Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle /1953. 124.o.

A szabadesés és rezgőmozgás kísérleti tanulmányozása

A szabadesés és rezgőmozgás tanítása mindig gondot okoz a középiskolai tanárnak. A gondot a rövid időközök mérése jelenti, pedig enélkül a két mozgás finomabb részletei nem ismerhetők fel és a tanulók nem is tanulmányozhatják. A régebbi kísérletek közül a szokásos ejtőgépek didaktikai szempontból neon kielégítők és emiatt a g meghatározására szolgáló eljárásoknál kísér­letileg nem kellő megalapozás után, mintegy előre kellett bocsátanunk, hogy a mozgás egyen­letesen gyorsuló. A rezgőmozgásnál pedig a mozgás részleteinek vizsgálata csak az egyenletes kör­mozgással kapcsolatos analógia révén pusztán matematikai úton történik.

A szabadesés megfigyelésénél Vermes Miklós az időmérésre a váltóáram periódusait használja és az időjeleket szabadon eső fényképező lemezen rögzíti.1

Legújabban Jan Groeneveld az ú. n. por­ábrákat alkalmazta a szabadesés úttörvényének vizsgálatára.2 Ennél a módszernél is a váltakozó áramot használjuk időmérésre, azonban a mozgás finomabb részleteinek megfigyelése csak nehéz­kesen oldható meg.

1.

Az itt közölt kísérletnél is a váltakozó áramot használjuk idő­mérésre, azonban az időjelek rög­zítése káliumjodidos keményítő­oldat ismert elektrokémiai színe­ződésének segítségével történik. Ez az eljárás egyesíti az említett két módszer előnyeit (a Vermes­-féle módszer finom részletezését és a Groeneveld-féle módszer azonnali kiértékelhetőségét) és emellett kényelmesen kezelhető. Az időjelek keletkezésének szük­séges mértékű magyarázatát a tanulóknak megadjuk.

A módszer megvalósításához tervezett és házilag készített ké­szülékben (1. ábra) a szabadon eső, kb. 2 kg tömegű, súlyos test (ólommal kiöntött vascső vagy tömör vashenger) (1) vezető dró­tok (2) mentén mintegy 30 cm hosszú útszakaszon esik. Esése közben csúszó érintkezője (3) súrolja a deszka­lapra szögelt ónozott bádoglemezre tapadó, néhány pillanatig káliumjodidos keményítőoldatba mártott, 5 × 30 cm méretű írópapírból kivágott mérőlapot (4). Az áramkör kapcsolási rajza az ábra szerinti. A vezetődrót végén homokkal töltött láda van az eső test felfogására (2. ábra).

1. ábra 2. ábra
2. ábra

Az eső testet cérnával indulási helyére rög­zítjük. K kapcsoló lenyomásával zárjuk az áram­kört és a cérna elégetésével megindítjuk a mozgást. Az időjelek az esés ideje alatt közvetlenül elő­tűnnek és a mérés kiértékelhető. A mérőlap tartója vízszintes irányban elmozdítható, s így

I. Táblázat
t
sec
mért
s értékek
cm
g = 981 cm · sec-2-vel
számított s értékek
cm
0,020,20,196
0,040,90,785
0,061,851,765
0,083,253,139
0,104,954,905
0,127,17,063
0,149,559,614
0,1612,412,557
0,1815,515,892
0,2019,519,620

3a és b. ábra 1. grafikon

egymás mellé 4-5 esés képe is rögzíthető. Ezáltal a kezdeti fázisbizonytalanságot könnyen kiküszö­bölhetjük és egyúttal középértékszámítást is végezhetünk (3/a ábra). Példaképpen közöljük az ábrán látható egyik mérés eredményeit.

A mérés adataiból:

képlet jól használható mérő-kísérleti eredmény.

2.

A rezgőmozgás tanulmányozása céljából a tes­tet megfelelő erősségű rúgóra függesztjük és cérna elégetésével a felső fordulópontból indítjuk a moz­gást (4. ábra). A kapcsológombbal addig tartjuk zárva az áramkört, amíg a test alsó forduló­pontjához nem jut. A másik félrezgést - hogy a jelek ne zavarják egymást - külön lehet rög­zíteni. Felülről lefelé történő félrezgés képe lát­ható a 3/b ábrán. Az időjelsorozat középpontja a rezgő test nyugalmi helyzete. Az ábra egyik méré­sének eredményeit a táblázat közli.

II. Táblázat

mért elongáció x = A sin α
alapján számított elongáció
(A=11,1 cm)
mért elongáció
11,1 A = x1 = 11,1 -10,7
10,9 x2 = 10,96 - 10,5
10,6 x3 = 10,56 - 10,2
10 x4 = 9,89 - 9,6
9,1 x5 = 8,98 - 8,7
8 x6 = 7,85 - 7,7
6,7 x7 = 6,52 - 6,4
5,2 x8 = 5,04 - 5
3,65 x9 = 3,43 - 3,4
1,9 x10 = 1,74 - 1,6

Az egyes útszakaszokból számított közép­sebesség értékek a matematikai tárgyaláshoz jó kísérleti alátámasztást nyújtanak.

3.

A szükséges oldatot a következőképpen készít­jük el: forrásban lévő kb. 100 cm3 vízbe öntjük az előzőleg hideg vízben jól elkevert mintegy késhegynyi mennyiségű burgonyakeményítőt és további forralás nélkül néhány percig keverjük. Kémcsőben feloldott 1/4 késhegynyi káliumjodidot a keményítőhöz öntve, használatra kész a napokig eltartható oldat. A burgonyakeményítőt hámozott, reszelt burgonyából szintén magunk készíthetjük.

4. ábra 2. grafikon

A jelek rövidebbé tételére sikerrel alkalmaztuk az előtétizzó helyére kapcsolt ködfénylámpát, azon­ban a kellő áramerősség biztosítása miatt legalább négy darabot kellett párhuzamosan kapcsolni.

Mindhét mérés adatainak a tanításban való felhasználása többféleképpen történhetik, ez didak­tikai kérdés. Más irányú didaktikai kérdés azon­ban a módszerrel kapcsolatban az a felhozható ellenvetés, hogy felhasznál később tárgyalásra kerülő jelenségeket. Azt hisszük, a közölt módszer e tekintetben a hivatkozottaknál semmivel sem támaszt nagyobb követelményeket és hasonló engedményeket a fizika módszeres felépítése során nemcsak az első órákon bemutatásra kerülő kísér­leteknél, hanem - sajnos - jóval később is kell tennünk. Másrészről a leírt módszer előnyösnek látszik, mert könnyen elkészíthető eszközökkel, olcsó anyagokkal minden különleges előkészítés (pl. elsötétítés, előhívás) nélkül megvalósítható. Ha a mérőlapot melléhelyezett milliméterskálával kivetítjük, a kiértékelést kényelmesen végezheti együtt az egész osztály.

Felhasználtuk a módszert az ingamozgás, a lejtőn történő egyenletesen gyorsuló mozgás és a dinamika II. alaptörvényének vizsgálatánál is, jó sikerrel. A lejtőn történő egyenletesen gyor­suló mozgás vizsgálatára időközben azonos elven felépülő kísérlet jelent meg a Fizikai kísérletek gyűjteménye I. c. könyv 6.-7, oldalain.

Az eszközök elkészítésében, a kísérletek elvég­zésében és a módszer rezgőmozgásra való átülte­tésében nagy segítségemre voltak Kollár Mihály és Magony László I. éves fizika-matematika szakos hallgatók.

Makai Lajos
Kísérleti Fizikai Intézet, Szeged

__________________

  1. Vermes Miklós: Kísérlet a szabadesés úttörvé­nyének megfigyelésére. Fizikai Szemle I. évfolyam, 1. szám. (1950) 21. old.
  2. Jan Groeneveld: Zur Messung und Registrierung kurzer Zeitintervalle. Zeitschrift für Physik. Bd. 134. (1953) 645-647. old.