29. - Budapest, 1929. július 24. Fizikus, matematikus, nyelvész, a BME rektora, akadémikus. Jelentős eredményeket ért el a termodinamika területén. Irodalom - Vasvári Béla: Szily Kálmán. FSz 42. 295. p.; Kovács Gyula: Szily Kálmán és Izsák. Petőfi Népe, 1988. június 29. Szülőháza: Izsák, Szabadság tér: Önkormányzat épülete helyén állt. Táblával jelölt. Sírja: Budapest, Kerepesi úti temető. Emléktábla: Izsák, az Önkormányzat épületén. Érem, díj: Magy. Term. Tud. Társulat 1898. Nevét viseli: utca, Izsákon; könyvtár, Izsák. Szobor: BME K épület aulájában.

 

TÓTH MIKE MIHÁLY
Őr, 1838. szeptember 25. - Kalocsa, 1932. október 3. Kalocsai jezsuita főgimnáziumi tanár, természettudós, a kalocsai ásványgyűjtemény létrehozója. Irodalom Koch Sándor: A Magyar ásványtan története. Bp., 1952. Grabasits István: A kalocsai ásványgyűjtemény. Kalocsa, 1986. Sírja: Kalocsa, köztemető: Jezsuita sírkert. Emléktábla: Kalocsa, Tóth Mike utca 9. Nevét viseli: utca, Kalocsa; ásványgyűjtemény, Kalocsa, Viski Károly Múzeum.

 

VERMES MIKLÓS
Sopron, 1905. április 3. - Budapest, 1990, április 5. A budapesti fasori Evangélikus Gimnázium, majd a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium szakvezető fizikatanára, az Eötvös Társulat tiszteletbeli elnöke. A fizika szakmódszertanának kimagasló egyénisége, ismeretterjesztő, módszertan és tankönyvszerző. Irodalom - Radnai Gyula: Vermes Miklós. FSz 40. 257. p.; Tolvaj László: Vermes ünnepség Sopronban. FSz 41. 213. p. Sírja: Budapest, Farkasréti temető. Domborműves emléktábla: Sopron, Berzsenyi D. Evangélikus Gimnázium; Fasori Evangélikus Gimnázium, Budapest. Vermes-érem, Vermes-díj, Emlékérem (Sopron). Nevét viseli: országos fizikaverseny; alapítvány, Sopron.

 

WINTER ERNŐ
Győr, 1887. március 15. - Budapest, 1971. június 2. Fizikus-vegyészmérnök. Jelentős eredményeket ért el az elektroncsövek fejlesztésében, különösen új katód létrehozásával (Czuczor Károllyal és Bay Zoltánnal együtt). Irodalom - Szigeti György: W. E. Magyar Tudomány, 1971. Sírja: Budapest, Farkasréti temető Akad. sírkert. Emléktábla domborművel: MÜFI Budapest, IV., Fóti u. 56.; Tungsram Rt. Budapest, Bródy-labor folyosóján. Nevét viseli: a Tungsram Rt. ösztöndíja.

 

WITTMANN FERENC
Hódmezővásárhely, 1860. január 19. - Budapest, 1932. március 23. Fizikus, ő volt a Műegyetemen a rádiótechnikának és a távközlésnek az első professzora. Húros és Braun-csöves oszcillográfot készített. Irodalom - Bátyai Jenő: Eltűnő emlékhelyeink. Délvilág, 1992. július 14.; Méltó helyet dr. Wittmann Ferenc emléktáblájának! Vásárhely és Vidéke 3. 1991. Sírja: Budapest Kozma utcai temető. Emlékét őrzi egy raktárban levő márványtábla.

 

ZEMPLÉN GYŐZŐ
Nagykanizsa, 1879. október 17. - Monte Doloro, 1916. július 29. A BME elméleti fizika professzora, az Eötvös Társulat főtitkára. A gázok belső súrlódására vonatkozó kísérleti eredményei és a hidrodinamikai lökéshullámokra vonatkozó számításai világhírűek (Zemplén-tétel). Irodalom - Abonyi Iván: Zemplén Gy. FSz 16. 289. p.; Szilárd József: Z. Gy., Eötvös L. tanítványa. FSz 26. 252. p. Szülőház: Nagykanizsa, Deák tér 2. táblával jelölve. Sírja Budapest, Farkasréti temető. Emléktábla: szülőházán. Szobor: Nagykanizsa, Battyhány Gimnázium udvarán; Szombathely BDTF C épület Fizika Tanszék bejárata. Érem (Nagykanizsa Zemplén-napok). Nevét viseli: emléknapok, Nagykanizsa; általános iskola, Nagykanizsa, Zrínyi u.; utca, Nagykanizsa.

 

M. ZEMPLÉN JOLÁN
Budapest, 1911. június 11. - Budapest, 1974. június. Fizikus, fizikatörténész, a BME professzora. Hazánk első női fizikaprofesszora volt. A hazai fizikatörténeti kutatások megszervezője. Megírta a magyar fizikatörténetet a kezdetektől a 18. század végéig. Irodalom - Kónya Albert: Mátrainé Zemplén Jolán. FSz 24. 239. p. Segner Hungarus. FSz 22. 349. p. Sírja: Budapest, Farkasréti temető. Nevét viseli: Zemplén Jolán-emlékérem.

 

ZIPERNOWSKY KÁROLY
Bécs, 1853. április 4. - Budapest, 1942. november 29. Mérnök, a magyar erősáramú elektrotechnikai ipar megteremtője. A váltóáramú transzformátor feltalálóinak legjelesebbike (Zipernowsky-Déri-Bláthy 1885. január 2.) Irodalom - Műszaki nagyjaink II. kötet. Sírja: Budapest, Érdi úti temető. Rézkarc: Budapest MNG Budavári Palota. Zipernowsky-pannó: Budapest, M. Elektrotechnikai Múzeum Zipernowsky-terem. Szobor: a BME K épület aulájában. Nevét viseli: szakközépiskola Pécsett.

 

KÉPANYAG

1. kép

1. kép

___________________________________________________

2. kép

2. kép

___________________________________________________

3. kép

3. kép

___________________________________________________

4. kép

4. kép

___________________________________________________

5. kép

5. kép

___________________________________________________

6. kép

6. kép

___________________________________________________

7. kép

7. kép

___________________________________________________

8. kép

8. kép

___________________________________________________

9. kép

9. kép

___________________________________________________

10. kép

10. kép

___________________________________________________